рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Класифікація систем автоматичного регулювання.

Класифікація систем автоматичного регулювання. - Конспект, раздел Транспорт, Основи автоматики і автоматизації теплогенеруючих об’єктів Попередньо Вже Зазначалося, Що Автоматичне Регулювання Є Найбільш Складною Ді...

Попередньо вже зазначалося, що автоматичне регулювання є найбільш складною ділянкою автоматизації виробничих процесів і найбільш поширеною різновидністю керування безперервними технологічними процесами, в тому числі теплоенергетикою. Так, для підтримання сталого значення фізичної величини в теплогенеруючих об’єктах і агрегатах, наприклад, парогенераторів чи котлоагрегатів або для його зміни згідно з заданими умовами без втручання людини застосовуються системи автоматичного регулювання (САР).

5.1. Залежно від принципу, на якому базується робота системи, розрізняють регулювання за відхиленням, за збуренням та одночасно за відхиленням і за збуренням.

5.1.1. Як і будь-яка система керування, САР складається з об’єкту регулювання (ОР) і відповідних технологічних засобів автоматизації, основним з яких є автоматичний регулятор (АР). Для пояснення зазначеного принципу дії достатньо розглянути найпростішу структурну схему САР в вигляді такого замкнутого контуру.

 

В регуляторі відбувається порівняння заданого значення U технологічного параметру з регульованим Y. Якщо ці дві величини рівні між собою U = Y, то регулятор не втручається в роботу об’єкту. Такий стан називають станом динамічної рівноваги, який, правда, може порушитися під дією внутрішніх або зовнішніх збурень Z на об’єкт.

Збуренням Z прийнято називати таку дію, яка порушує стан рівноваги САР, внаслідок чого регульований параметр Y відхиляється від заданого значення U, тобто виникає розбаланс Ɛ = Y - U або похибка регулювання. Таким чином, виникає стан розбалансу або небалансу. Залежно від знаку та величини цієї похибки автоматичний регулятор (АР) виробляє дію Х регулювання і передає її з допомогою виконавчого механізму та регулюючого органу на вхід об’єкту регулювання, щоби зменшити або повністю ліквідувати похибку регулювання.

Така САР реалізує принцип регулювання за відхиленням або так званий принцип регулювання Ползунова-Ватта. Цей принцип полягає в тому, що регулятор діє на об’єкт лише в випадку відхилення регульованої величини Y від заданого значення U, що є головним недоліком даного принципу. Проте, незважаючи на це, даний принцип є найбільш поширеним серед систем автоматичного регулювання.

5.1.2. Поряд з регулюванням за відхиленням застосовується регулювання за збуренням (принцип Понсельє). Принцип регулювання за збуренням інколи називають регулюванням за навантаженням, оскільки при регулюванні за даним принципом, наприклад, тиску перегрітої пари в парогенераторі регулююча дія Х на подання палива буде здійснюватися залежно від зміни витрати пари (теплового навантаження котлоагрегату).

 

Перевагою регулювання за збуренням є те, що збурення може бути усунене ще до того, як виникне розбаланс між біжучим значенням величин, що регулюється, та її заданим значенням, тобто похибка регулювання Ɛ = Y – U = 0. Недоліком є те, що регулятор реагує лише на один вид збурень (в даному випадку на Z1 – навантаження). Зі збільшенням числа можливих збурень потрібно на кожне з них окремий та ідеально точний регулятор. Практично це здійснити неможливо і тому в чистому вигляді цей принцип не використовується.

5.1.3. На практиці застосовуються комбіновані системи, в яких регулююча дія Х формується автоматичним регулятором АРЗБ залежно від величини найбільшого, але доступного для вимірювання, збурення Z1 об’єкту регулювання (ОР) з метою його компенсації, а також автоматичним регулятором АР за відхиленням регульованої величини Y від значення завдання U (рис а). Прикладом комбінованої САР може бути САР живлення барабанних котлів водою, зібраною за дещо модифікованою порівняно з попередньою схемою (рис б).

   

а) б)

В даній комбінованій САР до автоматичного регулятора (АР) надходить сигнал з елементу порівняння ЕП, в якому здійснюється алгебраїчне підсумовування різниці сигналів про значення рівню Y води в барабані котла і завдання U (складова компоненти за відхиленням) та сигналу збурення Z1 зі сторони теплового навантаження – витрати пари (складова за принципом Понсельє). Значення сигналів Y і Z1 формуються з допомогою відповідних вимірювальних перетворювачів (ВП і ВП1), а сигнал збурення Z1 - також додатково з допомогою компенсаційного пристрою (КП). Автоматичний регулятор виробляє регулюючу дію Х, яка лінією зворотного зв’язку через виконавчий механізм (ВМ) і регулюючий орган подається до об’єкту регулювання.

Такі системи регулювання поєднують додатні властивості чи сторони першого і другого принципів регулювання.

5.2. В системах автоматичного регулювання застосовуються регулятори прямої та непрямої дії.

5.2.1. Регулятори, для переміщення регулюючих органів яких використовується енергія середовища, параметр якого регулюється, без застосування додаткової енергії, є регуляторами прямої дії. Прикладами таких регуляторів можуть служити регулятори, з яких почалася історія автоматизації парових котлів, а саме, з винаходу в 1765 р. Ползуновим поплавкового регулятора рівня води в барабані котла, а також винайденням в 1784 р. Д. Ваттом регулятора швидкості обертання ротора парової турбіни.

Принципові схеми регуляторів рівня води в барабані котла (а) і швидкості обертання ротора парової турбіни (б) мають вигляд:

   

а) б)

1. Регулятор швидкості обертання ротора парової турбіни; 2. Турбіна; 3. Первинний вимірювальний перетворювач швидкості обертання ротора турбіни; 4. Регулюючий орган.

Обидва регулятори є регуляторами прямої дії, оскільки для переміщення регулюючих органів використовується енергія: в першому випадку – води і в другому випадку пари.

5.2.2. В регуляторах непрямої дії для вироблення регулюючої дії та переміщення РО використовується додаткова енергія від зовнішнього джерела живлення, а саме: електричний струм, стиснені повітря або рідина. Відповідно до цього регулятори поділяють на електричні, пневматичні, гідравлічні, електропневматичні та електрогідравлічні.

Прикладом регулятора непрямої дії може служити гідравлічний регулятор швидкості обертання ротора парової турбіни, принципова схема якого має вигляд:

 

Крім відомих з попереднього рисунку позначень:

5. Помпа машинної олії; 6. Задавач тиску олії з поршнями; 7.Гідравлічний двигун; 8. Важіль твердого зворотного зв’язку.

5.3. Залежно від характеру вхідного сигналу завдання системи автоматичного регулювання поділяють на стабілізуючі, програмні та слідкуючі.

5.3.1. В стабілізуючих системах регульований параметр підтримується на сталому значенні завдяки незмінному в процесі регулювання значенню сигналу U = const завдання, яке може бути заздалегіть встановлене ручним способом. Більшість промислових систем регулювання відноситься до стабілізуючих САР. Наприклад: САР рівня води в барабані котла; тиску або температури пари на виході з котла тощо.

5.3.2. В програмних системах сигнал U завдання є наперд відомою функцією часу t або іншої змінної і подаєтсья на АР з допомогою програмного задавача. Такі САР застосовуються при автоматизації установок, в яких, задане значення U регульованої величини повинно змінюватися впродовж певного часу згідно з заданою програмою відповідно до потрібного режиму, наприклад, регулювання температури перегрівання пари при запуску котла.

5.3.3. Існують також системи, в яких сигнал U завдання є довільною функцією часу, тобто наперед невизначене. В таких системах регульована величина Y повинна «слідкувати» за можливими змінами U і відтворювати їх з потрібною точністю. Такі системи відносяться до особливого класу так званих слідкуючих автоматичних систем регулювання. Прикладом такої системи може бути САР безперервного регулювання температури води на виході теплофікаційних підігрівників, коли температура так званої прямої води «слідкує» за змінами сигналу, пропорційного до температури навколишнього повітря.

Роботу поданих вище САР можна описати з допомогою їх перехідних характеристик - залежностей регульованої величини Y і сигналу завдання U як функції часу t.

 

а) стабілізуюча САР б) програмна САР в) слідкуюча САР

5.3.4. Різновидністю слідкуючих САР можна вважати системами самонастроювання або так звані екстремальні САР, в яких регулятор знаходить оптимальний для даних умов об’єкту режим роботи. Такі системи «пристосовуються» до змінних зовнішніх умов. Якщо ці САР відшукують мінімальні або максимальні значення регулювальної величини – то їх називають екстремальними. Наприклад залежність коефіцієнта корисної дії парогенератора від витрати повітря, що подається в пальники котла, має екстремум. Для підтримування максимального значення коефіцієнту корисної дії (ККД) САР повинна діяти на зміну подавання повітря в потрібному напрямку. Таке завдання вирішується з допомогою екстремального АР, спорядженого пристроєм пошуку та запам’ятовування екстремуму. В таких регуляторах здійснюється безперервне «запам’ятовування» та порівняння екстремуму регульованої величини з її біжучим значенням.

 

5.3.5. До слідкуючих також відносять САР співвідношення двох потоків речовин, наприклад подання палива і повітря до печі або котлоагрегату з метою забезпечення оптимального процесу горіння. В таких САР одна з величин, наприклад витрата природного газу (G1) переважно є основною або так званою ведучою, а витрата повітря (G2) - веденою. Спрощені функціональні схеми автоматизації (ФСА) процесу горіння мають вигляд:

 

На регулятор співвідношення може також подаватися сигнал від регулятора третьої величини, наприклад температури.

5.4. Ще одна ознака, за якою поділяються всі системи автоматичного регулювання, пов’язана з характером дії автоматичних систем в часі. Розрізняють системи безперервної та дискретної (перервної) дії.

5.4.1. Одні з них діють постійно в заданому діапазоні зміни навантаження і відносяться до САР безперервної дії. Сигнали керування АР таких САР є безперервною функцією часу.

 

5.4.2. Інші САР дискретної (перервної) дії, знаходячись в постійній готовності, вступають в роботу лише в визначені моменти часу, коли відбувається перехід на інший рівень навантаження або в інший режим роботи (наприклад, при пусках або зупинках енергетичних блоків та їх допоміжного обладнання).

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Основи автоматики і автоматизації теплогенеруючих об’єктів

Конспект лекцій Вступ основні терміни визначення поняття АВТО з грецької autos... З єднання ланок... Всі складні комбінації промислових САР утворюються з допомогою лише трьох типів зєднань паралельного послідовного та...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Класифікація систем автоматичного регулювання.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Вступ (основні терміни, визначення, поняття).
1.1. Походження ключового слова у назві курсу: АВТО – ( з грецької - autos ) – сам; АВТОМАТ – (з грецької - automatos) – самодіючий. 1.2.Автомати

Ступені (стадії) автоматизації.
Розрізняють три ступені чи стадії автоматизації: часткову, комплексну і повну. 2.1. Часткова – автоматизовані основні виробничі процеси. Завдання керування на цьому ступен

Дискретні САР залежно від способу квантування вихідного сигналу керування можуть бути: імпульсними, релейними та релейно-імпульсними.
5.4.2.1. В імпульсних САР квантування сигналу сталого значення здійснюється в часі.   5.4.2.2. В релейних САР квантування сигналу здійснюється за рівнем. . 5.4.2.3.

Перехідні процеси в системах регулювання.
Як попередньо вже зазначалося, при виникненні збурення Z в об'єкті регулювання (ОР) замкнена САР виробляє певну дію регулювання Х і на виході регулятора виникає перехідний процес – зміна в часі t с

Способи автоматичного опису ланок та систем.
7.1. Статичні та динамічні характеристики. 7.1.1. Математична залежність вихідної величини Y ланки або системи в рівноважному стані від її вхідної величин

Диференційні рівняння.
Математична залежність між вихідною Y та вхідною Х величинами і їх похідними в часі t для більшості теплових об’єктів і промислових регуляторів складається на базі загальних законів термодинаміки,

Передавальні функції.
Останнє диференційне рівняння (3) можна записати в такому вигляді: (4) Де є символом диференціювання. Математична операція перемножування змінної на буде означати її диф

Часові характеристики.
Залежно від форми збурення розрізняють два типи найбільш поширених часових характеристик: перехідніта імпульсні. 7.2.3.1. Перехідною характеристик

Частотні характеристики.
Частотні характеристики визначають з допомогою подання на вхід ланки збурюючої дії синусоїдної (гармонійної) форми, наприклад, переміщенням регулюючого органу згідно з законом: ,

Типові динамічні ланки.
Складні промислові системи регулювання (об’єкти та регулятори) зручно та просто вивчати, якщо їх умовно розчленувати на більш прості елементи або ланки. Динамічні властивості простих елементів доці

Підсилювальна ланка.
Вихідна величина Y підсилювальної ланки пропорційна до вхідної величини Х і змінюється одночасно з дією на вхідну величину. Часова перехідна характеристика ланки має вигляд:  

Нтегруюча ланка.
Інтегруючою називають елементарну ланку, в якої швидкість зміни вихідної величини Y пропорційна до вхідної величини Х: d Y / dX = Kі , де Кі – коефіцієнт про

Нерційна ланка першого порядку ( аперіодична ланка ).
В аперіодичній інерційній ланці 1-го порядку при стрибкоподібному збурені Х на вході вихідна величина Y починає змінюватися за законом експоненти з деякою початковою швидкістю, яка з часом монотонн

Нерційна ланка другого порядку.
Інерційною ланкою 2-го порядку може бути об’єкт, в складі якого є дві з’єднані ємності, що мають здатність накопичувати енергію і обмінюватися нею. Так, електричний ланцюжок, зображений на схемі, я

Ланка запізнення
В ланці запізнення початок зміни вихідної величини не співпадає в часі з моментом подання збурення на вході. Розпізнають два типи запізнення: транспортне(чисте) і ємнісне

Диференційна ланка.
Вихідна величина Y диференційної ланки пропорційна до швидкості зміни її вхідної величини Х. Це функціональна залежність так званої ідеальної диференційної ланки: Y = K . На практ

Паралельне з’єднання ланок.
Розглянемо систему, яка складається з двох паралельно з’єднаних односторонньо спрямованих ланок: Для такої системи, враховуючи принцип супер

Послідовне з’єднання ланок.
При послідовному з’єднанні двох ланок система має такий вигляд: Для даної системи: Тоді і передавальна функція Результ

Зустрічно-паралельне з’єднання ланок.
Зустрічно-паралельне з’єднання ланок за структурою є замкненою системою автоматичного регулювання з такими елементами та величинами: WР , WО , , u, : 1. Обєкт регулю

Основні закони регулювання.
Математична залежність між вихідним сигналом або положенням регулюючого органу ХР регулятора і відхиленням регульованої величини Y в об’єкті називається законом регулювання

Позиційні регулятори (Пз-регулятори).
В цих регуляторах залежно від того, яким є значення вихідної величини Y , регулююча дія може мати максимальне ХРмакс або мінімальне ХРмін

Пропорційні регулятори (П-регулятори).
Пропорційними називають такі регулятори, в яких відхилення регульованої величини Y від заданого значення U викликає перемішення регульованого органу на величину ХР,

Нтегральні регулятори (І-регулятори).
В інтегральних регуляторах швидкість зміни вихідної величини Xр пропорційна до вхідної величини Υ , тобто dXр (t) / dt = Кί * ]

Пропорційно-інтегральні регулятори (ПІ-регулятори).
Якщо необхідно переміщати регулюючий орган в положення пропорційне до відхилення регульованої величини і зі швидкістю, пропорційною до цього відхилення, то такий закон регулювання називається пропо

Пропорційно-диференційні регулятори (ПД-регулятори).
Якщо необхідно переміщати регулюючий орган в положення пропорційне до відхилення і до швидкості відхилення регульованої величини Y, то такий закон регулювання називається пропорційно-диферен

Пропорційно-інтегрально-диференційні регулятори (ПІД-регулятори).
В пропорційно-інтегрально-диференційнихрегуляторах регулюючий орган переміщається в положення пропорційне до відхилення регульованої величини Y від заданого значення U, пропорційне до

Програмні регулятори.
Для здійснення регулювання технологічного параметру відповідно до наперед заданої часової програми в теплоенергетиці застосовують електронні програмні регулюючі пристрої. Принцип дії прогр

Об’єкти регулювання.
Процеси отримання та розподілу теплової енергії на електростанціях і теплогенеруючих об’єктах відбуваються внаслідок взаємодії потоків речовин та енергії в спеціальних пристроях - теплообмінниках,

Об’єкти регулювання зі зосередженими параметрами.
Об’єктами регулювання зі зосередженими параметрами є такі об’єкти, в яких в стані рівноваги регульовані величини практично мають однакові значення у всьому об’ємі об’єкту. В перехідному режимі в бу

Об’єкти регулювання з розподіленими параметрами.
Об’єктами регулювання з розподіленими параметрами є такі об’єкти, в яких значення регульованих величин в різних точках об’єкту неоднакові, наприклад, температура продукту в трубчастому нагрівачі по

Динамічні властивості об’єктів регулювання.
Динамічні властивості об’єкту регулювання чи керування визначають як вибір автоматичного регулятора, так і характер перехідного процесу після порушення рівноваги системи. Основними динамічними влас

Регулюючі органи.
Регулюючі органи – це пристрої, які дозволяють змінювати витрату або напрям потоку енергії чи речовини залежно від вимог технологічного процесу. Регулюючі органи бувають трьох типів: дросе

Регулюючі обертові заслінки.
Для зміни витрат газоподібних середовищ і пари в трубопроводах великих діаметрів, повітря чи вихідних газів в коробах як регулюючі органи застосовуються обертові заслінки. Принцип дії регулюючих за

Регулюючі шибери.
Регулюючі шибери відрізняються від заслінок лише тим, що зміна прохідного перерізу в трубопроводі або коробі, яким протікає газоподібне середовище, змінюється не обертанням, а поздовжнім (переважно

Характеристики та показники регулюючих органів.
До характеристик регулюючих органів відносяться діапазон регулювання і так звана робоча характеристика, а до показників, які визначають розміри і конструкцію регулюючих органів, належать пропускна

Виконавчі механізми регулюючих органів.
В системах автоматичного регулювання теплоенергетичних об’єктів для переміщення регулюючих органів відповідно до командних сигналів від електричних регуляторів застосовують електричні виконавчі мех

Стійкість та якість регулювання.
Будь-яка стабілізуюча система автоматичного регулювання повинна підтримувати регульовану величину з найменшим відхиленням від заданого значення. На практиці найчастіше потрібна точність ро

Критерії стійкості систем автоматичного регулювання.
Для аналізу систем автоматичного регулювання застосовуються такі критерії стійкості:   a) Кореневий – визначається знаком дійсної частини коренів характерист

Кореневий критерій.
Якщо динамічні характеристики об’єкту та регулятора описуються диференційними рівняннями, то і САР також описується диференційними рівняннями такого вигляду: де - регульована величина;

Алгебраїчний критерій.
  Знаки коренів характеристичного рівняння пов’язані з його коефіцієнтами ɑn, ɑn-1, ………, ɑ1, ɑ0 , я

Амплітудно-фазовий критерій Найквіста.
Замкнена САР буде стійкою, якщо годограф вектора її АФХ в розімкненому стані WРС(ίω) не охоплює точки з координатами U = -1; i V = 0. Приклади АФХ, які пояснюють даний

Показники якості перехідного процесу.
Показники якості перехідного процесу визначають з часової перехідної характеристики САР, отриманої при миттєвому стрибкоподібному збуренні. Застосовуються такі показники: 1. Динамі

Поняття про вибір типу і розрахунок параметрів настроювання регуляторів.
Аналізуючи розглянуті в попередніх розділах питання, можна зробити висновок, що перехідні процеси в системах автоматичного регулювання залежать від таких факторів: · динамічних характерист

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги