рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Об’єкти експертизи товарів та їх характеристика

Об’єкти експертизи товарів та їх характеристика - раздел Торговля, ОСНОВИ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ   Об’Єкт Експертизи – Це Матеріальний Носій Ін...

 

Об’єкт експертизи – це матеріальний носій інформації про факти, які складають зміст дослідження щодо експертизи.

Класифікацію об’єктів експертизи наведено на рис. 2.1.

 

ОБ’ЄКТИ ЕКСПЕРТИЗИ За значущістю як носіїв інформації – основні (товари та їхні характеристики: споживні властивості, якість, асортимент, кількість, вартість товару); – порівняльні (зразки-еталони, базові зразки товарів); – додаткові: = об’єкти, що містять відомості щодо основного об’єкту експертизи (сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі); = документація (сертифікати відповідності, сертифікати походження, договори, накладні тощо); = процеси (виробництво, маркування, упакування, транспортування, зберігання, підготовка до продажу, експлуатація); = послуги (упакування, хімчистка, побутове обслуговування тощо); = правила експлуатації, використання товару.
       
За рівнем інформативності – високоінформативні; – середньоінформативні; – малоінформативні; – непридатні для експертизи.
       
За станом – незмінені (нові товари); – частково змінені (що були в експлуатації, частково використані); – змінені.

 

Рис. 2.1 – Класифікація об’єктів експертизи

 

Об'єктами експертизи товарів в митній справі є матеріалізовані джерела інформації, до яких належать:

— товари і предмети, що переміщуються через митний кордон, а також їх проби, відібрані для дослідження;

— предмети контрабанди і порушення митних правил;

— товаросупровідні документи (митні, нормативні, фінансові), що використовують при митному контролі і митному оформленні.

Експертиза товарів в митній справі здійснюється посадовими особами митного органу в рамках процедур митного контролю та митного оформлення з метою встановлення характеристик, визначальних для:

1) класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД;

2) перевірки задекларованої митної вартості товарів;

3) встановлення країни походження товарів;

4) встановлення належності товарів до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, сильнодіючих чи отруйних речовин;

5) встановлення належності товарів до предметів, що мають художню, історичну чи археологічну цінність;

6) встановлення належності товарів до таких, що виготовлені з використанням об'єктів права інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону [9].

До формування об’єктів експертизи в митній справі висувають такі вимоги:

— об’єкт має бути репрезентативним (представницьким);

— кількість об’єктів має бути оптимальною, тобто достатньою для приготування проби.

Слід зазначити, що об'єкти експертизи товарів в митних цілях та інших видів оцінної діяльності можуть бути однаковими. При цьому оцінці піддаються одиничні екземпляри споживчих товарів, комплексні пакувальні одиниці і товарні партії. Тільки при споживчій оцінці не визначаються характеристики товарних партій.

Вказані об'єкти характеризуються не тільки комплексом основоположних характеристик (асортиментною, якісною, кількісною і вартісною), але і різним рівнем невизначеності. Необхідність оцінки товарів в умовах невизначеності робить їх об'єктами експертизи.

Під умовами невизначеності розуміється ситуація, при якій виникає проблема вибору альтернативних рішень, недостатності інформації. Ця невизначеність найчастіше є наслідком застосування вибіркового методу відбору проб з товарних партій. Навіть, якщо проби (зразки) відібрані відповідно до встановлених правил, існує невизначеність відносно відповідності кількісних і якісних характеристик одиничних товарів, відібраних з товарної партії, аналогічним характеристикам всіх товарів в цій партії. При цьому завжди існує ризик виникнення невідповідності оцінюваного об'єкту всієї сукупності товарів. Внаслідок цього перенесення результатів оцінки відібраних проб (зразків) на всю товарну партію може привести до невірних рішень.

В той же час, часто оцінка якості одиничних товарів або вимірювання їх кількості відбувається в умовах визначеності, що характеризуються конкретними результатами. Наприклад, за наявності достатньої інформації про дійсні значення показників кількісних і якісних характеристик одиничних екземплярів товарів експерт може віднести їх до певної градації якості.

Рішення, що приймаються експертом відносно об'єктів експертизи, можуть підрозділятися за ознакою визначеності або невизначеності на три групи:

вибір рішення при визначеності щодо кожної дії відомо, що вона приводить до деякого конкретного результату;

вибір рішення при ризику кожна дія приводить до одного з безлічі часткових результатів з відомою вірогідністю появи;

вибір рішення при невизначеності кожна дія має безліч можливих результатів, але їх вірогідність експертові невідома.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ОСНОВИ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ... Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган Барановського...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Об’єкти експертизи товарів та їх характеристика

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Осипенко Н. І.
О- Основи експертизи товарів в митній справі: навч. посіб. для студ. спец. 6.03051002 ден. та заоч. форм навчання / Н. І. Осипенко, Т. П. Писаренко. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 200

Передмова
Становлення ринкових відносин, їх подальший розвиток та вдосконалення вимагають чіткого підходу до характеристик товару як основного об’єкту зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Тому проблема все

Експертизи товарів
Експертиза як вид професійної діяльності широко застосовується в різних сферах народного господарства. Відомості про практику проведення експертиз можна відшукати в часи глибокої давнини. Проте, ме

Мета і завдання експертизи товарів
  Метою проведення експертизи товарів є задоволення потреб та очікувань замовника шляхом надання йому достовірної інформації щодо досліджуваного об’єкту експертизи зг

В митній справі
Нормативно-правовими актами, що регламентують здійснення експертної діяльності в Україні, є: — Конституція України; — Кодекси України; — Закони України; — підзак

Засоби експертизи товарів в митній справі
  Всі засоби, що застосовуються під час експертизи товарів, за призначенням можна поділити на: — інформаційно-аналітичні (навчальна, наукова та довідкова література, технічні

Суб’єкти експертизи товарів в митній справі
  Суб’єктами експертизи товарів в митній справі можуть бути: — юридичні особи (спеціалізовані митні органи з питань експертного забезпечення митної системи У

Методи експертизи товарів в митній справі
  Метод товарної експертизи– спосіб досягнення кінцевих результатів теоретичного дослідження або практичного здійснення експертизи товарів. Методи товарної е

Класифікація експертиз товарів
  Сучасна експертна діяльність передбачає здійснення експертиз у таких організаційних формах: — обов’язкова – що здійснюється за наявністю конфліктної

Цілях, та їх характеристика
  Митна експертиза товарів – це дослідження, що проводиться експертом (групою експертів) з метою вирішення завдань митної справи в умовах невизначеності або конфлікті

Досліджень та експертної роботи та його структура
  Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботистворене наказом ДМСУ від 04.02.2004 р. № 78 на базі Центральної митної лабораторії та експе

Лабораторних досліджень та експертної роботи
  Перелік основних завдань та функції Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи визначено наказом ДМСУ від 29.03.2004 р. № 220 [10]. Згідно

В митних цілях
Чинне законодавство передбачає проведення експертизи товарів в митній справі, якщо виникає потреба в спеціальних знаннях з різних галузей науки, техніки, мистецтвознавства тощо або у використанні с

Порядок взяття проб і зразків для експертизи товарів
Порядок взяття проб і зразків товарів, необхідних для проведення експертних досліджень в митній справі регламентує стаття 356 Митного кодексу України, згідно з якою: — взяття проб (зразків

Основні етапи проведення експертизи товарів
Експертиза товарів проводиться у три етапи: 1. Підготовчий 2. Основний 3. Заключний На підготовчому етапі експертизи одержують заявку на проведення експертизи, я

З експертизи товарів та вимоги, що до них висуваються
Згідно з вимогами чинних нормативно-правових актів [9, 12], за результатами проведеного дослідження спеціаліст експертного підрозділу ЦМУЛДЕР готує висновок за чітко визначеною формою (додаток Ж)[3

В митній справі
  Результати експертизи оформлюються на підставі записів, зроблених експертом у робочому зошиті в процесі проведення експертизи. Висновок за результатами експертизи складаєть

Знаки догляду за одягом
  П Р А Н Н Я Можли

Юридичним і фізичним особам
1. Почеркознавчі та авторознавчі консультації: = почерків і підписів; = авторознавчі. 2. Технічне дослідження документів: = рек

ВИСНОВОК № 568
  Складено 30.09.2012 року 1. Замовник:Східна митниця. Запит № 68-89/247 від 25.09.2012 р. _____________________________________________________________

МАРКУВАЛЬНА етикетка
1. Найменування товару __________________________________________________________________________ 2. Кількість взятої проби (зразка) _____________________________________________

Записано правильно.
Підписи понятих: 1. _____________________________________________ 2. _____________________________________________ Підписи експертів: 1. ________

Записано правильно.
Підписи понятих: 1. _____________________________________________ 2. _____________________________________________ Підписи експертів: 1. ________

Нормативи
взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (аналізу, експертизи) № з/п Найменування товару й товарна група, позиція згідно з УКТ

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги