рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Хмельницький 2006

Хмельницький 2006 - раздел Транспорт, Автоматизація складальних процесів   Автоматизація Складальних Процесів. Методичні Вказівки До Лаб...

 

Автоматизація складальних процесів. Методичні вказівки до лаборатор­них робіт для студентів спеціальності “Технологія машинобудування” / Р.І. Сілін, Я.Ф. Стаднік, В.В. Третько. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – 40 с.

 

Укладачі: Сілін Р.І., д.т.н., проф.;

Стаднік Я.Ф., к.т.н., доц.;

Третько В.В., к.т.н., проф.

 

Відповідальний за випуск: Мазур М.П., д.т.н., проф.

 

Редактор-коректор: Соколова Г.М.

 

Комп’ютерна верстка: Карпанасюк В.П.

 

Макетування та друк здійснено редакційно-видавничим центром Хмель­ницького національного університету (м. Хмельницький, вул. Інститутська, 7/1). Підп. до друку 17.01.2006. Зам. № 17, тир. 100, 2006.

ã ХНУ 2006

ВСТУП

 

Перед виконанням лабораторних робіт студенти проходять інструктаж з техніки безпеки і розписуються про це в журналі. Студенти, що не пройшли інструктажу, до виконання робіт не допускаються.

Кожну роботу виконує бригада з двох-трьох чоловік. Підготовка до чергової роботи передбачає: ознайомлення з описом роботи, з рекомендованою літературою, повторення лекційного матеріалу з теми роботи і підготовку відповідей на контрольні питання. Студенти, що не відповіли на контрольні питання, до заняття не допускаються. У робочих журналах (зошитах) студенти зобов’язані написати план проведення роботи. Для відповідних пунктів плану повинні бути підготовлені таблиці, у які будуть вписані результати досліду, формули, за якими буде виконуватися підрахунок. Журнал чи зошит для лабораторних робіт пред’являють викладачу перед початком роботи. Цей журнал і конт­рольне опитування є обов’язковою умовою допуску до роботи.

При виконанні лабораторної роботи необхідно:

– вивчити конструкцію і пульт управління лабораторної установки;

– підготувати в присутності викладача чи навчального майстра лабораторну установку до роботи; включення установки під напругу робити тільки після перевірки зібраної схеми викладачем;

– провести дослідження;

– обробити результати експерименту і підготовити висновки;

– робочі записи з виконання кожного пункту роботи, отримані таблиці і графіки повинні бути показані керівнику занять і схвалені ним;

– оформити і захистити звіт.

Звіт повинен містити найменування роботи, дату виконання, принципові або функціональні схеми, ескізи вузлів, перелік вимірювальної апаратури з зазначенням систем, меж вимірів і класів точності, розрахунки, таблиці спостережень, криві і графіки, а також висновки за окремими пунктами і короткий висновок з усієї роботи. Розміри графіків не повинні бути менше 8 ´ 8 см. Розміри графіка за осями вибирають так, щоб відношення між ними було не більше 1,5 : 1. Масштаб графіків повинен бути зручний для побудови і використання. Варто пам’ятати, що криві призначаються для практичного викорис-тання. Може виявитися, що при нанесенні точок на графік вони не лягають на передбачену криву. Це означає, що крива має вигляд зиґзаґоподібної лінії, що пояснюється недостатнім навиком виконавців роботи або зовнішніми похибками, які не залежать від них. У такому випадку варто провести плавну криву, рівновіддалену від отриманих точок. У багатьох випадках розміщення де-кількох кривих на одному графіку дає можливість їхнього порівняння.

Кожен член бригади подає індивідуальний звіт, який оформляється на аркушах формату А4 відповідно до вимог ЄСКД. Звіт пишуть чорнилом, а схеми і графіки викреслюють олівцем за допомогою креслярських пристроїв. Креслення (ескіз) не повинен містити зайвих позначень і написів.

Обов’язкова умова допуску до чергової роботи – подання звіту з попередньої виконаної роботи.

 

Лабораторна робота 1 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПУ ДІЇ СЕЛЕКТИВНОГО МІКРОВОЛЬТМЕТРА

 

Мета роботи

 

1. Вивчити конструкцію електроконтактного датчика.

2. Визначити точнісну характеристику електроконтактного датчика, похибку настроювання, середнє квадратичне відхилення, похибку спрацьовування датчика.

 

Прилади та обладнання

 

1. Стенд для визначення точнісних характеристик електроконтактних датчиків.

2. Електроконтактний датчик моделі 228.

3. Індикатор годинникового типу.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Автоматизація складальних процесів

Автоматизація.. Складальних процесів Методичні вказівки до лабораторних робіт..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Хмельницький 2006

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Загальні положення
Принцип дії електроконтактних датчиків полягає у перетворенні переміщень вимірювального штока в замикання чи розмикання електричних контактів. Датчики відносяться до групи елементів автоматики, що

Порядок виконання роботи
  1. Вивчити схеми і конструкції електроконтактних датчиків за схемами і моделями, що є в лабораторії, вивчити конструкцію лабораторного стенда. 2. Установити на стенді датчи

Таблиця 1.1 – Результати вимірювань
№ п/п Показник мікрометричного гвинта, мм Переміщення вимірювального стрижня, мкм Відхилення

Контрольні питання
  1. Принцип дії та характеристики електроконтактних датчиків. 2. Конструктивні особливості датчика моделі 228. 3. Відмінність граничних датчиків від амплітудних.

Загальні положення
БЗП являє собою групу механізмів, що приймають заготовки навалом і видають їх орієнтованими у просторі і часі на верстат. У загальному випадку БЗП складається з наступних основних вузлів:

Порядок виконання роботи
  1. Визначити частоту обертання захоплювального органа, карманчикового та крючкового БЗП (рис. 2.1, 2.2). 2. Визначити кількість захоплювальних органів

Загальна будова РТК
РТК складається з вузлів, виконаних у вигляді самостійних конструк­цій (рис. 4.1). 1. Блок електропневматичних клапанів (БЕК); 2. Модуль горизонтального переміщення, лівий (МГП

Технічні дані робота РФ-202М
  1. Робот працює при живленні електрострумом напругою 220 ± 15 В, частотою 50 ± 1 Гц та тиском пневмомережі 0,4–0,6 МПа (4–6 кГ/см2). 2. Потужність, що споживаєть

Будова та робота системи керування СУ-202М
СУ призначена для керування роботою РТК в таких режимах роботи. 1. У режимі навчання, СУ забезпечує: - керування та програмування рухом рухомих ланцюгів МА. Максимальна кількість

Продовження таблиці 4.1
1 2 3 4 МЛД1 вгору час

Порядок роботи
1. РТК може працювати в наступних режимах: режим навчання і режим автоматичної роботи. 2. Режим навчання характеризується послідовним записом в СУ інформації про відтворені в МА рухи.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги