рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ДОПОМОГИ РОБІТНИКАМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

ДОПОМОГИ РОБІТНИКАМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ - раздел Медицина, Соціальна медицина та організація   1. Визначте, До Якого ...

 

1. Визначте, до якого типу буде віднесена медико-санітарна частина, якщо вона надає лікувально-профілактичну допомогу працюючим на цьому підприємстві, членам їх сімей та населенню, яке проживає в районі діяльності МСЧ
  А Загальна
  В Закрита
  С Відомча
  D Змішана
  Відкрита
     
2. В залежності від того, які контингенти населення обслуговує медико-санітарна частина, вона може бути відкритою чи закритою. Яке з наведених положень характерне для закритої МСЧ ?
  А Надання лікувально-профілактичної допомоги окремим категоріям працюючих
  В Надання лікувально-профілактичної допомоги працівникам цього підприємства та членам їх сімей
  С Надання лікувально-профілактичної допомоги працюючим на підприємстві, членам їх сімей та населенню, яке проживає в районі діяльності МСЧ
  *D Надання лікувально-профілактичної допомоги тільки працівникам цього підприємства
  Е Надання тільки спеціалізованої медичної допомоги
     
3. Медико-санітарна частина, як головний заклад надання лікувально-профілактичної допомоги працюючим на промислових підприємствах, вирішує ряд завдань. Визначте, що з наведеного нижче є одним із цих завдань
  А Реорганізація фельдшерських здоров пунктів в лікарські
  Максимальне наближення до місця роботи медичної допомоги
  С Розробка стандартів якості медичної допомоги
  D Поширення пересувних форм організації медичної допомоги працюючим
  Е Розробка моделі кінцевих результатів
     
4. Лікувально-профілактична допомога робітникам промислових підприємств надається різними закладами охорони здоров’я. Назвіть, який з нижченаведених закладів надає медичну допомогу цим робітникам
  * А Медико-санітарні частини
  В Диспансери
  С Діагностичні центри
  D Санітарно-епідеміологічні заклади
  Е Станції переливання крові
     
5. Основними принципами організації медичної допомоги працюючим на промислових підприємствах є: профілактична спрямованість, доступність, цехова дільничність. Визначте, на яку кількість працюючих на державних підприємствах з шкідливими та небезпечними умовами праці передбачається посада цехового лікаря-терапевта.
  * А На 1500 працюючих
  В На 2000 працюючих
  С На 2500 працюючих
  D На 3000 працюючих
  Е Більше 3000 працюючих
     
6. При обстеженні умов праці в цеху машинобудівного заводу, де проводиться холодна обробка металу, встановлено, що робітники піддаються шкідливій дії шуму. Працівники даного цеху підлягають обов’язковим періодичним медичним оглядам. Якими нормативними документами необхідно користуватись при визначенні переліку протипоказань для роботи в умовах дії шуму ?
  A Постанова №1218 Про затвердження Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу України
  B Наказ №45 Положення про медичний огляд працівників певних категорій
  *C Наказ № 555 Про вдосконалення системи медичних оглядів працюючих і водіїв індивідуальних транспортних засобів
  D Постанова №1662 Про затвердження переліку професійних захворювань
  E Постанова №1109 Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні
     
7. Для аналізу професійної захворюваності розраховують її показники. Що є основою для розрахунку цього показника ?
  A 100 працюючих
  * B 10000 працюючих
  C 100 мешканців регіону
  D 1000 працюючих, що пройшли періодичний медичний огляд
  E на будь-яке число (100, 1000, 10000 тощо) працюючих на підприємстві, в галузі, регіоні в залежності від числа професійних захворювань
     
8. При плануванні обов’язкових попередніх і періодичних медичних оглядів робітників промислових підприємств визначається список необхідних для роботи в комісії лікарів-спеціалістів, необхідні лабораторні й функціональні дослідження, періодичність медоглядів і медичні протипоказання для роботи під впливом шкідливого виробничого чинника. Вкажіть, яка інформація вміщується в наказі №555 для кожного шкідливого чинника:
  * A Періодичність медогляду, склад медичної комісії, необхідні лабораторні та інструментальні дослідження, медичні протипоказання для прийняття на роботу
  B Періодичність медогляду й склад комісії
  C Необхідні лабораторні та інструментальні дослідження
  D Медичні протипоказання
  E Профзахворювання, яке може виникнути
     
9. У медико-санітарній частині проводиться відбір групи часто хворіючих. Які критерії при цьому будуть використані ?
  * A 4 і більше етіологічно пов’язаних захворювань або 6 і більше етіологічно не пов’язаних захворювань за поточний рік
  B 5 і більше етіологічно пов’язаних захворювань або 6 і більше етіологічно не пов’язаних захворювань за поточний рік.
  C 4 і більше етіологічно пов’язаних захворювань або 5 і більше етіологічно не пов’язаних захворювань за поточний рік
  D Більше 3-ох випадків захворювань протягом року незалежно від етіології
  E Більше 4-ох випадків захворювань протягом року незалежно від етіології
     
10. На підприємствах зі шкідливими та небезпечними умовами праці штатними нормативами передбачається 1 посада цехового лікаря-терапевта на:
  A 2000 працюючих
  * B 1500 працюючих
  C 2500 працюючих
  D 3000 працюючих
  E 4000 працюючих
     
11. На підприємстві для оцінки стану здоров’я працюючих крім офіційної статистичної форми звітності про причини тимчасової непрацездатності (Ф-23ТН) використовують методику поглибленого аналізу захворюваності з тимчасовою втратою працездатності. На основі якого основного документу ведеться при цьому розробка матеріалів захворюваності ?
  * A Карти особового обліку працівника
  B Історії хвороби
  C Листка тимчасової непрацездатності
  D Медичної карти амбулаторного хворого
  E Статистичного талону для реєстрації заключного діагнозу
     
12. У великому промисловому регіоні північно-східної України на підприємстві вугільної промисловості вирішується питання про відкриття самостійної медико-санітарної частини. При якій кількості працюючих на підприємстві вугільної промисловості можна відкрити самостійну МСЧ ?
  A Не менше 3000 працюючих
  * B Не менше 2500 працюючих
  C Не менше 3500 працюючих
  D Не менше 4000 працюючих
  E Не менше 4500 працюючих
     
13. Цеховим лікарем на підприємстві щорічно проводиться аналіз стану здоров’я робітників. На які диспансерні групи здоров’я розподіляються робітники підприємства ?
  * A Здорові, практично здорові, хворі за трьома стадіями компенсації патологічного процесу
  B Здорові, хворі на важливі неепідемічні захворювання, практично здорові
  C Здорові, хворі з тимчасовою втратою працездатності, хворі з декомпенсованим перебігом захворювання
  D Здорові, ті , які часто хворіють з компенсованим перебігом хвороби
  E Здорові, хворі на гострі захворювання, хворі з субкомпенсованим перебігом хвороби
     
14. Хворий внаслідок виробничої травми, яка обумовила значну втрату зору, переніс операцію на очах і потребує підготовки для іншої виробничої діяльності. Який вид реабілітації найбільш доцільно застосувати лікарю в даному випадку ?
  A Соціальну реабілітацію
  * B Професійну реабілітацію
  C Повну реабілітацію
  D Психологічну реабілітацію
  E Медичну реабілітацію
     
15. З 450-ти робітників металургійного заводу, які підлягали профілактичним оглядам у поточному році, оглянуто в поліклініці медико-санітарної частини 378 осіб. У результаті – одного працівника тимчасово відсторонено від роботи, 20-ти – рекомендовано пройти подальше оздоровлення в санаторіях-профілакторіях, 12-м – надано дієтичне харчування. Який показник, що характеризує профілактичну роботу поліклініки, доцільно використати в даному випадку?
  Повнота охоплення періодичними медичними оглядами
  В Частота виявлення захворювань під час оглядів
  С Питома вага осіб, тимчасово звільнених від роботи
  Д Питома вага осіб, яким надано дієтичне харчування
  Е Питома вага осіб, яких оздоровлено в профілакторії
     
16. Основними принципами організації медичної допомоги працюючим на промислових підприємствах є: профілактична спрямованість, доступність, цехова дільничність. Визначте, на яку кількість працюючих на державних підприємствах з шкідливими та небезпечними умовами праці передбачається посада цехового лікаря-терапевта.
  А На 1500 працюючих
  На 2000 працюючих
  С На 2500 працюючих
  D На 3000 працюючих
  Е Більше 3000 працюючих
     
17. До завдань медико-санітарної частини відноситься максимальне наближення до місця роботи медичної допомоги, участь у розробці комплексного плану санітарно-оздоровчих заходів та інші. Визначте, яке з наведених положень також відноситься до завдань МСЧ
  * А Запобігання та зниження захворюваності, травматизму та інвалідності на підприємстві
  В Реорганізація фельдшерських здоров пунктів в лікарські
  С Розробка стандартів якості медичної допомоги
  D Поширення пересувних форм організації медичної допомоги працюючим
  Е Розробка моделі кінцевих результатів
     
18. Цехові терапевтичні дільниці є одним із видів територіальних дільниць. Визначте, що необхідно враховувати при формуванні цехової дільниці
  А Подібність технологічних процесів та віковий склад працюючих
  В Радіус обслуговування та віковий склад працюючих
  С Чисельність працюючих та їх склад за стажем
  D Віковий склад працюючих та їх склад за стажем
  Чисельність працюючих та подібність технологічних процесів

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Соціальна медицина та організація

Методи оцінки вірогідності результатів статистичного дослідження.. Непараметричні методи оцінки вірогідности.. Динамічні ряди і їх характеристика метод..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ДОПОМОГИ РОБІТНИКАМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Эвакуационные возможности воздушных судов
Тип летатель­ного аппарата Количество мест при варианте компоновки Время переоборудования в санитарный вариант, мин Время погр

ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ СТАТИСТИКИ.
1. Статистика має стародавні корені. Є дані про те, що в стародавньому Китаї проводився перепис населення, але дослідження мали безсистемний, хаотичний характ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ЙОГО ЕТАПИ
1. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у ви

ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ
1. Для розрахунку показників здоров’я населення використовуються відносні показники. Що характеризує показник інтенсивності ?  

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ.
  1. У річному звіті наведені дані про рівні розповсюдженості захворювань серед населення району за ряд років. Який вид графічного зображення сл

ЇХ ВИДИ ТА ПРИЦИПИ ПОБУДОВИ
1. Варіаційний ряд складається із варіант – числових значень ознак, що вивчаються. Визначте другий складовий елемент варіаційного ряду:

МЕТОДИКА ЇХНЬОГО ОБЧИСЛЕННЯ
  1. Укажіть, чи можна за допомогою середніх величин проводити порівняння між собою статистичних сукупностей з різною варіацією кількісної ознак

ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОМАНІТНІСТІ ОЗНАК
  1. Який із критеріїв ступеня неоднорідності ознак визначається крайніми значеннями варіант у варіаційному ряді ?  

РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. В яких випадках виникає необхідність оцінки достовірності отриманих результатів статистичного дослідження ?   A

ВІРОГІДНОСТИ РІЗНИЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. При проведенні медико-статистичних досліджень досить часто доводиться використовувати методи статистичного аналізу даних, представлених у напівкількісному,

І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Народжуваність в одній із областей України за останні 5 років становила: 8,7‰, 8,3‰, 7,8‰, 7,8‰, 8.5‰. Який динамічний ряд наведено ?

МЕТОД СТАНДАРТИЗАЦІЇ
1. У практичній охороні здоров’я часто доводиться розраховувати стандартизовані показники. У чому полягає практична цінність методу стандартизації ?

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ
  1. За допомогою якого методу можна встановити силу кореляційного зв’язку між статтю населення та його смертністю від інфаркту міокарда ?

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ’Я
1. У даний час немає єдиного визначення поняття “здоров’я” населення. У світовій практиці прийнято характеризувати індивідуальне здоров’я, використовуючи різн

Й ОЦІНКИ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  1. Демографія - наука про народонаселення. В її предмет і задачі входять вивчення чисельності, складу, механічного й природного руху населення

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ. ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ
  1. В поточному році в районі діяльності поліклініки зареєстровано 1450 захворювань на 1000 населення, в тому числі 650 випадків з вперше встан

ІНВАЛІДНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
  1. Серед причин первинної інвалідності дорослого та працездатного населення України хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби нервово

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК НАСЕЛЕННЯ
  1. Фізичний розвиток є важливим показником здоров’я населення. Які ознаки використовують для оцінки морфо-функціонального розвитку дитини ?

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ
1. Одним з основних завдань охорони здоров’я є збереження та укріплення здоров’я населення. Важлива роль у цьому належить лікувально-профілактичній допомозі.

ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. Реєстратура – це один із підрозділів поліклініки, який виконує ряд функцій. Визначте, що з наведеного слід віднести до її функції:

ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. В поліклініку обласної лікарні направили з центральної районної міської лікарні хворого. Яка основна мета направлення ?

ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
  1. Охорона здоров’я матері та дитини – це комплекс державних і громадських заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я жінок і дітей та покраща

АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
  1. Жіноча консультація веде диспансерний нагляд за вагітними жінками, в тому числі і з нормальним перебігом вагітності. З якою періодичністю в

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ
  1. Однією з задач міської дитячої поліклініки є надання медичної допомоги дітям у дошкільних закладах і школах. На яку кількість учнів в загал

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЇЇ ЗАСАДАХ
1. На стан здоров’я населення суттєво впливають соціально-економічні та санітарно-екологічні чинники. Знання цих чинників допоможе сімейному лікарю успішно ви

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Група лікарів отримала від медичної страхової компанії замовлення на створення підприємницького закладу для виконання медичного розділу зоб

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ
1. “Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” складаються з:   А

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СТІЙКОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТИ
1. У населеному пункті з чисельністю населення 30 тис. отримують пенсії по інвалідності 150 чоловік. Який статистичний показник можна розрахувати для аналізу

САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
1. У великому промисловому регіоні вивчається ефективність діяльності санепідстанції (СЕС). Необхідно визначити одиницю спостереження:

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
1. Засновники наукового менеджменту зробили значний внесок в теорію й практику менеджменту. Хто є засновником першої (класичної) школи управління?

НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Медико-гігієнічне навчання та виховання населення є невід’ємною частиною діяльності лікаря. З переходом на засади сімейної медицини суттєво

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги