рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Стан міжнародних вантажних перевезень

Стан міжнародних вантажних перевезень - раздел Транспорт, Поступ міжнародних автомобільних перевезень Міжнародні Вантажні Перевезення В Україні. Аналіз Свідчить, Що За Роки Незале...

Міжнародні вантажні перевезення в Україні. Аналіз свідчить, що за роки незалежності в Україні активізувався процес інтеграції транс­портної системи в Європейську. Так, прийняті закони України і постано­ви Кабінету Міністрів України щодо регулювання міжнародного перевезення в Україні, створення і функціонування міжнародних транс­портних коридорів в Україні як складової транспортної мережі Європи. Україна приєдналася до дев'яти європейських конвенцій і угод, які роз­роблені Комітетом з внутрішнього транспорту ЄЕК ООН, а саме: Митна конвенція із застосуванням книжки МДП, Конвенція про дорожній рух, Конвенція про дорожні знаки та сигнали. Угода, що уклала Україна із Європейським Співтовариством у 1994 р., надала поштовх інтегрування України в Європейською спільноту стосовно багатьох галузей економіки і, в тому числі на транспорті. Крім того, Україна активно бере участь у налагоджені двосторонніх зв'язків з країнами Європи та Азії. Так, уря­дом України укладені угоди про міжнародне автомобільне сполучення з ЗО країнами світу.

Завдяки поступовій інтеграції української економіки в європейську, вигідному географічному положенню на перетині світових транзитних зв'язків українські перевізники суттєво збільшили обсяги перевезень вантажів, про що свідчить кількість перетинань кордону (табл. 1.2). Склалась стабільна тенденція щорічного зростання обсягів перевезень вантажів українськими перевізниками. До 1995 р. зростали загальні об­сяги міжнародних перевезень як українськими, так і іноземними перевіз­никами, у тому числі обсяги транзиту через територію України. Але починаючи з 1995 р. обсяги перевезень іноземними перевізниками, в тому числі транзит, почали скорочуватись. Так, якщо в порівнянні з 1995 р. в 1998 р. обсяги загальних перевезень українськими перевізни­ками зросли на 80%, то іноземними - скоротились на 30%, а обсяги транзиту через територію України скоротились на 26%. Це викликано тим, що сусідні країни, конкуруючи з Україною, надають свої транспортні послуги та здійснюють заходи по створенню транспортних коридорів через свої території в обхід української транспортної мережі.

Другий рівень розвитку характеризується перевищенням попиту над пропозиціями транспортних послуг і їх відносно низькою якістю. У цей період збільшується кількість автомобілів, підприємств і пропоно­ваних ними послуг в міжнародних перевезеннях. Професіональна підго­товка персоналу, законодавча база, інфраструктура по забезпеченню технологічного процесу перевезень відстають від зростання обсягів пе­ревезень.

На цьому рівні розвитку ринкових відносин знаходяться країни Центральної і Східної Європи, СНД, Балтіїта Китай.

Створення єдиного європейського ринку (після ліквідації внутрішніх кордонів) з урахуванням перетворень у Східній Європі і змін в інфра­структурі маршрутів, що проходять по транспортному тунелю під Ла-Маншем, впровадження нових технологій зв'язку, а також суттєве за­бруднення навколишнього середовища поставило перед Європейським Співтовариством нові проблеми.

Політики країн ЄС вважають, що в інтересах Співтовариства транспорт повинен мати більш чітку організацію. При цьому багато ува­ги приділяється автомобільному транспорту, який є основним джерелом забруднення навколишнього середовища.

Розвиток міжнародного вантажного автомобільного транспорту розглядається за наступними головними напрямками: зв'язок між еконо­мікою і транспортом; розподіл автомобільних перевезень у Європі на окремі сегменти; очікуване збільшення автомобільних перевезень до кінця 2010 року; зменшення викидів шкідливих речовин, не зважаючи на

збільшення кількості автомобільного транспорту, посилення конкуренції на ринку транспортних послуг.

Економіка і перевезення. Дані за останні десятиріччя доводять, що зростання обсягу автомобільних перевезень у Європі відповідає за­гальному економічному розвитку, оскільки на практиці вони завжди пов'язані, і транспорт є повноправним учасником цього економічного зростання. Відомо, що економічний розвиток залежить від інтенсивності торгових зв'язків, які обслуговуються транспортом. У цьому процесі час­тка автомобільного транспорту постійно зростає внаслідок збільшення високоякісних товарів у загальному обсязі виробництва (рис. 1.11).

Автомобільному транспорту надається перевага тоді, коли транс­портні витрати не відіграють істотної ролі із-за високої доданої вартості і коли потрібні гнучкі форми транспортування. Звичайно, по залізниці і морських шляхах перевозяться малоцінні вантажі. Тобто, дешевий вид транспорту обирається клієнтом тоді, коли транспортні витрати суттєві. У той же час збільшення обсягів виробництва продукції високої якості призводить до поширення використання автомобільного транспорту.

Звідси випливає, що частка автомобільного транспорту збільши­лася не за рахунок залізничного транспорту. Насправді, автомобільний транспорт розвивається в тих секторах, які забезпечують економічне зростання, де залізничний і морський транспорт ніколи не відігравали істотної ролі.

Іншим фактором, що сприяв розвитку автомобільного транспорту, є зростання потреби в перевезеннях на невеликі відстані, в наслідок чого виробничі компанії для зменшення витрат, як правило, розташовуються поряд з своєю клієнтурою. У цьому економічному секторі автомобільно­му транспорту належить пріоритет. Спроби політиків замінити автомобі­льний транспорт іншими видами ігнорують саму структуру транс­портного ринку, де вибір транспортного засобу завжди є визначеним. Вивчення зв'язку між економікою і транспортом показує, що будь-які об­меження на транспорті здійснюються за рахунок конкурентоздатності і сповільнення економічного розвитку. Якщо законодавці будуть відноси­тись до вантажного транспорту так само, як до персональних легкових автомобілів, не розрізняючи їх вид транспорту, і здійснюватимуть зага­льну політику на обмеження (обмеження дорожнього руху, введення додаткових транспортних податків тощо), то все це може призвести до непередбачених наслідків. Як показує практика, хвиля страйків у серп-ні-вересні 2000 року, коли водії вантажного автотранспорту в Європі були незадоволені різким підвищенням цін на паливо, жорсткі заходи ефективні лише для обмеження руху легкових автомобілів і не вплива­ють на зменшення перевезень вантажів автомобільним транспортом. Невиконання вказаних вимог призводить лише до збільшення транспор­тних витрат, які, в свою чергу, покладаються на споживачів транспорт­них послуг.

Маркетинг перевезень в Європі. Автомобільний транспорт так, як залізничний і морський, має свій особливий сегмент на ринку транспор­тних послуг, хоча розподіл між сегментами не носить стійкого характеру.

Частка автомобільного транспорту в загальному обсязі внутрішніх перевезень складає 91,7%, а в міжнародних - 46,5% (рис. 1.12).

Внутрішні автомобільні перевезення становлять понад 97% загаль­ного обсягу перевезень автомобільного транспорту в країнах ЄС, 65% перевезень здійснюється на відстані менше 50 км (рис. 1.13). Майже 80% перевезень виконуються в межах одного регіону (близько 70 км). Обсяг автомобільних перевезень в Європі на відстані понад 1 000 км є не суттєвим і складає приблизно 1% (рис. 1.14, 1.15).

За результатами економічного аналізу, вантажні перевезення залі­зничним транспортом у порівнянні з автомобільним, мають перевагу при доставці товарів до споживачів на відстань понад 300 км. Це викли­кає необхідність реалізації організаційних заходів для забезпечення кон­тролю над транспортними потоками в рамках регіонального планування виробництва, розподілу та економічних зв'язків.

Як показано на рис. 1.16, найбільші обсяги автомобільних переве­зень виконуються на відстані менші 500 км для транспортування проду­кції готових виробів, будівельних матеріалів, сільськогосподарської продукції (рис. 1.17). Понад 60% обсягів перевезень припадає на відста­ні менші 50 км, тобто в межах однієї країни транспортується 97% ван­тажів і лише 3% належать до міжнародних.

Прогнозування обсягів перевезень. Відомо, що прогнози розвит­ку економіки базуються на сценаріях, які враховують не тільки значи­мість транспортної складової, але й аспекти політичної стратегії надання транспортних послуг.

За прогнозами Міжнародного союзу автомобільного транспорту об­сяг вантажних перевезень в Європі у 2010 р. автомобільним транспор­том у порівнянні з 1986 р. збільшиться вдвоє і становитиме 16,5 млрд. т Млн.т

Такі зміни будуть досягнуті, виходячи з пріоритетності розвитку внутрішніх перевезень. Одночасно, міжнародні автомобільні перевезен­ня за цей же період зменшаться на 4,5%.

Крім того, щорічний приріст обсягів перевезень вантажів, в основ­ному, буде залежати від політичних інтеграційних процесів у державах ЄС.

3/4 внутрішніх перевезень вантажів, що становить 15% загального обсягу, буде здійснюватись автомобільним транспортом у межах 100-500 км. Хоча в загальному обсязі частка автомобільних перевезень ста­новитиме лише 5%, і при виконанні цих перевезень буде надаватися перевага залізничному транспорту. Автомобільні ж перевезення на від­стані більше 1000 км залишаться несуттєвими (рис. 1.18).

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Поступ міжнародних автомобільних перевезень

На сайте allrefs.net читайте: "ВСТУП"

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Стан міжнародних вантажних перевезень

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Розвиток міжнародних пасажирських перевезень
Міжнародні пасажирські перевезення характеризуються показни­ками матеріальних, трудових, фінансових ресурсів та доходів, і вони майже не поступаються вантажним перевезенням. Наприклад, у Франції в

Основні вимоги до транспортних засобів та водіїв
Довідка. Автотранспортні засоби, які здійснюють внутрішні і міжна­родні перевезення, повинні експлуатуватись у справному технічному стані, відповідати вимогам Закону України "Про дорожн

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги