рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Трансмісія

Трансмісія - раздел Транспорт, Методичні розробки до вивчення дисципліни: Автомобілі. Аналіз конструкцій, робочі процеси та основи розрахунку Для Студентів Спеціальності «Автомобілі Та Автомобільне Господарство» Усіх Фо...

для студентів спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство» усіх форм навчання

 

 

Затверджено

на засіданні методичної ради

транспортного факультету

Протокол №___від ______2008 р.

 

Кривий Ріг

2008р.

МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИдо вивчення дисципліни « Автомобілі» Аналіз конструкцій, робочі процеси та основи розрахунку для студентів спеціальності 7.090258 «Автомобілі та автомобільне господарство» усіх форм навчання. (Укл. М.Г. Пристінський, С.М. Пристінський ; 2008 р -60 с. )

 

 

Укладачі: М.Г. Пристінський ст. викладач, С.М. Пристінський асистент

 

Рецензенти׃ завідувач кафедри Дніпродзержинського державного технічного університету, доктор технічних наук професор Коробочка О.М.;

Завідувач відділу вищої освіти Академії гірничих наук України, член-кореспондент АГНУ, доктор технічних наук, професор Жуков С.А.

 

Зміст

Частина І Розділ 1 Рушійна сила автомобіля………………………………..….7

Розділ 1 Зчеплення………………………………………………...……..11

Розділ 3 Коробка передач………………………………………......……19

Розділ 4 Карданна передача……………………………………….…….27

Розділ 5 Ведучі мости………………………………………………..…..32

Розділ 6 Колісний рушій………………………………………………....47

Розділ 7 Тягово-швидкісні властивості………………………………....54

Частина 2 Підрисункові написи………………………………………………..…63

Частина 3 Короткий російсько - український словник термінів……………..…69

Додаток 1 Система умовних позначень шарикових та роликових..

підшипників ДСТУ - 75………………………………………………………..…..82

Додаток 2 Підшипники кочення……………………………………………..……83

Додаток 3 Умовні позначення в схемах……………………………………...……92

 

99

Продовження табл.. Д.3.2

Умовні позначення гідравлічних і пневматичних насосів і двигунів

/витяг з ГОСТ 2.782-68/

Назва Позначення
  1. Насос сталої потужності: з одним спрямуванням потоку з двома спрямуваннями потоку   2. Насос з потужністю, що регулюється: з одним спрямуванням потоку з двома спрямуваннями потоку     3. Компресор     4. Гідромотор. Загальне позначення     5. Пневмомотор. Загальне позначення     6. Циліндр простий /односторонньої дії/: без вказівки способу повернення поршня з поверненням поршня пружиною  

 

 

 

Методичні розробки виконані на підставі узагальнення досвіду викладання ряду дисциплін і практики використання різних технічних засобів на кафедрі “Автомобілі і автомобільне господарство” Криворізького Технічного Університету.

Розробки містять роздавальний матеріал, вони можуть бути технологічною основою самостійно складеного студентом конспекту лекцій з дисципліни, що вивчається.

Методичні розробки складаються з двох частин: перша частина містить ілюстрації (креслення, схеми, таблиці) з мінімальним обсягом інформації до кожної теми, друга частина – підрисункові написи.

Ілюстрації подано, як правило, у незавершеному вигляді. Рисунки студент має доповнити необхідними елементами у процесі занять з викладачем або самостійно працюючи з підручником.

На заняттях в аудиторії викладач відтворює розміщені у розробках ілюстрації у завершеному вигляді за допомогою технічних засобів навчання або великомасштабних плакатів. Деякі елементи ілюстрації викладач може викреслити на дошці.

На практичних заняттях студент доопрацьовує ілюстрації, заносить у разі необхідності в конспект математичні викладки і коментарі з питань, що вивчаються, з обов’язковим посиланням на номер питання або рисунка. З кожної теми пропонуються контрольні завдання та запитання для самоконтролю, після кожного питання надано джерело інформації. Така методика звільняє студента від рутинної праці, значно підвищує рівень його активності та творчості.

Необхідність доопрацьовувати ілюстрації і описувати функціональні елементи вузлів і агрегатів автомобіля (для цього залишено вільне місце), зокрема, набуття професійних знань і навичок, забезпечує студенту практику ведення конспекту українською мовою, що дає необхідні навички з мовної підготовки.

При створенні методичних розробок використані такі літературні джерела:

1. Автомобиль׃ Основы конструкции׃ Учебник для вузов по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство»/ Н.И. Вишняков, В.К. Вахламов, А.И. Нарбут др. – 2-е изд. Перераб. и доп. – М.׃ Машиностроение, 1986. – 304 с.ил .

2. Автомобиль (Основы конструкции) / Под. Ред. Н.Н. Островцева. – М., Машиностроение, 1976. – 296 с.; друге видання – 1986. – 212 с.

3. Афанасьев Л.Л. и др. Конструктивная безопасность автомобиля. – М.: Машиностроение, 1983 – 212 с.

4. Бурков М.С. Специализированный подвижной состав автомобильного транспорта. – М.; Транспорт, 1979. – 296 с.

5. Бухарин Н.А., Прозоров В.С., Щукин М.М. Автомобили. – Л.: Машиностроение, 1973 – 420 с.

6. Задорожный В.И. Автомобили (Основные технико-эксплуатационные свойства). – К.; НМК ВО,1989. – 88 с.

7. Иларионов В.А. Эксплуатационные свойства автомобиля. – М.; Машиностроение, 1971 – 280 с.

8. Литвинов А.С., Фаробин Н.Е. Автомобиль: Теория эксплуатационных свойств: Учебник для вузов по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». – М.: Машиностроение, 1989. – 240 с.

9. Лукин П.П., Гаспарянц Г.А., Радионов В.Ф. Конструирование и расчет автомобиля. – М.:Машиностроение, 1984. – 68с.

10. Осепчугов В. В. , Фрумкин А. К. АВТОМОБИЛЬ Анализ конструкций, елементы расчета. Москва Машиностроение 1989 302 с.

11. Мансуров А.М. Автомобильный транспорт. Введение в специальность. – К.: Вища шк., 1986. – 120 с.

12. Мансуров А.М. Эффективность использования специализированных автомобилей. – К.: КАД1, 1984. – 68 с.

13. Михайловский Е.В. и др. Устройство автомобиля: Учебник для учащихся техникумов. – 1985. – 352 с.

14. Основенко Н.Е. Автотранспортные средства. Рулевое управление. – К.: НМК ВО, 1984. – 46 с.

15. Основенко Н.Е. Тормозные системы автотранспортных средств. – К.:НМК ВО, 1986. – 62 с.

16. Автомобильные транспортные средства / Под. ред. Д.П. Великанова. – М.: Транспорт, 1978. – 296 .

17. Великанов Д.П. Эффективность автомобиля. – М.: Транспорт, 1969. – 238с.

18. Власов В.В. и др. Экономические проблемы производства автомобилей. – М.: Машиностроение, 1971. – 272 с.

19. Проектирование трансмиссий автомобилей: Справочник / под ред. А.И. Гришкевича. – М.: Машиностроение, 1984. – 272 с.

 

4

Закінчення табл. Д.3.1

  черв’ячні глобоїдальні   23. Передачі зубчасті рейкові. Загальне позначення без уточнення типу зубів   24. Гайка у гвинті, який передає рух: не рознімна;   не рознімна з шариками;     рознімна     25. Пружини: циліндрична стиску;     циліндрична розтягу;   конічна стиску;     циліндрична, яка працює на скручування  

 

 

97

Продовження табл. Д.3. I

зовнішнє зчеплення /загальне позначення без уточнення типу/     те саме з прямими, косими і шевронними зубами     внутрішнє зчеплення     21. Передачі зубчасті з валами, що перетинаються, і конічні: загальне позначення без уточнення типу зубів 22. Передачі зубчасті 8 валами, цо перехрещуються: гіпоїдні   черв’ячні з циліндричним черв’яком  

 

 

20. Шасси автомобиля: Атлас конструкций / В.Б. Цимбалин и др. – М.: Машиностроение, 1977. – 108 с.

21. Шугуров Л.М., Ширшов В.П. Автомобили Страны Советов. – М.: ДОСААФ, 1983. – 128 с.

22. Яскевич З. Ведущие мосты / Пер. с польск. Г.В. Коршунова. – М.: Машиностроение, 1985. – 600 с.

23. Краткий автомобильный справочник. - М.: Транспорт, 1987. – 464 с.

24. Нормативні документи: державні і галузеві стандарти.

25. Журналы “Автомобильная промышленность”

26. Журналы “Автомобильный транспорт”

27. Збірник “Автодорожник України”

28. Журналы «За рулем»

29. Журналы «Наука и жизнь»

30. Щомісячник: “Новое в жизни, науке, технике”. Серия транспорт, вид-во «Знание»”

31. Експрес-інформація НДІ автопром

32. Реферативна інформація НДІ автопром

 

Конкретне джерело інформації зазначено після назви таблиці, номера рисунка і т. і. Наприклад: Таблиця 1.2 Системи позначення автомобілів (19, с.11) або “Рис.1.2 /ОСТ 37.001.269-87/”. Якщо використане джерело не наведено у переділу, то в тексті дається спеціальне посилання.

Такий метод допомагає студентам швидко відшукати потрібні відомості у разі самостійного вивчення навчального матеріалу.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Продовження табл. Д.3.І

  15. Передача зубчастим паском     16. Передача паском без уточнення типу паска   17. Передача круглопасковим паском     18. Передача пластинчастим паском   19. Передача зубчастим паском   20. Передачі зубчасті /циліндричні/:  

 

Продовження табл. Д.3.І

упорні: а/ односторонні   б/ двосторонні     6. Муфта. Загальні позначення без уточнення   9. Муфта не рознімна /некерована/: Глуха   пружна   компенсуюча   10. Гальмо. Загальне позначення без уточнення типу   11. Передача пасова без уточ­нення типу     12. Передаче плоским пасом   ІЗ. Передача клиноподібна пасова   14. Передача круглим пасом  

 

Частина І

 

Розділ І. РУШІЙНА СИЛА АВТОМОБІЛЯ

 

Процес передачі механічної енергії від двигуна до ведучих коліс. Перетворення внутрішньої сили, яка підводиться до ведучих коліс, у зовнішню рушійну силу. Обмеження рушійної сили по двигуну і з умови зчеплення ведучих коліс з дорогою.

Трансмісія автомобіля. Типи трансмісій. Призначення, робочий процес, вимоги, класифікація, аналіз конструкцій агрегатів механічної трансмісії автомобіля.

Умова руху автомобіля. Рівняння сили тяги автомобіля.

Визначення. Під рушійною силою розуміють узагальнену силу, під впливом якої відбуваються зміна положення центра мас автомобіля у просторі. В окремому випадку у разі прямолінійного руху автомобіля по горизонтальному шляху рушійною силою вважається повна сила тяги, яка виникає під час взаємодії ведучих коліс з дорогою.

 

Рівняння сили тяги:

/11/

 

У формулі використано такі позначення:

- крутний момент, Нм;

- передаточне число коробки передач;

- передаточне число головної передачі;

- ККД трансмісії;

- динамічний радіус колеса, м;

- моменти інерції відповідно двигуна і ведучих коліс автомобіля, Н·м·с2;

- прискорення автомобіля, м/с2.

 

 

 

Рис. 1.1 /1с. 106/

 

Рис1.3 /1,с. 129/

 

Рис. 1.2 /1, с. 107/

 

Продовження табл. Д.3.1

 

  4. Кінематична пара: обертальна;   поступальна·   гвинтова;   циліндрична;   карданний шарнір;   сферична /кульова/;   5. Підшипники ковзання і Рис. 1.1 /1, с. 131/кочення на валу /не уточнюючи тип/:   радіальні;   упорні     6. Підшипники ковзання: радіальні;   радіально-упорні:   а/ односторонні   б/ двосторонні   7. Підшипники кочення: радіально-упорні:   а/ односторонні   б/ двосторонні

 

Додаток 3

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ В СХЕМАХ

Наведені витяги э державних стандартів серії "Єдина система конструкторської документації’’, які описують умовні позначення в графічних схемах з автомобілебудування.

Креслення - мова інженера. Набути стійких навичок і умінь у використанні графічної інформації - по суті основний зміст навчального процесу студента в технічному вузі.

Умовні позначення - це "азбука", яка дає змогу читати різні схеми і креслення, розуміти робочі процеси функціональних пристроїв, що вивчаються. Детальніші відомості з цього питання можна отримати з спеціальної літератури. Наприклад: Обозначения условные графические в схемах: Сборник стандартов. - М.: Госстандарт СССР, I968. -304 с.

 

Таблиця Д.3.І

Умовні позначення

в графічних схемах елементів кінематики

/витяг із ГОСТ 2.770-60/

Назва Позначення
  1. Вал, валик, вісь, стержень, шатун і т..ін.     2. Нерухома ланка /стояк/. Для позначення нерухомості будь-якої ланки частину її штрихують   3. Нерухоме з’єднання деталі з валом

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні розробки до вивчення дисципліни: Автомобілі. Аналіз конструкцій, робочі процеси та основи розрахунку

Міністерство освіти i науки України.. Криворізький технічний університет методичні розробки..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Трансмісія

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Эта работа не имеет других тем.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги