рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Передмова

Передмова - раздел Торговля, ОСНОВИ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ Становлення Ринкових Відносин, Їх Подальший Розвиток Та Вдосконалення Вимагаю...

Становлення ринкових відносин, їх подальший розвиток та вдосконалення вимагають чіткого підходу до характеристик товару як основного об’єкту зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Тому проблема всебічного вивчення товару з оцінкою його показників та характеристик була і буде актуальною незалежно від суспільних формацій. Відомо, що вид товару, його склад, спосіб виробництва та характер обробки впливають на його класифікацію згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), а, відповідно, й на ставку мита та обсяг митних процедур, пов’язаних з його переміщенням через митний кордон України.

Проте, товари, які завозяться з-за кордону та з порушенням митних правил як контрабандні, частіше за все не містять інформації про їх основні характеристики або містять фальсифіковані дані про товар. Це використовують деякі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності на свою користь, ухиляючись, таким чином, від сплати мита в повному обсязі під час переміщення вантажів через митний кордон. До того ж контрабандні товари мають сумнівну якість та є загрозою для здоров’я і життя споживачів і навколишнього середовища через те, що не проходять певні види обов’язкових експертиз.

В свою чергу, економічний ріст України неможливий без створення умов, що забезпечують належну якість і безпечність товарів, підвищення їх конкурентоспроможності, захист прав споживачів на внутрішньому та світовому ринках. В сучасних умовах проведення експертних досліджень щодо якості продукції є стратегічним завданням держави, тому що недооцінка значення якості продукції і необхідності систематичної і цілеспрямованої роботи з її визначення призводить, як показує практика, до втрати позицій вітчизняної промисловості в багатьох ключових галузях.

Для об'єктивного оцінювання відповідності вітчизняних та імпортних товарів вимогам, що до них висуваються, необхідні чітко визначені та сформульовані принципи та вимоги щодо здійснення експертизи товарів, що дозволить зробити компетентний висновок про якість об’єктів дослідження. Відсутність нормативно-правової бази, що ґрунтується та науково-методичних засадах та регламентує порядок здійснення експертизи споживчих товарів, а також важливість здіснення належним чином усіх митних процедур під час імпорту та експорту товарів роблять дану проблему все більш актуальною.

В умовах формування цивілізованих ринкових відносин посилюється роль експертної діяльності фахівців із товарознавства, здійснюваної, зокрема, в рамках процедур митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України.

Отже, поліпшити ситуацію на внутрішньому ринку, на наше переконання, здатні фахівці з товарознавства та експертизи товарів, які мають знання з академічних дисциплін (товарознавства, експертизи, митної справи, маркетингу, логістики, менеджменту, права та інших, що забезпечують підготовку товарознавців згідно з освітньо-професійною програмою) та можуть виконувати певні види завдань, застосовуючи в практичній діяльності уміння щодо ідентифікації та класифікації товарів, забезпечення ними споживачів, управління асортиментом товарів на внутрішньому ринку, проведення їхньої експертизи тощо.

Вміння визначати фактори, що впливають на споживні властивості товарів, їх безпечність, відповідність вимогам нормативних документів, умовам договорів (контрактів), за якими вони закуповуються, є необхідною складовою ефективного функціонування внутрішнього ринку. Фахівці з торгівлі нової формації повинні вміти оцінювати якість, споживчі переваги товарів, їх відповідність стандартам, нормам, вимогам законодавчої бази; відрізняти товари-фальсифікати, товари-сурогати, нестандартні товари; консультувати покупців і впливати таким чином на створення громадської думки щодо певних товарів, що пропонуються на ринку, спираючись на об’єктивне знання про їх якість, і надавати реальну допомогу споживачеві у виборі товарів; превентивно формувати та забезпечувати створення сучасних споживних властивостей товарів. Здійснити це без знань про властивості товарів, про результати їх експертизи неможливо.

Отже, оволодіння сучасними методами експертних досліджень дозволить фахівцям з товарознавчого напряму правильно і кваліфіковано ідентифікувати і оцінювати якість продукції, її конкурентоздатність, що є дуже важливим для прийняття різних виробничих та комерційних рішень.

Все, зазначене вище, підтверджує, що на сьогодні експертна функція товарознавства, яка поширюється, крім торгівлі, на сферу стандартизації, сертифікації, захист прав споживачів, митну справу тощо, є найактуальнішою.

Метою викладання дисципліни «Основи експертизи товарів в митній справі» є:

— формування у студентів уявлення про експертизу як специфічний вид діяльності;

— визначення ролі та місця експертизи товарів в митній справі і міжнародній торгівлі;

— формування компетентностей студентів щодо організації, процедури проведення та оформлення результатів експертизи товарів, що переміщуються через митний кордон України.

Завданнями навчальної дисципліни «Основи експертизи товарів в митній справі» є:

— засвоєння студентами цілей, завдань, видів та засобів експертизи товарів; загальної методології експертизи товарів;

— надання студентам теоретичних знань щодо проведення різних видів експертизи товарів;

— оволодіння практичними навичками з організації та проведення експертизи товарів в митних цілях.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи експертизи товарів в митній справі» студент повинен:

знати:

= основні терміни та визначення в галузі експертизи товарів;

= нормативно-правову базу проведення експертизи товарів в митній справі;

= засоби, об’єкти, суб’єкти та методи експертизи товарів;

= види експертиз товарів, що здійснюються в митних цілях;

= організаційні засади експертизи товарів в митній справі.

вміти:

= організовувати, проводити та документально оформлювати результати експертизи товарів в митній справі.

Курс лекцій за матеріалами даного навчального посібника апробований на факультеті маркетингу, торгівлі та митної справи Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського в процесі підготовки фахівців напряму підготовки 030510 «Товарознавство і торговельне підпрємництво» за спеціальністю 03051002 «Товарознавство та експертиза в митній справі».

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів економічного та технічного профілю, а також для перепідготовки кадрів і підвищення рівня кваліфікації фахівців зі всіх галузей і сфер, так чи інакше пов’язаних із виробничою, торговельною або зовнішньоекономічною діяльністю. Він може бути корисним для працівників метрологічних, сертифікаційних, митних, фінансових, податкових, статистичних та інших державних органів у реалізації покладених на них функцій, а також усім іншим зацікавленим особам для самостійного підвищення рівня своїх знань.

Сподіваємося, що викладений у навчальному посібнику матеріал буде корисним при здійсненні експортно-імпортних операцій, пов’язаних із переміщенням товарів через митний кордон України, і надасть можливість здійснювати їх із мінімальним ризиком для всіх суб’єктів ринку.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ОСНОВИ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ... Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган Барановського...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Передмова

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Осипенко Н. І.
О- Основи експертизи товарів в митній справі: навч. посіб. для студ. спец. 6.03051002 ден. та заоч. форм навчання / Н. І. Осипенко, Т. П. Писаренко. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 200

Експертизи товарів
Експертиза як вид професійної діяльності широко застосовується в різних сферах народного господарства. Відомості про практику проведення експертиз можна відшукати в часи глибокої давнини. Проте, ме

Мета і завдання експертизи товарів
  Метою проведення експертизи товарів є задоволення потреб та очікувань замовника шляхом надання йому достовірної інформації щодо досліджуваного об’єкту експертизи зг

В митній справі
Нормативно-правовими актами, що регламентують здійснення експертної діяльності в Україні, є: — Конституція України; — Кодекси України; — Закони України; — підзак

Засоби експертизи товарів в митній справі
  Всі засоби, що застосовуються під час експертизи товарів, за призначенням можна поділити на: — інформаційно-аналітичні (навчальна, наукова та довідкова література, технічні

Об’єкти експертизи товарів та їх характеристика
  Об’єкт експертизи – це матеріальний носій інформації про факти, які складають зміст дослідження щодо експертизи. Класифікацію об’єктів експертизи наведено

Суб’єкти експертизи товарів в митній справі
  Суб’єктами експертизи товарів в митній справі можуть бути: — юридичні особи (спеціалізовані митні органи з питань експертного забезпечення митної системи У

Методи експертизи товарів в митній справі
  Метод товарної експертизи– спосіб досягнення кінцевих результатів теоретичного дослідження або практичного здійснення експертизи товарів. Методи товарної е

Класифікація експертиз товарів
  Сучасна експертна діяльність передбачає здійснення експертиз у таких організаційних формах: — обов’язкова – що здійснюється за наявністю конфліктної

Цілях, та їх характеристика
  Митна експертиза товарів – це дослідження, що проводиться експертом (групою експертів) з метою вирішення завдань митної справи в умовах невизначеності або конфлікті

Досліджень та експертної роботи та його структура
  Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботистворене наказом ДМСУ від 04.02.2004 р. № 78 на базі Центральної митної лабораторії та експе

Лабораторних досліджень та експертної роботи
  Перелік основних завдань та функції Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи визначено наказом ДМСУ від 29.03.2004 р. № 220 [10]. Згідно

В митних цілях
Чинне законодавство передбачає проведення експертизи товарів в митній справі, якщо виникає потреба в спеціальних знаннях з різних галузей науки, техніки, мистецтвознавства тощо або у використанні с

Порядок взяття проб і зразків для експертизи товарів
Порядок взяття проб і зразків товарів, необхідних для проведення експертних досліджень в митній справі регламентує стаття 356 Митного кодексу України, згідно з якою: — взяття проб (зразків

Основні етапи проведення експертизи товарів
Експертиза товарів проводиться у три етапи: 1. Підготовчий 2. Основний 3. Заключний На підготовчому етапі експертизи одержують заявку на проведення експертизи, я

З експертизи товарів та вимоги, що до них висуваються
Згідно з вимогами чинних нормативно-правових актів [9, 12], за результатами проведеного дослідження спеціаліст експертного підрозділу ЦМУЛДЕР готує висновок за чітко визначеною формою (додаток Ж)[3

В митній справі
  Результати експертизи оформлюються на підставі записів, зроблених експертом у робочому зошиті в процесі проведення експертизи. Висновок за результатами експертизи складаєть

Знаки догляду за одягом
  П Р А Н Н Я Можли

Юридичним і фізичним особам
1. Почеркознавчі та авторознавчі консультації: = почерків і підписів; = авторознавчі. 2. Технічне дослідження документів: = рек

ВИСНОВОК № 568
  Складено 30.09.2012 року 1. Замовник:Східна митниця. Запит № 68-89/247 від 25.09.2012 р. _____________________________________________________________

МАРКУВАЛЬНА етикетка
1. Найменування товару __________________________________________________________________________ 2. Кількість взятої проби (зразка) _____________________________________________

Записано правильно.
Підписи понятих: 1. _____________________________________________ 2. _____________________________________________ Підписи експертів: 1. ________

Записано правильно.
Підписи понятих: 1. _____________________________________________ 2. _____________________________________________ Підписи експертів: 1. ________

Нормативи
взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (аналізу, експертизи) № з/п Найменування товару й товарна група, позиція згідно з УКТ

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги