рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Варіанти задач з тестування

Варіанти задач з тестування - раздел Транспорт, До виконання самостійної роботи з дисципліни Елементи і пристрої автоматики та систем управління Задача 1 1 Будова Вимірювального Перетворювача: - Поняття П...

ЗАДАЧА 1

1 Будова вимірювального перетворювача:

- поняття первинного та вторинного перетворювачів;

- важлива роль чутливого елемента;

- види уніфікованих сигналів.

2 Провести аналіз схеми керування нереверсивним асинхронним двигуном, вказати, які елементи та апарати використані.

.

 

Рисунок 8 – Принципова схема керування

нереверсивним асинхронним двигуном

 

ЗАДАЧА 2

1 Магнітопружні перетворювачі:

- призначення й особливості роботи;

- схема простого здавача для вимірювання сили;

- диференційна схема здавача.

2 Провести аналіз структурної схеми електропривода, навести приклади з виробництва.

 

 

Рисунок 9 – Структурна схема електропривода

 

ЗАДАЧА 3

1 Фотоелектричні перетворювачі переміщень у коди:

- призначення і принцип роботи;

- двоїнні кодові шкали і їх недоліки;

- код Грея і його переваги.

2 Пояснити принцип роботи електромагнітного привода електричного апарата.

 

 

Рисунок 10 – Електромагнітний привод електричного

апарата

 

ЗАДАЧА 4

1 Диференційно-трансформаторні перетворювачі:

- схема включення;

- робота і основні переваги.

2 Провести аналіз схеми прямого пуску асинхронного двигуна, вказати його особливості та недоліки.

Рисунок 11 – Схема прямого пуску асинхронного

двигуна

ЗАДАЧА 5

1 Індуктивні перетворювачі:

- основні схеми включення і умови роботи;

- переваги і недоліки індуктивних вимірювальних перетворювачів.

2 Описати роботу вимірювання струму шунтом за

допомогою компенсатора напруги постійного струму.

 

Рисунок 12 – Схема вимірювання струму

компенсатором напруги постійного струму

 

 

ЗАДАЧА 6

1 Резистивні і ємнісні вимірювальні перетворювачі:

- роль переміщення в схемах вимірювання;

- резистивний перетворювач;

- ємнісні перетворювачі і найбільш поширена схема

включення.

- основні недоліки резистивних вимірювальних

перетворювачів.

2 Описати будову та роботу вимірювальних трансформаторів струму (ВТС).

Рисунок 13 – Схема вимірювань змінного струму з

трансформатором струму

 

ЗАДАЧА 7

1 Вимірювання переміщення індуктосіном:

- схема перетворювача;

- умови роботи і переваги.

2 Описати будову та роботу вимірювальних трансформаторів напруги (ВТН).

.

Рисунок 14– Схема вимірювань високої змінної напруги

трансформатором напруги

 

ЗАДАЧА 8

1 Роль і місця вимірювального перетворювача (ВП) в

системі автоматичного регулювання (САР):

- структура типової САР;

- місця вимірювального перетворювача і

показувального приладу;

- проходження сигналів і дійсність помилки ВП на

роботу САР.

2 Провести аналіз схеми стабілізації швидкості електропривода, вказати основні переваги цього методу.

Рисунок 15 – Схема стабілізації швидкості

електропривода

 

ЗАДАЧА 9

1 Фізичні величини і вимірювання:

- приклади фізичних величин;

- види вимірювань;

- погрішності вимірювань;

- клас точності вимірювальних перетворювачів.

2 Провести аналіз схеми принципової електричної схеми реверсивного електропривода, вказати особливості його роботи, основні елементи та апарати керуючої частини електропривода.

 

Рисунок 16 – Принципова електрична схема

реверсивного електропривода

 

ЗАДАЧА 10

1 Перетворювач переміщень у коди (ППК) на основі

циклічного коду Грея:

- переваги коду, будова і робота ППК;

- перетворювання циклічного коду в двійкове число.

2 Проаналізувати роботу схеми за рис.17.

Рисунок 17 – Схема вимірювання великої постійної

напруги: mV – мілівольтметр

 

ЗАДАЧА 11

1 Здавач тиску – манометр:

- будова манометра;

- робота манометра;

- схема вимірювального перетворювача на основі

манометра.

2 Описати роботу подільника напруги за схемою.

 

Рисунок 18 – Схема вимірювання великої напруги

подільником та компенсатором

 

ЗАДАЧА 12

1 Здавач тиску типа «Сафір»:

- будова здавача;

- особливості роботи та переваги комплексних

здавачів з використанням мікропроцесорів;

- інтелектуальні вимірювальні перетворювачі, їх

можливості та переваги

2 Пояснити роботу мостового кола з індуктивними

перетворювачами за рис.19, вкажіть основні переваги диференціальних схем з’єднання чутливих елементів у вимірювальних схемах.

Рисунок 19 – Мостове коло з індуктивними

перетворювачами

 

ЗАДАЧА 13

1 Вимірювання витрати за допомогою звужувальних

пристроїв:

- схема вимірювання;

- різниця тисків як показник витрати;

- засоби створення різниці тисків;

- правило підключення вимірювальних трубок до

звужувальних пристроїв.

2 Описати роботу схеми вимірювання температури.

Рисунок 20 – Схема вимірювання температури з термоелектричним перетворювачем: ПП – первинний перетворювач; П1, П2 – підсилювачі; КП – корегуючий пристрій

 

ЗАДАЧА 14

1 Вимірювання витрати з постійним перепадом тисків:

- схема поршневого витратоміра;

- створення постійного перепаду тисків;

- перетворення переміщення поршня в електричний

сигнал.

2 Проаналізувати роботу схеми для вимірювання опору

за рис.21.

Рисунок 21 – Схема одинарного моста постійного

струму

 

 

ЗАДАЧА 15

1 Вимірювання рівня:

- основні способи вимірювання;

- вимірювання рівня при атмосферному тиску;

- вимірювання рівня при великих значеннях тиску

вище за атмосферного;

- отримання первинного електричного сигналу.

2 Проаналізувати роботу диференціального

ємнісного перетворювача за рис.22, вказати переваги

диференціальних схем ємнісних перетворювачів.

 

 

Рисунок 22 – Схема диференціального ємнісного

перетворювача: ГВЧ – генератор високих частот

 

ЗАДАЧА 16

1 Вимірювання витрат ультразвуком:

- схема вимірювання;

- вимірювання часу проходження ультразвуку;

- перетворення різниці часу на вихідний цифровий

сигнал.

2 З’ясувати принцип дії ємнісного здавача за рис.23.

Рисунок 23– Схема вимірювального кола ємнісного

перетворювача як подільника напруги

ЗАДАЧА 17

1 Здавач тиску – манометр:

- будова манометра;

- робота манометра;

- схема вимірювального перетворювача на основі

манометра.

2 Проаналізувати роботу поплавкового рівнеміра з

реостатним перетворювачем за рис. 24.

Рисунок 24 – Схема поплавкового рівнеміра

 

ЗАДАЧА 18

1 Основні функції електричних апаратів, наведіть можливу загальну структуру електричного апарата.

Наведіть побудову силового електромагнітного механізму електричних апаратів та поясніть принцип його дії.

Які типи контактів електричних апаратів Ви знаєте і які існують проблеми їхньої експлуатації?

2 Пояснити принцип роботи буйкового рівнеміра за рис.25,

де 1 – буйок; 2 – чутливий елемент; 3 – пружина.

Рисунок 25 – Структура буйкового рівнеміра

 

 

ЗАДАЧА 19

1 Вимірювання витрати з постійним перепадом тисків:

- схема поршневого витратоміра;

- створення постійного перепаду тисків;

- перетворювання переміщення поршня в електричний

сигнал.

2 Поясніть роботу схеми динамічного гальмування асинхронного двигуна за рис. 26.

Рисунок 26 – Схема динамічного гальмування

асинхронного двигуна

ЗАДАЧА 20

1 Вимірювання температури термопарою:

- будова термопари;

- основні типи термопар;

- встановлення термопари у печі для вимірювання

температури;

- діапазон вимірювання і недоліки термопари.

2 Поясніть будову та роботу електропривода за рис. 27.

 

 

 

Рисунок 27 – Функціональна схема електропривода

 

 

ЗАДАЧА 21

1 Вимірювання температури термоопором:

- будова і робота термоопору;

- основні типи термоопорів;

- точність та переваги;

- вимірювання за допомогою мостової схеми;

- діапазон вимірювання та галузі використання.

2 Поясніть призначення та роботу плавкого запобіжника за рис. 28.

 

Рисунок 28 – Запобіжник плавкий типу ПР-2:

1 – контактний ніж; 2 – патрон; 3 – вставка плавка;

4 – обойма; 5 – ковпачок

 

ЗАДАЧА 22

1 Цифрові перетворювачі фізичних величин:

- два принципи отримання цифрового вимірюваного

сигналу при відсутності аналогового сигналу;

- особливості і точність цифрових вимірювальних

перетворювачів;

- точність вимірювання переміщення при

використанні кодової шкали Грея.

2 Поясніть особливості будови та роботу схеми включення двигуна постійного струму з незалежним збудженням за рис. 29.

 

Рисунок 29 - Схема включення двигуна постійного

струму з незалежним збудженням

 

ЗАДАЧА 23

1 Перетворення коду Грея у двійкове число:

- особливості та переваги коду Грея.

2 Пояснити принцип роботи ротаметра як витратоміра

сталого перепаду тиску за рис. 30.

Рисунок 30 – Схема ротаметра з диференціально- транс-

форматорним вторинним перетворювачем

ЗАДАЧА 24

1 Вимірювання струму шунтом:

- шунт як вимірювальний перетворювач;

- основні характеристики шунтів;

- типові схеми здавачів струму на основі шунтів.

2 Поясніть побудову і роботу принципової схеми керування холодильною установкою за рис. 31.

 

 

Рисунок 31 – Принципова електрична схема керування

холодильною установкою

 

ЗАДАЧА 25

1 Вимірювання змінного струму трансформаторами струму:

- будова трансформаторів струму;

- особливості їх включення та експлуатації;

- типові схеми здавачів змінного струму на основі

трансформаторів струму.

2 Поясніть роботу схеми ввімкнення асинхронного двигуна за рис. 32.

Рисунок 32 – Принципова схема ввімкнення

асинхронного двигуна

 

ЗАДАЧА 26

1 Вимірювання частоти обертання двигунів тахогенератором постійного струму.

2 Пояснити принцип дії оптичного пірометра для вимірювання температури за рис. 33.

Рисунок 33– До принципу дії оптичного пірометра:

1 – тіло, температура якого вимірюється; 2,3,5 і 6 – лінзи; 4 – пірометрична лампа

 

ЗАДАЧА 27

1 Вимірювання частоти обертання двигунів тахогенератором змінного струму :

- переваги тахогенераторів змінного струму;

- типові схеми здавачів частоти обертання на основі

тахогенераторів змінного струму.

2 Провести аналіз роботи витратоміра астатичного

зрівноважувального перетворення, схема якого наведена на рис. 34, де К – компресор; РД – реверсивний двигун; ЕП – електронний підсилювач;

Т – тахометр; Л – лічильник; Q – витрата.

Зазначте переваги вимірювання перепаду тисків диференціальним манометром з урівноважуванням тисків.

 

Рисунок 34 – Принципова схема витратоміра

астатичного зрівноважувального

перетворення

ЗАДАЧА 28

1 Вимірювання великою змінною напруги трансформатором напруги:

- особливості будови та основи роботи здавачів

напруги з трансформаторами напруги.

2 Пояснити принцип вимірювання витрат за перепадом

тиску зі звужувальною діафрагмою за рис.35, де Р – тиск; ΔР – перепад тисків; А-А і В-В – перерізи;

Q- витрата.

Зазначте основні типи звужувальних пристроїв, що створює перепад тисків на ділянці трубопроводу. Який вторинний прилад використовується для вимірювання перепаду тисків? Яка існує залежність між перепадом тиску та витратами? Поясніть залежність швидкості потоку та його тиску до і після звужувальних пристроїв.

 

 

Рисунок 35 – До принципу дії витратоміра зі

звужувальною діафрагмою

 

 

ЗАДАЧА 29

1 Як класифікують електричні апарати за призначенням? У чому полягає різниця між замикаючими та розмикаючими контактами?

2 Описати роботу кола з диференціальними трансфор-

маторними первинними перетворювачами за рис.36.

 

Рисунок 36 – Вимірювальне коло диференціально –

трансформаторного перетворювача: ЕП –

електронний підсилювач; РД – реверсивний

двигун

 

ЗАДАЧА 30

1 У чому полягає різниця між ручним та електромагніт- ним приводами? За допомогою чого та яким чином досягається усунення вібрації тягової сили електромаг- ніту змінного струму?

2 Пояснити принцип роботи терморезистивних перетво-

рювачів температури і проаналізувати роботу схеми

автоматичного моста за рис. 37, де RЛ1, RЛ2 та RЛ3 – опори ліній зв’язку; Тmax та Тmin – максимальне та мінімальне значення вимірюваної температури; ЕП – електронний підсилювач; РД – реверсивний двигун;

RТ – вимірювальний терморезистор.

 

Рисунок 37 – Схема автоматичного моста для

вимірювань температури

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

До виконання самостійної роботи з дисципліни Елементи і пристрої автоматики та систем управління

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ... СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ... МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Варіанти задач з тестування

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ
1.1 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО ЕЛЕКТРИЧНІ РЕЛЕЙНО-КОНТАКТНІ АПАРАТИ УПРАВЛІННЯ Електричні апарати – це технічні засоби, призначені для керування електричним струмом і пов’язаними з ним величинам

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ
  2.1 ВИХІДНІ ВИЗНАЧЕННЯ Електричними машинами називають пристрої, принцип дії яких ґрунтується на поєднанні електромагнітних процесів і механічного руху. У

ОСНОВНІ ПРИСТРОЇ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
3.1 ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ТА ВИМІРЮВАННЯ Фізична величина, чи величина, – це кожна озна-чена якісно властивість фізичних об’єктів. Фізичні вели- чини існують в часі і просторі. Тому їх р

Варіанти завдань для контрольних робіт
  Контрольні завдання охоплюють весь навчальний матеріал курсу протягом двох семестрів. Варіанти завдань такі.   ЗАВДАННЯ 1 1 Вимірювання струму шунтом

Приклади вирішення контрольних завдань
Перш за все треба скласти схеми роботи електричних апаратів і електротехнічних пристроїв, вимірювання та проходження сигналу за умовами завдання. Далі слід уточнювати окремі елементи, пристрої та п

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги