рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Поступ міжнародних автомобільних перевезень

Поступ міжнародних автомобільних перевезень - раздел Транспорт, Вступ Сучасний Етап Розвит...

ВСТУП

Сучасний етап розвитку економіки України пов'язаний з переходом до ринкових відносин, характеризується підвищенням соціальних, ор­ганізаційних, екологічних та технологічних вимог щодо функціонування і розвитку транспортного комплексу. Схильність до співробітництва в різ­них галузях суспільного виробництва і соціальній сфері викликає необ­хідність удосконалення міжнародних перевезень та зміцнення позицій вітчизняного перевізника на транспортних ринках. Економічна криза на транспорті, як і в інших галузях, у значній мірі є наслідком намагання створити у стислі терміни самостійну національну маршрутну систему, на теренах якої значна кількість транспортних підприємств і перевізників сьогодні не в змозі ефективно функціонувати, що перешкоджає форму­ванню спільного ринкового простору. У сучасному світовому поділі ви­робництва відсутні приклади навіть серед розвинених держав, щоб транспортні системи були відокремлені і не базувались на інтеграційних принципах. Ігнорування цього факту, недостатність законодавчої, нор­мативно-правової, технологічної та інформаційної бази міжнародних перевезень призводить до того, що Україна, яка знаходиться на пере­хресті головних транспортних напрямків Євроазійського континенту, що мають тисячолітню історію, не повністю реалізує ці переваги в розвитку національної транспортної системи на мережі міжнародних транспорт­них коридорів.

Важливе місце в економічній політиці держави відведено невідклад­ному опрацюванню та реалізації "Програми створення та функціонуван­ня національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні", "Комплексної програми утвердження України як транзитної держави", розширення співробітництва з міжнародними транспортними організаці­ями, забезпечення приєднання України до міжнародних конвенцій та угод у галузі міжнародних перевезень.

Таким чином, удосконалення організації міжнародних пасажирсь­ких та вантажних перевезень на мережі міжнародних транспортних ко­ридорів та їх правове забезпечення є актуальним і потребує наукових методів вирішення.

Розділ 1

ПОСТУП МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

"Транслорт - дзеркало економіки"

Борис Трубенко, український економіст

Розвиток міжнародних пасажирських перевезень

Таким чином, вирішення нагальних проблем автомобільного транс­порту безпосередньо впливає на міжнародні перевезеня пасажирів. Розвиток міжнародного… Одночасно, слід наголосити на тому, що мало уваги приділяється технологічному… Туризм і пасажирські перевезення. Основою міжнародних па­сажирських перевезень є туризм та перевезення пасажирів на…

Рис 1.7. Розподіл міжнародних перевезень пасажирів на протязі року

Регулярні перевезення. Міжнародним автобусним сполученням пов'язано багато міст у країнах Західної Європи та Америки. За даними 1999 р. діяло 350 міжнародних регулярних автобусних маршрутів дов­жиною від 300 до 5000 км. Найбільш розвиненою є система регулярних маршрутів у країнах Західної Європи, основні з яких представлені в табл. 1.1.

У Західній Європі існує два основних офіційних розклади міжна­родних автобусних маршрутів: АиІоЬиз і ЕигораЬиз. ЕигораЬиз предста­вляє собою звід розкладів туристичних автомобільних підрозділів управлінь залізниць 14 західноєвропейських країн. Мережа маршрутів союзу ЕvroЬus охоплює близько 80 тис. км.

Аutobus був зведеним розкладом руху автобусів європейських соціалістичних країн і видавався спільно Болгарією, Угорщиною, Поль­щею, Румунією, СРСР і Чехословаччиною. Крім ЕvroЬus, у Західній Європі існують регулярні автобусні маршрути, які експлуатуються неза­лежно. Наприклад, західнонімецька компанія Тuring започаткувала в 1993 р. 37 міжнародних експресних автобусних маршрутів.

Конкуренція з боку залізничних і авіаційних регулярних пасажирсь­ких ліній, а також легкового транспорту і туристичного бізнесу змушують західноєвропейських учасників союзу ЕvroЬus пристосовуватись до швидкоплинних обставин. В умовах такої конкуренції перевагою ре­гулярних автобусних маршрутів ЕvroЬus є не тільки швидке і комфор­тне перевезення пасажирів, але і можливість здійснення поїздки з пізнавальною метою: пасажири обслуговуються кваліфікованими гіда­ми, які володіють як мінімум двома іноземними мовами, в той час як на експресних маршрутах перевага надається тільки перевезенням без врахування супутнього обслуговування.

Документом, що регламентує роботу автобусів на міжнародних ре­гулярних маршрутах, є розклад руху, де визначається не тільки інфор­мація щодо прибуття автобусів на автостанції, але й вартість проїзду. За наявності особливих комерційних умов (знижок або надбавок) вказу­ють і їх. У кінці розкладу міститься посилання на пункти можливого за­мовлення квитків.

В основу функціонування системи ЕvropaЬus з покладене попереднє замовлення квитків (як мінімум за дві доби до відправлення) або безпосередній їх продаж у випадку наявності вільних місць в автобусі. Розміщення пасажирів у салоні здійснює обслуговуючий персонал авто­буса. На більшості маршрутів є можливість придбання пасажиром квит­ка в прямому і зворотньому напрямках зі знижкою. Разом з тим, для упорядкування попиту на перевезення на окремих маршрутах встанов­лені надбавки до ціни квитка, а також система тарифних пільг при пере­везенні дітей, учнів та окремих категорій пасажирів.

Інтеграція транспортної системи України. Вищенаведені тенден­ції розвитку міжнародного автомобільного транспорту мають місце при здійснені міжнародних перевезень в Україні. Аналіз пасажирських марш­рутних систем міжнародного сполучення показує, що ефективне функці­онування транспорту в сучасних умовах визначає не тільки економічний розвиток країни, але й задоволення нагальних потреб мільйонів людей і сприяє розвитку міжнародного співробітництва та зв'язків.

Розподіл перевезень за видами транспорту в Україні свідчить, що на автомобільний транспорт припадає понад 85% обсягів пасажирських перевезень. В Україні кількість маршрутів за останні 10 років зросла бі­льше ніж у 10 разів, а обсяги перевезень пасажирів збільшились з 0,5 млн. до 6,0 млн. пас. на рік (рис. 1.8). Маршрутна система регулярного автобусного сполучення в 2000 р. складалась з 190 маршрутів і забез­печувала сталий зв'язок з 15 країнами Європи, не враховуючи країн СНД. Це такі країни як Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина, Чехія, Болгарія, Югославія, Німеччина, Австрія, Туреччина, Великобританія, Латвія, Естонія, Греція, Франція тощо. Найбільш розвинена маршрутна система створена з Республікою Польща, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Чехією та Німеччиною. У 2000 р. на регулярних автобусних маршрутах виконувалось 384 рейси. Наприклад, між Україною і Поль­щею щоденно 20 українськими та 26 іноземними перевізниками здійс­нюється 138 рейсів на 67 автобусних маршрутах.

Розглянемо розподіл попиту на перевезення за регіонами. Пріори­тетними залишилися зв'язки України з Російською Федерацією та краї­нами СНД (28,2%). Друге місце за інтенсивністю займають країни Європи і Близького Сходу, відповідно 22,1%. Це пояснюється скрутним економічним станом населення, становленням ринкових відносин, що призвело до появи шоп-туризму. Але, як показують прогнозні розрахун­ки, в найближчі 10 років важливим напрямком у розвитку пасажирських перевезень буде Центральна Європа, адже вже сьогодні обсяг переве­зень у цьому регіоні досягає 14%.

Особливе занепокоєння транспортників викликає забезпечення пе­ревезень транспортними засобами (рис. 1.9). У найближчому майбут­ньому українські перевізники в основному будуть використовувати авто­буси іноземного виробництва, у зв'язку з тим, що Україна поки що зни­жує випуск транспортних засобів, а міжнародний автобус існує тільки у варіанті експериментального зразка, який створений на Львівському автобусному заводі.

Розвиток міжнародних автомобільних пасажирських перевезень характеризує той факт, що за післявоєнний період гарантійний термін доставки пасажирів до місця призначення на території Західної Європи зменшився з 24-48 год. до 18-36 год. Як показує аналіз, це стало мож­ливим завдяки реконструкції та розвитку інфраструктури європейського дорожньо-транспортного комплексу. Ось чому, згідно з "Програмою створення і функціонування національної мережі міжнародних транс­портних коридорів в Україні" (далі - Програма), витрати при її реалізації компенсуються перевагами, отриманими від інтеграції дорожньо-транспортного комплексу в Європейську транспортну систему. Врахо­вуючи те, що проектування і будівництво залізниць значно дорожче, і на них передбачена тільки реконструкція, звертають на себе увагу значні обсяги фінансування робіт, які необхідно провести на автомобільних шляхах (рис. 1.10).

У Програмі наголошується, що актуальність створення та функці­онування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні зумовлена необхідністю її інтеграції в міжнародну транспортну систему з метою залучення додаткових обсягів перевезень та валютних надходжень, наближення до міжнародних стандартів перевезень паса­жирів та вантажів, енергетичних та екологічних показників роботи транс­порту. Крім того, досягається збільшення частки експортного потенціалу України на міжнародному ринку шляхом підвищення конкурентоспромо­жності українських перевізників.

В основу створення національної мережі міжнародних транспорт­них коридорів покладені принципи міжнародної транспортної політики, прийняті в Європейському Економічному Співтоваристві (ЄС), які вклю­чають: політичні аспекти, соціальний прогрес, комерційні аспекти, тариф­ну політику, організацію перевезень, розвиток інфраструктури і сервісу, перетин державного кордону, технічні і технологічні проблеми, лібералі­зацію і гармонізацію транспортного ринку, екологічні вимоги та безпеку перевезень Тощо. Досвід показує, що перехід на ці принципи має здійс­нюватись поетапно, в залежності від прийняття в Україні відповідної за­конодавчої і нормативної бази. Таким чином, створення транспортних коридорів та входження їх до міжнародної транспортної системи визна­но пріоритетним загальнодержавним напрямком розвитку дорожньо-транспортного комплексу.

До першочергових заходів Програми включено такий важливий розділ як "Законодавча та нормативно-правова база". У цьому напрямку Україна ратифікувала або погодила лише 20 з 50 головних міжнародних документів.

Якщо більшість існуючих документів щодо розвитку транспорту ві­дома широкому колу фахівців, то Указ Президента України "Про заходи щодо дальшого розвитку космічних технологій", на перший погляд, ніби не вписується в цю структуру. Президент України Л.Д. Кучма, який ба­гато років свого життя присвятив розвитку космічних технологій, сього­дні звертає увагу спеціалістів та вчених на мирне використання космосу. Така робота не один рік проводиться Державним департамен­том автомобільного транспорту. Відомо, що подібні технології знайшли застосування на авіаційному, морському, вантажному автомобільному транспорті, але зовсім не реалізовані на пасажирському автомобільно­му транспорті.

Наведений аналіз дозволяє зробити висновок. Оскільки в Україні не існує єдиного загальноприйнятого критерію щодо побудови міжнарод­ної маршрутної системи пасажирських перевезень, вдосконалення її здійснюється диференційовано і ефективність системи визначається вітчизняними та зарубіжними експертами лише на основі порівняння показників роботи транспорту в різних країнах світу.

Стан міжнародних вантажних перевезень

Завдяки поступовій інтеграції української економіки в європейську, вигідному географічному положенню на перетині світових транзитних зв'язків… Другий рівень розвитку характеризується перевищенням попиту над пропозиціями транспортних послуг і їх відносно низькою…

Основні вимоги до транспортних засобів та водіїв

До міжнародних перевезень вантажів і пасажирів можуть допуска­тись автотранспортні засоби вітчизняного виробництва, які експлуату­ються не більше 10… На ТЗ, які здійснюють міжнародні перевезення, повинен викорис­товуватись для… Вимоги до конструкції автобусів. Згідно ДСТУ UN / ЕСЕ R 36-03 2002 (Правила ЄЕК ООН № 36) "Автобуси. Общие…

– Конец работы –

Используемые теги: поступ, міжнародних, автомобільних, перевезень0.099

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Поступ міжнародних автомобільних перевезень

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Розрахунок фінансових показників та економічної ефективності перевезень

Конспект лекцій організація перевезень і управління на автотранспорті
Павлоградський технікум.. державного вищого навчального закладу.. національний гірничий університет..

Організація перевезень вантажів і пасажирів
Чернівецький транспортний коледж.. Розглянуто на засіданні циклової комісії Протокол..

Конспект лекцій з дисципліни Основи організації вантажних перевезень
Конспект лекцій з дисципліни.. Основи організації вантажних перевезень.. ЗМІСТ Загальні відомості про залізничний транспорт України..

Проектування АТП регіональних вантажних перевезень
Семестр: дев’ятий. ЗАВДАННЯ на курсовий проект студента: Натини Олексія Степановича Тема проекту: “Проектування АТП регіональних вантажних.. Визначити прибутковість та рентабельність АТП. Графічна частина: Термін здачі:.. Автомобіль являє собою систему функцій які забезпечують сукупність діючих елементів, таких як збірні одиниці та..

Організація пасажирських перевезень
Не дивлячись на значні обсяги перевезень, досягнуті кількісні та якісні показники все ще не співпадають з його техніко-економічними можливостями.Не..

Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні
Ця незалежність здобута у подоланні численних труднощів і випробувань. Нині Україна творить свою зовнішню та внутрішню політику відповідно до вимог.. МО вирішують різноманітні проблеми міжнародного співробітництва – глобальні, .. Організації вузької компетенції – це спеціалізовані організації системи ООН, а також галузеві МО.[2, с.35] Головним..

Застосування міжнародних сил ООН у припиненні конфліктів
Міжнародні миротворчі операції знаходяться на стадії активного розвитку і є відносно новим явищем у світовому суспільстві. У зв’язку з цим правове.. Однак традиційні операції з підтримки миру не мали стратегії „виходу” (з.. Ці завдання стали більш складними та комплексними.

Формування сучасної системи міжнародних економічних відносин
Наприклад, та країна яка не займається зовнішньою торгівлею, не розвиває господарські звязки з іншими державами світу, змушена збільшувати затрати.. Ця стратегія включає такі важливі завдання 1. Поновлення і розвиток.. Значні можливості і щодо зростання експортних транспортних послуг у тому числі і у трубопровідних та..

Маршрутизація транспортних перевезень методом Кларка-Райта і її автоматизація в MS Excel

0.034
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам
  • Сучасні концепції регулювання міжнародних відносин Третій розділ присвячений регулюванню міжнародної торгівлі. Найбільш важлива сфера міжнародної економіки - міжнародна торгівля товарами і послугами.. Задача курсової роботи - розглянути сучасний світовий підхід до регулювання.. Митний тариф у залежності від контексту може визначатися як Ш інструмент торгівельної політики і державного..