рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Основи автоматики і автоматизації теплогенеруючих об’єктів

Основи автоматики і автоматизації теплогенеруючих об’єктів - Конспект, раздел Транспорт, Основи Автоматики І Автоматизації Теплогенеруючих Об’Єктів...

Основи автоматики і автоматизації теплогенеруючих об’єктів

Конспект лекцій

Вступ (основні терміни, визначення, поняття).

АВТО – ( з грецької - autos ) – сам; АВТОМАТ – (з грецької - automatos) – самодіючий. 1.2.Автоматика – це ділянка науки і техніки яка займається теорією та принципами побудови систем керування без участі…

Ступені (стадії) автоматизації.

2.1. Часткова – автоматизовані основні виробничі процеси. Завдання керування на цьому ступені автоматизації зводиться до стабілізації заданих… (Локальний – місцевий; той, що не виходить за певні межі; обмежений рамками… 2.2. Комплексна – повністю автоматизований процес керування, ручне керування залишається лише для запуску та зупинки…

Класифікація систем автоматичного регулювання.

5.1. Залежно від принципу, на якому базується робота системи, розрізняють регулювання за відхиленням, за збуренням та одночасно за відхиленням і за… 5.1.1. Як і будь-яка система керування, САР складається з об’єкту регулювання…  

Дискретні САР залежно від способу квантування вихідного сигналу керування можуть бути: імпульсними, релейними та релейно-імпульсними.

  5.4.2.2. В релейних САР квантування сигналу здійснюється за рівнем. . 5.4.2.3. В релейно-імпульсних САР квантування сигналу здійснюється і в часі, і за рівнем.

Перехідні процеси в системах регулювання.

Перехідний процес в замкненій системі називають процесом автоматичного регулювання. Звичайно в теорії автоматичного регулювання властивості окремих… Перехідні процеси, які після припинення дії збурення завершуються новим станом… Перехідний процес може відбуватись по різному, залежно від того, яку стійкість, якість і точність забезпечує САР. Так,…

Способи автоматичного опису ланок та систем.

7.1.1. Математична залежність вихідної величини Y ланки або системи в рівноважному стані від її вхідної величини Х називається статичною…   В більшості реальних систем є т. з. лінійна характеристика з «насиченням» (лінійність зберігається лише в певних межах…

Диференційні рівняння.

Диференційне рівняння 1-го порядку має вигляд: ; (2) Або при спрощеному записі:

Передавальні функції.

(4) Де є символом диференціювання. Математична операція перемножування змінної на буде означати її диференціювання, а ділення – операцію зворотну…

Часові характеристики.

7.2.3.1. Перехідною характеристикою (кривою розгону) ланки (системи) називають залежність зміни вихідної величини Y від часу t , тобто Y = f (t) при…   Приклад: Розв’язком диференційного рівняння 1-го порядку (5)

Частотні характеристики.

, де амплітуда коливань вхідного сигналу; ω = 2π/Т – його кутова частота ( рад/с ), Т – період коливань ( с або хв. ).

Типові динамічні ланки.

Розглянемо типові елементарні ланки, з яких складаються складні системи регулювання.

Підсилювальна ланка.

Часова перехідна характеристика ланки має вигляд:   Прикладом такої ланки є важіль з різними плечами:

Нтегруюча ланка.

d Y / dX = Kі , де Кі – коефіцієнт пропорційності, підсилення чи передавання інтегруючої… Звідси .

Нерційна ланка першого порядку ( аперіодична ланка ).

  Динамічні властивості аперіодичної ланки 1-го порядку описуються сталою часу Т… Прикладом такої ланки може бути бак з вільним зливанням води через засувку.   Витрата Qв…

Нерційна ланка другого порядку.

Підставляючи значення струму І в початкове рівняння, отримуємо:   Позначимо СR = Т1 ; LC = Т22, тоді

Ланка запізнення

Транспортне запізнення зумовлене часом, необхідним для переміщення речовини з місця подання збурення на вході до місця вимірювання вихідної…   Для зазначених випадків величина транспортного запізнення τтр визначається, як відношення довжини Ɩ конвеєра…

Диференційна ланка.

Y = K . На практиці застосовуються реальні диференційні ланки, які описуються… K , де

З’єднання ланок.

Всі складні комбінації промислових САР утворюються з допомогою лише трьох типів зєднань: паралельного, послідовного та зустрічно – паралельного. При визначенні сумарних або результуючих характеристик складних динамічних систем застосовується принцип суперпозиції або накладання (алгебраїчної суми). При цьому найбільш зручно користуватися операторною та векторною (частотною) формами подання динамічних властивостей ланок.

Паралельне з’єднання ланок.

Тоді передавальна функція такої системи: Результуючий вектор Wр визначається за правилом складання векторів при певній…

Послідовне з’єднання ланок.

Для даної системи: Тоді і передавальна функція

Зустрічно-паралельне з’єднання ланок.

1. Обєкт регулювання з передавальною функцією WО ; 2. Регулятор з передавальною функцією WР ;

Основні закони регулювання.

ХР = f (Y) або ХР (t) = f [Y (t)]. Залежно від вигляду функції f регулятори поділяються на: 1. Позиційні регулятори.

Позиційні регулятори (Пз-регулятори).

Більшість позиційних регуляторів мають зону Δ нечутливості і їх робота полягає в тому, що регулюючий пристрій (регулятор) подає сигнали на… В позиційних регуляторах, які мають зону Δ нечутливості, зв'язок між…  

Пропорційні регулятори (П-регулятори).

Таким чином, в пропорційних регуляторах реалізується закон регулювання, при якому вихідна величена регулятора ХР пропорційна до вхідної величини Y … Хр = Кр * Y , де Кр - коефіцієнт пропорційності, який ще називають коефіцієнтом підсилення, передавання або перетворення. Статична…

Нтегральні регулятори (І-регулятори).

де Кί – коефіцієнт пропорційності або передавання інтегрального регулятора. Таким чином, вихідна величина Xр інтегрального регулятора, як функція часу t,… Xр (t) = (1/Tр) * ∫ Υ dτ,

Пропорційно-інтегральні регулятори (ПІ-регулятори).

В цих регуляторах поєднуються швидкість реакції на збурення пропорційного регулятора і точність відпрацювання завдання інтегрального регулятора. Пропорційно-інтегральний закон регулювання описується залежністю такого… Xр = Κр Υ+ ( Κр/ Tі) * ∫ Υdτ ,

Пропорційно-диференційні регулятори (ПД-регулятори).

Хр = Кр Y + Kд Тд , де, крім відомих, Kд - коефіцієнт пропорційності диференційної складової, Тд - стала часу диференціювання.

Пропорційно-інтегрально-диференційні регулятори (ПІД-регулятори).

В ПІД-регуляторах регулююча дія Хр здійснюється відповідно до такої математичної залежності: Хр = Кр Y + (Κр/ Tі) * ∫ Υ (t) dt + Kд Тд . Параметрами настроювання параметри ПІД-регуляторів є: Кр – коефіцієнт підсилення пропорційної складової, Ті - стала…

Програмні регулятори.

Принцип дії програмних пристроїв полягає в постійному автоматичному слідкуванні чутливого елементу за зміною задаючої дії на певному носії… Для прикладу розглянемо спрощену принципову схему програмного задаючого…  

Об’єкти регулювання.

До основних рівнянь, які відтворюють закони термодинаміки і описують процеси тепло- і масообміну в тепломасообмінниках, належать такі рівняння:… В реальних умовах завжди є коливання потоків енергії та речовини, але, якщо ці… Теплові об’єкти є термодинамічними системами, які можна подати в вигляді пристрою з декількома вхідними та вихідними…

Об’єкти регулювання зі зосередженими параметрами.

Об’єкти зі зосередженими параметрами діляться на прості і складні. Прості об’єкти описуються диференційними рівняннями не вище, ніж другого…

Об’єкти регулювання з розподіленими параметрами.

І ті, і другі об’єкти можуть бути лінійні та нелінійні і можуть мати постійні або змінні параметри в часі і від навантаження.

Динамічні властивості об’єктів регулювання.

· Самовирівнювання, · Інерційність, · Запізнення.

Регулюючі органи.

Регулюючі органи бувають трьох типів: дросельні, об’ємного і швидкісного типів 8.1. Дросельні регулюючі органи змінюють витрату речовини з допомогою зміни… Розрізняють такі дросельні регулюючі органи: клапани, заслінки, шибери крани.

Регулюючі обертові заслінки.

величину прохідного перерізу заслінки. При куті повернення φ = 90 О заслінка повністю відкрита, а при куті повернення φ = 0 О прохідний… Застосовуються також багатолопасні або багатовісьні заслінки, коли в каналі… Залежно від конфігурації зазначеного каналу бувають заслінки з дисками (затворами) круглої або прямокутної…

Регулюючі шибери.

Застосовуються шибери з полотнами 1 (затворами) прямокутної і напівкруглої форми, залежно від форми каналів 2, в яких вони здійснюють регулювання… Можливі конструктивні варіанти шиберів подані на рисунку:        

Регулюючі крани.

В регулюючих кранах прохідний переріз для протікання речовини в трубопроводі, як і в заслінках, змінюється повертанням затвору з отвором циліндричної форми відносно корпусу крана на кут δ.

 

Регулюючі органи об’ємного типу.

Регулюючі органиоб’ємного типу здійснюють регулювання витрати сипкої речовини з допомогою зміни її об’єму.

  Прикладом регулюючого органуоб’ємного типу можуть бути конвеєрні живильники зі сталою швидкістю ω = const руху стрічки. Зміна кількості речовини на стрічці здійснюється з допомогою повернення на кут φ пластини, наприклад ножа живильника сирого вугілля.

 

Регулюючі органишвидкісного типу.

Регулюючі органи швидкісного типу забезпечують потрібну продуктивність транспортного конвеєрного пристрою з допомогою зміни швидкості ω = var руху його стрічки.

 

Характеристики та показники регулюючих органів.

Діапазон регулювання R – це відношення максимальної витрати середовища до мінімальної, яке відповідає переміщенню регулюючого органу з одного… Робоча характеристика – це залежність витрати середовища Q від положення… Під пропускною здатністю Kv (м3/год) регулюючого органу розуміють витрату рідини в м3/год густиною 1000 кг/м3, яка…

Виконавчі механізми регулюючих органів.

Керування МЭОК здійснюється з допомогою магнітного контактний пускача ПМРТ-69, а керування МЭОБ – з допомогою безконтактного тиристорного пускача з… Основною частиною виконавчого механізму є сервопривід. Це трифазний… Для керування сервоприводами можуть застосовуватися колонки дистанційного керування типу КДУ, споряджені давачем…

Стійкість та якість регулювання.

На практиці найчастіше потрібна точність роботи забезпечується з допомогою підвищення чутливості регулятора до відхилень регульованої величини. Але… Під стійкістю розуміють властивість САР самостійно повертатися до стану… Отже, про стійкість систем або ланок можна робити висновок за їх імпульсними характеристиками, тобто за реакціями…

Критерії стійкості систем автоматичного регулювання.

  a) Кореневий – визначається знаком дійсної частини коренів характеристичного… б)Алгебраїчний – визначається коефіцієнтами характеристичного рівняння системи:

Кореневий критерій.

де - регульована величина; n – порядок старшої похідної; ɑn, ɑn-1, ………, ɑ1, ɑ0 - сталі коефіцієнти.

Алгебраїчний критерій.

Знаки коренів характеристичного рівняння пов’язані з його коефіцієнтами ɑn, ɑn-1, ………, ɑ1, ɑ0 , які мають сталі значення. В алгебраїчному критерії аналізуються коефіцієнти характеристичного рівняння. Так, САР будуть стійкими, якщо в…

Частотний критерій Михайлова.

Замкнена САР буде стійкою, якщо годограф вектора її характеристичного рівняння n-го ступеня WЗС (ίω) зі зростанням ω від 0 до ∞ проходить послідовно через n квадрантів комплексної площини, обертаючись в додатному напрямку.

Приклад для системи 4-го ступеня поданий на рисунку:

 

стійка на межі стійкості нестійка

Амплітудно-фазовий критерій Найквіста.

Приклади АФХ, які пояснюють даний критерій стійкості подані на рисунку:    

Показники якості і типові перехідні процеси.

Показники якості перехідного процесу.

1. Динамічна похибка регулювання Yдин – максимальне відхилення (перша амплітуда) регульованої величини від заданого значення. 2. Час регулювання tp – це час впродовж якого, починаючи з моменту збурення,… 3. Перерегулювання перехідного процесу φ – це виражене у відсотках відношення другої Y2 і першої Y1 амплітуд…

Поняття про вибір типу і розрахунок параметрів настроювання регуляторів.

· динамічних характеристик об’єктів регулювання; · характеру і величини збурень на зазначені об’єкти; · закону регулювання автоматичного регулятора;

– Конец работы –

Используемые теги: основи, автоматики, автоматизації, теплогенеруючих, єктів0.106

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Основи автоматики і автоматизації теплогенеруючих об’єктів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Основы планирования. Теоретические основы управления проектами. Основы планирования. Планирование проекта в ms project 7
Использованная литература в в богданов управление проектами в microsoft project учебный курс санкт петербург питер г..

Теоретические основы построения и эксплуатации микропроцессорных систем автоматики
Теоретические основы построения и эксплуатации микропроцессорных систем автоматики.. основы построения микропроцессорных.. централизации причины применения микропроцессорных..

Основи науково-дослідної роботи основи теорії планування експерименту
Рубаненко о є.. лук яненко ю в..

Основи теорiї кiл, основи радіоелектроніки
Міністерство освіти і науки України.. Харківський національний університет радіоелектроніки..

Логические основы работы ЭВМ. Основы понятия и операции алгебры логики
Введение.. логические основы работы ЭВМ основы понятия и операции алгебры логики прикладное программное обеспечение..

Ведение в курс "Основы экономической теории" (Введення в курс "Основи економiчної теорiї)
В працях Ксенофонта 430 355 рр. до н. е Платона 427 347 рр. .о н. Аристотеля 384 322 рр. до н. е а також мислителв стародавнього Риму, нд, Китаю.. Але не кожна економчна думка розвиваться у систему поглядв ста економчним.. Н в рабовласницькому, н у феодальному суспльств ще не снувало струнко системи економчних поглядв на економчн процеси..

Истоки и теоретические основы паблик рилейшнз. Истоки и теоретические основы паблик рилейшнз (ПР)
Смоленский государственный университет.. Н Н Розанова ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ Пособие к семинарским занятиям..

Функциональные основы проектирования: антропометрия, эргономика и технология процессов, как основа назначения основных габаритов здания
Семестр.. специальности промышленное и гражданское строительство.. городское строительство и хозяйство лекция функциональные основы..

Понятие об автоматике, роль автоматики в автоматизации технологических процессов на производстве
Введение.. тема понятие об автоматике роль автоматики в автоматизации технологических процессов на производстве..

Основные понятия устройств автоматики. Магнитные материалы в электромашинных и электромагнитных устройствах автоматики
Автоматизацией производственного процесса называют такую организацию этого процесса при которой его технологические опе рации осуществляются.. Если процесс управления осуществляется без участия человека то такое.. Для автоматического контроля регулирования и управления не обходимо располагать определенной информацией о состоянии..

0.051
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам