рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ

ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ - раздел Медицина, Соціальна медицина та організація   1. В Поліклініку Облас...

 

1. В поліклініку обласної лікарні направили з центральної районної міської лікарні хворого. Яка основна мета направлення ?
  * А Надання високоспеціалізованої консультативної допомоги
  B Медико-соціальна експертиза тимчасової втрати працездатності
  C Медико-соціальна експертиза стійкої втрати працездатності
  D Здійснення диспансерного спостереження
  E Надання медичної допомоги
     
2. В районі А. функціонують: центральна районна лікарня, районна СЕС, 15 сільських лікарських амбулаторій, 1 дільнична лікарня. Який з перерахованих закладів забезпечує вторинну лікувально-профілактичну допомогу населенню району ?
  А Всі перераховані
  B Центральна районна лікарня, районна СЕС
  * C Центральна районна лікарня
  D Центральна районна лікарня й дільнична лікарня
  E Сільські лікарські амбулаторії та дільнична лікарня
     
3. В районі А. функціонують: центральна районна лікарня, 4 дільничних лікарні, 12 сільських лікарських амбулаторій. Якому з наведених закладів найбільш притаманні управлінські функції ?
  А Усім перерахованим
  * B Центральній районній лікарні
  C Центральній районній лікарні, дільничним лікарням
  D Центральній районній лікарні й сільським лікарським амбулаторіям
  E Сільським лікарським амбулаторіям і дільничним лікарням
     
4. В районі Н. розгорнуті: в райцентрі Н. - центральна районна лікарня, в селищі міського типу С. - районна лікарня. Якою функцією ці заклади охорони здоров’я суттєво відрізняються ?
  А Надання первинної допомоги населенню пунктового центру й приписних дільниць
  B Надання спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню району
  C Надання спеціалізованої стаціонарної допомоги населенню району
  *D Організаційно-методичне керівництво роботою лікувально-профілактичних закладів району
  E Забезпечення швидкою та невідкладною допомогою населення району
     
5. На сільській лікарській дільниці проводяться планові флюорографічні обстеження населення. До яких видів медичних оглядів відносяться ці обстеження ?
  А Одномоментні
  B Попередні
  C Поточні
  D Комплексні
  *E Цільові
     
6. На сільській лікарській дільниці, де проживає 6700 жителів, розгорнуто лікарську амбулаторію. Посади яких лікарів необхідно встановити в штатному розкладі цієї амбулаторії ?
  * А Терапевта, педіатра, стоматолога
  B Терапевта, педіатра, стоматолога, акушера-гінеколога
  C Терапевта, педіатра, стоматолога, хірурга
  D Терапевта, педіатра, стоматолога, рентгенолога
  E Терапевта, педіатра, стоматолога, акушера-гінеколога, хірурга
     
7. При організації лікарських дільниць враховуються: кількість населення, відстань між поселеннями та інше. Якою має бути середня чисельність населення на сільській лікарській дільниці ?
  * А 4-5 тисяч чол.
  B 2-3 тисячі чол.
  C 5-6 тисяч чол.
  D 6-7 тисяч чол.
  E 7-8 тисяч чол.
     
8. В стаціонарі сільської дільничної лікарні посада лікаря-ординатора встановлюється для педіатричного відділення на:
  А 10 ліжок
  * B 20 ліжок
  C 12 ліжок
  D 15 ліжок
  E 25 ліжок
     
9. В стаціонарі сільської дільничної лікарні посада лікаря-ординатора встановлюється для терапевтичного відділення на:
  * А 25 ліжок
  B 10 ліжок
  C 12 ліжок
  D 15 ліжок
  E 20 ліжок
     
10. У стаціонарі сільської дільничної лікарні частка госпіталізованих за соціальними показаннями коливається у межах:
  А 5-10%
  B 10-20%
  C 10-30%
  D 30-40%
  * E 40-60%
     
11. У наданні медичної допомоги сільському населенню важливу роль відіграють ФАПи. Яка частка від усіх звернень сільського населення за медичною допомогою припадає на ці заклади ?
  А 10-20%
  B 20-30%
  * C 30-40%
  D 40-50%
  E 50-60%
     
12. Зменшення середнього терміну лікування у цілодобовому стаціонарі досягається в першу чергу за рахунок:
  А Введення нових форм організації праці в стаціонарах
  * B Покращання роботи амбулаторно-поліклінічних закладів
  C Інтенсифікації лікувально-діагностичного процесу
  D Покращання роботи приймального відділення
  E Покращання роботи служб швидкої й невідкладної допомоги
     
13. У наданні медичної допомоги сільському населенню велику роль відіграють ФАПи, на їх долю припадає від 30 до 40% всіх звернень сільського населення. Визначте, чим керуються при розміщенні ФАПів:
  * А Кількістю населення та відстанню від пунктового села
  B Рівнями та структурою захворюваності
  C Наявністю медичного персоналу
  D Наявними коштами у місцевому бюджеті
  E Демографічною структурою населення, що обслуговується
     
14. Які лікарі повинні надавати амбулаторну допомогу в сільських лікарських амбулаторіях, якщо чисельність населення на дільниці складає 8 тис. осіб ?
  А Терапевт, педіатр, акушер-гінеколог
  B Терапевт, хірург, стоматолог
  C Терапевт, педіатр, хірург
  D Терапевт, хірург, акушер-гінеколог
  *E Терапевт, педіатр, стоматолог
     
15. Які лікарі повинні надавати амбулаторну допомогу в сільських лікарських амбулаторіях, якщо чисельність населення на дільниці складає більше 10 тис. осіб ?
  А Терапевт, педіатр, стоматолог
  B Терапевт, хірург, стоматолог
  C Терапевт, педіатр, хірург
  D Терапевт, хірург, акушер-гінеколог
  * E Терапевт, педіатр, акушер-гінеколог, стоматолог, хірург
     
16. У сільському районі ЦРЛ очолює головний лікар, який здійснює загальне керівництво лікарнею. До адміністративно-управлінського апарату відносяться також і заступники головного лікаря з медичної частини, з експертизи тимчасової непрацездатності, з економічних питань та ін. Вкажіть, при наявності якої кількості ліжок в ЦРЛ вводиться посада заступника головного лікаря з медичної частини:
  А 30 та більше ліжок
  * B 100 та більше ліжок
  C 50 та більше ліжок
  D 75 та більше ліжок
  E 150 та більше ліжок
     
17. На території, яку обслуговує сільська дільнична лікарня, проживає 6200 мешканців. Згідно з планом, профілактичним оглядам підлягало 560 робітників сільських господарств із різними факторами ризику. Проведено профілактичні огляди 400 робітників. У 120 осіб виявлено захворювання серцево-судинної системи, з них 90 осіб поставлено на диспансерний облік. Який з показників найбільш доцільно використати для оцінки організації диспансеризації в лікарні ?
  * А Питома вага робітників, охоплених профілактичними оглядами
  B Питома вага осіб, в яких виявлено захворювання
  C Питома вага осіб, які підлягали профілактичним оглядам
  D Частота захворюваності на серцево-судинні хвороби
  E Питома вага осіб з уперше встановленим діагнозом
     
18. Одним з чинників, що впливає на організацію лікувально-профілактичної допомоги сільському населенню є низька щільність розселення його по території. Яку особливість її організації він обумовлює ?
  А Відсутність дільничності
  * B Етапність
  C Наявність вузькоспеціалізованої допомоги на сільській лікарській дільниці
  D Відсутність долікарської допомоги
  E Централізація терапевтичної допомоги на сільській лікарській дільниці
     
19. Організація медичної допомоги сільському населенню має ряд особливостей. Визначте цю особливість за нижченаведеними положеннями:
  * А Створення пересувних форм лікувально-профілактичної допомоги
  B Відсутність дільничності
  C Відсутність долікарської допомоги
  D Централізація терапевтичної допомоги на сільській лікарській дільниці
  E Наявність вузькоспеціалізованої допомоги на сільській лікарській дільниці.
     
20. Однією з особливостей організації медичної допомоги сільському населенню є етапність її надання. Скільки етапів вона нараховує ?
  А Один
  B Два
  C Три
  * D Чотири
  E П’ять
     
21. Сільське населення може отримати медичну допомогу на різних етапах її надання. Які заклади відносяться до І етапу організації медичної допомоги ?
  А Національні спеціалізовані центри
  B Обласні медичні заклади
  C Районні медичні заклади
  * D Сільська лікарська дільниця
  E Диспансери
     
22. Сільське населення може отримати медичну допомогу на різних етапах її надання. Які заклади відносяться до ІІ етапу організації медичної допомоги ?
  А Сільська лікарська дільниця
  B Сільська дільнична лікарня
  * C Районні медичні заклади
  D Обласні медичні заклади
  E Національні спеціалізовані центри
     
23. Сільське населення може отримати медичну допомогу на різних етапах її надання. Які заклади відносяться до ІІІ етапу організації медичної допомоги ?
  * А Обласні медичні заклади
  B Районні медичні заклади
  C Сільська лікарська дільниця
  D Сільська дільнична лікарня
  E Долікарняні заклади
     
24. Медичну допомогу сільському населенню надають лікарі та середні медичні працівники. Який відсоток (%) від загального числа відвідувань складають відвідування до середніх медичних працівників ?
  А 10,0-19,0
  B 20,0-29,0
  C 30,0-39,0
  * D 40,0-49,0
  E 50,0 і більше
     
25. На першому етапі сільському населенню надається кваліфікована лікарська допомога як мінімум з 3-х спеціальностей. Який заклад охорони здоров’я надає її на цьому етапі ?
  А Районна лікарня
  * B Сільська дільнична лікарня
  C Фельдшерсько-акушерські пункти
  D Диспансер
  E Жіноча консультація
     
26. На другому етапі сільському населенню надається кваліфікована лікарська допомога як мінімум з 12-16 спеціальностей. Який заклад охорони здоров’я надає її на цьому етапі ?
  * А Центральна районна лікарня
  B Сільська дільнична лікарня
  C Сільська лікарська амбулаторія
  D Обласна лікарня
  E Обласний диспансер
     
27. На третьому етапі сільському населенню надається висококваліфікована та вузькоспеціалізована медична допомога. Які заклади охорони здоров’я надають її на цьому етапі ?
  А Центральна районна лікарня
  * B Обласна лікарня
  C Сільська дільнична лікарня
  D Сільська лікарська амбулаторія
  E Районний диспансер
     
28. У штаті сільської лікарської амбулаторії як мінімум 3 посади лікарів. Який з нижченаведених лікарів надає там медичну допомогу ?
  * А Стоматолог
  B Отоларинголог
  C Офтальмолог
  D Невропатолог
  E Ортопед-травматолог
     
29. У штаті сільської лікарської амбулаторії як мінімум 3 посади лікарів. Який з нижченаведених лікарів надає там медичну допомогу ?
  А Отоларинголог
  B Офтальмолог
  * C Терапевт
  D Невропатолог
  E Ортопед-травматолог
     
30. У штаті сільської лікарської амбулаторії як мінімум 3 посади лікарів. Який з нижченаведених лікарів надає там медичну допомогу ?
  А Отоларинголог
  B Офтальмолог
  * C Педіатр
  D Невропатолог
  E Ортопед-травматолог
     
31. Лікувально-профілактичні заклади надають населенню медичну допомогу різного ступеня складності: первинну, вторинну та третинну. Які функції передбачає первинна лікувально-профілактична допомога як складова частина вторинної медико-санітарної допомоги ?
  * A Діагностику та лікування основних найбільш поширених захворювань
  B Консультацію та допомогу при складних для діагностики й лікування захворювань
  C Лікування в спеціалізованих відділеннях лікарень
  D Кваліфіковане консультування, діагностику, профілактику та лікування
  E Лікування в медичних центрах та диспансерах
     
32. Лікувально-профілактичні заклади надають населенню медичну допомогу різного ступеня складності: первинну, вторинну та третинну. Які функції передбачає вторинна лікувально-профілактична допомога як складова частина первинної медико-санітарної допомоги ?
  A Діагностику та лікування основних найбільш поширених захворювань
  B Високоспеціалізована допомога при складних для діагностики й лікування захворюваннях
  C Лікування в спеціалізованих відділеннях лікарень
  * D Кваліфіковане консультування, діагностику, профілактику та лікування лікарями – спеціалістами
  E Лікування в соматичних лікарнях
     
33. Лікувально-профілактичні заклади надають населенню медичну допомогу різного ступеня складності: первинну, вторинну й третинну. Які функції передбачає третинна лікувально-профілактична допомога як складова частина первинної медико-санітарної допомоги ?
  A Діагностику та лікування основних найбільш поширених захворювань
  * B Консультацію та допомогу при складних для діагностики й лікування захворювань
  C Лікування в спеціалізованих відділеннях лікарень
  D Кваліфіковане консультування, діагностику, профілактику та лікування
  E Лікування в медичних центрах та диспансерах
     
34. Лікувально-профілактичну допомогу сільському населенню на різних етапах надають сільські дільничні, обласні лікарні, амбулаторії, диспансери тощо. Назвіть основний заклад третього етапу надання медичної допомоги сільському населенню:
  A Станція переливання крові
  B Центральна районна лікарня
  C Диспансери
  D Бюро судмедекспертизи
  *E Обласна лікарня
     
35. На організацію лікувально-профілактичної допомоги сільському населенню впливають медико-соціальні, соціально-економічні та медико-демографічні чинники. Визначте, що з наведеного нижче відноситься до одного з медико-соціальних чинників
  * А Рівень захворюваності та інвалідності, спосіб життя
  В Принципи фінансування охорони здоров’я
  С Стан шляхів сполучення у сільському районі
  Д Специфіка сільськогосподарської праці
  Е Різні форми власності
     
36. Серед чинників, що впливають на організацію лікувально-профілактичної допомоги сільському населенню, є медико - демографічні чинники. Що з наведеного нижче відноситься до цих чинників ?
  * А Особливості вікового та статевого складу жителів
  В Специфіка сільськогосподарської праці
  С Стан шляхів сполучення у сільському районі
  D Щільність розселення мешканців
  Е Комунально-житлові умови
     
37. На сільській лікарській дільниці, де проживає 6700 жителів, розгорнуто сільську лікарську амбулаторію. Посади яких лікарів-спеціалістів є в штатному розписі цієї амбулаторії?  
  А Лікаря-терапевта, лікаря-педіатра, лікаря-стоматолога, лікаря-акушер-гінеколога, лікаря-хірурга  
  В Лікаря-терапевта, лікаря-педіатра, лікаря-стоматолога, лікаря-акушер-гінеколога  
  С Лікаря-терапевта, лікаря-педіатра, лікаря-стоматолога, лікаря-хірурга  
  D Лікаря-терапевта, лікаря-педіатра, лікаря-стоматолога, лікаря-рентгенолога  
  Лікаря-терапевта, лікаря-педіатра, лікаря-стоматолога  
       
38. Хто з медичних працівників апарату управління центральної районної лікарні займається організацією надання спеціалізованих видів медичної допомоги населенню району?  
  А Районні спеціалісти.  
  В Головний лікар центральної районної лікарні (головний лікар району).  
  * С Заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення.  
  D Заступник головного лікаря центральної районної лікарні з організаційно-методичної роботи.  
  Е Завідувач організаційно – методичним кабінетом.  
       
39. Сімейний лікар, при підозрі захворювання на дизентерію у пацієнта Т., скерував його в інфекційне відділення з метою попередження розповсюдження цієї хвороби. Які першочергові протиепідемічні заходи він повинен провести, після повідомлення про цей випадок в санітарну епідеміологічну службу?  
  А Провести дезінфекцію по місцю проживання підозрюваного на дизентерію.  
  B Повідомити головного лікаря.  
  C Визначити причину захворювання.  
  * D Взяти на облік контактних осіб.  
  E Провести загальний огляд всіх пацієнтів сімейно-територіальної дільниці.  
       
40. Серед особливостей організації лікувально-профілактичної допомоги сільському населенню, є ії етапність та створення пересувних форм. Визначте, що ще відноситься до особливостей надання медичної допомоги цьому населенню
  * А Значна питома вага (%) долікарської допомоги
  В Наявність спеціалізованої медичної допомоги на сільській лікарській дільниці
  С Відсутність дільничності
  D Централізація терапевтичної допомоги на 1 етапі
  Е Здійснення консультативної допомоги
     
41. Серед завдань фельдшерсько-акушерського пункту є проведення профілактичних щеплень, виявлення інфекційних хворих, патронаж вагітних і дітей. Визначте, що ще з наведеного відноситься до завдань ФАПу:
  А Надання спеціалізованої допомоги
  В Надання лікарняної медичної допомоги
  С Проведення лабораторних досліджень
  D Стаціонарна допомога
  Надання долікарняної медичної допомоги
     
42. Центральна районна лікарня – головний заклад надання медичної допомоги сільському населенню. Серед її завдань: надання амбулаторної та стаціонарної спеціалізованої лікувально-профілактичної допомоги, швидкої медичної допомоги, надання консультативної допомоги та інші. Визначте, що з наведеного нижче також відноситься до завдань цієї лікарні:
  * А Організаційно-методичне керівництво роботою всіх ЛПЗ району
  В Надання соціальної допомоги різним контингентам
  С Проведення поточної дезінфекції
  D Проведення санітарно-технічних заходів у районі
  Е Проведення заключної дезінфекції
     
43. Серед завдань обласної лікарні – надання вузькоспеціалізованої поліклінічної та стаціонарної допомоги, підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу та інші. Визначте, що з наведеного нижче також відноситься до завдань цієї лікарні.
  А Протиепідемічна робота
  В Організація та проведення оздоровчих заходів
  С Проведення профілактичних оглядів
  *D Організаційно-методична робота серед медичних закладів області
  Е Поточний санітарний нагляд у лікувально-профілактичних закладах
     
         

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Соціальна медицина та організація

Методи оцінки вірогідності результатів статистичного дослідження.. Непараметричні методи оцінки вірогідности.. Динамічні ряди і їх характеристика метод..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Эвакуационные возможности воздушных судов
Тип летатель­ного аппарата Количество мест при варианте компоновки Время переоборудования в санитарный вариант, мин Время погр

ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ СТАТИСТИКИ.
1. Статистика має стародавні корені. Є дані про те, що в стародавньому Китаї проводився перепис населення, але дослідження мали безсистемний, хаотичний характ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ЙОГО ЕТАПИ
1. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у ви

ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ
1. Для розрахунку показників здоров’я населення використовуються відносні показники. Що характеризує показник інтенсивності ?  

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ.
  1. У річному звіті наведені дані про рівні розповсюдженості захворювань серед населення району за ряд років. Який вид графічного зображення сл

ЇХ ВИДИ ТА ПРИЦИПИ ПОБУДОВИ
1. Варіаційний ряд складається із варіант – числових значень ознак, що вивчаються. Визначте другий складовий елемент варіаційного ряду:

МЕТОДИКА ЇХНЬОГО ОБЧИСЛЕННЯ
  1. Укажіть, чи можна за допомогою середніх величин проводити порівняння між собою статистичних сукупностей з різною варіацією кількісної ознак

ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОМАНІТНІСТІ ОЗНАК
  1. Який із критеріїв ступеня неоднорідності ознак визначається крайніми значеннями варіант у варіаційному ряді ?  

РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. В яких випадках виникає необхідність оцінки достовірності отриманих результатів статистичного дослідження ?   A

ВІРОГІДНОСТИ РІЗНИЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. При проведенні медико-статистичних досліджень досить часто доводиться використовувати методи статистичного аналізу даних, представлених у напівкількісному,

І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Народжуваність в одній із областей України за останні 5 років становила: 8,7‰, 8,3‰, 7,8‰, 7,8‰, 8.5‰. Який динамічний ряд наведено ?

МЕТОД СТАНДАРТИЗАЦІЇ
1. У практичній охороні здоров’я часто доводиться розраховувати стандартизовані показники. У чому полягає практична цінність методу стандартизації ?

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ
  1. За допомогою якого методу можна встановити силу кореляційного зв’язку між статтю населення та його смертністю від інфаркту міокарда ?

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ’Я
1. У даний час немає єдиного визначення поняття “здоров’я” населення. У світовій практиці прийнято характеризувати індивідуальне здоров’я, використовуючи різн

Й ОЦІНКИ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  1. Демографія - наука про народонаселення. В її предмет і задачі входять вивчення чисельності, складу, механічного й природного руху населення

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ. ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ
  1. В поточному році в районі діяльності поліклініки зареєстровано 1450 захворювань на 1000 населення, в тому числі 650 випадків з вперше встан

ІНВАЛІДНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
  1. Серед причин первинної інвалідності дорослого та працездатного населення України хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби нервово

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК НАСЕЛЕННЯ
  1. Фізичний розвиток є важливим показником здоров’я населення. Які ознаки використовують для оцінки морфо-функціонального розвитку дитини ?

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ
1. Одним з основних завдань охорони здоров’я є збереження та укріплення здоров’я населення. Важлива роль у цьому належить лікувально-профілактичній допомозі.

ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. Реєстратура – це один із підрозділів поліклініки, який виконує ряд функцій. Визначте, що з наведеного слід віднести до її функції:

ДОПОМОГИ РОБІТНИКАМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
  1. Визначте, до якого типу буде віднесена медико-санітарна частина, якщо вона надає лікувально-профілактичну допомогу працюючим на цьому підпр

ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
  1. Охорона здоров’я матері та дитини – це комплекс державних і громадських заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я жінок і дітей та покраща

АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
  1. Жіноча консультація веде диспансерний нагляд за вагітними жінками, в тому числі і з нормальним перебігом вагітності. З якою періодичністю в

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ
  1. Однією з задач міської дитячої поліклініки є надання медичної допомоги дітям у дошкільних закладах і школах. На яку кількість учнів в загал

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЇЇ ЗАСАДАХ
1. На стан здоров’я населення суттєво впливають соціально-економічні та санітарно-екологічні чинники. Знання цих чинників допоможе сімейному лікарю успішно ви

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Група лікарів отримала від медичної страхової компанії замовлення на створення підприємницького закладу для виконання медичного розділу зоб

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ
1. “Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” складаються з:   А

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СТІЙКОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТИ
1. У населеному пункті з чисельністю населення 30 тис. отримують пенсії по інвалідності 150 чоловік. Який статистичний показник можна розрахувати для аналізу

САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
1. У великому промисловому регіоні вивчається ефективність діяльності санепідстанції (СЕС). Необхідно визначити одиницю спостереження:

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
1. Засновники наукового менеджменту зробили значний внесок в теорію й практику менеджменту. Хто є засновником першої (класичної) школи управління?

НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Медико-гігієнічне навчання та виховання населення є невід’ємною частиною діяльності лікаря. З переходом на засади сімейної медицини суттєво

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги