рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Мета і завдання експертизи товарів

Мета і завдання експертизи товарів - раздел Торговля, ОСНОВИ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ   Метою Проведення Експертизи Товарів Є Задово...

 

Метою проведення експертизи товарів є задоволення потреб та очікувань замовника шляхом надання йому достовірної інформації щодо досліджуваного об’єкту експертизи згідно з визначеним завданням на експертизу.

Загальними завданнями експертизи товарів є:

— організація дослідження об’єктів експертизи;

— встановлення відповідності об’єктів експертизи умовам договорів та/або законодавчим чи регламентованим вимогам;

— формування та оформлення об’єктивних, обґрунтованих експертних висновків.

Розв’язання зазначених завдань передбачає проведення досліджень щодо визначення кількісних або якісних характеристик товару, а також процесів, які впливають на них, але часто не піддаються безпосередньому вимірюванню і ґрунтуються на думках фахівців-експертів. Для цього експерт повинен:

— правильно вибирати властивості, показники асортименту і якості товарів з урахуванням конкретних цілей експертизи;

— здійснювати пошук необхідної інформації і використовувати її для цілей експертизи;

— визначати передбачувані (прогнозовані) значення показників якості;

— виявляти відповідність дійсних значень показників встановленим вимогам;

— вимірювати кількісні і визначати вартісні характеристики товарів;

— аналізувати і оцінювати одержані дані для складання висновків або рекомендацій.

Під час проведення експертизи товарів експерти повинні дотримуватися певних принципів, таких, як об'єктивність, компетентність, незалежність, системний підхід, ефективність, безпека для споживачів і навколишнього середовища.

Об'єктивністьполягає в попередженні і/або усуненні суб'єктивізму під час проведення експертних оцінок. Дотримувати цей принцип непросто, оскільки в основі експертних оцінок, здійснюваних окремими експертами, спочатку закладені елементи суб'єктивізму. Кожен експерт відрізняється індивідуальними смаками, поглядами, певною професійною компетентністю і іншими особливостями особи, що неминуче впливає на характер і рівень експертних оцінок.

Для подолання суб'єктивізму застосовуються певні засоби і методи. До прийомів, направлених на подолання суб'єктивізму, відноситься формування експертних комісій за певними ознаками, наприклад, введення в їх склад фахівців одного профілю або навпаки – різних, взаємно доповнюючих один одного профілів.

Незалежністьекспертів є найважливішим принципом, на якому базується їх об'єктивність. Суть принципу полягає у тому, що експерт повинен бути незалежним від будь-яких зацікавлених в результатах експертизи сторін. Зацікавленою стороною в даному випадку можуть бути як виробники, так і продавці товарів, і споживачі.

Компетентністьекспертів забезпечується їх підготовкою в певній області товарознавства і досвідом роботи з товаром. Для проведення товарної експертизи необхідне, в першу чергу, глибоке знання товарів, їх хімічних та фізичних властивостей, а також процесів, що впливають на ці властивості. Крім того, експерт повинен добре розбиратися в питаннях технології виробництва товарів, організації і обліку руху товару, комерційної діяльності, ціноутворення, документознавства, маркетингу, менеджменту, права.

Будь-яка навчальна інформація через певний час забувається і/або застаріває. Тому експерти повинні постійно підвищувати кваліфікацію шляхом самостійного вивчення наукової, навчальної і довідкової літератури, а також на курсах або семінарах з підвищення кваліфікації.

Системний підхіднеобхідний експерту при будь-яких експертних оцінках. Суть його полягає в узагальненні, угрупуванні і приведенні в певну систему даних, необхідних для проведення експертизи. Наприклад, при експертній оцінці товарів дуже важливо уміти віднести їх до певної групи, підгрупи, вигляду, різновиду або типу. Така систематизація повинна ґрунтуватися на правильному виборі ознак угрупування і/або класифікації. При цьому дуже важливо, щоб ці ознаки носили принциповий, а не випадковий характер.

Принцип ефективностіполягає у тому, що остаточні результати товарної експертизи повинні сприяти раціональному використанню товару, організації оптимального руху товару і скороченню витрати сировини, матеріалів, електроенергії, витрат праці, а також матеріальних і товарних втрат.

Наприклад, при проведенні експертної оцінки нових товарів експерти враховують збільшення або скорочення витрати сировини, витрат на виробництво, розподіл і реалізацію, після чого на основі принципу ефективності ухвалюють рішення про можливість серійного або дослідного виробництва.

Безпечність товарівабо пов'язаних з ними торгових послуг є одним з найважливіших принципів, на якому базується їх експертиза. При проведенні товарної експертизи експерти обов'язково повинні враховувати реальний і/або передбачуваний ступінь шкоди, яку наносять або можуть нанести надалі товари і пов'язані з ними торгові послуги життю, здоров'ю і майну споживачів, а також навколишньому середовищу. Принцип безпеки покладений в основу екологічної експертизи, в задачі якої входить оцінка безпеки товарів для споживача і навколишнього середовища.

Крім того, для проведення експертиз суттєву роль грають такі принципи експертології, як:

— законність;

— додержання прав та свобод людини і прав юридичної особи;

— спадкоємність і систематичність проведення експертиз;

— конфіденційність;

— демократичність;

— відповідальність суб’єктів експертиз;

— персоналізація експертів.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ОСНОВИ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ... Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган Барановського...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Мета і завдання експертизи товарів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Осипенко Н. І.
О- Основи експертизи товарів в митній справі: навч. посіб. для студ. спец. 6.03051002 ден. та заоч. форм навчання / Н. І. Осипенко, Т. П. Писаренко. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 200

Передмова
Становлення ринкових відносин, їх подальший розвиток та вдосконалення вимагають чіткого підходу до характеристик товару як основного об’єкту зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Тому проблема все

Експертизи товарів
Експертиза як вид професійної діяльності широко застосовується в різних сферах народного господарства. Відомості про практику проведення експертиз можна відшукати в часи глибокої давнини. Проте, ме

В митній справі
Нормативно-правовими актами, що регламентують здійснення експертної діяльності в Україні, є: — Конституція України; — Кодекси України; — Закони України; — підзак

Засоби експертизи товарів в митній справі
  Всі засоби, що застосовуються під час експертизи товарів, за призначенням можна поділити на: — інформаційно-аналітичні (навчальна, наукова та довідкова література, технічні

Об’єкти експертизи товарів та їх характеристика
  Об’єкт експертизи – це матеріальний носій інформації про факти, які складають зміст дослідження щодо експертизи. Класифікацію об’єктів експертизи наведено

Суб’єкти експертизи товарів в митній справі
  Суб’єктами експертизи товарів в митній справі можуть бути: — юридичні особи (спеціалізовані митні органи з питань експертного забезпечення митної системи У

Методи експертизи товарів в митній справі
  Метод товарної експертизи– спосіб досягнення кінцевих результатів теоретичного дослідження або практичного здійснення експертизи товарів. Методи товарної е

Класифікація експертиз товарів
  Сучасна експертна діяльність передбачає здійснення експертиз у таких організаційних формах: — обов’язкова – що здійснюється за наявністю конфліктної

Цілях, та їх характеристика
  Митна експертиза товарів – це дослідження, що проводиться експертом (групою експертів) з метою вирішення завдань митної справи в умовах невизначеності або конфлікті

Досліджень та експертної роботи та його структура
  Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботистворене наказом ДМСУ від 04.02.2004 р. № 78 на базі Центральної митної лабораторії та експе

Лабораторних досліджень та експертної роботи
  Перелік основних завдань та функції Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи визначено наказом ДМСУ від 29.03.2004 р. № 220 [10]. Згідно

В митних цілях
Чинне законодавство передбачає проведення експертизи товарів в митній справі, якщо виникає потреба в спеціальних знаннях з різних галузей науки, техніки, мистецтвознавства тощо або у використанні с

Порядок взяття проб і зразків для експертизи товарів
Порядок взяття проб і зразків товарів, необхідних для проведення експертних досліджень в митній справі регламентує стаття 356 Митного кодексу України, згідно з якою: — взяття проб (зразків

Основні етапи проведення експертизи товарів
Експертиза товарів проводиться у три етапи: 1. Підготовчий 2. Основний 3. Заключний На підготовчому етапі експертизи одержують заявку на проведення експертизи, я

З експертизи товарів та вимоги, що до них висуваються
Згідно з вимогами чинних нормативно-правових актів [9, 12], за результатами проведеного дослідження спеціаліст експертного підрозділу ЦМУЛДЕР готує висновок за чітко визначеною формою (додаток Ж)[3

В митній справі
  Результати експертизи оформлюються на підставі записів, зроблених експертом у робочому зошиті в процесі проведення експертизи. Висновок за результатами експертизи складаєть

Знаки догляду за одягом
  П Р А Н Н Я Можли

Юридичним і фізичним особам
1. Почеркознавчі та авторознавчі консультації: = почерків і підписів; = авторознавчі. 2. Технічне дослідження документів: = рек

ВИСНОВОК № 568
  Складено 30.09.2012 року 1. Замовник:Східна митниця. Запит № 68-89/247 від 25.09.2012 р. _____________________________________________________________

МАРКУВАЛЬНА етикетка
1. Найменування товару __________________________________________________________________________ 2. Кількість взятої проби (зразка) _____________________________________________

Записано правильно.
Підписи понятих: 1. _____________________________________________ 2. _____________________________________________ Підписи експертів: 1. ________

Записано правильно.
Підписи понятих: 1. _____________________________________________ 2. _____________________________________________ Підписи експертів: 1. ________

Нормативи
взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (аналізу, експертизи) № з/п Найменування товару й товарна група, позиція згідно з УКТ

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги