рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Конспект лекцій з дисципліни Туристські ресурси України

Конспект лекцій з дисципліни Туристські ресурси України - Конспект, раздел Туризм, Міністерство Освіти І Науки України ...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

М.М. Поколодна, І.Л. Полчанінова

 

Конспект лекцій

з дисципліни

"Туристські ресурси України"

 

(для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.020107 - "Туризм")

 

 

ХАРКІВ

ХНАМГ


Поколодна М.М. Конспект лекцій з дисципліни „Туристські ресурси України” (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.020107 - "Туризм") / М.М. Поколодна, І.Л. Полчанінова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х.: ХНАМГ, 2010. – 157 с.

 

 

Автори: М.М. Поколодна, І.Л. Полчанінова  
Рецензент: доц. кафедри регіональної та соціально-економічної географії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, к. геогр. н. Редін В.І.

 

 

Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства, протокол засідання № 1 від 27 вересня 2009 р.

 

©Поколодна М.М., Полчанінова І.Л.,

© ХНАМГ, 2010

 

 
 

ЗМІСТ


Вступ…………………………………………………………………..…..
Тема 1 Основні відомості про державу……………….……………….
Тема 2 Географічні аспекти формування туристських ресурсів України……………………………………………………………………
Тема 3 Природні туристські ресурси України………………………….
3.1 Природні кліматичні туристські ресурси…………………...
3.2 Природні геоморфологічні туристські ресурси…………….
3.3 Природні гідрологічні ресурси………………………………
3.4 Природні біологічні ресурси…………………………………
3.5 Природні курортні ресурси…………………………….……
Тема 4 Антропогенні туристські ресурси України………………….…
4.1 Історико-культурні туристські ресурси……………….……
4.1.1 Поняття і склад історико-культурних ресурсів………….
4.1.2 Характеристика основних складових історико-культурних ресурсів…………………………………………..….
4.1.3 Історико-культурні об’єкти України включені до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО………………………
4.1.4 Національна система туристсько - екскурсійних маршрутів "Намисто Славутича"………………………………..
4.2 Ресурси туристської інфраструктури………………………..
4.2.1 Поняття туристичної інфраструктури……………………..
4.2.2 Готелі та інші місця для тимчасового проживання………
4.2.3 Санаторно-курортні установи.…………………………….
4.2.4 Транспортні комунікації……………………………………
4.2.5 Ресторанне господарство……………………………..……
Тема 5 Класифікація туристських територій України………….………
Тема 6 Туристські ресурси туристських районів України……….…….
6.1 Туристські ресурси Криму…………………………………..
6.2 туристські ресурси Чорноморсько-Азовського туристського району……………………………………………...
6.3 Туристські ресурси Карпат.………………………………….
6.4 Туристські ресурси Поліссько-Подільського туристського району……………………………………………………………..
6.5 Туристські ресурси Центрального туристського району…..
6.6 Туристські ресурси Східного туристського району………..
Список літератури………..……………………….……………………...

ВСТУП

 

Опорний конспект лекцій призначений для студентів що навчаються за спеціальністю 6.020107 - "Туризм" при опануванні дисципліни “Туристичні ресурси України”.

Дана дисципліна є одним з професійно-орієнтованих курсів програми підготовки фахівців з туризму і готельного господарства. Вона займає провідне місце в циклі дисциплін природничо-наукової (фундаментальної) підготовки. Актуальність вивчення даної дисципліни продиктована необхідністю і пріоритетністю розвитку внутрішнього і в’їзного туризму в Україні, які задекларовані як найбільш перспективні напрями розвитку туризму в державі в Законі України «Про туризм» та «Програмі розвитку туризму в Україні». Тому ознайомлення з туристичними ресурсами України, їх складовими, географією розповсюдження, сучасним і перспективними рівнем використання, можливостями і запасами є важливою складовою підготовки фахівців, відповідає сучасним запитам і тенденціям розвитку галузі.

Мета дисципліни полягає у вивченні різноманітних складових туристичних ресурсів України для створення конкурентоспроможного національного турпродукту.

Завдання вивчення дисципліни:

- проаналізувати умови і фактори формування туристських ареалів України;

- вивчити особливості структури, географії розповсюдження, потенційні запаси та сучасний рівень використання різноманітних видів туристських ресурсів;

- вивчити сучасний стан розвитку туристської інфраструктури в регіонах України;

- ознайомитися з основними схемами рекреаційно-туристського районування території України;

- охарактеризувати окремі туристські регіони Україні.

Предмет вивчення у дисципліні є регіональні особливості структури, розповсюдження, потенційних запасів та сучасного рівня використання різноманітних видів туристських ресурсів України.

У ході вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- умови і фактори формування та використання туристських ресурсів України;

- особливості наявної структури, географії розповсюдження, потенційні запаси та сучасний рівень використання природних та історико-культурних туристських ресурсів;

- сучасний стан розвитку туристської інфраструктури в окремих регіонах держави, як однієї з найважливіших складових туристських ресурсів;

- основні схеми рекреаційно-туристського районування території України та характеристику туристських ресурсів Криму та областей Чорноморсько-Азовського узбережжя, Карпат, Поділля, Полісся, Центрального та Східного регіонів України.

Вміти:

- аналізувати існуючий рекреаційний потенціал територій щодо здійснення того чи іншого виду рекреаційної діяльності, користуючись статистичною та плановою документацією та стандартними методиками;

- складати перспективні програми турів з метою подальшої апробації їх на ринку та виявлення рівня відповідності запитам туристів.

Дисципліна має тісні міждисциплінарні зв’язки з дисциплінами циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки: «Історія України», «Культурологія»; циклом дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки: «Рекреалогія», «Рекреаційна географія»; циклом дисциплін професійної підготовки «Технологія туристської діяльності», «Організація туризму» та іншими. До дисциплін, вивчення яких
безпосередньо спирається на дану дисципліну належить «Організація екскурсійного обслуговування», «Організація рекреаційних послуг», дипломне проектування.

Цей конспект лекцій складений на основі діючих галузевих стандартів вищої освіти: освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо – професійна програма бакалавра напрям підготовки 0504 “Туризм” фахове спрямування 6.050400 - “Туризм” та 0504 “Туризм” фахове спрямування 6.050400 - “Готельне господарство” де дисципліна має статус обов’язкової. Формою підсумкового контролю є залік, в робочому плані підготовки також передбачено виконання курсової роботи.

Конспект є одним з найважливіших складових елементів методичного забезпечення дисципліни. Він призначений для самостійної роботи студентів і закріплення їхніх знань за темами, підготовки до практичних занять та підсумкового контролю. Конспект лекцій складається із вступу, 6 тем, запитань до самоперевірки, рекомендованої літератури.


ТЕМА 1 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДЕРЖАВУ

За розмірами території (603,7 тис. км2) Україна посідає третє місце серед союзних республік колишнього СРСР після Росії (17075,4 тис. км2) і… За площею Україні належить 40 місце в світі. На частку України припадає 5,7 % площі та 7,3 % населення Європи; 0,44 % площі та дещо менше 1 % населення світу.

ТЕМА 2 ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТСЬКИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Географічне положення Україна розташована в Центральній і Східній Європі у безпосередній близькості… Через Україну проходить дев'ять залізниць, а також важливі автомобільні магістралі, що з'єднують Росію з країнами…

Демографічна ситуація

Загальне скорочення населення відбулось виключно за рахунок природного скорочення, що є результатом як скорочення кількості народжених, так і… Міграційний приріст населення збільшився. Число прибулих на постійне… Національний склад: крім українців (72 %) на території держави проживає ще 110 національностей і народностей, друге…

Природне середовище

70 % території - низовини (найб.: Поліська, Придніпровська, Причорноморська, Закарпатська), 30 % - височини (Подільська, Волинська, Донецька і… Рельєф України сформувався в результаті тривалого геол. розвитку і змін… Основу мінерально-сировинної бази України становлять горючі корисні копалини (кам’яне вугілля, нафта, природний газ),…

Господарський комплекс, місце і роль туризму в ньому

На українському туристичному ринку в 2008 р. туристичні послуги надавали 3880 ліцензіатів, з них: туроператорів – 1 733 і турагентів – 2147,… Платежі до бюджету ліцензіатів становлять 131,3 млн. грн. В середньому з…

Туристський ареал України

Основними ареалами культурно – пізнавального туризму виступають крупні міста, малі історичні міста і місцевості проходження значних історичних… Ареалами релігійного туризму стали визначні центри різних релігій. До… Ареали оздоровчого туризму в основному зосереджені на морських узбережжях Азовського і Чорного морів, уздовж берегів…

ТЕМА 3 ПРИРОДНІ ТУРИСТСЬКІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ

Україна належить до регіону, природні туристські ресурси якого відносно добре вивчені, інтенсивно розробляються й використовуються у рекреаційній… Природні туристські ресурси республіки - один з головних факторів розвитку й… Відповідно до походження природних ресурсів виділяють такі їх види: кліматичні (в тому числі кліматичні курорти і…

Природні кліматичні туристські ресурси

Територія України характеризується досить значними кліматичними відмінностями, що обумовлює нерівномірний розподіл потоку рекре­антів по регіонах… Майже на всій території (крім крайньої південної її частини) переважає… Україна розміщена у другій зоні ультрафіолетового комфорту. Це означає, що ультрафіолетове випромінювання (УФВ)…

Атлантико – Континентальна кліматична область

В передгір'ях, до висоти 500-600 м, клімат помірно теплий, із се­редньорічними температурами близько 6 °С. Середня температура січня становить —… Літо в Карпатах прохолодне й вологе, з частими дощами і вітрами. Влітку тут… Важливими кліматичними курортами цієї підобласті є Ворохта, Карпати, Косів, Татарів, Чинадійово, Шешори, Яремча,…

Природні геоморфологічні туристські ресурси

- Низовинні; - Підвищені (височинні); - Гірські.

Низовинні території

Українське Полісся характеризується невеликими (150 - 200 м) висотами. Найбільші з них пов'язані з Овруцьким кряжем (316 м), відносні висоти якого… У межах Українського Полісся виділяється широка (смугою 30 - 40 км) долина… На Волинському Поліссі, розповсюджені карстові форми. Загальновизнаними є великі озерні улоговини карстового…

Підвищені території

Подільська височина є найвищою південно-західною частиною Руської рівнини, яка на півдні межує з долиною Дніпра і Південного Бугу, на південному… У західній і центральній частинах Поділля вузькою смугою простягаються Товтри-… Крайню західну частину Поділля утворює Оппілля, сильно пересічена територія місцями з вузькими річковими долинами,…

Гірські території

Українські Карпати є складовою частиною обширного гірського масиву Карпат, який розмі­щений в ряді сусідніх з Україною держав - Румунії, Польщі,… Західні, південно-західні та північно-західні межі Українських Карпат… Гірський масив Українських Карпат неоднорідний в орографічному відношенні. Його формує ряд обширних смуг, які…

Спелеологічні геоморфологічні туристські ресурси

Наявність печер і шахт характеризує не всі карстові області України (проявом карстування є також поверхневі форми рельєфу — вирви, ліній­ки, понори,… Гірсько-Кримська карстова область. На цю карстову область припадає 85%… В карстовому гроті Кіїк-Коба на Довгоруківській яйлі (за 25 км на схід від Сімферополя) було виявлено хронологічно…

Природні гідрологічні туристські ресурси

До водних рекреаційних ресурсів відносяться моря, озера, річки, водосховища, ставки, придатні для водних видів відпочинку, туризму і спорту. Україна… - близько 71 тис. річок (переважно невеликих оскільки лише 125 з них мають… - близько 20 тис. озер (з них 43 мають площу понад 10 км2 );

Природні біологічні ресурси

Ресурси живої природи, що сприяють лікуванню, оздоровлен­ню, задоволенню духовних потреб людини та організації окремих видів туризму, прийнято називати біологічними або біотичними. До таких ресурсів належать: рослинний світ (ліса, луки, заболочені місцевості) та тваринний світ певних територій та акваторій(мисливські угіддя, рибні запаси акваторії морів і річок), а також різноманітні об’єкти природно-заповідного фонду.

Природні біологічні рослинні туристські ресурси України

Про багатство і високу видову насиченість рослинного світу на одиницю площі України свідчать такі зіставлення. Природна флора судинних рослин в… У республіці росте близько 80 видів дерев, 280 чагарників, 985 однорічних… Понад 30 % площі України припадає на масиви, де збереглася природна чи вторинна напівприродна рослинність, серед якої…

Природні біологічні тваринні туристські ресурси України

1. Змішано-лісова зоогеографічна провінція 2. Лісостепова зоогеографічна провінція. 3. Степова зоогеографічна провінція.

Туристські ресурси територій та об'єктів природно-заповідного фондуУкраїни

у природоохоронних і науково-дослідних цілях; в оздоровчих та інших рекреаційних цілях; у в освітньо-виховних цілях;

Природні курортні ресурси

Природні курортні (лікувальні) ресурси мають обмежене поширення або невеликі запаси у місцевостях з особливо сприятливими і ефективними для використання з метою лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань. До них належать: мінеральні і термальні води, лікувальні грязі, озокерит, ропа лиманів та озер, морська вода, природні об'єкти і комплекси із сприятливими для лікування кліматичними умовами.

Ресурси лікувальних мінеральних вод

«Лікувальними мінеральними водами» називаються природні води, які містять у собі в підвищених концентраціях ті чи інші мінеральні (рідше органічні)… Виділяються наступні основні бальнеологічні групи мінеральних вод: 1.Група вуглекислих мінеральних вод з вмістом С02 не менше 0,5 г/дм8.

Ресурси мінеральних грязей

З 70 існуючих в Україні курортів загальнодержавного і місцевого значення, грязелікування застосовується на 19 з них (в тому числі на 5… Місцем утворення лікувальних грязей є різноманітні водоймища (моря, затоки,… —торфові;

ТЕМА 4 АНТРОПОГЕННІ ТУРИСТСЬКІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ

Історико-культурні туристські ресурси

Поняття і склад історико-культурних ресурсів

Серед культурно-історичних об'єктів провідна роль належить пам'ятникам історії й культури, які відрізняються найбільшою привабливістю й на цій… Пам'ятники археології - це городища, кургани древніх поселень, укріплень,… Найбільш характерні для пам'ятників містобудування й архітектури наступні об'єкти: архітектурні ансамблі й комплекси,…

Характеристика основних складових історико-культурних ресурсів

Історико-культурні ресурси України є важливою (а для окремих регіонів - основною) складовою туристського потенціалу. Вони відзначаються великою… Найважливішою, складовою історико-культурної спадщини є пам'ятки архітектури і… Всього в Україні 39 історичних міст, вік яких перевищує тисячу років, а понад 500 міст і містечок мають 900-річну…

Історико-культурні об’єкти України включені до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Список Всесвітньої спадщини Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО) з України входить п'ять об'єктів: Софійський… Але Україна активізує процес внесення в списки ЮНЕСКО і інших історичних… Букові ліси Карпат

Ресурси туристської інфраструктури

  У процесі вироблення й споживання комплексу рекреаційно-туристичних послуг… Термін «інфраструктура» ( від лат. infra – нижче, під і structura – будівля, розташування) вживається для позначення…

Готелі та інші місця для тимчасового проживання

Згідно з функціональною структурою підприємств готельного господарства на території України послуги з тимчасового проживання у 2008 р. надавали 838… В Україні найбільше готелів розташовано у м. Києві (9,8% загальної кількості… Загальна місткість готелів України, починаючи з 1999 р. і включно до 2003р., постійно зменшувалась при використанні…

Транспортні комунікації

Через територію України здійснюється транспортний зв’язок країн СНД з країнами Центральної та Південної Європи, Ближнього Сходу та Африки. Крім… Загальна довжина автодоріг в Україні становить близько 170 тис. км, у тому… Найбільше доріг першої категорії в Київській області – 404 км, значно поступаються їй Дніпропетровська – 277 км,…

ТЕМА 5 КЛАСИФІКАЦІЯ ТУРИСТСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Інститутом географії АН СРСР у 80-х роках ХХ ст. було проведене рекреаційне районування території СРСР, де Україна виділена в єдиний рекреаційний… За схемою туристичного районування СРСР М.П. Крачило (1978 р.) також виділені… І.Д. Родічкін (1978 р.) запроваджуючи до рекреаційного районування системний підхід, пропонував поділяти територію…

ТЕМА 6 ТУРИСТСЬКІ РЕСУРСИ ТУРИСТСЬКИХ РАЙОНІВ УКРАЇНИ

Туристські ресурси Криму

Клімат північної частини півострова помірно-континентальний, на Південному березі Криму – з рисами субтропічного середземноморського типу. Опадів… Є 50 солоних озер, самі більші - Старе озеро, Сакське озеро, Тобечицьке й… Запаси лікувальних грязей (головним чином сульфідних) зосереджені в озерах, становлять близько 24 мільйонів км3.…

Туристські ресурси Поліссько-Подільського туристського району

У район входять Волинська, Рівненська, Житомирська, Тернопільська, Хмельницька й Вінницька області. Найціннішими рекреаційно-туристськими ресурсами району виступають сприятливий… Вся територія району знаходиться в зоні помірно-континентального клімату з м'якою теплою зимою й вологим летом.…

Туристські ресурси Центрального туристського району

До складу цього району входять 7 областей України, що розташовуються по плині Дніпра: Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська,… Клімат району помірно континентальний з м'якою, порівняно теплою зимою й… Головною водною артерією для району як і для всієї України є Дніпро із припливами: Тетерів, Десна, Рось, Сула, Псел,…

Туристські ресурси Східного туристського району

Сумська, Харківська, Луганська й Донецька області утворюють Східний туристсько-рекреаційний район. Сприятливі кліматичні умови, мальовничі береги рік і водоймищ, джерела цілющих… Клімат району помірно континентальний з м'якою зимою й удушливим летом, іноді з посухами й сильним вітром. Опадів…

Список літератури

 

1. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія районування: Монографія. / О.О. Бейдик – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2001. – 395 с.

2. Заставний Ф.Д. Географія України: У 2-х книгах. / Ф.Д. Заставний – Львів: Світ, 1994. – 472 с.

3. Курортні ресурси України. – Київ: ЗАТ “Укрпрофоздоровниця”, “ТАМЕД”, 1999. – 344 с.

4. Масляк П.О. Рекреаційна географія : навч. посіб. / П.О. Масляк. – К. : Знання, 2008. – 343 с.

5. Стафійчук В.І. Рекреалогія : навч. посіб. – 2-е вид. / В.І. Стафійчук – К. : Альтерпрес, 2008.- 264 с.

6. Рутинський М.Й. Географія туризму України. Навчально-методичний посібник. Вид. 2-ге, переробл. і доп. / М.Й.Рутинський – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 160 с.

 

Додаткові джерела

2. Бистрицька Т.А. Перлини України / Т.А. Бистрицька– К.: Либідь, 2002. – 60 с. 3. Географічна енциклопедія України / відп.ред. О.М.Маринич - Київ… 4. Геоекологія рекреаційних зон України. - К.: Нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 1996. - 200с.

– Конец работы –

Используемые теги: Конспект, лекцій, дисципліни, Туристські, ресурси, України0.088

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Конспект лекцій з дисципліни Туристські ресурси України

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Економічна і соціальна географія світу
Конспект лекцій з дисципліни МІністерство науки і освіти україни Верстатоінструментальний технікум.. Національного технічного університету.. ХПІ..

З курсу моделювання та прогнозування як конспект лекцій з дисципліни конспект лекцій
Сумський державний університет.. конспект лекцій з курсу моделювання та прогнозування..

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії фінансово-економічних дисциплін опорний конспект лекцій з дисципліни гроші та кредит протокол № 2 від 18 вересня 2012 року
Опорний конспект лекцій з дисципліни гроші та кредит охоплює теми які.. опорний конспект лекцій призначений допомогти студентам оволодіти сучасною методикою розрахунку індексів інфляції..

Конспект лекцій як конспект лекцій з курсу експлуатація та обслуговування машин
Сумський державний університет.. експлуатація та обслуговування машин..

Тематика курсу лекцій історія України. Предмет і завдання курсу. Періодизація історії України
Ввідна лекція.. план..

З дисципліни Економічна теорія Економіка з дисципліни Економічна теорія Економіка Конспект лекцій
Молоді та спорту України.. Харківський комп ютерно технологічний коледж.. НТУ ХПІ..

Конспект лекцій з дисципліни фінансовий облік комерційно-економічних дисциплін тема 1. Основи побудови фінансового обліку
Конспект лекцій з дисципліни фінансовий облік..

Вступ до курсу історії України. Курс історії України в системі гуманітарних наук. Предмет, мета та завдання курсу. Періодизація історії України
Лекція вступ до курсу історії України план..

Конспект лекцій з дисципліни автомобілі транспортна стратегія України на період до 2020 року та концепсія розвитку автомобільної промисловості
Національний транспортний університет.. кафедра автомобілі..

Конспект лекцій з дисципліни історія України
Одеський національний політехнічний університет.. конспект лекцій з дисципліни..

0.042
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам