рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ВСТУП. Туризм. Бердянський міський краєзнавчий музей

ВСТУП. Туризм. Бердянський міський краєзнавчий музей - раздел Туризм,   Вступ ...

 

ВСТУП

Туризм - це сфера господарського комплексу, що забезпечує десяту частину світового валового продукту. Ця галузь розвива­ється швидкими темпами і в найближчі роки вона може стати найбільш важливим сектором підприємницької діяльності.

Прогнози експертів Всесвітньої туристичної організації щодо розвитку туризму у світі повною мірою стосуються й України. Адже вона має надзвичайно вигідне географічне та геополітичне розташування, розвинену транспортну мережу, володіє значними природно-рекреаційними та історико-культурними ресурсами, населена працелюбним і гостинним народом. Забезпечити належ­ну віддачу від цього потужного потенціалу, використати його в інтересах активного відпочинку та оздоровлення можна лише за умови чіткої організації туристичної діяльності, зміцнення існуючої та створення нової матеріально-технічної бази, залучен­ня досвідчених і кваліфікованих кадрів, тобто за умови правиль­ної організації та ефективного управління туризмом.

Туризм на початку XXI століття характеризується як один із видів економічної діяльності, що стрімко і динамічно розвиваєть­ся, випереджаючи за темпами зростання доходів нафтовидобуток і автомобілебудування.

Щорічно число подорожуючих збільшується на 5-7% і вже досягло 700 млн. чоловік в рік. Надходження від туризму також сягнули рекордної відмітки і щороку складають близько 500 млрд. $.

Феноменальний успіх туризму ще і в тому, що в його основі лежить задоволення постійних людських потреб і потягу до пізнання навколишнього світу. Це пізнання через туризм стало можливим завдяки підвищенню в багатьох країнах життєвого рівня населення, розвитку транспорту, інформаційних та інших технологій, і в цілому завдяки глобалізації.

Як сфера економічної діяльності туризм, з одного боку, визна­чається попитом і споживанням відвідувачів, а з другого боку, він відноситься до товарів і послуг, які виробляються з метою задо­волення цього попиту. Таким чином, туризм охоплює широкий діапазон видів діяльності, в тому числі міжнародний і внутрішній транспорт, розміщення, громадське харчування, розваги, послуги туроператорів і турагентів та інші.

Україна з перших днів незалежності впевнено стала на шлях створення власної туріндустрії, проголосивши туризм пріоритет­ною галуззю розвитку економіки.

У непростих умовах перехідного періоду український туризм з року в рік працює динамічно та прибутково, нарощує обсяги виробництва товарів і послуг, підвищує якість і культуру обслу­говування.

Згідно з оцінками Міністерства економіки України продукти та послуги, пов'язані з діяльністю туристичної галузі, становлять близько 10% валового національного продукту, а за загальними оцінками, близько 15% робочої сили в Україні зайнято в турис­тичному бізнесі та супутніх галузях.

Туристична діяльність в Україні сприяє розвитку тих терито­рій, де є рекреаційні ресурси і немає перспектив розвитку про­мисловості, створюючи таким чином нові робочі місця, зростання доходів населення, одночасно забезпечує збереження пам'ятників історії, архітектури, культури.

Туризм в Україні може і повинен стати сферою реалізації ринкових механізмів, джерелом поповнення державного та місцевих бюджетів, засобом загальнодоступного і повноцінного відпочинку та оздоровлення, а також ознайомлення з історико-культурною спадщиною та сьогоденням нашого народу і дер­жави.

Туристична діяльність в Україні має певні особливості, пов'я­зані з характером праці в туристичній індустрії, видом послуг, структурою продукту, співвідношенням попиту і пропозиції, формами продажу і т.д.

Сьогодні індустрія туризму як сукупність підприємств сфери обслуговування та інших підприємств і організацій, діяльність яких спрямована на задоволення попиту на туристичні товари та послуги, працює в умовах жорсткої конкуренції, відвойовуючи як національний, так і міжнародний ринки.

В усьому світі виявляється тенденція до зменшення частки організованого туризму у міжнародних туристичних потоках. Все більше людей подорожують, але поповнення їх чисельності відбувається за рахунок тих, хто самостійно організовує свої поїздки, уникаючи послуг туристичних агентств. Такі можливості створюються завдяки розширенню доступності інформації через Інтернет, спрощенню порядку перетину кордонів між країнами.

Найпотужніші потоки виїзду українських громадян, як і раніше, зареєстровані в напрямках до сусідніх держав. Це є очевид­ною закономірністю, яка проявляється як у туристичних поїздках, так і в одноденних відвіданнях, частку яких складають транзитні поїздки.

В 1990-х pp. розширились контакти вчених-краєзнавців з фахівцями, які займаються підготовкою кадрів для туристичної галузі, ведуть наукові дослідження з проблем туризму. Тісне співробітництво розпочалося з І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Туризм і завдання національно-культурного відродження України» (жовтень 1992 p., Черкаси). Історики, географи, архітектори, етнографи у своїх виступах оцінювали сучасний стан туризму в Україні, накреслювали шляхи його розвитку, наголошували на необхідності поглиблення взаємодії краєзнавства та краєзнавчого туризму, що сприятиме поширенню знань серед населення про рідний край, його природу, історію, культуру. У 1994 р. в Косові відбулася II Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем туризму, в центрі уваги якої було відновлення історичної пам'яті народу засобами туризму.

Отже, протягом останніх років в Україні спостерігається помітне зближення краєзнавства з туризмом, який сприяє поширенню результатів краєзнавчих пошуків.

Загальна характеристика туристичних ресурсів України.

Туристичний регіон являє собою територіально-туристичну систему, яка об'єднує кілька туристичних районів, що мають свої специфічні особливості і… Туристичний район — це група туристичних комплексів, об'єднаних спільною… Єдина схема туристичного районування на сьогодні не розроблена. Частина дослідників відокремлює чотири туристичних…

Географічне положення Придніпровського економічного району, загальна характеристика

Галузями спеціалізації є: електроенергетика, чорна і кольорова металургія, машинобудування, легка промисловість. В географічному положенні району важлива роль відводиться придніпровському…

Населення.

Коефіцієнт народжуваності у районі – один з найнижчих у державі –8,7% , коефіцієнт смертності - 16,7 %, природний приріст – -8 %). У віковій структурі переважає населення працездатного віку (57,5 %). За… Понад три четвертих населення району проживає в міських поселеннях (містах і селищах міського типу) (у…

Природні умови і ресурси.

Клімат району помірно-континентальний з посушливим жарким літом і малосніжною зимою. Середня температура січня від -6 °С на півночі до - 4°С на… Водними ресурсами район забезпечений добре. Головною річкою є Дніпро з… Серед зональних типів грунтів переважають чорноземи звичайні, південні та південні солонцюваті, темно-каштанові й…

Господарський комплекс району.

Галузями спеціалізації промисловості є гірничодобувна, паливно-енергетична, металургійна, машинобудівна, хімічна. Гірничодобувна промисловість представлена залізорудною, марганцеворудною та… Залізорудна промисловість зосереджена в Криворізькому басейні, який за видобутком залізної руди займає провідне місце…

Дніпропетровська область

Загальна площа 31,9 тис. кв.км, у тому числі землі лісового фонду становлять 190,8 тис. га, із них вкриті лісовою рослинністю 166,9 тис. га, а… Поверхня в основному рівнинна. На заході знаходиться дуже розчленована… Переважаючі типи ґрунту – чорнозем та темно-каштановий, по долинах річок – луговочорноземні і відзольні грунти.…

ТУРИЗМ

Область має достатньо великий туристично-рекреаційний потенціал:

 • природні можливості області, яка знаходиться на кордоні змішаних лісів та степової зони, і унікальні водні ресурси;
 • культурно-історичну спадщину;
 • етнографічно-культурний потенціал (народні промисли та ремесла).

В області 114 природно-заповідних територій і об’єктів, у тому числі 15 заказників державного значення та 33 місцевого значення, 51 пам’ятка природи, 8 парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, 3 заповідні урочища. На її території розташовані 84 готелі, 130 баз відпочинку.

У регіоні зареєстровано понад 240 туристичних організацій, з яких близько 200 працюють у сфері міжнародного туризму.

З метою розвитку туристичної галузі головним управлінням зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації розроблено регіональну програму розвитку туристичної діяльності.

Релігія

Храмовий комплекс на честь Іверської Ікони Божої Матері в Дніпропетровську почав будуватися в 1998 р.. Комплекс закладений в місцях де з 1576 р.… · Дніпропетровський Спасо-Преображенський кафедральний собор Дніпропетровський "Будинок органної та камерної музики" розташований у приміщенні колишньої церкви Миколи…

Культура

З 2010 р. Музей Петриківського розпису має власне приміщення і представляє на огляд шедеври етнічної живописи-картини, розписні предмети побуту,… · Памятник Катерині ІІ Пам'ятник засновниці міста Катеринослава, імператриці Катерині ІІ, був споруджений в 1846 р. на Соборній площі…

Архітектура

Рідкісним і найдавнішим пам'ятником археології є кромлехи. Зазвичай це розташовані по колу, або у вигляді квадрату, і складені з необроблених… · Палац князя Потьомкіна Князь Григорій Олександрович Потьомкін-Таврійський відзначився на Україні знищенням Запорізької Січі, а пізніше, бувши…

Запорізька область

На півночі і північному заході межує з Дніпропетровською областю, на заході з Херсонською областю, на сході зДонецькою областю, а на півдні її… Територія області займає 27,18 тис. км², що становить 4,5 % території…

Туризм

 

Бердянський міський краєзнавчий музей

Бердянський краєзнавчий музей засновано у 1929 році. Музей має три філії: мемориальний будинок - музей П.П. Шмідта (21.11.1980), музей "Подвиг" (05.05.1985), музей історії Бердянська (16.09.2005). У фондах музею зберігається біля 95 тис. експонатів.

Кам'янсько-Дніпровський районний історико-археологічний музей

Кам'янсько-Дніпровський районний історико-археологічний музей з 1986 року відділ Запорізького обласного краєзнавчого музею. У фондах музею зберігається понад 34 тис. експонатів.

 

Запорізький обласний краєзнавчий музей

Запорізький обласний краєзнавчий музей засновано у грудні 1921 року. Першим завідувачем музею був відомий краєзнавець, археолог, етнограф і фольклорист Я.П. Новицький. Фонди музею складають понад 138 тис. експонатів.

Запорізький обласний художній музей

· Національний заповідник "Хортиця" У вересні 1965 року на території о. Хортиці та прилеглих до нього островів і…  

Додатки

Храмовий комплекс Іверської Ікони Божої Матері

Дніпропетровський Спасо-Преображенський кафедральний собор

Свято-Миколаївський Храм

Борисівське цілюще джерело

Палац єврейської культури-Центр «МЕНОРА»

Кромлех в селі Мирове біля Томаківки

Палац князя Потьомкіна

Вежі» -елітний житловий комплекс

ВИСНОВОК.

Розвиток туризму в Україні суттєво впливає на такі сектори економіки, як транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, сільське господарство,… Стратегічною метою розвитку туристичної індустрії в Україні можна визначити… Нарощування темпів та підвищення ефективності роботи підприємств сфери туризму, становлення туристичної галузі як…

Список використаної літератури.

2. Мальська М.П. „Основи туристичного бізнесу” Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури., 2004р. 3. Панкова Є.В. „Туристичне краєзнавство” : Навчальний посібник. /Панкова… 4. Рутинський М.Й. „Географія туризму України” . Методичний посібник : Вид. 2-ге – К. :Центр навчальної літератури ,…

– Конец работы –

Используемые теги: Вступ, туризм, Бердянський, Міський, краєзнавчий, музей0.097

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ВСТУП. Туризм. Бердянський міський краєзнавчий музей

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Определение туризма и особенности экологического туризма
Введение... Определение туризма и особенности экологического туризма Туризм и охраняемые территории...

Лекція № 1. УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМИ РЕСУРСАМИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 1. Концепція сталого розвитку туризму
ПЛАН... Концепція сталого розвитку туризму... Принципова логістична модель сталого розвитку туризму Логістичний потенціал туристопотоку ресурсної та матеріально технічної баз туризму...

Формирование общественно-государственной системы управления туризмом на местном уровне на примере самодеятельного спортивно-оздоровительного туризма в Томске и Томской области
На сферу туризма в 2000 году приходилось около 6 мирового валового национального продукта, 7 мировых инвестиций, каждое 16-е рабочее место, 11… В 1995 году туристская общественность нашей страны и города Томска отметила… За эти годы, наряду с развитием классического варианта туризма сформировалось и окрепло новое уникальное движение…

КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ:ГЕОГРАФИЯ ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ РОССИИ НА ТЕМУ:ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА Специальность: Менеджмент по туризму
КУРСОВАЯ РАБОТА... ПО ДИСЦИПЛИНЕ ГЕОГРАФИЯ ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ РОССИИ НА ТЕМУ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА...

Историко географические формы развития туризма. Роль международных туристских организаций в развитии международного сотрудничества в сфере туризма
Лекции... Историко географические формы развития туризма...

Ведущие образовательные центры Европы в сфере туризма
По сравнению с рынком туристических поездок это – капля в море. Однако годовой оборот этого рынка по оценкам экспертов составляет более 200… Согласно Римскому договору о создании ЕЭС, органы ЕС не вмешиваются в политику… Главными инструментами реализации образовательной политики ЕС являются общесоюзные программы.Первая из них -…

Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект)
Перш за все це стосується унікальних об’єктів, які включені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Багато з них розташовано на території Автономної… Метою роботи є теоретичне і науково-методичне обґрунтування підходів до… Для досягнення поставленої мети були визначені такі завдання: – визначити сутність державної політики та обґрунтувати…

Горный туризм
Безаварийность - главный показатель качества работы любого альпинистского мероприятия. Изменения в технике, страховке, а соответственно и в тактике… К сожалению, новые профилактические меры безопасности формируются не сразу. … СЛАБЫЕ СТОРОНЫ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ В ГОРАХ 1. Анализ несчастных случаев проводится на базе данных…

Индустрия туризма и индустрия гостеприимства
Следует отметить, что понятия туризма и гостеприимства нельзя рассматривать в отдельности: это два взаимосвязанных термина. Туристы являются… Коммерческая направленность туристских предприятий приводит к появлению… Это обстоятельство позволяет выделить туризм и сервис в самостоятельный комплекс сервисно-туристских предприятий.Все…

Международный туризм в России
Так, например, обстоит дело во многих местностях зарубежной Европы, где экскурсантам демонстрируются старые соляные и угольные шахты, ныне… В России нельзя купить остров и сделать из него престижный курорт, как это… Россия располагает огромным потенциалом как для развития внутреннего туризма, так и для приема иностранных…

0.061
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
 • Похожее
 • По категориям
 • По работам
 • Курортно-оздоровительный туризм Санаторно-курортной обслуживание является одной из особо важных отраслей туризма, но к сожалению в нашей стране, особенно в годы станов-ления… В свою очередь, стабилизация санаторно-курортной отрасли в регионе, оживляет и… Курортно-оздоровительный туризм тесно связан с такими видами ту-ризма, как экологический (направлен на оздоровление…
 • Детско-юношеский туризм На ее долю приходится всего лишь около 1 процента мирового туристического потока (данные из «Концепции развития туризма в Российской Федерации на… Длительное время туризм в России представляли только крупные государственные… Внутренний туризм развивался, но международный (как въездной, так и выездной) был очень ограничен. Период перестройки…
 • туризм в болгарии На востоке омывается водами Черного моря. Традиционные крестьянские жилища очень разнообразны. На равнинах дома преимущественно одноэтажные,… Для гостей мясо поджаривают на решетке над углями. В современном быту… Планировка в основном радиально-кольцевая. В Софии немало интереснейших памятников и больших скульптурных групп,…
 • Транспорт и туризм В отличие от других отраслей экономики, туристские ресурсы очень многообразны и включают природные и антропогенные геосистемы, тела и явления… Превращение туризма в массовое явление создает ряд проблем, связанных с его… Правильное решение этих проблем связано с необходимостью удовлетворения возрастающих требований к туристскому…
 • Виды и средства перевозок в туризме Сравнение эффективности различных видов перевозок. Объёмы перевозок Каждый из видов перевозок имеет свою историю, этапы… По состоянию на 2000 г. туристских и пассажирских перевозок в мире с доста¬точной степень приближения можно дать…