рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Побудова графіків часу і шляху розгону автомобіля.

Побудова графіків часу і шляху розгону автомобіля. - раздел Транспорт, Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни Автомобілі. Автомобілі та автомобільне господарство усіх форм навчання Для Визначення Часу І Шляху Розгону Приймаються Такі Допущення: - Ро...

Для визначення часу і шляху розгону приймаються такі допущення:

- розгін починається з швидкості, що відповідає мінімальним обертам колінчастого валу;

- двигун працює в режимі зовнішньої швидкісної характеристики (залежності Me, Ne, ge = f(ne) при максимальній подачі палива.

Прискорення проектного автомобіля визначається за формулами a=і dt = , або .

Прирощення швидкості при розгоні , а відповідає часу розгону від швидкості V1 до швидкості V2.

Якщо середнє прискорення в інтервалі швидкостей V1 і V2 а = , тоді а1 і а2 відповідно прискорення розгону в інтервалі швидкостей V1 і V2.

З відомої формули D = знаходимо, що а =, де – коефіцієнт обертових мас. Отже, для оцінки часу розгону при V1 маємо а1 = . А при V2 – відповідно , де D1 і D2 – динамічні фактори автомобіля при швидкостях V1 і V2 : Ψ1 і Ψ2 - коефіцієнти дорожнього опору при швидкостях V1 і V2.

При русі автомобіля по горизонтальній дорозі сила опору Р1 = 0 і , а .

Остаточно . Сумарний час розгону на передачі знаходиться підсумуванням часу в інтервалах швидкостей на цій передачі.

Якщо впливом повітря на опір руху знехтувати, то D1 = D2 = 0 з достатньою для практичних розрахунків точністю можна вважати Ψ1 = Ψ2. Час перемикання передач можна брати в межах tn = 0,81,0е.

Остаточно сумарний час розгону автомобіля можна визначити так: ,

де - - сумарний час розгону на всіх передачах, - сумарний час при перемиканні передач.

Рис.5.10. Графік часу розгону автомобіля.

 

Визначення шляху розгону здійснюється у такий спосіб. Так як , або ds = Vdt, то використовуючи числовий метод . Де ∆Ѕ – шлях, який проходить автомобіль при розгоні від швидкості V1 до швидкості V2. Відповідно ∆t = ∆t1.2 – час розгону, який визначався вище. Тоді середня швидкість руху . Підставивши, маємо . За час перемикання передачі, який треба брати однаковим при кожному перемиканні (tn = 0.8), автомобіль пройде шлях , де V1 – швидкість на початку перемикання передач; ∆Vn – падіння швидкості за час перемикання передачі.

Тоді сумарний шлях розгону на всіх передачах визначиться так: ,

де - сумарний шлях розгону на всіх передачах, - сумарний шлях, що проходить автомобіль при перемиканні передач.

Для побудови графіка V = t(ta) і шляху V = f(Sa) розгону автомобіля графоаналітичним методом криву графіка прискорень ділять на кілька інтервалів, кінці яких з'єднують відрізками прямої, представляючи графік у вигляді кусково-лінійної функції (рис. 5.10 і 5.11).

Для кожного інтервалу швидкостей час розгону автомобіля буде дорівнювати:

, , .

Шлях розгону для кожного інтервалу швидкостей буде:

, , .

Для зручності побудови графіків ta = f(Va) та Sa = f(Va) необхідно результати розрахунків представити у вигляді таблиці 5.3

Таблиця 5.3

Результати обчислень часу і шляху розгону автомобіля

№ п/п Параметр Інтервали швидкості Vjn м/с
n-1 n
Швидкість в кінці інтервалу Vaj,м/с                
Прискорення в кінці інтервалу jaj, м/с2                
Час розгону в інтервалі, t, c                
Сумарний час розгону Е,c                
Шлях розгону в інтервалі Saj, м                
Сумарний шлях розгону , м                

 

 

 

Рис. 5.11 Графік шляху розгону.

 

Графіки на рис. 5.10 і 5.11 починаються зі швидкості, яку розвиває автомобіль при мінімальних обертах колінчастого вала, оскільки процес зрушення з місця і розгін до швидкості, яка відповідає мінімальним обертам, не враховується.

 

Побудова паливно-економічної характеристики автомобіля.

 

Для оцінки паливної економічності треба використовувати залежність

 

Qs = , л/100 км (5.1)

де gN – питома витрата палива при максимальній потужності в г/кВт·год, яке звичайно на 510% більше за мінімальну витрату. У розрахунках беруть: для дизеля gN = 210240 г/кВт·год; для карбюраторного двигуна gN = 310340 г/кВт·год;

Κω - коефіцієнт, що враховує частоту обертання колінчастого вала, який для всіх типів двигунів визначають за емпіричною формулою:

,

ΚU – коефіцієнт, що враховує ступінь використання потужності двигуна. ΚU визначають за такими формулами:

- для карбюраторного двигуна ΚU = 2,74 – 4,65U+2,91U2 ,

- для дизеля ΚU = 1,65 – 2,3U+1,65·U2 ,

де показник ступеню використання потужності U = , NΨ, Nn - потужність опору руху і повітря; Nn – потужність двигуна при оборотах nе і його роботі в режимі зовнішньої швидкісної характеристики;тр – ККД трансмісії,

- густина палива (бензин - = 730 кг/м3, дизельне паливо - = 860кг/м3,

V – швидкість сталого руху, м/с.

За залежністю (5.1) будують паливну характеристику сталого руху, що є залежністю шляхових витрат палива від швидкості руху автомобіля на рівній горизонтальній дорозі. Така залежність характеризує рух автомобіля на вищій передачі КПП.

Для побудови графіка QЅ = f(Vа), розраховують значення QЅ на різних частотах обертання колінчастого вала, використовуючи данні таблиці 5.1.

Таблиця 5.4

Визначення шляхових витрат палива автомобіля.

№ п/п Параметр Значення n
    nmin nmax+Δn nmin+ 2Δn nmin + 3Δn і т.д. - - nmax
ni/nN                
Nei, кВт                
К                
КN                
РΨ, н                
Рn, н                
Q, л                

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни Автомобілі. Автомобілі та автомобільне господарство усіх форм навчання

Міністерство освіти і науки України.. Черкаський державний технологічний університет..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Побудова графіків часу і шляху розгону автомобіля.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

МЕТА І ЗАДАЧІ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ.
  Метою курсового проекту є опанування методологією проектування автомобіля на основі отриманих теоретичних положень з експлуатаційних властивостей та базових положень розрахунку вузл

ТЕМАТИКА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ.
  Виконувати курсовий проект необхідно таким чином, щоб завершити роботу до початку екзаменаційної сесії. Студенти-заочники захищають проект при приїзді на сесію. Роботу над проектом

Тематика курсового проекту.
Тема курсового проекту має назву: "Проект автомобіля (з подальшим уточненням згідно індивідуального завдання)". Наприклад: "Проект автомобіля вантажопідйомністю 0,8т для транспортног

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
  Починаючи виконувати проект, необхідно ознайомитись з загальними даними існуючих автомобілів певного класу і на їх основі встановити параметри автомобіля, що проектується.

Вимоги до оформлення пояснювальної записки
Об'єм пояснювальної записки складає 35-40 сторінок і оформлюється вона у відповідності з вимогами до текстових документів (ГОСТ 2.105-60). Основні написи виконуються за ГОСТом 2.104-86. Терміни і в

АНАЛІЗ НАЙБЛИЖЧИХ АНАЛОГІВ, ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА РОЗРОБКА КОМПОНУВАЛЬНОЇ СХЕМИ АВТОМОБІЛЯ
  Параметри по вітчизняним і закордонним аналогам можна знайти в літературі [1,2,3] та в Інтернеті. В якості аналогів треба вибирати автомобілі найпізніших років випуску. Основні пара

Визначення параметрів маси автомобіля.
Повну масу АТЗ можна розрахувати за такими формулами: - для вантажних автомобілів mа = mo + mв + mn

Уточнення колісної формули.
Колісну формулу автомобіля визначають, користуючись наступними умовами: не повно приводний автомобіль приймається тоді, коли: 0,5 –

Вибір шин автомобіля.
  Шини легкових автомобілів визначають за ГОСТом 5513-75. Шини вантажних автомобілів, причепів, напівпричепів і автобусів визначають за ГОСТом 13298 – 78. Шини з тиском,що ре

Вибір типу двигуна.
Доцільно використовувати дизельні двигуни на вантажних автомобілях, автомобілях на їх базі, на деяких моделях легкових автомобілів, особливо типу таксі. У найближчій перспективі для дизеля буде хар

ТЯГОВИЙ РОЗРАХУНОК І ВИЗНАЧЕННЯ ТЯГОВО-ШВИДКІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АВТОМОБІЛЯ.
  5.1 Визначення максимальної потужності двигуна.   Необхідну потужність двигуна ΝV, (кВт) для руху АТЗ з максимальною ш

Побудова зовнішньої швидкісної характеристики двигуна.
  Для побудови зовнішньої швидкісної характеристики поршневого двигуна використовують емпіричну залежність, яка дозволяє за відомими координатами однієї точки швидкісної характеристик

Визначення передаточних чисел трансмісії.
Розрахунок передаточного числа головної передачі Uо здійснюється за формулою: Uо = 0,377, де rк

Побудова динамічної характеристики.
  Динамічна характеристика розглядається за теоретичними значеннями передаточних чисел. Розрахунок треба виконувати після компоновки коробки передач і ведучого моста та коректування п

Гальмівні властивості автомобіля
Для оцінки гальмівних властивостей автомобіля використовуються такі показники: а) шлях гальмування Ѕг, м Ѕг =

Стійкість автомобіля.
Поперечна стійкість автомобіля оцінюється за величиною критичної швидкості автомобіля під час руху по криволінійній траєкторії згідно з умовами бічного перекидання Vтер і заносу V3

Плавність ходу автомобіля.
  Плавність ходу автомобіля при його коливаннях оцінюється такими параметрами: - частота вільних коливань підресорних мас; - частота вільних коливань не підресорних

ПРОЕКТУВАННЯ ВУЗЛІВ ТА МЕХАНІЗМІВ ТРАНСМІСІЇ, ХОДОВОЇ ЧАСТИНИ, ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ.
Метою цієї частини курсового проекту є вибір та обґрунтування основних функціональних елементів автомобіля відповідно до завдання з урахуванням особливостей цільового призначення і умов експлуатаці

Обґрунтування та вибір конструкції зчеплення.
  Для вибору і обґрунтування конструкції зчеплення його кінематична схема вміщується до розрахунково-пояснювальної записки. Середній радіус тертя фрикційного дискового зчепле

Розрахунок коробки передач.
  Розрахунок виконується на результатах максимального крутного моменту двигуна, кількості передач і їх передаточних чисел, а також враховуючи цільове призначення і умови експлуатації

Розрахунок карданної передачі.
Виходячи із компоновочної схеми автомобіля, що проектується, його призначення, схеми приводу ведучих коліс, необхідно вибрати та обгрунтувати схему карданної пере

Розрахунок головної передачі.
  На основі заданого цільового призначення автомобіля, що проектується, необхідно обрати та обґрунтувати тип головної передачі і, враховуючи її конструктивні особливості, накреслити ї

Розрахунок диференціала.
  На основі цільового призначення і умов експлуатації автомобіля, що проектується, необхідно здійснити вибір та обґрунтування типу і конструкції диференціала та накреслити його кінема

Розрахунок привода ведучих коліс.
Передача крутного момента від диференціала до ведучих коліс в залежності від типу підвіски коліс здійснюється за допомогою суцільних валів півосей або карданних передач. Півосі використовуються в п

Описання конструкції мостів автомобіля.
  За призначенням мости автомобіля поділяються на ведучі, керовані, керовані ведучі і підтримуючі. Ведучі мости використовують в якості заднього (і середнього) моста, керован

Розрахунок листової напівеліптичної ресори.
Визначення геометричних розмірів ресори виконується з урахуванням розмірів автомобіля. Довжина ресори визначається так: - для задніх ресор легкових автомобілів Lр=(0,4…0,55)L;

Розрахунок циліндричної пружини підвіски
Спіральні циліндричні пружини в якості головного пружнього елемента використовуються головним чином для легкових автомобілів з незалежною підвіскою коліс. Вони виготовляються з прутка з круглим або

Розрахунок торс іонного пружного елемента підвіски
Підвіски з торс іонними пружними елементами мають меншу масу непідресорних частин, більш сприятливий розподіл навантажень на раму (при повздовжному розташуванні торсіонів), оскільки моменти від вер

Розрахунок гальмівного механізму.
  При виборі і обґрунтуванні конструкції гальмівного механізму необхідно виходити з умови створення необхідного моменту тертя при забезпеченні мінімальних розмірів, маси, високої наді

Розрахунок рульового керування автомобіля
  Рульове керування служить для зміни або підтримання обраного напрямку руху автомобіля і здійснення маневрування. В загальному воно складається з трьох основних частин: рульового мех

Рульовий привод.
Рулів привод, який уявляє собою систему тяг і важелів, служить для передачі зусилля від сошки на поворотні цапфи і здійснення заданої залежності між кутами повороту керованих коліс. Частина рульово

Рульовий механізм
В сучасних автомобілях використовуються шестеренні, черв’ячні, гвинтові та кривошипні рульові механізми. До їх конструкції пред’являються спеціальні вимоги: високий ККД в прямому напрямку (від руль

Рульовий механізм рейкового типу.
При проведенні розрахунків рейкового рульового механізму кількість зубців приводної шестерні приймають z1=6…10.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги