рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Ше питання: Умови та види зберігання автомобільної техніки.

Ше питання: Умови та види зберігання автомобільної техніки. - раздел Транспорт, Тема №4 Зберігання військової автомобільної техніки і гусеничних тягачів Розглянемо Зовнішні Факторі, Що Впливають, На Збереження Військової Автомо...

Розглянемо зовнішні факторі, що впливають, на збереження військової автомобільної техніки й автомобільного майна.

При зберіганні автомобільної техніки і майна швидкість процесів старіння залежить від ряду факторів, головними з який є навколишнє середовище, тривалість і умови збереження.

Найважливішими корозійними факторами, зумовлюваними кліматом, є температура і вологість повітря, наявність туманів і зміст солей у повітрі.

Навколишню атмосферу умовно поділяють на три категорії: сільську, промислову і морську. Сільська (лісова і гірська) атмосфера характеризується змістом сірчистого ангідриду не більш 0,02 мг/м3 повітря, хлоридів — не більш 0,3 мг/м3. Промислова атмосфера містить 0,02-2 мг/м3 сірчистого ангідриду і 0,3-2 мг/м3 хлоридів. Крім того, у ній міститься відчутне для корозійних процесів кількість озону (2х10 — 6х10 6 і твердих часток (золи, сажі, пилу). У промислових містах і районах випадає з атмосфери 200-1500 т твердих часток на 1 км2. Морська атмосфера характеризується змістом 0,02-0,2 мг/м3 сірчистого ангідриду і 2-2000 мг/м3 хлоридів. Дослідження впливу вологості повітря на корозію стали в атмосфері з різним змістом сірчистого ангідриду показали, що корозія різко зростає при вологості більш 70%.

Дуже тверді й особливо важкі корозійні умови створюються найчастіше у вологому тропічному кліматі, особливо при сполученні його з промисловою чи морською атмосферою. Часто недооцінюється негативний корозійний вплив умов збереження автомобільної техніки і майна в сховищах з поганою вентиляцією. Для запобігання корозії необхідно, щоб зволожені деталі автомобіля швидко висихали в сховищах. З погляду корозії, збереження автомобільної техніки і майна в сирих і погано вентильованих сховищах навіть більш небезпечно, чим зміст їх на відкритих площадках.

Зростаюче забруднення навколишнього середовища, особливо в міських районах великих промислових центрів, приводить до різкого збільшення концентрації хімічно агресивних речовин у повітрі і на поверхні землі, що також сприяє інтенсивної корозії автомобільної техніки і майна. Дослідження показують, що швидкість корозії в районах з підвищеною концентрацією промислових агресивних газів збільшується в 2-2,5 рази.

Значно підсилює корозію автомобілів широке застосування узимку на дорогах кам'яної солі для запобігання ожеледі. По самих обережних підрахунках, унаслідок застосування хімічних засобів боротьби з ожеледдю довговічність автомобілів зменшується приблизно на 3 роки.

Одними з найбільш шкідливих діючих фактором зовнішнього середовища є температура і вологість повітря.

Дії підвищеної і зниженої температури погіршує умови збереження машин і автомобільного майна, особливо при розміщенні їх на відкритих площадках, при цьому відбуваються зміни фізичних властивостей матеріалів, порушуються лінійні розміри деталей, змінюються розміри сполучень, відбувається деформація деталей з неоднорідних матеріалів.

Результати впливу тепла і холоду залежать від добового перепаду температур. Дія тепла і холоди може бути тривалим і періодичної.

При різких коливаннях температури протягом доби на зовнішніх і внутрішніх поверхнях деталей і агрегатів конденсується волога, що проникає в зазори, тріщини, пори, замерзає в них і за рахунок об'ємного розширення викликає подальше їхнє збільшення і руйнування деталей. Утворення льоду в зазорах і зчленуваннях часто викликає заклинювання агрегатів машин, при цьому руйнується захисна плівка чи олії фарби, у результаті чого відбувається корозія.

Зниження і підвищення температури впливає і на деталі з пластмас, гуми й інших матеріалів, погіршуючи їхню якість.

При зберіганні машин і автомобільного майна їхня поверхня стикається безпосередньо з водою, що є продуктом конденсації вологи з атмосфери, і опадами, що випадають у виді дощу і снігу.

Краплі тумана чи дощу в залежності від району утворення містять у собі різні хімічні сполуки солей, кислот, лугів, газів і інші компоненти в різній концентрації. Потрапляючи на поверхню металів, вони викликають інтенсивну корозію.

У зв'язку з добовими змінами температури відбувається зволоження пилу на поверхні деталей і відповідно нарощування шаруючи пил, що прискорює корозію металів. Пил сприяє розвитку цвілі.

Вплив метеорологічних і кліматичних, а також різних комбінацій одночасної дії двох чи декількох факторів навколишнього середовища при зберіганні військової автомобільної техніки знижують показники надійності машин.

Між впливом навколишнього середовища і зміною стану машин при їхньому зберіганні маються закономірні зв'язки. Так, наприклад, потік відмовлень (інтенсивність відмовлень) при зберіганні з часом буде змінюватися, як показано на мал.1.,зробити посилення на додатковий роздавальний матеріал.

Інтенсивність відмовлень визначається як відношення числа відмовлень об'єктів за визначений період збереження до числа, що залишилися справними до початку розглянутого періоду.

Таким чином, для підтримки готовності військової автомобільної техніки й автомобільного майна, що знаходяться на зберіганні, необхідно проводити комплекс захисних заходів для обмеження дії вище розглянутих факторів.

 

 

Мал.1. Зміна інтенсивності відмовлень агрегатів у залежності від терміну збереження машин:

1 - на відкритих площадках;

2 - у закритих приміщеннях;

1 зона - ріст відмовлень через прояв виробничих дефектів, старіння окремих деталей, а також неякісного виконання робіт з обслуговування машин у період їхньої постановки на збереження;

II зона - потік відмовлень стабілізується і стає постійним;

III зона - збільшення числа відмовлень через корозію, старіння і біопошкодження.

 

Розглянемо методи і засоби захисту військової автомобільної техніки й автомобільного майна.

Значні корозійні втрати приходяться на частку автомобільного парку. Ріст забруднення навколишнього середовища, використання більш тонкої листової сталі при виготовленні машин, застосування агресивно-корозійних речовин для запобігання ожеледі на дорогах і цілий ряд інших факторів висунули задачу захисту автомобіля від корозії в число найважливіших.

При виконанні робіт з постановки машин на збереження для захисту їх від корозійних поразок роблять внутрішню консервацію робочих поверхонь деталей двигунів і агрегатів трансмісії і зовнішню консервацію деталей і агрегатів машин.

Захист від корозії — комплекс заходів, спрямованих на запобігання і інгибировання корозійних процесів, збереження і підтримка працездатності складальних одиниць і агрегатів машин, устаткування і споруджень у необхідний період експлуатації.

Застосовувані в даний час методи захисту від корозії різноманітні, вибір їх представляє нелегку задачу, вимагає знань питань теорії корозії і наявності практичного досвіду. При розробці мір захисту від корозії необхідно враховувати конкретні умови експлуатації, а також питання економії.

Методи захисту металів і їхніх сплавів від корозії підрозділяються на три групи:

· методи впливу на метал;

· методи впливу на середовище й умови експлуатації;

· комбіновані методи.

До методів впливу на метал відносяться легування металів, обробки поверхонь (термічна обробка, хімічне чи електрохімічне полірування, механічна обробка), нанесення захисних покрить (постійної, тимчасової і періодичної дії).

До методів впливу на середовище й умови експлуатації відносяться електрохімічний захист (катодна й анодна), герметизація (повна і часткова), сушка повітря (статичне з застосуванням чи силікагелю активованого вугілля, динамічне), створення штучних середовищ (з легколетучими нейтралізуючими компонентами, з легколетучими інгібіторами і фунгицитами і т.п.).

До комбінованих методів відносяться комплекс заходів впливу на метал, середовище, комплексне впливи на метал і середовище одночасно.

Наповнити, що розуміється під зберіганням машин.

Зберігання машин – це період експлуатації, під час якого машини не використовуються певний період часу, а постійна готовність до бойового застосування підтримується за рахунок: - використання способів і засобів захисту від впливу факторів зовнішнього середовища,

- використання комплексу організаційно-технічних заходів.

Зберігання автомобільної техніки є одним з основних елементів експлуатації. Зберігання машин полягає в змісті справних і спеціально підготовлених машин (законсервованих із застосуванням установлених нормативно-технічною документацією засобів і методів захисту від впливу навколишнього середовища) у стані, що забезпечує їхня схоронність і приведення в готовність до використання у встановлений термін.

Зберігання машин включає:

· спеціальну підготовку машин (консервацію);

· технічне обслуговування в процесі зберігання;

· перевірку стану і випробування машин;

· переконсервацію машин;

· заміну (освіження) шин, акумуляторних батарей, пального, мастильних і інших експлуатаційних матеріалів, а також деталей з обмеженим терміном служби.

При виконанні перерахованих робіт повинні строго дотримуватися правила техніки безпеки, пожежної і вибухобезпеки і вимоги виробничої санітарії, що викладені у Керівництві.

Обсяг робіт з підготовки машин до зберігання, технічному обслуговуванню при зберіганні, періодичність випробування і переконсервації визначаються в залежності від умов і видів зберігання.

Під умовами зберігання розуміється сукупність факторів навколишнього середовища, що впливають на машину, що впливають на швидкість процесів корозії металів і старіння полімерних матеріалів, а також на стабільність технічних характеристик.

Установлено чотири категорії умов зберігання: легка — Л, середня — C, тверда — Т і дуже тверда — ДТ.

При визначенні категорії умов зберігання автомобільної техніки приймаються:

· в опалювальному приміщенні — легка категорія;

· у закритому неопалюваному приміщенні — середня;

· під навісом — тверда;

· під навісом у районах із промисловою і морською атмосферою й у районах, а також при змушеному зберіганні на відкритих площадках у всіх кліматичних зонах — дуже тверда категорія умов зберігання.

При транспортуванні автомобільної техніки і майна сухопутним чи водяним транспортом установлені три категорії умов транспортування: середня (C)— при сухопутному транспортуванні в залізничному вагоні; тверда (Т) — при сухопутному чи морському транспортуванні на залізничній чи платформі в трюмі корабля; дуже тверда (ДТ) — при морському транспортуванні на палубі в умовах, що виключають улучення морської води.

Установлюються два види зберігання машин: короткочасне — до одного року і тривале — один рік і більш.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Тема №4 Зберігання військової автомобільної техніки і гусеничних тягачів

Заняття Загальні положення Ше питання Умови та види зберігання автомобільної техніки При зберіганні... Навіс... Навіс спорудження напівзакритого типу що охороняє від прямого впливу опадів і частково від сонячної радіації...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Ше питання: Умови та види зберігання автомобільної техніки.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Ге питання: Порядок зберігання автомобільної техніки.
Постановці на зберігання підлягають усі машини, використання яких не планується на термін більш трьох місяців. Двигуни типу В-2, як установлені на машинах, так і зберігаються на складах, п

Сховища.
Неопалюване сховище являє собою капітальне спорудження, обладнане для зберігання машин і забезпечення їхнього захисту від атмосферних опадів, сонячної радіації, пилу, піску, вітру, різких перепадів

Відкрита площадка
Відкрита площадка являє собою відкриту ділянку місцевості, обгороджена з усіх боків і пристосований для зберігання машин. Вимоги до відкритих площадок: - площадки повинні мати тве

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги