рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА - раздел Медицина, СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 1. Народжуваність В Одній Із Областей ...

1. Народжуваність в одній із областей України за останні 5 років становила: 8,7‰, 8,3‰, 7,8‰, 7,8‰, 8.5‰. Який динамічний ряд наведено ?
  A Моментний
  * B Інтервальний
  C Згрупований
  D Дискретний
  E Відкритий
     
2. Рівень захворюваності на хронічний бронхіт за ряд років: 60‰, 80‰, 76‰, 74‰, 76‰, 88‰, 78‰, 88‰. Який метод можна використати для вирівнювання цього ряду ?
  * A Збільшення інтервалу спостережень
  B Розрахунок середньої арифметичної
  C Метод стандартизації
  D Метод ,,ХІ-квадрат,,
  E Визначення достатнього числа спостережень
     
3. Особливе значення для практичної охорони здоров’я має інформація про зміни, які притаманні демографічним процесам, захворюваності населення, діяльності закладів охорони здоров’я та ін. Що з наведеного нижче дає змогу проаналізувати ці явища ?
  * A Динамічні ряди
  B Кореляційний аналіз
  C Дисперсійний аналіз
  D Оцінка вірогідності показників
  E Оцінка варіаційного ряду
     
4. Динамічний ряд характеризують ряд показників. Що з наведеного нижче відповідає поняттю абсолютний приріст динамічного ряду ?
  A Різниця між кожним рівнем ряду та середньою арифметичною
  B Різниця між кожним рівнем ряду та модою ряду
  * C Різниця між даним рівнем та попереднім
  D Різниця між першим та останнім рівнем ряду
  E Різниця між даним рівнем ряду та рівнем, взятим за основу.
     
5. З метою аналізу динамічного ряду розраховують його показники. Яке з наведених положень відповідає поняттю темп росту динамічного ряду ?
  A Різниця між кожним значенням ряду та середньою арифметичною
  B Відношення даного рівня ряду до рівня, взятого за основу
  C Різниця між даним рівнем та попереднім
  *D Відношення наступного рівня ряду до попереднього рівня у відсотках
  E Відношення абсолютного приросту до рівня попереднього періоду у відсотках.
     
6. З метою аналізу динамічного ряду розраховують його показники. Яке з наведених положень відповідає поняттю темп приросту динамічного ряду ?
  * A Відношення абсолютного приросту до рівня попереднього періоду у відсотках
  B Відношення даного рівня ряду до попереднього рівня у відсотках
  C Відношення даного рівня ряду до рівня, взятого за основу
  D Різниця між кожним значенням ряду та середньою арифметичною ряду
  E Різниця між даним рівнем ряду та попереднім
     
7. Народжуваність в одній з областей України за останні 5 років становила 8,7‰, 8,3‰, 8,1‰, 7,8‰, 7,8‰. Який вид динамічного ряду наведено ?
  A Моментний
  B Простий
  C Дискретний
  D Інкретний
  *E Складний
     
8. Кількість населення в одній з областей України за останні 5 років на 1 січня становила (абсолютні дані в тис.) 2900, 2895, 2790, 2710. Який вид динамічного ряду наведено ?
  * A Простий
  B Дискретний
  C Інтервальний
  D Складний
  E Зважений
     
9. Рівень захворюваності на хронічний бронхіт за ряд років становив: 60‰, 80‰, 76‰, 74‰, 76‰, 88‰,78‰. 88‰. Який метод вирівнювання динамічного ряду можна використати в цьому випадку ?
  A Визначення достатнього числа спостережень
  B Розрахунок середньої арифметичної
  C Метод стандартизації
  D Метод ,,Хі-квадрат”
  *E Метод ковзної середньої
     
10. У практичній охороні здоров’я для оцінки тенденцій, що відбуваються в захворюваності населення використовують динамічні ряди. Яке з наведених положень відповідає поняттю ,,динамічний ряд” ?
  A Набір показників, що характеризують явище на суміжних територіях
  * B Ряд статистичних величин, що відтворюють явище у часі за певні періоди
  C Структура явища за окремі періоди часу
  D Розподіл явища на складові частини
  E Рівень явища на суміжних територіях
     
11. Динамічний ряд складається із статистичних величин. Якими величинами можуть бути представлені рівні простого ряду ?
  * A Абсолютними числами
  B Інтенсивними показниками
  C Стандартизованими показниками
  D Показниками співвідношення
  E Показниками наочності
     
12. Динамічний ряд складається із статистичних величин . Якими величинами можуть бути представлені рівні складного ряду ?
  A Модою
  B Показниками наочності
  C Абсолютними числами
  *D Середніми величинами
  E Медіаною
     
13. Динамічний ряд складається із статистичних величин . Якими величинами можуть бути представлені рівні складного ряду ?
  * A Відносними показниками
  B Абсолютними числами
  C Структурою варіаційного ряду
  D Стандартизованими показниками
  E Показниками наочності
     
14. Представлені дані про кількість викликів швидкої медичної допомоги за добу. Який вид динамічного ряду вони представляють ?
  A Варіаційний
  B Інтервальний
  C Дискретний
  D Інкретний
  *E Моментний
     
15. Динамічний ряд, в якому його рівні коливаються в значних межах, підлягає вирівнюванню. Яке з наведених понять є методом вирівнювання динамічного ряду ?
  * A Збільшення інтервалів
  B Метод стандартизації
  C Розрахунок середньої арифметичної
  D Метод ,,Хі-квадрат”
  E Метод побудови графіків
     
16. Перед тим, як аналізувати дані динамічного ряду, в якому його рівні коливаються в значних межах, необхідно провести вирівнювання ряду. Визначте, яке з наведених понять є методом вирівнювання ряду ?
  A Розрахунок медіани
  B Метод стандартизації
  C Розрахунок середньої арифметичної
  *D Розрахунок групової середньої
  E Абсолютного приросту
     
17. З метою аналізу динамічного ряду, в якому його рівні коливаються в значних межах, необхідно провести вирівнювання ряду. Яке з наведених понять є методом вирівнювання динамічного ряду ?
  * A Метод найменших квадратів
  B Абсолютного росту
  C Розрахунок середньої арифметичної
  D Метод стандартизації
  E Метод побудови графіків
     
18. З метою аналізу динамічного ряду, в якому його рівні коливаються в значних межах, необхідно провести вирівнювання ряду. Яке з наведених понять є методом вирівнювання динамічного ряду ?
  A Розрахунок медіани ряду
  B Метод ,,Хі-квадрат”
  C Розрахунок середньої арифметичної
  D Метод стандартизації
  *E Метод ковзної середньої

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

МЕТОДИ ОЦІНКИ ВІРОГІДНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ... НЕПАРАМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ВІРОГІДНОСТИ... ДИНАМІЧНІ РЯДИ І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОД...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Эвакуационные возможности воздушных судов
Тип летатель­ного аппарата Количество мест при варианте компоновки Время переоборудования в санитарный вариант, мин Время погр

ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ СТАТИСТИКИ.
1. Статистика має стародавні корені. Є дані про те, що в стародавньому Китаї проводився перепис населення, але дослідження мали безсистемний, хаотичний характ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ЙОГО ЕТАПИ
1. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у ви

ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ
1. Для розрахунку показників здоров’я населення використовуються відносні показники. Що характеризує показник інтенсивності ?  

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ.
  1. У річному звіті наведені дані про рівні розповсюдженості захворювань серед населення району за ряд років. Який вид графічного зображення сл

ЇХ ВИДИ ТА ПРИЦИПИ ПОБУДОВИ
1. Варіаційний ряд складається із варіант – числових значень ознак, що вивчаються. Визначте другий складовий елемент варіаційного ряду:

МЕТОДИКА ЇХНЬОГО ОБЧИСЛЕННЯ
  1. Укажіть, чи можна за допомогою середніх величин проводити порівняння між собою статистичних сукупностей з різною варіацією кількісної ознак

ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОМАНІТНІСТІ ОЗНАК
  1. Який із критеріїв ступеня неоднорідності ознак визначається крайніми значеннями варіант у варіаційному ряді ?  

РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. В яких випадках виникає необхідність оцінки достовірності отриманих результатів статистичного дослідження ?   A

ВІРОГІДНОСТИ РІЗНИЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. При проведенні медико-статистичних досліджень досить часто доводиться використовувати методи статистичного аналізу даних, представлених у напівкількісному,

МЕТОД СТАНДАРТИЗАЦІЇ
1. У практичній охороні здоров’я часто доводиться розраховувати стандартизовані показники. У чому полягає практична цінність методу стандартизації ?

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ
  1. За допомогою якого методу можна встановити силу кореляційного зв’язку між статтю населення та його смертністю від інфаркту міокарда ?

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ’Я
1. У даний час немає єдиного визначення поняття “здоров’я” населення. У світовій практиці прийнято характеризувати індивідуальне здоров’я, використовуючи різн

Й ОЦІНКИ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  1. Демографія - наука про народонаселення. В її предмет і задачі входять вивчення чисельності, складу, механічного й природного руху населення

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ. ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ
  1. В поточному році в районі діяльності поліклініки зареєстровано 1450 захворювань на 1000 населення, в тому числі 650 випадків з вперше встан

ІНВАЛІДНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
  1. Серед причин первинної інвалідності дорослого та працездатного населення України хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби нервово

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК НАСЕЛЕННЯ
  1. Фізичний розвиток є важливим показником здоров’я населення. Які ознаки використовують для оцінки морфо-функціонального розвитку дитини ?

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ
1. Одним з основних завдань охорони здоров’я є збереження та укріплення здоров’я населення. Важлива роль у цьому належить лікувально-профілактичній допомозі.

ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. Реєстратура – це один із підрозділів поліклініки, який виконує ряд функцій. Визначте, що з наведеного слід віднести до її функції:

ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. В поліклініку обласної лікарні направили з центральної районної міської лікарні хворого. Яка основна мета направлення ?

ДОПОМОГИ РОБІТНИКАМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
  1. Визначте, до якого типу буде віднесена медико-санітарна частина, якщо вона надає лікувально-профілактичну допомогу працюючим на цьому підпр

ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
  1. Охорона здоров’я матері та дитини – це комплекс державних і громадських заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я жінок і дітей та покраща

АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
  1. Жіноча консультація веде диспансерний нагляд за вагітними жінками, в тому числі і з нормальним перебігом вагітності. З якою періодичністю в

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ
  1. Однією з задач міської дитячої поліклініки є надання медичної допомоги дітям у дошкільних закладах і школах. На яку кількість учнів в загал

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЇЇ ЗАСАДАХ
1. На стан здоров’я населення суттєво впливають соціально-економічні та санітарно-екологічні чинники. Знання цих чинників допоможе сімейному лікарю успішно ви

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Група лікарів отримала від медичної страхової компанії замовлення на створення підприємницького закладу для виконання медичного розділу зоб

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ
1. “Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” складаються з:   А

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СТІЙКОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТИ
1. У населеному пункті з чисельністю населення 30 тис. отримують пенсії по інвалідності 150 чоловік. Який статистичний показник можна розрахувати для аналізу

САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
1. У великому промисловому регіоні вивчається ефективність діяльності санепідстанції (СЕС). Необхідно визначити одиницю спостереження:

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
1. Засновники наукового менеджменту зробили значний внесок в теорію й практику менеджменту. Хто є засновником першої (класичної) школи управління?

НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Медико-гігієнічне навчання та виховання населення є невід’ємною частиною діяльності лікаря. З переходом на засади сімейної медицини суттєво

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги