рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Методичні вказівки.

Методичні вказівки. - раздел Транспорт, Дисципліна "Автоматизований електропривод в нафтогазовій промисловості" На Перехідні Процеси В Електроприводі, Які Мають Місце Під Час Пуску, Гальмув...

На перехідні процеси в електроприводі, які мають місце під час пуску, гальмування, зміни навантаження, реверсування і інше, здійснюють вплив механічна, електромагнітна і теплова інерції. Вплив механічної інерції визначає електромагнітна постійна часу Тм; вплив електромагнітної - електромагнітна постійна часу Те; вплив теплової - постійна часу нагріву Тн.

Всі види інерції в тій або іншій мірі гальмують перехідний процес, тобто збільшують його час.

Для розрахунку перехідних процесів аналітичним методом складають систему диференційних рівнянь, що описують перехідний процес при заданому збудженні. В результаті їх розв'язку відносно струму, швидкості або моменту будуються перехідні характеристики і(t), (t), М(t).

Якщо зробити припущення, що електромагнітні перехідні процеси в електроприводі з ДПС незалежного збудження швидко затухають, тобто нехтувати впливом електромагнітної інерції, тоді перехідний процес буде розглядатися як механічний і описується він диференційними рівняннями:

для швидкості:

(5.14)

для струму:

для моменту:

(5.16)

де Тм - електромеханічна постійна часу, с, яка дорівнює

(5.17)

де - момент інерції, кгм

- опір якірного ланцюга, Ом;

Сс, См - коефіцієнти ЕРС і моменту.

Момент інерції і маховий момент пов'язані співвідношенням

кГм2. (5.18)

Якщо має одиницю вимірювання [кГм*с2], тоді

кГм2

Рішенням (5.14), (5.15), (5.16) є:

(5.19)

(5.20)

(5.21)

де ωс, іс, Мс - сталі значення швидкості, струму, моменту;

ωпоч - початкове значення швидкості. В тому випадку, коли пуск здійснюється з нерухомого стану ωпоч=0;

Іпоч, Мпоч - початкові значення струму і моменту. Під час пуску привода ці значення дорівнюють пусковим іпочпуск; Мпочпуск.

Якщо пуск привода багатоступеневий, то рівняння перехідних характеристик привода можна записати:

(5.22)

(5.23)

(5.24)

де - швидкість і-ої ступені, об/хв;

- стале значення швидкості і-ої ступені, с;

- мінімальний струм, А і момент, Нм перемикання;

- початковий (пусковий) струм і момент;

- швидкість попередньої ступені, об/хв.

Коли додатковий опір в якірному колі стає рівним нулю, то

,

Для багатоступеневогу пуску треба знаходити на кожному ступені.

Підчас пуску на 1-му ступені

(5.25)

Теоретично вважається, що перехідний процес закінчується, коли , але практично з невеликою похибкою можна рахувати, що він закінчується .

Інколи для визначення часу перехідного процесу використовується вираз:

(2.26)

де, максимальний і мінімальний струми перемикання, А;

струм в сталому режимі .

 

 

Рекомендується така послідовність розрахунку:

- перевірити по розрахунках задачі 1 кількість ступенів пуску. По пусковій діаграмі визначити початкові значення швидкості, струму (моменту), і максимальний момент (струм) переключення;

- визначити для кожного ступеня електромеханічну постійну часу ;

- вважати що практично перехідний процес на кожному ступені буде закінчуватися через (3-4) цього ступеня;

- розрахувати перехідні процеси за вказаними вище формулами для багатоступеневого пуску і гальмування, яке запропоновано в задачі 1;

- побудувати перехідні характеристики на одному кресленні.

Література [1.3, тема 3; 2.1, с.56-72].

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Дисципліна "Автоматизований електропривод в нафтогазовій промисловості"

Дисципліна Автоматизований електропривод в нафтогазовій промисловості... Основна мета вивчення дисципліни надати студентам знання з механічних характеристик електричних двигунів та робочих...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Методичні вказівки.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Основна література
1.1 Чиликин М.Г., Сандлер А.С. Общин курс злектропривода. Учебник. 6-е изд.- М.: Знергоиздат, 1981.- 540 с. 1.2 Парфенов А.М. Автоматизированьїй злектропривод в нефтяной про-мишлености. -

Додаткова література
1.5 Вешеневский С.М. Характеристики двигателей в злектроприводе. - М-Л.:3нергия, 1977.-212 с. 1.6 Глебович А.А., Киселев С.П. Злектрооборудование машин и злек-тропривод. Колос, 1975.- 302

Таблиця 3.1 - Зміст лекційного курсу
Тиждень № лекці   Тема лекції та її зміст Обсяг годин Література Порядковий номер Па

Таблиця 3.2 т Зміст лабораторних занять
Тиждень № лекції     Тема лабораторної1 та її зміст Обсяг годин   Література

Програмні питання
Поняття електропривода, його класифікація. Сили і моменти, що діють в електроприводі. Основне рівняння руху електропривода для обертальних і поступальних рухів. Приведення статичних і динамічних мо

Методичні вказівки
При вивченні цієї теми слід зрозуміти, які сили і моменти діють в електроприводі (сили і моменти, що створює двигун; сили і моменти, що створює робочий (виробничий) механізм (активні і реактивні);

Контрольні запитання
1 Поясніть, які моменти (сили) діють в електроприводах. 2 Запишіть основне рівняння руху для обертального і поступального руху привода. 3 Як здійснюється приведення статичних і ди

Програмні запитання
Математична модель електропривода з двигуном постійного струму незалежного збудження. Вивід рівняння механічної характеристики привода. Природна і штучні механічні характеристики. Пуск і гальмівні

Методичні вказівки
Вміти проаналізувати рівняння механічної характеристики привода з двигуном постійного струму (ДПС) незалежного збудження. Звернути увагу на методику побудови природної і штучних механічних характер

Контрольні запитання
  1 Поясніть методику побудови природної і штучних механічних характеристик. Проілюструйте її прикладом для двигуна постійного струму незалежного збудження. 2 Назвіть можливі

Програмні запитання
  Вивід рівняння механічної характеристики електропривода з асинхронним двигуном. Спрощене рівняння механічної характеристики (рівняння Клосса). Пуск електропривода з АД за допомогою

Методичні вказівки
  Слід вивчити методику побудови природної і штучних механічних характеристик електропривода з АД. Звернути увагу на способи пуску і регулювання швидкості цього приводу. Чітко розуміт

Контрольні запитання
1 Побудувати природну механічну характеристику для синхронного двигуна за паспортними даними, використовуючи формулу Клосса. 2 Як змінюється пусковий і максимальний моменти асинхронного дв

Програмні запитання.
Вивід рівняння кутової характеристики з синхронним .двигуном. Механічні характеристики. Способи пуску і гальмування цього приводу. Побудова кутової характеристики за паспортними даними. Ос

Методичні вказівки
  При вивченні даної теми слід зрозуміти, яким чином будується кутова характеристика СД; від яких параметрів залежить перевантажувальна здатність синхронного двигуна; як здійснюється

Контрольні запитання
1 Поясніть методику побудови кутової характеристики СД. Проілюструйте графічно режим стійкої і нестійкої роботи привода з С Д. 2 Яким чином здійснюється пуск електропривода з синхронним дв

Програмні запитання
  Перехідні режими і процеси, що діють в електроприводі під час,пуску, гальмування, зміни навантаження та інше. Задачі вивчення перехідних процесів: формування залежностей шв

Методичні вказівки
В цій темі розглядаються питання динаміки електропривода і перехідних режимів. Слід звернути увагу на те, що всі перехідні процеси описує диференційне рівняння руху електроприводу, як для пуску, та

Контрольні запитання
1 Які параметри визначають електромеханічну постійну часу? 2 Які параметри визначають електромагнітну постійну часу і постійну часу нагріву? 3 Для чого потрібне вивчення перехідни

Методичні вказівки.
  Під час вивчення цієї теми треба зрозуміти основну умову вибору потужності електродвигунів і засвоїти найбільш розповсюджені режими роботи двигунів. Проаналізувати, в якому

Контрольні запитання
1 Які класи ізоляції електричних двигунів існують? Умова вибору потужності електродвигунів. 2 Яку розмірність має постійна нагріву електродвигуна? 3 Що обмежує навантажувальну зда

Програмні запитання
  Основні функції, що виконують системи автоматизованого керування. електроприводами. Умовні позначення згідно Держстандарту апаратів, електричних машин, приладів, автоматів, тиристор

Методичні вказівки
  Автоматизоване керування електроприводами полягає у здійсненні пуску, гальмування, реверсу, регулюванні, швидкості та підтриманні режимів роботи привода у відповідності до вимог вир

Контрольні запитання
1 Надайте короткий перелік елементів систем автоматизованого керування електроприводами. 2 Які функції виконують: магнітний пускач, автоматичний вимикач, реле часу, контактори та інші?

Програмні запитання
  Призначення, класифікація і способи побудови замкнених систем автоматизованого керування. Зворотні Зв'язки: зовнішні, внутрішні, додатні, від'ємні, жорсткі і гнучкі. Замкне

Методичні вказівки
При вивченні вказаної теми треба чітко зрозуміти основні властивості замкнених систем автоматизованого керування: з від'ємним зворотнім жорстким зв'язком по швидкості; з додатнім зворотнім зв'язком

Контрольні запитання
  1 Сформулюйте основні вимоги, які ставлять до регуляторів швидкості. 2 Основне призначення зворотних зв'язків. Поясніть дію додатних і від'ємних зворотних зв'язків; жорстки

Загальні вимоги
Контрольні завдання містять 6 задач і виконуються в процесі вивчання курсу. Всі задачі мають практичний характер і, виконуючи їх, студент набуває навички самостійної інженерної роботи. Під

Таблиця 5.1 - Завдання до задачі 1
Остання цифра шифру Тип двигуна Uном, В Pном, кВт nном, об/хв. Iном, А J, кгм2

Методичні вказівки
При побудові механічної характеристики за паспортними даними ω=f(М) треба мати на увазі, що рівняння механічної характеристики

Методичні вказівки
При побудові механічної характеристики за паспортними даними ω=f(М) треба мати на увазі, що рівняння механічної характеристики

Методичні вказівки
Механічна характеристика електропривода з асинхронним двигуном або

Таблиця 5.3 - Результати обчислень М і п.
S 0.15 0.3 0.6 0.8

Таблиця 5.4 – Завдання до задачі 3
Третя (середня) цифра шифру (з кінця) Рном, кВт n, об/хв.   λ I с ном, А rc, Ом

Методичні вказівки
Механічна характеристика електропривода з синхронним двигуном відноситься до категорії незалежних , т

Таблиця 5.5 - Результати обчислень

Методичні вказівки
Правильний вибір потужності електродвигунів має велике значення, так як визначає першопочаткові витрати і вартість експлуатаційних витрат в електроприводі. Використання електродвигуна недостатньої

Таблиця 5.6 - Завдання до задачі 5
Остання цифра шифру Р1, кВа Р2, кВа Р3, кВа Р4, кВа М1, Нм М2, Нм М3, Нм

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги