рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

МЕТОД СТАНДАРТИЗАЦІЇ

МЕТОД СТАНДАРТИЗАЦІЇ - раздел Медицина, Соціальна медицина та організація 1. У Практичній Охороні Здоров’Я Часто...

1. У практичній охороні здоров’я часто доводиться розраховувати стандартизовані показники. У чому полягає практична цінність методу стандартизації ?
  A Дозволяє оцінити динамічні показники
  B Дозволяє порівнювати екстенсивні показники
  * C Дозволяє виявляти вплив неоднорідності досліджуваних груп на досліджуване явище
  D Дозволяє визначити неоднорідність досліджуваних груп
  E Дозволяє порівняти показники співвідношення в неоднорідних групах
     
2. При вивченні смертності в двох регіонах, які мають різний статевий та віковий склад населення, отримані такі дані: в районі А смертність дорівнювала 14,0‰, в районі Б – 16,0‰. Який статистичний метод треба застосувати для порівняння цих показників ?
  А Динамічні ряди
  B Відносні показники
  C Середні величини
  D Кореляцію
  * E Стандартизацію
     
3. При вивченні захворюваності в місті Н. було встановлено, що населення різних адміністративних районів відрізняється за своїм віковим складом. Який із статистичних методів дозволяє виключити вплив цього чинника на показники захворюваності ?
  * A Метод стандартизації
  B Т-критерій Вількоксона
  C Кореляційно-регресивний аналіз
  D Аналіз динамічних рядів
  E Обчислення середніх величин
     
4. При розрахунку стандартизованого показника обчислюють різні похідні величини. Які з них можуть відображати дійсну частоту явища в середовищі ?
  A ,,Очікувані” числа в групах
  * B Інтенсивні показники
  C Стандартизовані
  D Сума ,,очікуваних” чисел у сукупностях, що вивчаються
  E Екстенсивні
     
5. Графічні зображення мають широке застосування для наочного відображення різних статистичних величин. На яких графіках можна відобразити стандартизовані показники ?
  A Секторних
  B Внутрішньостовпчикових
  C Радіальних
  *D Стовпчикових
  E Можна використовувати усі графіки
     
6. Для наочного подання різних статистичних величин, а також для їхнього аналізу широко використовуються графічні зображення. На яких діаграмах можна відобразити дійсні й стандартизовані показники в динаміці ?
  A Картограмах
  * B Лінійних
  C Стовпчикових
  D Внутрішньостовпчикових
  E Радіальних
     
7. Суть прямого методу стандартизації полягає у виключенні впливу на загальний показник неоднорідності складу досліджуваних груп. Назвіть 3-й етап розрахунку стандартизованих показників ?
  A Вибір і розрахунок стандарту
  B Розрахунок загальних і погрупових показників
  C Визначення стандартизованих показників
  * D Розрахунок очікуваних величин з урахуванням стандарту
  E Порівняння інтенсивних і стандартизованих показників
     
8. При порівнянні загальних інтенсивних показників необхідно враховувати, що на їх рівень впливає неоднорідність складу порівнюваних груп. Для усунення неоднорідності застосовують стандартизовані показники. Назвіть 2-й етап розрахунку стандартизованих показників прямим методом:
  * A Вибір і розрахунок стандарту
  B Розрахунок загальних і погрупових показників
  C Визначення стандартизованих показників
  D Розрахунок очікуваних величин з урахуванням стандарту
  E Порівняння інтенсивних і стандартизованих показників
     
9. Розрахунок стандартизованих показників прямим методом включає чотири етапи. Назвіть 1-й етап розрахунку стандартизованих показників:
  A Вибір і розрахунок стандарту
  * B Розрахунок загальних і погрупових показників
  C Визначення стандартизованих показників
  D Розрахунок очікуваних величин з урахуванням стандарту
  E Порівняння інтенсивних і стандартизованих показників
     
10. Порівняння загальних інтенсивних показників в окремих випадках викликає труднощі внаслідок неоднорідності порівнюваних груп, що обумовлює необхідність розрахунку стандартизованих показників. Назвіть 4-й етап розрахунку цих показників:
  A Вибір і розрахунок стандарту
  B Розрахунок загальних і погрупових показників
  * C Розрахунок стандартизованих показників
  D Розрахунок очікуваних величин з урахуванням стандарту
  E Порівняння інтенсивних і стандартизованих показників
     
11. Летальність у терапевтичному відділенні стаціонару склала 1,2%, а в хірургічному -1,8%. Стандартизовані показники летальності відповідно рівні 1,6% і 1,1%. Оцініть дійсний рівень летальності у відділеннях:
  A Летальність у терапевтичному відділенні вище, ніж у хірургічному
  B Летальність у хірургічному відділенні вище, ніж у терапевтичному
  C Необхідно додатково розрахувати показник співвідношення
  D Необхідно додатково розрахувати екстенсивний показник
  *E Якби важкість стану хворих у відділеннях була однаковою, то летальність у терапевтичному відділенні була б вищою
     
12. Поширеність ішемічної хвороби серця (ІХС) у місті А 50‰, а в місті Б -60‰. Стандартизовані за віком показники складають відповідно 58‰ і 55‰. Оцініть приведені дані:
  A Необхідно додатково розрахувати екстенсивний показник
  B Необхідно розрахувати критерій Стьюдента
  * C Якби вікова структура населення в містах була однаковою, то поширеність ІХС була б вище в місті А
  D Якби вікова структура населення в містах була однаковою, то поширеність ІХС була б вище в місті Б
  E Віковий склад населення не впливає на поширеність ІХС
     
13. У багатьох випадках порівняння показників захворюваності, смертності та інших неможливе через неоднорідність сукупностей, в яких розраховані ці показники. Застосування якого статистичного методу дає можливість провести порівняння цих показників ?
  * A Методу стандартизації
  B Методу кореляції
  C Т-критерію Вількоксона
  D Оцінки вірогідності відносних величин
  E Оцінки вірогідності середніх величин
     
14. Який метод рекомендується використати, якщо необхідно виявити вплив на захворюваність неоднорідності складу працюючих в цехах (за статтю, віком, стажем і т.ін.) ?
  A Непараметричні критерії
  B Інтенсивні показники
  C Середні величини
  *D Стандартизації
  E Екстенсивні показники
     
  Один з етапів розрахунку стандартизованих показників прямим методом є вибір стандарту. Вкажіть, що з наведеного може бути прийняте за стандарт ?
15. А Середній рівень явища, яке вивчається (за часом, територією)
  B Середня геометрична величина
  * C Чисельний склад однієї з порівнюваних груп
  D Середня сума явищ у відсотках
  E Явище, яке не характерне для порівнюваних груп
     
16. Обчислення стандартизованого показника прямим методом включає декілька етапів. Вкажіть, яке з наведених положень відноситься до першого етапу ?
  * А Вибір і розрахунок загальних та погрупових показників
  B Розрахунок середнього рівня показників
  C Порівняння стандартизованих і екстенсивних показників
  D Розрахунок відхилення ,,очікуваних” величин від інтенсивних показників
  E Розрахунок явища у відсотках
     
17. Обчислення стандартизованого показника прямим методом включає декілька етапів. Вкажіть, яке з наведених положень відноситься до одного з цих етапів:
  А Розрахунок середнього рівня показників
  * B Вибір і розрахунок стандарту
  C Порівняння стандартизованих і екстенсивних показників
  D Розрахунок відхилення ,,очікуваних” величин від інтенсивних показників
  E Розрахунок явища у відсотках
     
18. Обчислення стандартизованого показника прямим методом включає декілька етапів. Вкажіть, що з наведеного відноситься до одного з цих етапів:
  А Розрахунок середнього рівня показників
  B Порівняння стандартизованих і екстенсивних показників
  C Розрахунок явища у відсотках
  D Розрахунок відхилення ,,очікуваних” величин від інтенсивних показників
  *E Обчислення стандартизованих показників
     
19. Обчислення стандартизованого показника прямим методом включає декілька етапів. Вкажіть, що з наведеного відноситься до одного з цих етапів:
  А Розрахунок середнього рівня показників
  B Розрахунок явища у відсотках
  C Порівняння стандартизованих і екстенсивних показників
  * D Обчислення ,,очікуваного” числа у відповідності до стандарту
  E Розрахунок відхилення ,,очікуваних” величин від інтенсивних показників
     
20. Стандартизований показник можна розрахувати різними методами. Що з наведеного відноситься до одного з методів розрахунку цього показника ?
  А Простий
  B Груповий
  * C Прямий
  D Змішаний
  E Вибірковий
     
21. Показник загальної смертності в районі А становить 11,9‰, а в районі Б – 15,9‰. У віковій структурі населення району А частка осіб віком 50 років і понад – 30,0‰, а в районі Б – 40,0‰. Необхідно перевірити, чи вплинула на різницю показників загальної смертності неоднорідність вікової структури населення. Яким методом медичної статистики найдоцільніше скористатися в цьому випадку ?
  A Розрахунку відносних величин
  * B Розрахунку стандартизованих показників
  C Розрахунку довірчого коефіцієнта
  D Розрахунку середніх величин
  E Розрахунку коефіцієнта кореляції
     
22. Головний лікар МСЧ поставив завдання проаналізувати захворюваність в цехах підприємства. Статевий склад робітників в цехах різний. Який метод статистичної обробки результатів вивчення захворюваності треба використати ?
  * A Стандартизації
  B Кореляції
  C Середні величини
  D Оцінка вірогідності результатів
  E Динамічні ряди
     
23. На підприємстві протягом року в першому півріччі з 2000 працюючих чоловіків мали травми 320, з 4000 працюючих жінок – 280. У другому півріччі із 6000 чоловіків травмовано 720, із 2000 жінок – 160. Який метод статистичної обробки даних є оптимальним для усунення розбіжностей у складі працюючих за статтю і різного рівня травм у них та аналізу травматизму на підприємстві ?
  A Розрахунок середніх величин
  B Розрахунок відносних величин
  C Регресивний аналіз
  D Кореляційний аналіз
  * E Метод стандартизації
     
24. Стандартизований показник можна розрахувати різними методами. Що з наведеного відноситься до методу розрахунку цього показника ?
  А Простий
  B Груповий
  * C Опосередкований (непрямий)
  D Змішаний
  E Вибірковий
     
25. При розрахунку стандартизованих показників використовуються різні методи. Що з наведеного відноситься до методу розрахунку цього показника ?
  А Простий
  B Груповий
  C Вибірковий
  * D Зворотній
  E Змішаний
     
26. Оцініть стандартизовані показники інвалідності від серцево-судинних захворювань серед робітників та службовців двох підприємств (підприємство А -2,2% і Б-1,4%), якщо інтенсивні показники відповідно були рівні 1,2% й 1,9%:
  А Необхідно додатково розрахувати екстенсивний показник
  B Необхідно розрахувати критерій Стьюдента
  C Якби соціальний склад працюючих на підприємствах був би однаковим, то інвалідність була б вище на підприємстві А.
  *D Якби соціальний склад працюючих на підприємствах був однаковим, то інвалідність на підприємстві Б була б вище
  E Соціальний склад робітників не впливає на поширеність інвалідності
     
27. Оцініть стандартизовані показники захворюваності хребта у водіїв вантажних і легкових автомобілів двох автотранспортних підприємств (А і Б), якщо стандартизовані та загальні інтенсивні показники захворюваності перебувають на одному рівні (відповідно 21‰ та 35‰):
  А Необхідно додатково розрахувати екстенсивний показник
  B Необхідно розрахувати критерій Стьюдента
  * C Вид трудової діяльності не впливає на захворюваність хребта
  D Якби структура водіїв за видом діяльності була однаковою, то захворюваність хребта на підприємстві Б була б вище
  E Всі відповіді вірні
     
28. Один із етапів розрахунку стандартизованих показників прямим методом є вибір виду стандарту. Вкажіть, що з наведеного може бути прийняте за стандарт:
  А Явище, яке не характерне для порівнюваних явищ
  B Середній рівень явища, яке вивчається
  C Середня геометрична величина
  D Середня сума явищ у відсотках
  *E Сума порівнюваних груп
     
29. Середньодобова летальність у хірургічному відділенні міської лікарні №1 у 2001 р.-0,1%,у 2002р.-0,5%. Передбачувана причина росту летальності в 2002 р. - несвоєчасність госпіталізації як результат недосконалої роботи швидкої допомоги. Показники, розраховані за умови однакового розподілу хворих по термінах госпіталізації: у 2001р.-15,0, у 2002р.-11,0. Який метод був використаний для розрахунку цих умовних показників?
  Стандартизації
  B Кореляції
  C Розрахунку середніх величин
  D Розрахунку відносних величин
  E Аналізу динамічних рядів

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Соціальна медицина та організація

Методи оцінки вірогідності результатів статистичного дослідження.. Непараметричні методи оцінки вірогідности.. Динамічні ряди і їх характеристика метод..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: МЕТОД СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Эвакуационные возможности воздушных судов
Тип летатель­ного аппарата Количество мест при варианте компоновки Время переоборудования в санитарный вариант, мин Время погр

ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ СТАТИСТИКИ.
1. Статистика має стародавні корені. Є дані про те, що в стародавньому Китаї проводився перепис населення, але дослідження мали безсистемний, хаотичний характ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ЙОГО ЕТАПИ
1. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у ви

ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ
1. Для розрахунку показників здоров’я населення використовуються відносні показники. Що характеризує показник інтенсивності ?  

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ.
  1. У річному звіті наведені дані про рівні розповсюдженості захворювань серед населення району за ряд років. Який вид графічного зображення сл

ЇХ ВИДИ ТА ПРИЦИПИ ПОБУДОВИ
1. Варіаційний ряд складається із варіант – числових значень ознак, що вивчаються. Визначте другий складовий елемент варіаційного ряду:

МЕТОДИКА ЇХНЬОГО ОБЧИСЛЕННЯ
  1. Укажіть, чи можна за допомогою середніх величин проводити порівняння між собою статистичних сукупностей з різною варіацією кількісної ознак

ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОМАНІТНІСТІ ОЗНАК
  1. Який із критеріїв ступеня неоднорідності ознак визначається крайніми значеннями варіант у варіаційному ряді ?  

РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. В яких випадках виникає необхідність оцінки достовірності отриманих результатів статистичного дослідження ?   A

ВІРОГІДНОСТИ РІЗНИЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. При проведенні медико-статистичних досліджень досить часто доводиться використовувати методи статистичного аналізу даних, представлених у напівкількісному,

І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Народжуваність в одній із областей України за останні 5 років становила: 8,7‰, 8,3‰, 7,8‰, 7,8‰, 8.5‰. Який динамічний ряд наведено ?

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ
  1. За допомогою якого методу можна встановити силу кореляційного зв’язку між статтю населення та його смертністю від інфаркту міокарда ?

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ’Я
1. У даний час немає єдиного визначення поняття “здоров’я” населення. У світовій практиці прийнято характеризувати індивідуальне здоров’я, використовуючи різн

Й ОЦІНКИ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  1. Демографія - наука про народонаселення. В її предмет і задачі входять вивчення чисельності, складу, механічного й природного руху населення

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ. ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ
  1. В поточному році в районі діяльності поліклініки зареєстровано 1450 захворювань на 1000 населення, в тому числі 650 випадків з вперше встан

ІНВАЛІДНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
  1. Серед причин первинної інвалідності дорослого та працездатного населення України хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби нервово

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК НАСЕЛЕННЯ
  1. Фізичний розвиток є важливим показником здоров’я населення. Які ознаки використовують для оцінки морфо-функціонального розвитку дитини ?

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ
1. Одним з основних завдань охорони здоров’я є збереження та укріплення здоров’я населення. Важлива роль у цьому належить лікувально-профілактичній допомозі.

ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. Реєстратура – це один із підрозділів поліклініки, який виконує ряд функцій. Визначте, що з наведеного слід віднести до її функції:

ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. В поліклініку обласної лікарні направили з центральної районної міської лікарні хворого. Яка основна мета направлення ?

ДОПОМОГИ РОБІТНИКАМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
  1. Визначте, до якого типу буде віднесена медико-санітарна частина, якщо вона надає лікувально-профілактичну допомогу працюючим на цьому підпр

ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
  1. Охорона здоров’я матері та дитини – це комплекс державних і громадських заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я жінок і дітей та покраща

АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
  1. Жіноча консультація веде диспансерний нагляд за вагітними жінками, в тому числі і з нормальним перебігом вагітності. З якою періодичністю в

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ
  1. Однією з задач міської дитячої поліклініки є надання медичної допомоги дітям у дошкільних закладах і школах. На яку кількість учнів в загал

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЇЇ ЗАСАДАХ
1. На стан здоров’я населення суттєво впливають соціально-економічні та санітарно-екологічні чинники. Знання цих чинників допоможе сімейному лікарю успішно ви

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Група лікарів отримала від медичної страхової компанії замовлення на створення підприємницького закладу для виконання медичного розділу зоб

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ
1. “Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” складаються з:   А

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СТІЙКОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТИ
1. У населеному пункті з чисельністю населення 30 тис. отримують пенсії по інвалідності 150 чоловік. Який статистичний показник можна розрахувати для аналізу

САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
1. У великому промисловому регіоні вивчається ефективність діяльності санепідстанції (СЕС). Необхідно визначити одиницю спостереження:

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
1. Засновники наукового менеджменту зробили значний внесок в теорію й практику менеджменту. Хто є засновником першої (класичної) школи управління?

НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Медико-гігієнічне навчання та виховання населення є невід’ємною частиною діяльності лікаря. З переходом на засади сімейної медицини суттєво

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги