рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Методичні вказівки

Методичні вказівки - раздел Транспорт, Дисципліна "Автоматизований електропривод в нафтогазовій промисловості" При Вивченні Вказаної Теми Треба Чітко Зрозуміти Основні Властивості Замкнени...

При вивченні вказаної теми треба чітко зрозуміти основні властивості замкнених систем автоматизованого керування: з від'ємним зворотнім жорстким зв'язком по швидкості; з додатнім зворотнім зв'язком по струму і від'ємним жорстким зворотнім зв'язком по швидкості; і від'ємним зворотнім зв'язком по напрузі. Треба також знати, яким чином параметри системи, в частості, коефіцієнти підсилення ланцюгів зворотних зв'язків по швидкості , струму і напруги впливають на статичну похибку, стійкість і якість перехідних процесів.

Сучасні замкнені системи автоматизованого керування мають регулятори (швидкості, струму та інші), електро-машинні, магнітні підсилювачі, тиристорні перетворювачі. На відміну від без інерційного тиристорного перетворювача, магнітні підсилювачі (МП) та інші мають значну інерційність. Для потужних МП постійна часу досягає декількох секунд. Регулятори швидкості різних виробничих механізмів часто будуються по принципу підпорядкованого регулювання параметрів, зазвичай з двома контурами: внутрішнім контуром струму і зовнішнім контуром швидкості.

Треба звернути увагу на те, що динамічні властивості системи визначає передавальна функція, тому для її визначення треба знати передавальні функції окремих ланок і їх взаємозв'язки. Критерії оцінки стійкості замкнених систем.

Особливу увагу слід приділити вивченню стежного електропривода і його практичного використання в автоматичних регуляторах подачі долота.

Слід уважно ознайомитись з замкненою системою стабілізації потужності на валу занурювального двигуна, яка дозволяє більш, повно використовувати потужність двигуна електробура під час буріння свердловин на нафту і газ.

Вивчити основні задачі мікропроцесорного керування електроприводами, архітектуру мікропроцесора. Розібратися в аналоговій і мікропроцесорній системі керування електро-приводами з двигуном постійного струму незалежного збудження.

Література: [1.1, с.242-250, 505-508, 512-521; 1.2, с.159-204; 1.3, тема 5; 1.11, с.8-75]

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Дисципліна "Автоматизований електропривод в нафтогазовій промисловості"

Дисципліна автоматизований електропривод в нафтогазовій промисловості.. основна мета вивчення дисципліни надати студентам знання з механічних характеристик електричних двигунів та робочих..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Методичні вказівки

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Основна література
1.1 Чиликин М.Г., Сандлер А.С. Общин курс злектропривода. Учебник. 6-е изд.- М.: Знергоиздат, 1981.- 540 с. 1.2 Парфенов А.М. Автоматизированьїй злектропривод в нефтяной про-мишлености. -

Додаткова література
1.5 Вешеневский С.М. Характеристики двигателей в злектроприводе. - М-Л.:3нергия, 1977.-212 с. 1.6 Глебович А.А., Киселев С.П. Злектрооборудование машин и злек-тропривод. Колос, 1975.- 302

Таблиця 3.1 - Зміст лекційного курсу
Тиждень № лекці   Тема лекції та її зміст Обсяг годин Література Порядковий номер Па

Таблиця 3.2 т Зміст лабораторних занять
Тиждень № лекції     Тема лабораторної1 та її зміст Обсяг годин   Література

Програмні питання
Поняття електропривода, його класифікація. Сили і моменти, що діють в електроприводі. Основне рівняння руху електропривода для обертальних і поступальних рухів. Приведення статичних і динамічних мо

Методичні вказівки
При вивченні цієї теми слід зрозуміти, які сили і моменти діють в електроприводі (сили і моменти, що створює двигун; сили і моменти, що створює робочий (виробничий) механізм (активні і реактивні);

Контрольні запитання
1 Поясніть, які моменти (сили) діють в електроприводах. 2 Запишіть основне рівняння руху для обертального і поступального руху привода. 3 Як здійснюється приведення статичних і ди

Програмні запитання
Математична модель електропривода з двигуном постійного струму незалежного збудження. Вивід рівняння механічної характеристики привода. Природна і штучні механічні характеристики. Пуск і гальмівні

Методичні вказівки
Вміти проаналізувати рівняння механічної характеристики привода з двигуном постійного струму (ДПС) незалежного збудження. Звернути увагу на методику побудови природної і штучних механічних характер

Контрольні запитання
  1 Поясніть методику побудови природної і штучних механічних характеристик. Проілюструйте її прикладом для двигуна постійного струму незалежного збудження. 2 Назвіть можливі

Програмні запитання
  Вивід рівняння механічної характеристики електропривода з асинхронним двигуном. Спрощене рівняння механічної характеристики (рівняння Клосса). Пуск електропривода з АД за допомогою

Методичні вказівки
  Слід вивчити методику побудови природної і штучних механічних характеристик електропривода з АД. Звернути увагу на способи пуску і регулювання швидкості цього приводу. Чітко розуміт

Контрольні запитання
1 Побудувати природну механічну характеристику для синхронного двигуна за паспортними даними, використовуючи формулу Клосса. 2 Як змінюється пусковий і максимальний моменти асинхронного дв

Програмні запитання.
Вивід рівняння кутової характеристики з синхронним .двигуном. Механічні характеристики. Способи пуску і гальмування цього приводу. Побудова кутової характеристики за паспортними даними. Ос

Методичні вказівки
  При вивченні даної теми слід зрозуміти, яким чином будується кутова характеристика СД; від яких параметрів залежить перевантажувальна здатність синхронного двигуна; як здійснюється

Контрольні запитання
1 Поясніть методику побудови кутової характеристики СД. Проілюструйте графічно режим стійкої і нестійкої роботи привода з С Д. 2 Яким чином здійснюється пуск електропривода з синхронним дв

Програмні запитання
  Перехідні режими і процеси, що діють в електроприводі під час,пуску, гальмування, зміни навантаження та інше. Задачі вивчення перехідних процесів: формування залежностей шв

Методичні вказівки
В цій темі розглядаються питання динаміки електропривода і перехідних режимів. Слід звернути увагу на те, що всі перехідні процеси описує диференційне рівняння руху електроприводу, як для пуску, та

Контрольні запитання
1 Які параметри визначають електромеханічну постійну часу? 2 Які параметри визначають електромагнітну постійну часу і постійну часу нагріву? 3 Для чого потрібне вивчення перехідни

Методичні вказівки.
  Під час вивчення цієї теми треба зрозуміти основну умову вибору потужності електродвигунів і засвоїти найбільш розповсюджені режими роботи двигунів. Проаналізувати, в якому

Контрольні запитання
1 Які класи ізоляції електричних двигунів існують? Умова вибору потужності електродвигунів. 2 Яку розмірність має постійна нагріву електродвигуна? 3 Що обмежує навантажувальну зда

Програмні запитання
  Основні функції, що виконують системи автоматизованого керування. електроприводами. Умовні позначення згідно Держстандарту апаратів, електричних машин, приладів, автоматів, тиристор

Методичні вказівки
  Автоматизоване керування електроприводами полягає у здійсненні пуску, гальмування, реверсу, регулюванні, швидкості та підтриманні режимів роботи привода у відповідності до вимог вир

Контрольні запитання
1 Надайте короткий перелік елементів систем автоматизованого керування електроприводами. 2 Які функції виконують: магнітний пускач, автоматичний вимикач, реле часу, контактори та інші?

Програмні запитання
  Призначення, класифікація і способи побудови замкнених систем автоматизованого керування. Зворотні Зв'язки: зовнішні, внутрішні, додатні, від'ємні, жорсткі і гнучкі. Замкне

Контрольні запитання
  1 Сформулюйте основні вимоги, які ставлять до регуляторів швидкості. 2 Основне призначення зворотних зв'язків. Поясніть дію додатних і від'ємних зворотних зв'язків; жорстки

Загальні вимоги
Контрольні завдання містять 6 задач і виконуються в процесі вивчання курсу. Всі задачі мають практичний характер і, виконуючи їх, студент набуває навички самостійної інженерної роботи. Під

Таблиця 5.1 - Завдання до задачі 1
Остання цифра шифру Тип двигуна Uном, В Pном, кВт nном, об/хв. Iном, А J, кгм2

Методичні вказівки
При побудові механічної характеристики за паспортними даними ω=f(М) треба мати на увазі, що рівняння механічної характеристики

Методичні вказівки
При побудові механічної характеристики за паспортними даними ω=f(М) треба мати на увазі, що рівняння механічної характеристики

Методичні вказівки
Механічна характеристика електропривода з асинхронним двигуном або

Таблиця 5.3 - Результати обчислень М і п.
S 0.15 0.3 0.6 0.8

Таблиця 5.4 – Завдання до задачі 3
Третя (середня) цифра шифру (з кінця) Рном, кВт n, об/хв.   λ I с ном, А rc, Ом

Методичні вказівки
Механічна характеристика електропривода з синхронним двигуном відноситься до категорії незалежних , т

Таблиця 5.5 - Результати обчислень

Методичні вказівки.
На перехідні процеси в електроприводі, які мають місце під час пуску, гальмування, зміни навантаження, реверсування і інше, здійснюють вплив механічна, електромагнітна і теплова інерції. Вплив меха

Методичні вказівки
Правильний вибір потужності електродвигунів має велике значення, так як визначає першопочаткові витрати і вартість експлуатаційних витрат в електроприводі. Використання електродвигуна недостатньої

Таблиця 5.6 - Завдання до задачі 5
Остання цифра шифру Р1, кВа Р2, кВа Р3, кВа Р4, кВа М1, Нм М2, Нм М3, Нм

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги