рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Поняття про вибір типу і розрахунок параметрів настроювання регуляторів.

Поняття про вибір типу і розрахунок параметрів настроювання регуляторів. - Конспект, раздел Транспорт, Основи автоматики і автоматизації теплогенеруючих об’єктів Аналізуючи Розглянуті В Попередніх Розділах Питання, Можна Зробити Висновок, ...

Аналізуючи розглянуті в попередніх розділах питання, можна зробити висновок, що перехідні процеси в системах автоматичного регулювання залежать від таких факторів:

· динамічних характеристик об’єктів регулювання;

· характеру і величини збурень на зазначені об’єкти;

· закону регулювання автоматичного регулятора;

· числових значень параметрів настроювання регулятора.

Вибір закону регулювання здійснюється залежно від складності та важливості об'єкту регулювання і вимог до точності підтримування регульованої величини.

У випадку, коли допустимі відносно великі коливання регульованої величини, доцільно застосовувати найпростіщі позиційні регулятори.При їх налагодженні важливо дотримуватись вимоги, щоби максимальне відхилення регульованої величини не перевищувало її допустимих відхилень від заданого значення :

  . Для виконання цієї умови пропускна здатність регулюючого органу при його відкриванні повинна перевищувати максимально можливі зміни за навантаженням.

Якщо в системі небажаний автоколивний режим, як при ПЗ - регуляторі, то доцільно перевірити можливість застосування П-регулятора прямої дії, як найбільш доступних та простих за конструкцією. П-регулятор можна застосовувати на об’єкті з самовирівнюванням, якщо виконується така нерівність:

де: - числове значення оптимального діапазону дроселювання δ = , або так званого оптимального ступеня зворотного зв’язку регулятора, вирахуваного за формулами оптимального настроювання;

- максимально допустиме за умовами технологічного процесу чи безпечної роботи об’єкту залишкове відхилення регульованої величини;

- встановлене значення регульованої величини за кривою перехідного процесу;

Х - максимально можливе стрибкоподібне збурення за навантаженням або еквівалентне збурення зі сторони регулюючого органу.

Для об’єкту без самовирівнювання можливість застосування П-регулятора визначається з умови:

≤ .

Якщо ПЗ і П- закони регулювання не задовольняють поданих умов, то потрібно застосовувати більш складні ПІ та ПІД – закони регулювання.

Є декілька методик для розрахунку параметрів настроювання П- ПІ- та ПІД-регуляторів, які застосовуються в САР теплоенергетичних об’єктів.

Як приклад, розглянемо розрахунок параметрів настроювання регуляторів на базі часових характеристик об’єктів регулювання, тобто перехідних процесів, отриманих при стрибкоподібному збуренні зі сторони каналу регулюючої дії.

Попередньо необхідно провести опрацювання графіків перехідних процесів (кривих розгону) об’єктів регулювання: без самовирівнювання (зліва) і з самовирівнюванням (справа).

   
    Криві розгону в обох випадках отримані з допомогою миттєвого стрибкоподібного збурення вхідної величини Х.
     

Для визначення закону регулювання і розрахунку параметрів настроювання регуляторів попередньо необхідно вирахувати величини, які характеризують динамічні властивості зазначених об’єктів:

1. Коефіцієнт підсилення К = [ ] ;

2. Стала часу Т [с] або [хв] ;

3. Час запізнення τ [с] або [хв] ;

4. Відношення τ / T ( t/T = b/ - безрозмірна величина);

5. Коефіцієнт пропорційності інтегруючої ланки для об’єкту без самовирівнювання:

Кі = або Кі = [ ] .

В таблиці подані розрахункові формули для параметрів Кр або = g w:val="UK"/></w:rPr><m:t>1</m:t></m:r></m:num><m:den><m:r><m:rPr><m:sty m:val="p"/></m:rPr><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Times New Roman"/><wx:font wx:val="Times New Roman"/><w:sz w:val="28"/><w:sz-cs w:val="28"/><w:lang w:val="UK"/></w:rPr><m:t>РљСЂ</m:t></m:r></m:den></m:f></m:oMath></m:oMathPara></w:p><w:sectPr wsp:rsidR="00000000"><w:pgSz w:w="12240" w:h="15840"/><w:pgMar w:top="1134" w:right="850" w:bottom="1134" w:left="1701" w:header="720" w:footer="720" w:gutter="0"/><w:cols w:space="720"/></w:sectPr></w:body></w:wordDocument>"> , Ті та Тд в П-, ПІ- та ПІД- регуляторах. Ці значення параметрів повинні забезпечити ступінь погасання ψ = 0,75 і мінімальний квадратичний інтегральний критерій = (t)dt для процесів регулювання в лінійних системах автоматичного регулювання.

Об’єкт Параме-три на- строю- вання Без самовирівнювання Wo(р) = З самовирівнюванням Wo(р) =
t/T = 0…2 0.2 ≤ t/T ≤ 1.5 t/T ≥ 1.5
П ПІ ПІД П ПІ ПІД П ПІ ПІД П ПІ ПІД
  Ki τ 1,1Kiτ 0,8 Ki τ K 1,1K 0.8K 2.6K 3,7K 2K 2K 1,7K
Ті - 3,3 τ 2,5 τ - 3,3 τ 2,5 τ - 0,8 T T - 0,6 τ 0,7 τ
Тд - - 0,35 τ (0,15Ті) - - 0,35τ (0,15Ті) - - 0,15 T - - 0,1 τ (0,15Ті)

Розрахунок параметрів настроювання дає лише попередні приблизні дані, які необхідно далі уточнювати. При цьому потрібно брати до уваги, що збільшення сталої часу Ті регулювання (нерівномірності) регулятора приводить до зменшення коливання системи, але - до збільшення часу tр регулювання і відхилення регульованої величини Y. Уточнення параметрів настроювання найкраще здійснювати з допомогою відтворення перехідного процесу на діючому об’єкті або на електронних (аналогових чи цифрових) моделюючих установках (електронних обчислювальних машинах).

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Основи автоматики і автоматизації теплогенеруючих об’єктів

Конспект лекцій вступ основні терміни визначення поняття авто з грецької autos.. з єднання ланок.. всі складні комбінації промислових сар утворюються з допомогою лише трьох типів зєднань паралельного послідовного та..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Поняття про вибір типу і розрахунок параметрів настроювання регуляторів.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Вступ (основні терміни, визначення, поняття).
1.1. Походження ключового слова у назві курсу: АВТО – ( з грецької - autos ) – сам; АВТОМАТ – (з грецької - automatos) – самодіючий. 1.2.Автомати

Ступені (стадії) автоматизації.
Розрізняють три ступені чи стадії автоматизації: часткову, комплексну і повну. 2.1. Часткова – автоматизовані основні виробничі процеси. Завдання керування на цьому ступен

Класифікація систем автоматичного регулювання.
Попередньо вже зазначалося, що автоматичне регулювання є найбільш складною ділянкою автоматизації виробничих процесів і найбільш поширеною різновидністю керування безперервними технологічними проце

Дискретні САР залежно від способу квантування вихідного сигналу керування можуть бути: імпульсними, релейними та релейно-імпульсними.
5.4.2.1. В імпульсних САР квантування сигналу сталого значення здійснюється в часі.   5.4.2.2. В релейних САР квантування сигналу здійснюється за рівнем. . 5.4.2.3.

Перехідні процеси в системах регулювання.
Як попередньо вже зазначалося, при виникненні збурення Z в об'єкті регулювання (ОР) замкнена САР виробляє певну дію регулювання Х і на виході регулятора виникає перехідний процес – зміна в часі t с

Способи автоматичного опису ланок та систем.
7.1. Статичні та динамічні характеристики. 7.1.1. Математична залежність вихідної величини Y ланки або системи в рівноважному стані від її вхідної величин

Диференційні рівняння.
Математична залежність між вихідною Y та вхідною Х величинами і їх похідними в часі t для більшості теплових об’єктів і промислових регуляторів складається на базі загальних законів термодинаміки,

Передавальні функції.
Останнє диференційне рівняння (3) можна записати в такому вигляді: (4) Де є символом диференціювання. Математична операція перемножування змінної на буде означати її диф

Часові характеристики.
Залежно від форми збурення розрізняють два типи найбільш поширених часових характеристик: перехідніта імпульсні. 7.2.3.1. Перехідною характеристик

Частотні характеристики.
Частотні характеристики визначають з допомогою подання на вхід ланки збурюючої дії синусоїдної (гармонійної) форми, наприклад, переміщенням регулюючого органу згідно з законом: ,

Типові динамічні ланки.
Складні промислові системи регулювання (об’єкти та регулятори) зручно та просто вивчати, якщо їх умовно розчленувати на більш прості елементи або ланки. Динамічні властивості простих елементів доці

Підсилювальна ланка.
Вихідна величина Y підсилювальної ланки пропорційна до вхідної величини Х і змінюється одночасно з дією на вхідну величину. Часова перехідна характеристика ланки має вигляд:  

Нтегруюча ланка.
Інтегруючою називають елементарну ланку, в якої швидкість зміни вихідної величини Y пропорційна до вхідної величини Х: d Y / dX = Kі , де Кі – коефіцієнт про

Нерційна ланка першого порядку ( аперіодична ланка ).
В аперіодичній інерційній ланці 1-го порядку при стрибкоподібному збурені Х на вході вихідна величина Y починає змінюватися за законом експоненти з деякою початковою швидкістю, яка з часом монотонн

Нерційна ланка другого порядку.
Інерційною ланкою 2-го порядку може бути об’єкт, в складі якого є дві з’єднані ємності, що мають здатність накопичувати енергію і обмінюватися нею. Так, електричний ланцюжок, зображений на схемі, я

Ланка запізнення
В ланці запізнення початок зміни вихідної величини не співпадає в часі з моментом подання збурення на вході. Розпізнають два типи запізнення: транспортне(чисте) і ємнісне

Диференційна ланка.
Вихідна величина Y диференційної ланки пропорційна до швидкості зміни її вхідної величини Х. Це функціональна залежність так званої ідеальної диференційної ланки: Y = K . На практ

Паралельне з’єднання ланок.
Розглянемо систему, яка складається з двох паралельно з’єднаних односторонньо спрямованих ланок: Для такої системи, враховуючи принцип супер

Послідовне з’єднання ланок.
При послідовному з’єднанні двох ланок система має такий вигляд: Для даної системи: Тоді і передавальна функція Результ

Зустрічно-паралельне з’єднання ланок.
Зустрічно-паралельне з’єднання ланок за структурою є замкненою системою автоматичного регулювання з такими елементами та величинами: WР , WО , , u, : 1. Обєкт регулю

Основні закони регулювання.
Математична залежність між вихідним сигналом або положенням регулюючого органу ХР регулятора і відхиленням регульованої величини Y в об’єкті називається законом регулювання

Позиційні регулятори (Пз-регулятори).
В цих регуляторах залежно від того, яким є значення вихідної величини Y , регулююча дія може мати максимальне ХРмакс або мінімальне ХРмін

Пропорційні регулятори (П-регулятори).
Пропорційними називають такі регулятори, в яких відхилення регульованої величини Y від заданого значення U викликає перемішення регульованого органу на величину ХР,

Нтегральні регулятори (І-регулятори).
В інтегральних регуляторах швидкість зміни вихідної величини Xр пропорційна до вхідної величини Υ , тобто dXр (t) / dt = Кί * ]

Пропорційно-інтегральні регулятори (ПІ-регулятори).
Якщо необхідно переміщати регулюючий орган в положення пропорційне до відхилення регульованої величини і зі швидкістю, пропорційною до цього відхилення, то такий закон регулювання називається пропо

Пропорційно-диференційні регулятори (ПД-регулятори).
Якщо необхідно переміщати регулюючий орган в положення пропорційне до відхилення і до швидкості відхилення регульованої величини Y, то такий закон регулювання називається пропорційно-диферен

Пропорційно-інтегрально-диференційні регулятори (ПІД-регулятори).
В пропорційно-інтегрально-диференційнихрегуляторах регулюючий орган переміщається в положення пропорційне до відхилення регульованої величини Y від заданого значення U, пропорційне до

Програмні регулятори.
Для здійснення регулювання технологічного параметру відповідно до наперед заданої часової програми в теплоенергетиці застосовують електронні програмні регулюючі пристрої. Принцип дії прогр

Об’єкти регулювання.
Процеси отримання та розподілу теплової енергії на електростанціях і теплогенеруючих об’єктах відбуваються внаслідок взаємодії потоків речовин та енергії в спеціальних пристроях - теплообмінниках,

Об’єкти регулювання зі зосередженими параметрами.
Об’єктами регулювання зі зосередженими параметрами є такі об’єкти, в яких в стані рівноваги регульовані величини практично мають однакові значення у всьому об’ємі об’єкту. В перехідному режимі в бу

Об’єкти регулювання з розподіленими параметрами.
Об’єктами регулювання з розподіленими параметрами є такі об’єкти, в яких значення регульованих величин в різних точках об’єкту неоднакові, наприклад, температура продукту в трубчастому нагрівачі по

Динамічні властивості об’єктів регулювання.
Динамічні властивості об’єкту регулювання чи керування визначають як вибір автоматичного регулятора, так і характер перехідного процесу після порушення рівноваги системи. Основними динамічними влас

Регулюючі органи.
Регулюючі органи – це пристрої, які дозволяють змінювати витрату або напрям потоку енергії чи речовини залежно від вимог технологічного процесу. Регулюючі органи бувають трьох типів: дросе

Регулюючі обертові заслінки.
Для зміни витрат газоподібних середовищ і пари в трубопроводах великих діаметрів, повітря чи вихідних газів в коробах як регулюючі органи застосовуються обертові заслінки. Принцип дії регулюючих за

Регулюючі шибери.
Регулюючі шибери відрізняються від заслінок лише тим, що зміна прохідного перерізу в трубопроводі або коробі, яким протікає газоподібне середовище, змінюється не обертанням, а поздовжнім (переважно

Характеристики та показники регулюючих органів.
До характеристик регулюючих органів відносяться діапазон регулювання і так звана робоча характеристика, а до показників, які визначають розміри і конструкцію регулюючих органів, належать пропускна

Виконавчі механізми регулюючих органів.
В системах автоматичного регулювання теплоенергетичних об’єктів для переміщення регулюючих органів відповідно до командних сигналів від електричних регуляторів застосовують електричні виконавчі мех

Стійкість та якість регулювання.
Будь-яка стабілізуюча система автоматичного регулювання повинна підтримувати регульовану величину з найменшим відхиленням від заданого значення. На практиці найчастіше потрібна точність ро

Критерії стійкості систем автоматичного регулювання.
Для аналізу систем автоматичного регулювання застосовуються такі критерії стійкості:   a) Кореневий – визначається знаком дійсної частини коренів характерист

Кореневий критерій.
Якщо динамічні характеристики об’єкту та регулятора описуються диференційними рівняннями, то і САР також описується диференційними рівняннями такого вигляду: де - регульована величина;

Алгебраїчний критерій.
  Знаки коренів характеристичного рівняння пов’язані з його коефіцієнтами ɑn, ɑn-1, ………, ɑ1, ɑ0 , я

Амплітудно-фазовий критерій Найквіста.
Замкнена САР буде стійкою, якщо годограф вектора її АФХ в розімкненому стані WРС(ίω) не охоплює точки з координатами U = -1; i V = 0. Приклади АФХ, які пояснюють даний

Показники якості перехідного процесу.
Показники якості перехідного процесу визначають з часової перехідної характеристики САР, отриманої при миттєвому стрибкоподібному збуренні. Застосовуються такі показники: 1. Динамі

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги