рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Дисципліна "Автоматизований електропривод в нафтогазовій промисловості"

Дисципліна "Автоматизований електропривод в нафтогазовій промисловості" - раздел Транспорт, Вступ   Дисц...

Вступ

 

Дисципліна "Автоматизований електропривод в нафтогазовій промисловості" відноситься до дисциплін вибору вищого навчального закладу і базується на дисциплінах професійної підготовки "Електричні машини" та "Теорія автоматичного керування".

Основна мета вивчення дисципліни - надати студентам знання: з механічних характеристик електричних двигунів та робочих механізмів і пов’язаного з ними рівнянням Д’Аламбера; зі способу пуску та гальмування електроприводів, що використовуються в нафтогазовій промисловості; ознайомити зі способами регулювання швидкості двигунів постійного і змінного струмів; з методами правильного вибору потужності двигунів для різних режимів роботи з врахуванням перехідних процесів, що діють в електроприводі; ознайомити з принципами побудови дискретних розімкнених схем керування та замкнених систем автоматизованого керування; з типовими схемами автоматизованого керування електроприводами в нафтогазовій промисловості.

Отримані знання студент повинен вміти використати під час продовження навчання та виконання курсових і дипломних проектів, а також на виробництві - для розробки дискретних і замкнених схем автоматизованого керування електроприводами різних виробничих механізмів; для правильного вибору потужності електродвигунів постійного і змінного струмів з метою енергоощадності.


Рекомендована література

Основна література

1.2 Парфенов А.М. Автоматизированьїй злектропривод в нефтяной про-мишлености. - М.: Недра, 1982.- 227 с. 1.3 Семенцова А.О. Автоматизований електропривід в нафтогазовій промисловості.… 1.4 Чернов А.С., Ожоган В.А., Семенцова А.О. Автоматизований елек-тропривід в нафтогазовій промисловості. Навчальний…

Додаткова література

1.6 Глебович А.А., Киселев С.П. Злектрооборудование машин и злек-тропривод. Колос, 1975.- 302 с. 1.7 Справочник по проектированию злектопривода, силових и освети-тельньгх… 1.8 Справочник по автоматизированому зяектроприводу. /под ред. А.В. Шонянского. - М.: Знергоатомиздат, 1983.- 480 с. …

Перелік методичних матеріалів

2.1 Семенцова А.О. Практикум з курсу: "Автоматизований електропривод нафтогазової промисловості" та "Основи електропривода". - Івано-Франківськ: Факел, 1997.- 94 с.

2.2 Лабораторний практикум "Електрифікація технологічних комплексів та електропривод.- Івано-Франківськ: Факел, 2000.-81 с.


Робоча програма курсу

Зміст лекційного курсу

Таблиця 3.1 - Зміст лекційного курсу

Зміст лабораторних занять

Таблиця 3.2 т Зміст лабораторних занять

Зміст курсу

4.1 Основне рівняння руху електропривода (рівняння Д'Аламбера)

Програмні питання

Механічні характеристики виробничих механізмів і електродвигунів. Жорсткість механічних характеристик. Умова стійкої сумісної роботи електродвигуна…  

Методичні вказівки

Треба чітко уявити умови стійкої роботи електропривода. Вміти використовувати основне рівняння руху для визначення часу пуску і гальмування… Література: [1.1, с.5-22; 1.2, с.6-14; 1.3].  

Контрольні запитання

2 Запишіть основне рівняння руху для обертального і поступального руху привода. 3 Як здійснюється приведення статичних і динамічних моментів (зусиль) до валу… 4 Що називається жорсткістю механічної характеристики виробничого механізму і електродвигуна ?

Електромеханічні властивості двигунів електро-приводів

Програмні запитання

Основні показники регулювання швидкості двигунів: діапазон регулювання, плавність, стабільність, напрям регулювання, умова допустимого навантаження…

Методичні вказівки

Зрозуміти способи пуску електропривода з ДПС незалежного збудження і гальмування, за допомогою яких можна зробити швидку зупинку двигуна, або… Чітко уявити важливість основних показників регулювання швидкості двигунів і… Література: [1.1, с.26-89; 1.2, с.14-17; 1.3; 2.1, с.13-36].

Контрольні запитання

1 Поясніть методику побудови природної і штучних механічних характеристик. Проілюструйте її прикладом для двигуна постійного струму незалежного… 2 Назвіть можливі способи пуску привода з ДПС незалежного збудження. 3 Назвіть і поясніть основні способи гальмування привода з ДПС.

Програмні запитання

Вивід рівняння механічної характеристики електропривода з асинхронним двигуном. Спрощене рівняння механічної характеристики (рівняння Клосса). Пуск… Гальмівні режими привода: рекуперативне, електродинамічне, конденсаторне… Основні способи регулювання швидкості електропривода з АД з к. з. ротором та з АД з фазним ротором: введення…

Методичні вказівки

Слід вивчити методику побудови природної і штучних механічних характеристик електропривода з АД. Звернути увагу на способи пуску і регулювання… Розуміти суть гальмівних режимів і вміти використовувати відповідні способи… При вивченні питань, які зв'язані з регулюванням швидкості електроприводів з двигунами змінного струму, треба мати на…

Контрольні запитання

2 Як змінюється пусковий і максимальний моменти асинхронного двигуна при зміні напруги мережі живлення? 3 Які способи пуску електропривода з АД найбільш розповсюджені? 4 Перерахуйте основні гальмівні режими електропривода з АД. За допомогою якого способу гальмування можна зупинити…

Математична модель електропривода з синхронним двигуном. Регулювання швидкості за допомогою електромагнітної муфти ковзання (ЕМК) та машино-вентильного каскаду (МВК).

Програмні запитання.

Основні складові елементи електропривода з електромагнітною муфтою ковзання (ЕМК). Регулювання швидкості привода роторного стола або бурового насосу… Принцип роботи машино-вентильного каскаду. Пуск АД бурового насосу по системі…  

Методичні вказівки

При вивченні даної теми слід зрозуміти, яким чином будується кутова характеристика СД; від яких параметрів залежить перевантажувальна здатність… Необхідно звернути увагу на регулювання швидкості електроприводів роторного… Чітко уявити різницю між електричним і електромеханічним машино-вентильним каскадами; зрозуміти, яким чином…

Контрольні запитання

2 Яким чином здійснюється пуск електропривода з синхронним двигуном? 3 Поясніть, яким чином елементи електромагнітної муфти ковзання з'єднюються з… 4 Яким чином здійснюється регулювання швидкості робочого механізму привода з ЕМК?

Перехідні процеси в електроприводі

Програмні запитання

Перехідні режими і процеси, що діють в електроприводі під час,пуску, гальмування, зміни навантаження та інше. Задачі вивчення перехідних процесів: формування залежностей швидкості струму,… Графічне визначення електромеханічної і електромагнітної постійних часу та часу нагріву і в цілому часу пуску, або…

Методичні вказівки

Вміти, маючи перехідну характеристику процесу визначити величину електромеханічної, електромагнітної постійної часу, постійної нагріву, або… Проаналізувати/яким чином визначається час пуску, або гальмування при одно- та… Вміти запропонувати заходи по скороченню часу перехідного процесу.

Контрольні запитання

2 Які параметри визначають електромагнітну постійну часу і постійну часу нагріву? 3 Для чого потрібне вивчення перехідних процесів в електроприводі? 4 Проаналізувати перехідні процеси (механічні і електромеханічні) в електроприводі з двигуном постійного струму…

Вибір потужності електродвигунів

Програмні запитання

 

Режими роботи електроприводів. Методи вибору потужності електродвигунів для тривалого, короткочасного і повторно короткочасного режимів роботи. Вибір потужності двигунів, для тривалого режиму роботу з постійним і змінним навантаженням. Вибір потужності електродвигунів бурових насосів, компресорів, вентиляторів, роторного стола та інших.

Методичні вказівки.

Під час вивчення цієї теми треба зрозуміти основну умову вибору потужності електродвигунів і засвоїти найбільш розповсюджені режими роботи… Проаналізувати, в якому випадку для тривалого режиму роботи S1 вибір… Вивчити, яким чином здійснюється вибір потужності двигуна для короткочасного S2 і повторно-короткочасного S3 режимів…

Контрольні запитання

2 Яку розмірність має постійна нагріву електродвигуна? 3 Що обмежує навантажувальну здатність електродвигунів? 4 Накресліть графіки навантаження для тривалого(зі змінним навантаженням), короткочасного і повторно-короткочасного…

Принципи побудови дискретних схем автоматизованого керування електроприводами

Програмні запитання

Основні функції, що виконують системи автоматизованого керування. електроприводами. Умовні позначення згідно Держстандарту апаратів, електричних… Типові схеми автоматизованого керування електроприводами які застосовуються в… Схема керування синхронним двигуном бурового насосу.

Методичні вказівки

Автоматизоване керування електроприводами полягає у здійсненні пуску, гальмування, реверсу, регулюванні, швидкості та підтриманні режимів роботи… При вивченні питань цієї теми основну увагу слід приділити принципам побудови… В результаті вивчення цієї теми студенти повинні повністю оволодіти навичками читання принципових схем…

Контрольні запитання

2 Які функції виконують: магнітний пускач, автоматичний вимикач, реле часу, контактори та інші? 3 Для чого потрібна в схемах автоматизованого керування електроприводами… 4 Накресліть схему пуску і гальмування асинхронного електродвигуна з короткозамкненим ротором. Яка пускова механічна…

Замкнені системи автоматизованого керування електроприводами

Програмні запитання

Призначення, класифікація і способи побудови замкнених систем автоматизованого керування. Зворотні Зв'язки: зовнішні, внутрішні, додатні, від'ємні,… Замкнені системи автоматизованого керування з від'ємним зворотнім зв'язком по… Структурні схеми та їх перетворення. Структурні схеми послідовно ввімкнених ланок розімкненої системи керування та…

Методичні вказівки

Сучасні замкнені системи автоматизованого керування мають регулятори (швидкості, струму та інші), електро-машинні, магнітні підсилювачі, тиристорні… Треба звернути увагу на те, що динамічні властивості системи визначає… Особливу увагу слід приділити вивченню стежного електропривода і його практичного використання в автоматичних…

Контрольні запитання

1 Сформулюйте основні вимоги, які ставлять до регуляторів швидкості. 2 Основне призначення зворотних зв'язків. Поясніть дію додатних і від'ємних… 3 Як зворотні зв'язки впливають на жорсткість механічних характеристик?

Контрольні домашні завдання

Загальні вимоги

Під час виконання контрольних завдань повинні бути витримані такі обов'язкові вимоги: - варіант, що виконується, повинен відповідати трьом цифрам шифрам (останньої,… - текстовий і розрахунковий матеріали слід виконувати ручкою, залишаючи поля; графічний - на міліметровому папері;

Розв'яжіть задачу 1

Для заданих, значень привода з двигуном постійного струму паралельного збудження (таблиця 5.1) розрахувати механічну характеристику за паспортними даними, пускові опори, побудувати пускову та гальмівну діаграми.

 

Таблиця 5.1 - Завдання до задачі 1

Методичні вказівки

(5.1) де U - напруга мережі живлення, В; ke Ф = Се - коефіцієнт ЕРС;

Розв'яжіть задачу 2

  Таблиця 5.2 – Завдання до задачі 2 Момент інерції J,кгм   0,2 0,46 1,25 0,27 …

Методичні вказівки

Побудова природної механічної характеристики за паспортними даними проводиться таким чином: Знаходимо першу точку:

Таблиця 5.3 - Результати обчислень М і п.

За результатами розрахунку трьох точок і таблиці 5.1 будуємо природну механічну характеристику (рисунок 5.2а і 5.26) Рисунок 5.2 - Природна механічна характеристика привода з асинхронним двигуном побудована за паспортними даними:

Розв'яжіть задачу 3

Для заданих значень привода з синхронним електродвигуном (таблиця 5.4) розрахувати і побудувати кутову характеристику (напруга мережі живлення 6 кВ, cosφном =0,9).

 

Таблиця 5.4 – Завдання до задачі 3

Методичні вказівки

Тому для аналізу роботи цього приводу використовують кутову характеристику привода , яка являє залежність моменту двигуна від кута між вектором… Рівняння кутової характеристики має вигляд: , (5.8)

Таблиця 5.5 - Результати обчислень

  За результатами таблиці 5.5 побудувати кутову характеристику і визначити точку… Література [1.3, тема 2; 2.1, с. 51-53].

Розв'яжіть задачу 4

Для отриманих після рішення задачі 1 даних розрахувати перехідні процеси під час пуску і гальмування і побудувати перехідні характеристики цих режимів.

Методичні вказівки.

Всі види інерції в тій або іншій мірі гальмують перехідний процес, тобто збільшують його час. Для розрахунку перехідних процесів аналітичним методом складають систему… Якщо зробити припущення, що електромагнітні перехідні процеси в електроприводі з ДПС незалежного збудження швидко…

Розв'яжіть задачу 5

Для заданих значень і режиму роботи привода (таблиця 5.6) побудувати графік навантаження і вибрати потужність електродвигуна постійного і змінного струму.

Для тривалого режиму роботи S1 орієнтовно прийняти швидкість двигуна 950 об/хв, коефіцієнти. a=0,5, g=0,3; для короткочасного режиму S2-швидкість 1450 об/хв, коефіцієнти a=0,5, g=0,35; для повторнокороткочасного режиму S3 - швидкість 950 об/хв, a=0,5, g=0,25.

 

Методичні вказівки

продуктивності, появи аварій та передчасного виходу двигуна з ладу. Використання електродвигуна більшої потужності погіршує економічні показники…  

Таблиця 5.6 - Завдання до задачі 5

Для тривалого режиму роботи 81 вибір потужності двигуна залежить від графіка навантаження. Для незмінного графіка навантаження вибір потужності… Умова вибору. Для режиму S1 із змінним графіком навантаження вибір потужності двигуна проводиться за методами середніх втрат і…

Зміст

 

Вступ……………..….....................................................................4

1 Рекомендована література ………………………………...5

2 Перелік методичних матеріалів…...……………………….6

3 Робоча програма курсу…………...………………………..7

4 Зміст курсу……………………….………………………..10

5 Контрольні домашні завдання……...……………………..25

– Конец работы –

Используемые теги: дисципліна, Автоматизований, електро, вод, нафтогазовій, промисловості0.094

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Дисципліна "Автоматизований електропривод в нафтогазовій промисловості"

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

До виконання курсового проекту з дисципліни теорія електроприводу на тему: Розрахунок і аналіз перехідних процесів у електроприводі системи генератор-двигун завдання на курсовий проект
До виконання курсового проекту.. з дисципліни теорія електроприводу.. на тему розрахунок і аналіз перехідних процесів у електроприводі системи генератор двигун..

Нормативної дисципліни Методичні вказівки до вивчення нормативної дисципліни дисципліни Безпека життєдіяльності
Національний транспортний університет.. Кафедра екології та безпеки життєдіяльності..

Економічна і соціальна географія світу
Конспект лекцій з дисципліни МІністерство науки і освіти україни Верстатоінструментальний технікум.. Національного технічного університету.. ХПІ..

Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества
На сайте allrefs.net читайте: питьевая вода. гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. контроль качества..

Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 путём изменения водно-химического режима системы подготовки подпиточной воды с целью повышения температуры сетевой воды до 140–145 С
Для организации рационального энергоснабжения особенно большое значение имеет теплофикация, являющаяся наиболее совершенным методом.. Важной составной частью систем централизованного теплоснабжения являются.. Строительство теплоэлектроцентралей для нужд отопления и горячего водоснабжения ведется как в районах массовой жилой..

Методы экономической оценки водных ресурсов. Понятие о водохозяйственном кадастре. Плата за воду. Водная рента. Концепция замыкающих затрат на воду
До недавнего времени сравнительное изобилие воды, и возможность в большинстве случаев удовлетворения всех потребностей в ней исключали воду, как и.. Исключение составляли аридные районы, где дефицит воды и необходимость больших.. Возникла необходимость в механизме регулирования использования ограниченных водных ресурсов и распределения их между..

Структурная схема гидропривода. Классификация и принцип работы гидроприводов. Рабочие жидкости для гидросистем. Гидравлические линии. Насосы и гидромоторы. Гидроцилиндры
На сайте allrefs.net читайте: .

Методичні вказівки з дисципліни «Системи керування енергоспоживанням тягових електроприводів» для студентів спеціальності 7. 050702 «Електричний транспорт»
Кафедра систем промислового електроспоживання та електричного транспорту.. методичні вказівки з дисципліни.. зміст..

Конспект лекцій з дисципліни фінансовий облік комерційно-економічних дисциплін тема 1. Основи побудови фінансового обліку
Конспект лекцій з дисципліни фінансовий облік..

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії фінансово-економічних дисциплін опорний конспект лекцій з дисципліни гроші та кредит протокол № 2 від 18 вересня 2012 року
Опорний конспект лекцій з дисципліни гроші та кредит охоплює теми які.. опорний конспект лекцій призначений допомогти студентам оволодіти сучасною методикою розрахунку індексів інфляції..

0.044
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам
  • Електропривод П о василега.. д в муріков..
  • Лабораторний журнал з дисципліни “Гідравліка, гідрота пнемопривод” Херсонський національний технічний університет.. Кафедра Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів..
  • Вода. Тяжелая вода В недрах земли также находитcя вода, пропитывающая почву и горные породы. Природная вода не бывает совершенно чистой. Наиболее чистой является.. Жесткая вода дает мало пены с мылом, а на стенках котлов образует накипь.Чтобы.. Фильтры задерживают также большую часть бактерий. Кроме того, для обеззараживания питьевой воды ее хлорируют для..
  • Вода как информационная основа живых систем (обычная и необыкновенная вода) В среднем в растениях и животных содержание влаги доходить до 80% массы. По расчетам специалистов, в составе мантии Земли воды содержится в 10 12.. Это означает, что в ней отсутствовали вредные для здоровья примеси вроде.. Нет природного тела, которое могло бы сравниться с ней по влиянию на ход основных, самых грандиозных, геологических..
  • Маркетингова цінова політика. Концепція ціноутворення Курс лекцій з дисципліни Метою дисципліни Маркетингова цінова політика є формування теоретичних знань та практичних навичок щодо розробки і реалізації маркетингової цінової політики підприємства Полтавський національний технічний університет.. імені Юрія Кондратюка.. Кафедра маркетингу..