рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Й ОЦІНКИ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

Й ОЦІНКИ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ - раздел Медицина, Соціальна медицина та організація   1. Демографія - Наука ...

 

1. Демографія - наука про народонаселення. В її предмет і задачі входять вивчення чисельності, складу, механічного й природного руху населення та інших процесів. В Україні протягом останнього десятиліття реєструється від’ємний приріст населення. Який зміст цього поняття ?
  * А Переважання показника смертності над показником народжуваності
  B Переважання показника народжуваності над показником смертності
  C Показник народжуваності відповідає показникові смертності
  D Зменшення кількості населення дитячого віку
  E Збільшення демографічного навантаження
     
2. Вікова структура населення району розподілена таким чином: частка дітей (0-14 років) складає 15 %, частка населення у віці 15-49 років – 50 %, частка населення у віці 50 років та старших – 35%. Визнайте тип вікової структури населення району:
  А Стаціонарний
  * B Регресивний
  C Прогресивний
  D Депопуляційний
  E Ретроспективний
     
3. Дитина народилася з вродженою вадою серця. Незважаючи на проведене лікування, померла на 32 дні життя. В який спеціальний показник смертності немовлят увійде цей випадок ?
  * А Показник постнеонатальної смертності
  B Показник інтранатальної смертності
  C Показник ранньої неонатальної смертності
  D Показник пізньої неонатальної смертності
  E Показник перинатальної смертності
     
4. В останні роки відмічається позитивна динаміка зниження мертвонароджуваності, перинатальної смертності, смертності дітей в постнеонатальному періоді. В той же час, смертність немовлят залишається на достатньо високому рівні. Вкажіть, який з наведених чинників займає перше місце ?
  А Інфекційні та паразитарні захворювання
  B Вроджені аномалії
  C Захворювання органів дихання
  *D Стани, що виникли в перинатальному періоді
  E Захворювання органів дихання
     
5. Медична статистика розраховує смертність немовлят з використанням різних формул, які відрізняються одна від одної. Вкажіть, за допомогою якої з наведених формул можна визначити дійсний рівень смертності немовлят ?
  * А Кількість дітей, померлих у віці 0-12 місяців х 1000 Кількість дітей, народжених за рік
  B Кількість померлих дітей х 1000 Кількість дітей, народжених за рік
  C Кількість дітей померлих у віці 0-12 місяців х 1000 Загальна кількість населення
  D Кількість дітей народжених за рік х 1000 Кількість дітей, померлих у віці 0-12 місяців
  E Кількість померлих дітей Кількість дітей, народжених за рік
     
6. Для характеристики демографічних процесів широко використовують відносні показники. До якого з наведених показників відноситься показник природного руху населення ?
  А Екстенсивний показник
  * B Інтенсивний показник
  C Показник наочності
  D Показник співвідношення
  E Показник результативності
     
7. При аналізі смертності дітей першого року життя було встановлено, що питома вага неонатальної смертності склала 53,5% від загальної смертності дітей першого року життя. Назвіть, який це тип смертності немовлят ?
  * А Тип А
  B Тип В
  C Тип С
  D Тип D
  E Тип E
     
8. Реєстрація народження дітей проводиться згідно місця проживання його батьків, або одного із них. Який основний документ повинен бути наданий до ЗАГСу для реєстрації народження дитини ?
  * А Медичне свідоцтво про народження
  B Довідка пологового будинку про народження дитини
  C Журнал запису пологів в стаціонарі
  D Лікарське свідоцтво про народження дитини
  E Карта розвитку новонародженого
     
9. Одним із важливих показників, який характеризує стан здоров’я населення, є середня очікувана тривалість життя. Який віковий показник смертності найбільше впливає на пересічну тривалість життя ?
  А Мертвонароджуваність
  B Смертність дітей старше 1 року
  * C Смертність немовлят
  D Смертність у працездатному віці
  E Смертність серед осіб похилого віку
     
10. У великому місті планується комплекс заходів щодо зниженню загальної смертності населення. На яку групу населення слід звернути першочергову увагу ?
  А Працюючі пенсіонери
  B Діти до 15 років
  C Особи 60 років і старші
  *D Особи працездатного віку
  E Особи до 60 років
     
11. На металургійному комбінаті великого промислового міста Н. працює 230 чоловіків, які проживають у сільській місцевості і щоденно витрачають 2 години часу на дорогу до комбінату і назад. Визначте, яку міграцію здійснюють робітники:
  * А Маятникову
  B Постійну
  C Сезонну
  D Щоденну
  E Щомісячну
     
12. В результаті аналізу смертності немовлят в населеному пункті К. установлено, що в неонатальному періоді помирає 48% дітей від загальної кількості померлих на першому році життя. Визначте тип, смертності немовлят в даному населеному пункті:
  А Тип "А"
  * B Тип "В"
  C Тип "С"
  D Тип "Регресивний"
  E Тип "Прогресивний"
     
13. У пологовому будинку за рік народилося живими 616 дітей, 1 дитина народилася мертвою, 1 дитина померла на 5-й день життя. Вкажіть, за допомогою якого показника можна охарактеризувати дану демографічну ситуацію:
  * А Перинатальна смертність
  B Загальна смертність
  C Народжуваність
  D Смертність немовлят
  E Шлюбна плідність
     
14. У районі Н., де мешкає 60 000 чоловік, за рік народилося живими 616 дітей. Вкажіть, за допомогою якого показника можна охарактеризувати дану демографічну ситуацію:
  А Коефіцієнт життєстійкості
  B Загальна плідність
  * C Народжуваність
  D Природний приріст населення
  E Шлюбна плідність
     
15. Громадянка Н. народила в міському пологовому будинку здорову доношену дитину. На сьомий день після пологів матір і дитину виписали. При виписці матір попередили про необхідність зареєструвати дитину в органах реєстрації актів громадянського стану. На підставі якого документу це можна зробити ?
  * А Медичне свідоцтво про народження
  B Обмінна карта: відомості пологового будинку про новонародженого
  C Виписка з історії розвитку новонародженого
  D Виписка з історії пологів
  E Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу
     
16. Лікар сільської лікарської амбулаторії був викликаний до громадянки О., жительки віддаленого села, яка вдома без надання медичної допомоги народила дитину. Який документ повинен оформити лікар для того, щоб зареєструвати цей випадок народження дитини ?
  А Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу
  B Історія розвитку дитини
  C Історія розвитку новонародженого
  D Історія пологів
  *E Медичне свідоцтво про народження
     
17. Громадянка Н. народила в міському пологовому будинку здорову доношену дитину. На сьомий день після пологів матір і дитину виписали. При виписці матір попередили про необхідність зареєструвати дитину в органах реєстрації актів громадянського стану. Протягом якого часу з дня народження дитини це потрібно зробити згідно з чинним законодавством України ?
  А Не пізніше одного місяця
  * B Не пізніше трьох місяців
  C Не пізніше трьох днів
  D Не пізніше одного року
  E Не пізніше десяти днів
     
18. Громадянка Н. народила в міському пологовому будинку мертву дитину. Згідно з чинним законодавством України необхідно зареєструвати випадок мертвонародження в органах реєстрації актів громадянського стану. На підставі якого документу це можна зробити ?
  * А Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть
  B Лікарське свідоцтво про смерть
  C Обмінна карта: відомості пологового будинку про новонародженого
  D Медичне свідоцтво про народження
  E Виписка з історії пологів
     
19. Після тривалого захворювання вдома помер громадянин С. Дільничний лікар виписав ,,Лікарське свідоцтво про смерть” і повідомив родичів, що його потрібно зареєструвати в місцевому органі реєстрації актів громадянського стану. Протягом якого часу з дня смерті це потрібно зробити згідно з чинним законодавством України ?
  А Не пізніше трьох місяців
  B Не пізніше десяти днів
  C Не пізніше одного місяця
  * D Не пізніше трьох днів
  E Не пізніше одного року
     
20. Після тривалого захворювання, з приводу якого останніх 7 років знаходився на диспансерному спостереженні в районній поліклініці, вдома помер громадянин С. Згідно з чинним законодавством України випадок смерті потрібно зареєструвати в місцевому органі реєстрації актів громадянського стану. На підставі якого документу це можна зробити в даному випадку ?
  * А Лікарське свідоцтво про смерть
  B Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть
  C Фельдшерська довідка про смерть
  D Виписка з журналу обліку померлих
  E Карта обліку диспансерного спостереження
     
21. Головному педіатру району доручено провести аналіз рівня смертності немовлят і визначити, наскільки вона залежить від керованих причин, пов’язаних з недоліками в організації лікувально-профілактичної допомоги дітям. Який показник найточніше це відображає ?
  А Частка постнатальної смертності в загальній смертності немовлят
  B Показник смертності немовлят за календарний місяць
  C Показник перинатальної смертності
  * D Частка неонатальної смертності в загальній смертності немовлят
  E Показник смертності дітей у віці до 1-го року
     
22. Оргметодкабінету ЦРЛ доручено вивчити народжуваність по всій території району. Завідувач оргметодвідділу доручив це лікарю-статистику. За яким документом в даному випадку буде вивчена народжуваність в районі ?
  * А За корінцем медичного свідоцтва про народження
  B За картою фізичного розвитку дитини
  C За обмінною картою вагітної
  D За результатами переписів населення
  E За довідкою пологового будинку про народження
     
23. У структурі населення Н-ського регіону питома вага осіб віком від 0 до 14 років становить 31%, а питома вага осіб віком 50 років і понад – 20%. Оцініть склад населення, що найбільш влучно характеризує дану демографічну ситуацію:
  * А Прогресивний склад населення
  B Імміграція населення
  C Регресивний склад населення
  D Стаціонарний склад населення
  E Еміграція населення
     
24. У структурі населення М-ського регіону питома вага осіб віком 0-14 років становить 15 %, а віком 50 років і понад – 30 %. Оцініть склад населення, що найбільш точно характеризує дану демографічну ситуацію:
  А Прогресивний склад населення
  B Імміграція
  C Еміграція
  D Стаціонарний склад населення
  * E Регресивний склад населення
     
25. У структурі населення регіону питома вага осіб віком від 0 до 14 років-25%, питома вага населення віком 50 років і понад-така ж сама. Яке поняття найбільш точно характеризує цю демографічну ситуацію ?
  * А Стаціонарний склад населення
  B Прогресивний склад населення
  C Еміграція населення
  D Регресивний склад населення
  E Імміграція населення
     
26. Районним педіатром проведено аналіз смертності немовлят на підпорядкованій території. Які показники були ним використані ?
  * А Смертність дітей віком до 1 року за статтю, причинами смерті та періодами життя
  B Смертність підлітків у районі
  C Смертність дітей за віком, у стаціонарах
  D Смертність дітей віком до 18 років, мертвонароджуваність
  E Смертність дітей до 14 років
     
27. У Н-ському регіоні через сприятливі природно-кліматичні, екологічні та соціально-економічні умови відмічено збільшення кількості пенсіонерів, які переїхали до регіону з інших куточків країни. Держадміністрація, оцінивши резервну місткість регіону, ввела ряд пільг, які спричинили аналогічне масове переселення з-за кордону. Вкажіть, який від механічного руху населення відбувається в регіоні:
  А Прогресивний склад населення
  B Стаціонарний склад населення
  * C Імміграція населення
  D Еміграція населення
  E Регресивний склад населення
     
28. В поточному році народилося живими 600 дітей. Померли на першому році життя-10. В минулому році народилося живими 550 дітей. Який показник слід розрахувати на основі цих даних ?
  * А Смертність немовлят
  B Народжуваність
  C Загальна смертність
  D Природний рух
  E Перинатальна смертність
     
29. Демографічні дані використовуються системою охорони здоров’я для комплексної оцінки стану здоров’я населення, складання науково обґрунтованих прогнозів і цілеспрямованої організації медичної допомоги. Назвіть, яка група показників найбільш точно характеризує демографічну ситуацію:
  А Суцільного перепису населення
  B Народжуваність та летальність
  C Загальна смертність, природний приріст
  D Результати періодичних медичних оглядів
  *E Народжуваність, загальна смертність, природний приріст
     
30. Протягом року народилося живим 500 дітей, мертвими - 5. В перші 7 днів життя померло 8 дітей. Який з наведених показників слід розрахувати за цими даними ?
  А Загальну смертність
  B Народжуваність
  C Смертність немовлят
  * D Перинатальну смертність
  E Природний рух
     
31. При народженні дитини лікар, якій приймав пологи, констатував, що плід з терміном вагітності до 28 тижнів, довжиною менше 35 см і масою 1000 гр. був народжений без самостійного подиху, але при наявності серцебиття та пульсації пуповини. Кваліфікуйте народження плоду:
  * А Живонароджений
  B Мертвонароджений
  C Викидиш
  D Аборт
  E Перинатальна смерть
     
32. Середня тривалість прийдешнього життя населення України складає 67,6 років. ВООЗ у програмі ,,Здоров'я для всіх у двадцять першому сторіччі” визначила показник для України, до якого необхідно прагнути. Вкажіть його:
  А 70 років
  B 75 років
  *C 72 років
  D 77 років
  E 79 років
     
33. Розподіл населення за статтю зумовлений насамперед різним рівнем смертності серед чоловіків і жінок, на що впливають як біологічні, так і соціальні фактори. Яка питома вага чоловіків і жінок у популяції України ?
  * А Чоловіків – 46%, жінок – 54%
  B Чоловіків – 43%, жінок – 57%
  C Чоловіків – 49%, жінок – 51%
  D Чоловіків – 52%, жінок – 48%
  E Чоловіків – 55%, жінок – 45%
     
34. Смертність немовлят вагомо впливає на середню очікувану тривалість життя населення. Вона залежить від ряду керованих та некерованих чинників. Вкажіть, який з наведених чинників займає друге місце в смертності немовлят:
  А Захворювання органів дихання
  * B Вроджені аномалії
  C Стани, що виникли в перинатальному періоді
  D Інфекційні та паразитарні захворювання
  E Захворювання центральної нервової системи
     
35. Дільничному педіатру доручено провести аналіз смертності немовлят. Кого він повинен взяти за одиницю спостереження у вивченні цієї смертності ?
  * А Дитину, яка померла на першому році життя
  B Дитину, яка померла в перший місяць життя
  C Дитину, яка померла на другому році
  D Дитину, яка померла до сьомого дня життя
  E Дитину, яка померла на третьому році
     
36. Серед процесів, які характеризують населення, важливе місце відводиться механічному руху. Як буде називатись міграція, якщо населення переїздить на нове місце проживання на тривалий час ?
  А Сезонною
  B Невизначеною
  C Тривалою
  * D Постійною
  E Маятниковою
     
37. Міграція змінює чисельність і віковий склад населення в окремих населених пунктах. Як буде називатися міграція, якщо населення переїздить на нове місце проживання на нетривалий час ?
  * А Сезонною
  B Невизначеною
  C Короткотерміновою
  D Нетривалою
  E Маятниковою
     
38. При аналізі міграції населення її кваліфікують по ряду ознак. Як буде називатися міграція, якщо населення щодня ранком переміщається на нове місце, а ввечері повертається до свого постійного місця проживання ?
  А Сезонною
  B Невизначеною
  C Щоденною
  D Службовою
  * E Маятниковою
     
39. Для оцінки процесів відтворювання населення важливе значення має склад його за віком. Який тип вікової структури характерний для населення України ?
  А Від’ємний
  B Стаціонарний
  C Негативний
  D Прогресивний
  * E Регресивний
     
40. Основним, найбільш достовірним джерелом відомостей про чисельний склад населення служать періодичні переписи. Яка тенденція спостерігається в статиці населення України ?
  А Збільшення осіб працездатного віку
  B Збільшення в групі до 30 років жінок
  C Збільшення кількості населення
  * D Постаріння населення
  E Зменшення смертності населення в сільській місцевості
     
41. Комплекс демографічних показників (рівень і структура загальної смертності та смертності немовлят, середня очікувана тривалість життя, питома вага осіб старше 60 років, тип вікової структури населення, поширеність хронічних неепідемічних захворювань та інші) дозволяє визначити тип патології населення в тій чи іншій країні. Вкажіть, який тип патології населення склався в Україні:
  А Епідемічний
  B Похитний
  C Проміжний
  D Нестійкий
  *E Неепідемічний
     
42. Повікові показники населення широко використовуються для оцінки здоров’я населення. Серед них важливе місце займає коефіцієнт демографічного навантаження. Як він визначається ?
  А Співвідношення між народжуваністю і смертністю населення
  * B Співвідношення між особами непрацездатного (діти, пенсіонери) і працездатного віку
  C Співвідношення між середньою тривалістю життя в осіб непрацездатного і працездатного віку
  D Співвідношення між загальним числом інвалідів і кількістю населення
  E Співвідношення між дітьми, які померли на протягом першого року, і особами старше 50 років
     
43. Для оцінки соціального, демографічного та медичного благополуччя тієї чи іншої території необхідно враховувати не тільки показники народжуваності та смертності населення, але й інші, серед них показник природного приросту. Як визначається цій показник ?
  * А Різниця між рівнями загальної народжуваності і загальної смертності
  B Різниця між числом народжених (живими і мертвими) і числом померлих
  C Відношення смертності осіб працездатного віку до числа жінок фертильного віку
  D Співвідношення між смертністю немовлят і живонародженими
  E Різниця між народженими живими і мертвими
     
44. На основі соціальних, економічних, а також біологічних і географічних факторів, демографія досліджує закономірності явищ і процесів, які відбуваються в структурі, розміщенні і динаміці народонаселення. Який тип природного руху населення характерний для населення України ?
  А Прогресивний
  B Стаціонарний
  C Позитивний
  *D Негативний
  E Регресивний
     
45. Показник смертності є одним із показників природного руху. Які тенденції цього показника в Україні ?
  А Зниження смертності
  B Стабілізація смертності
  * C Зростання смертності
  D Зниження смертності серед жителів сільської місцевості
  E Зниження смертності серед жителів міської місцевості
     
46. Показники смертності історично використовують для оцінки стану здоров’я населення. Яка основна причина смертності населення України ?
  А Хвороби органів травлення
  * B Хвороби системи кровообігу
  C Нещасні випадки, отруєння і травми
  D Новоутворення
  E Хвороби органів дихання
     
47. Смертність недостатньо повно характеризує стан здоров’я населення, оскільки ймовірність смерті неоднакова при різних захворюваннях, але в той же час це значимий демографічний показник. Які захворювання займають друге місце серед причин загальної смертності населення ?
  А Хвороби органів травлення
  B Хвороби системи кровообігу
  C Нещасні випадки, отруєння і травми
  * D Новоутворення
  E Хвороби органів дихання
     
48. Структура причин смерті – необхідний показник для характеристики здоров’я населення. Які захворювання займають третє місце серед причин загальної смертності населення ?
  А Хвороби органів травлення
  B Хвороби системи кровообігу
  * C Нещасні випадки, отруєння і травми
  D Новоутворення
  E Хвороби органів дихання
     
49. Величина показника смертності залежить від структури населення за віком, статтю та інших важливих характеристик. Яка основна причина смертності дітей в Україні у віці до 14 років ?
  А Хвороби органів травлення
  B Хвороби органів дихання
  C Хвороби нервової системи та органів чуття
  * D Нещасні випадки, отруєння, травми
  E Уроджені аномалії
     
50. Рівень і структура смертності обумовлені складною взаємодією багатьох факторів, серед них важливе місце займають вікові групи. Які захворювання займають друге місце серед причин смертності дітей в Україні у віці до 14 років ?
  А Хвороби органів травлення
  B Хвороби органів дихання
  C Хвороби нервової системи та органів чуття
  D Нещасні випадки, отруєння, травми
  * E Уроджені аномалії
     
51. На основі даних смертності в статево-вікових групах розраховується показник дожиття. До досягнення населенням якого наступного віку оцінюється цей показник відповідно до рекомендацій ВООЗ ?
  А До 18 років, 55 для жінок і 60 років для чоловіків
  * B До 1 року, 15 років, 45 і 65 років
  C До 6 років, 18 і 50 років
  D До 3 років, 14, 45 і 65 років
  E До 18 і 60 років
     
52. Підвищення смертності в Україні за останні роки пов’язане не тільки з постарінням населення, але й з підвищенням смертності серед населення працездатного віку. Яка основна причина смертності населення працездатного віку ?
  А Хвороби органів травлення
  B Онкологічні захворювання
  C Хвороби нервової системи й органів чуття
  * D Нещасні випадки, травми й отруєння
  E Хвороби системи кровообігу
     
53. Комплексним показником оцінки стану здоров’я населення є середня тривалість очікуваного життя. Яка в Україні середня тривалість очікуваного життя (років) ?
  А 73-75
  B 70-72
  * C 67-69
  D 64-66
  E 60-63
     
54. Середня тривалість очікуваного життя населення залежить від статі, віку, місця проживання та інших параметрів. Яка в Україні середня тривалість очікуваного життя у чоловіків (років) ?
  А 69-70
  B 64-66
  C 63-61
  *D 67-68
  E 60-58
     
55. Середня тривалість очікуваного життя розраховується на основі повікових показників смертності на даний момент часу за допомогою так званих таблиць дожиття. Який в Україні показник середньої тривалості життя серед жінок (років) ?
  А 78-80
  B 75-77
  * C 73-74
  D 70-72
  E 67-69
     
56. Серед показників смертності населення за віковими групами є смертність немовлят. Що з наведеного відноситься до цієї смертності ?
  А До 7 днів
  B До 28 днів
  C До 56 днів
  D До 87 днів
  * E До 1 року
     
57. Для більш детальної характеристики малюкової смертності розраховують показник ранньої неонатальної смертності. Що з наведеного відноситься до цієї смертності ?
  * А До 7 днів
  B До 28 днів
  C До 56 днів
  D До 87 днів
  E До 1 року
     
58. На рівень неонатальної смертності дітей впливають різні соціально-біологічні фактори важкокеровані або некеровані (вік матері, стать, маса дитини та інші). Що з наведеного відноситься до цієї смертності ?
  А До 7 днів
  * B До 28 днів
  C До 56 днів
  D До 87 днів
  E До 1 року
     
59. Зниження постнеонатальної смертності дітей пов`язано з удосконаленням якості медичної допомоги новонародженим. Що з наведеного відноситься до цієї смертності ?
  А До 7 днів
  B До 28 днів
  * C Від 28 днів до 1 року
  D Від 7 днів до 1 року
  E До 1 року
     
60. Малюкова смертність суттєво впливає на середню тривалість очікуваного життя населення. Яка в Україні основна причина смертності немовлят ?
  А Уроджені аномалії розвитку
  * B Стани, які виникли в перинатальному періоді
  C Нещасні випадки, отруєння і травми
  D Інфекційні захворювання
  E Хвороби органів дихання
     
61. При аналізі малюкової смертності важливо виявити її фактори і основні причини. Яка причина знаходиться на другому місці серед причин смертності немовлят в Україні ?
  А Нещасні випадки, отруєння і травми
  B Інфекційні захворювання
  * C Уроджені аномалії розвитку
  D Стани, які виникли в перинатальному періоді
  E Хвороби органів дихання
     
62. Визначте тип смертності немовлят, якщо на першому місяці життя помирає від 30 до 49% дітей від загальної кількості тих, що померли на першому році життя:
  А Тип А
  * B Тип В
  C Тип С
  D Тип Д
  E Тип Е
     
63. Визначте тип смертності немовлят, якщо на першому місяці життя помирає менше 30% дітей від загальної кількості тих, що померли на першому році життя:
  А Тип А
  B Тип В
  * C Тип С
  D Тип Д
  E Тип Е
     
64. Серед показників смертності особливе значення має показник смертності немовлят. Укажіть, який тип цієї смертності в Україні:
  * А Тип А
  B Тип В
  C Тип С
  D Тип Д
  E Тип Е
     
65. Зниження мертвонароджуваності пов’язане з удосконаленням якості медичної допомоги жінкам під час вагітності. Для розрахунку якого демографічного показника враховують мертвонароджених ?
  * А Перинатальної смертності
  B Ранньої неонатальної смертності
  C Неонатальної
  D Постнеонатальної
  E В усіх перерахованих випадках
     
66. Причини смерті дітей на 1-му році життя різні. Що з нижче наведеного займає 1-е місце серед причин смерті дітей цього віку в Україні ?
  А Нещасні випадки, отруєння і травми
  B Інфекційні захворювання
  C Уроджені аномалії розвитку
  * D Стани, які виниклі в перинатальному періоді
  E Хвороби органів дихання
     
67. Причини смерті дітей на 1-му році життя різні. Що з нижче наведеного займає 3-е місце серед причин смерті дітей цього віку в Україні ?
  * А Нещасні випадки, отруєння і травми
  B Інфекційні захворювання
  C Уроджені аномалії розвитку
  D Стани, які виниклі в перинатальному періоді
  E Хвороби органів дихання
     
68. Материнська смертність - показник, який характеризує якість медичної допомоги, що надається жінкам в період вагітності, при пологах та в післяпологовий період. Що з нижче наведеного відноситься до материнської смертності ?
  А Смертність на протязі вагітності
  B Смертність під час пологів
  C Смертність на протязі 42 днів після пологів, якщо смерть жінки не пов’язана с пологами
  D Смертність протягом 42 днів після пологів, якщо смерть жінки пов'язана з вагітністю
  * E Смертність під час вагітності, пологів або протягом 42 днів після пологів, якщо смерть жінки пов'язана з вагітністю або пологами
     
69. Показник материнської смертності враховує жінок, які померли в період вагітності, під час пологів, а також після пологів на протязі 42 днів після закінчення вагітності. Для її розрахунку використовують визначену основу. Яка основа використовується для розрахунку цього показника ?
  А 100 000 жінок фертильного віку
  B 100 000 вагітних
  C 100 000 пологів
  * D 100 000 живонароджених
  E 100000 живонароджених і мертвонароджених
     
70. Показники структури причин материнської смертності визначають роль і значення кожної причини в сукупності. Яка основна причина материнської смертності в Україні ?
  А Травми
  B Кровотечі
  * C Екстрагенітальні захворювання
  D Нефропатії
  E Важкі еклампсії
     
71. Для характеристики населення різних країн виділяють типи вікової структури населення. Що характерно для стаціонарного її типу ?
  А Чисельність осіб старших за 50 років перевищує чисельність дітей
  B Чисельність дітей до 14 років перевищує чисельність осіб старших за 50 років
  * C Кількість дітей до 14 років та осіб старших за 50 років приблизно однакові
  D Чисельність осіб у віковій групі 15-49 років переважає
  E Питома вага осіб пенсійного віку переважає
     
72. Для розрахунку коефіцієнта малюкової та перинатальної смертності необхідні сукупності померлих в анте-, інтра - й постнатальному періодах; кількість дітей, які народилися живими та померли на першому році життя. Які сукупності необхідні для розрахунку коефіцієнта смертності у віковому періоді 0-7 днів, як структурної одиниці перинатальної смертності ?
  А Число померлих в постнатальному періоді, число дітей, що народилися живими
  * B Число померлих у віковому періоді 0-7 днів, число дітей, що народилися мертвими
  C Число померлих в антенатальному періоді, кількість дітей, які народилися живими
  D Число померлих в інтранатальному періоді, число дітей, що народилися живими
  E Число мертвонароджених, число дітей, що померли на першому тижні
     
73. В антенатальному періоді померло 4 дитини, в інтранатальному – 2. Всього померлих на першому році життя - 30, з них на першому місяці - 20, в тому числі на першому тижні – 15. Визначте число померлих в постнатальному періоді:
  А 5 дітей
  B 6 дітей
  * C 15 дітей
  D 21 дітей
  E 35 дітей
     
74. Малюкова смертність має виключно важливе значення в характеристиці демографічних процесів і здоров’я населення. У зв’язку з цим ВООЗ визначає цей показник поряд з середньою очікуваною тривалістю життя як ключовий в оцінці стану здоров’я. Як ви вважаєте, що треба взяти за одиницю спостереження при малюковій смертності
  А Випадок смерті дитини на 1-му місяці життя
  * B Випадок смерті дитини , що померла у віці до 1-го року
  C Випадок смерті в антенатальному періоді
  D Випадок смерті в перинатальному періоді
  E Випадок смерті на 2-ому році життя
     
75. В районі К. інтенсивно росте смертність немовлят. Для встановлення можливих причин цього росту ендо- і екзогенного характеру смертність немовлят аналізувалась в конкретних вікових періодах. Необхідно вказати ці періоди (період):
  * А Неонатальний и постнеонатальний
  B Тільки неонатальний
  C Тільки постнеонатальний
  D Ранній неонатальний
  E Ранній неонатальний і неонатальний
   
       

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Соціальна медицина та організація

Методи оцінки вірогідності результатів статистичного дослідження.. Непараметричні методи оцінки вірогідности.. Динамічні ряди і їх характеристика метод..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Й ОЦІНКИ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Эвакуационные возможности воздушных судов
Тип летатель­ного аппарата Количество мест при варианте компоновки Время переоборудования в санитарный вариант, мин Время погр

ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ СТАТИСТИКИ.
1. Статистика має стародавні корені. Є дані про те, що в стародавньому Китаї проводився перепис населення, але дослідження мали безсистемний, хаотичний характ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ЙОГО ЕТАПИ
1. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у ви

ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ
1. Для розрахунку показників здоров’я населення використовуються відносні показники. Що характеризує показник інтенсивності ?  

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ.
  1. У річному звіті наведені дані про рівні розповсюдженості захворювань серед населення району за ряд років. Який вид графічного зображення сл

ЇХ ВИДИ ТА ПРИЦИПИ ПОБУДОВИ
1. Варіаційний ряд складається із варіант – числових значень ознак, що вивчаються. Визначте другий складовий елемент варіаційного ряду:

МЕТОДИКА ЇХНЬОГО ОБЧИСЛЕННЯ
  1. Укажіть, чи можна за допомогою середніх величин проводити порівняння між собою статистичних сукупностей з різною варіацією кількісної ознак

ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОМАНІТНІСТІ ОЗНАК
  1. Який із критеріїв ступеня неоднорідності ознак визначається крайніми значеннями варіант у варіаційному ряді ?  

РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. В яких випадках виникає необхідність оцінки достовірності отриманих результатів статистичного дослідження ?   A

ВІРОГІДНОСТИ РІЗНИЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. При проведенні медико-статистичних досліджень досить часто доводиться використовувати методи статистичного аналізу даних, представлених у напівкількісному,

І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Народжуваність в одній із областей України за останні 5 років становила: 8,7‰, 8,3‰, 7,8‰, 7,8‰, 8.5‰. Який динамічний ряд наведено ?

МЕТОД СТАНДАРТИЗАЦІЇ
1. У практичній охороні здоров’я часто доводиться розраховувати стандартизовані показники. У чому полягає практична цінність методу стандартизації ?

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ
  1. За допомогою якого методу можна встановити силу кореляційного зв’язку між статтю населення та його смертністю від інфаркту міокарда ?

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ’Я
1. У даний час немає єдиного визначення поняття “здоров’я” населення. У світовій практиці прийнято характеризувати індивідуальне здоров’я, використовуючи різн

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ. ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ
  1. В поточному році в районі діяльності поліклініки зареєстровано 1450 захворювань на 1000 населення, в тому числі 650 випадків з вперше встан

ІНВАЛІДНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
  1. Серед причин первинної інвалідності дорослого та працездатного населення України хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби нервово

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК НАСЕЛЕННЯ
  1. Фізичний розвиток є важливим показником здоров’я населення. Які ознаки використовують для оцінки морфо-функціонального розвитку дитини ?

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ
1. Одним з основних завдань охорони здоров’я є збереження та укріплення здоров’я населення. Важлива роль у цьому належить лікувально-профілактичній допомозі.

ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. Реєстратура – це один із підрозділів поліклініки, який виконує ряд функцій. Визначте, що з наведеного слід віднести до її функції:

ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. В поліклініку обласної лікарні направили з центральної районної міської лікарні хворого. Яка основна мета направлення ?

ДОПОМОГИ РОБІТНИКАМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
  1. Визначте, до якого типу буде віднесена медико-санітарна частина, якщо вона надає лікувально-профілактичну допомогу працюючим на цьому підпр

ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
  1. Охорона здоров’я матері та дитини – це комплекс державних і громадських заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я жінок і дітей та покраща

АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
  1. Жіноча консультація веде диспансерний нагляд за вагітними жінками, в тому числі і з нормальним перебігом вагітності. З якою періодичністю в

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ
  1. Однією з задач міської дитячої поліклініки є надання медичної допомоги дітям у дошкільних закладах і школах. На яку кількість учнів в загал

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЇЇ ЗАСАДАХ
1. На стан здоров’я населення суттєво впливають соціально-економічні та санітарно-екологічні чинники. Знання цих чинників допоможе сімейному лікарю успішно ви

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Група лікарів отримала від медичної страхової компанії замовлення на створення підприємницького закладу для виконання медичного розділу зоб

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ
1. “Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” складаються з:   А

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СТІЙКОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТИ
1. У населеному пункті з чисельністю населення 30 тис. отримують пенсії по інвалідності 150 чоловік. Який статистичний показник можна розрахувати для аналізу

САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
1. У великому промисловому регіоні вивчається ефективність діяльності санепідстанції (СЕС). Необхідно визначити одиницю спостереження:

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
1. Засновники наукового менеджменту зробили значний внесок в теорію й практику менеджменту. Хто є засновником першої (класичної) школи управління?

НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Медико-гігієнічне навчання та виховання населення є невід’ємною частиною діяльності лікаря. З переходом на засади сімейної медицини суттєво

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги