рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ - раздел Медицина, Соціальна медицина та організація   1. Жіноча Консультація...

 

1. Жіноча консультація веде диспансерний нагляд за вагітними жінками, в тому числі і з нормальним перебігом вагітності. З якою періодичністю в першу половину вагітності такі жінки мають відвідувати акушера-гінеколога з профілактичною ціллю ?
  * А Один раз на місяць
  B Два рази в місяць
  C Три рази в місяць
  D Чотири рази в місяць
  E П’ять разів у місяць
     
2. На хімічному виробництві робітниця зайнята дозуванням, зважуванням та завантаженням у камеру реакції вихідних продуктів синтезу полімерних матеріалів. Лікарем акушером-гінекологом у робітниці встановлена вагітність. Які профілактичні заходи необхідно застосувати для запобігання негативного впливу хімічних чинників на організм робітниці та майбутню дитину ?
  А Збільшення кількості регламентованих перерв
  B Зменшення тривалості робочого дня
  C Зменшення часу дії хімічних чинників
  *D Перевід на роботу, не пов’язану з дією шкідливих чинників
  E Надання додаткових вихідних днів
     
3. Під наглядом жіночої консультації протягом року знаходилося 620 вагітних жінок, 310 з них стали на облік у термін до 12 тижнів вагітності. Вкажіть назву показника, за допомогою якого найкраще оцінити діяльність жіночої консультації в даній ситуації:
  * А Своєчасність постановки на облік вагітних у жіночій консультації
  B Повнота охоплення вагітних диспансерним спостереженням
  C Регулярність спостереження за вагітними жінками
  D Частота помилок у визначенні термінів пологів
  E Частота окремих гінекологічних захворювань
     
4. Жінка звернулася до жіночої консультації, де їй встановлено вагітність 10 тижнів та поставлено на облік. Скільки разів відвідувати жіночу консультацію протягом вагітності за нормального її перебігу слід порадити жінці ?
  А 6-8 разів
  * B 12-13 разів
  С 14-16 разів
  D 16-18 разів
  E 10-12 разів
     
5. Вагітна стала на облік у жіночій консультації в термін вагітності 11 тижнів і перебувала під наглядом протягом усього строку при нормальному перебігу вагітності. Який з наведених документів обов’язково повинен видати лікар вагітній для госпіталізації до пологового будинку ?
  А Направлення на госпіталізацію
  B Особисту картку вагітної
  C Листок непрацездатності
  D Довідку санепідстанції
  * E Обмінну карту пологового будинку, пологового відділення лікарні
     
6. Жінка стала на облік у жіночій консультації в термін вагітності 10 тижнів і перебувала під наглядом протягом всього строку при нормальному перебігу вагітності. Який строк вагітності є оптимальним у цьому випадку для видачі лікарем обмінної карти пологового будинку, пологового відділення лікарні ?
  * А 32 тижні
  B 28 тижнів
  C 36 тижнів
  D 30 тижнів
  E 34 тижні
     
7. У місті N з населенням 250 000 за рік народилося 420 дітей: 120 пологів були передчасними, 200 пологів - у строк та 100 – запізнілими. Аналіз яких документів дає найкращу можливість отримати інформацію про частоту різних за строком пологів у населеному пункті ?
  А Історія розвитку новонародженого (ф.№112/0)
  B Журнал прийому вагітних та породіль (ф. № 002/0)
  C Особиста карта вагітної (ф.№ 111/0)
  D Обмінна карта пологового будинку, пологового відділення лікарні (ф. № 113/0)
  *E Історія пологів (ф.№ 096/0)
     
8. На першому прийомі вагітної акушер-гінеколог дає їй направлення на консультацію до інших лікарів спеціалістів. У яких спеціалістів вона має обов’язково пройти огляд ?
  А Терапевта, ендокринолога
  * B Терапевта, стоматолога
  C Стоматолога, фтизіатра
  D ЛОР-лікаря, окуліста
  E Стоматолога, кардіолога
     
9. До управлінського персоналу об’єднаного пологового будинку відносяться: головний лікар, заступник головного лікаря, завідуючий жіночою консультацією, завідуючі відділеннями та інші. При наявності якої кількості лікарів виділяється самостійна посада завідувача жіночої консультації ?
  А П'яти посад акушерів-гінекологів
  * B Шести посад акушерів-гінекологів
  C Семи посад акушерів-гінекологів
  D Восьми посад акушерів-гінекологів
  E Дев'яти посад акушерів-гінекологів
     
10. Жіноча консультація об’єднаного пологового будинку забезпечує систематичне спостереження за станом здоров’я вагітних жінок. Яке оптимальне число відвідувань жіночої консультації вагітною жінкою, яка не має ускладнень вагітності ?
  А 7-10
  * В 12-13
  C 15-16
  D 20-22
  E Не більше 24
     
11. Педіатр відділення новонароджених пологового будинку (неонатолог) проводить лікувально-профілактичні заходи щодо забезпечення фізичного й нервово-психічного розвитку, догляду, обстеження дітей та інше. Яке навантаження лікаря-педіатра (неонатолога) у стаціонарі пологового будинку по нагляду за здоровими дітьми ?
  * А 25 ліжок на одного лікаря
  B 15 ліжок на одного лікаря
  C 20 ліжок на одного лікаря
  D 10 ліжок на одного лікаря
  E 30 ліжок на одного лікаря
     
12. Одним із принципів роботи об’єднаного пологового будинку є дільничність. Відповідно до наказу МОЗ України № 33 від 23.02.2000 чисельність жінок на акушерській дільниці складає:
  А 3000 жінок
  * B 3300 жінок
  C 2500 жінок
  D 4000 жінок
  E 150 та більше жінок
     
13. Педіатр відділення новонароджених пологового будинку (неонатолог) проводить лікувально-профілактичні заходи щодо забезпечення фізичного, нервово-психічного розвитку, догляду, обстеження дітей та інше. Яке навантаження лікаря-педіатра (неонатолога) у стаціонарі пологового будинку в обсерваційному відділенні ?
  А 25 ліжок на одного лікаря
  B 15 ліжок на одного лікаря
  C 20 ліжок на одного лікаря
  * D 10 ліжок на одного лікаря
  E 30 ліжок на одного лікаря
     
14. До управлінського персоналу об’єднаного пологового будинку відносяться: головний лікар, заступник головного лікаря, завідуючий жіночою консультацією, завідуючі відділеннями та інші. При наявності якої кількості лікарів виділяється посада заступника головного лікаря з медичної частини ?
  А 10 лікарів включаючи головного лікаря
  B 15 лікарів включаючи головного лікаря
  * C 20 лікарів включаючи головного лікаря
  D 25 лікарів включаючи головного лікаря
  E 30 лікарів включаючи головного лікаря
     
15. Важливе місце в забезпеченні акушерсько-гінекологічною допомогою займає пологовий будинок. Яке навантаження акушера-гінеколога в фізіологічному акушерському відділенні пологового будинку ?
  А 10 ліжок на одного лікаря
  * B 15 ліжок на одного лікаря
  C 20 ліжок на одного лікаря
  D 25 ліжок на одного лікаря
  E 30 ліжок на одного лікаря
     
16. До стаціонарозамінюючих форм надання медичної допомоги населенню відносяться денні стаціонари, домашні стаціонари, лікарняні стаціонари для денного перебування хворих. В якому медичному закладі створюються денні стаціонари для обстеження й лікування хворих, які знаходяться під диспансерним наглядом ?
  А Акушерських відділеннях стаціонару
  B Консультації ,,Шлюб і сім’я”
  C Гінекологічних відділеннях стаціонару
  *D Жіночих консультаціях
  E Диспансерах
     
17. В жіночій консультації спостерігається 230 вагітних жінок, які не мають ускладнень вагітності. Яка періодичність відвідування акушера-гінеколога у першій половині вагітності ?
  * А Один раз на місяць
  B Два рази на місяць
  C Один раз на тиждень
  D Три рази на місяць
  E Чотири рази на місяць
     
18. В жіночій консультації зареєстровано 3 тисячі жінок з різними гінекологічними захворюваннями. Знаходяться під диспансерним наглядом 2,5 тис. З якими з нижченаведених станів жінки беруться під диспансерний нагляд ?
  А Екстрагенітальні захворювання
  * B Хворі на ерозію та поліпи шийки матки
  C Ті, що мали в анамнезі багатоплідну вагітність
  D Жінки, які мали в анамнезі аборт
  E Жінки, які мають захворювання системи кровообігу.
     
19. Під наглядом жіночої консультації знаходиться 50 вагітних, які не мають ускладнень вагітності. Яка періодичність відвідування цими жінками жіночої консультації у другій половині вагітності ?
  А 1 раз на місяць
  * B 2 рази на місяць
  C 3 рази на місяць
  D 4 рази на місяць
  E 5 раз на місяць
     
20. В жіночій консультації з приводу вагітності спостерігається 180 жінок. З яким із нижченаведених документів вагітна поступає в пологовий будинок ?
  А Індивідуальна карта вагітної
  B Медична карта амбулаторного хворого
  C Статистичний талон для реєстрації заключних діагнозів
  * D Обмінна карта пологового будинку, пологового відділення лікарні
  E Контрольна карта диспансерного спостереження
     
21. Під наглядом жіночої консультації знаходиться 300 вагітних жінок. Всі вони обстежені акушером-гінекологом і терапевтом. Який лікар ще обов`язково проводить обстеження вагітних ?
  А Невропатолог
  B Ендокринолог
  * C Стоматолог
  D Хірург
  E Психіатр
     
22. Жіноча консультація обслуговує район, де проживає 20000 жінок старше 15 років. Яка рекомендована чисельність жінок на акушерській дільниці ?
  А 2500 жінок
  B 3000 жінок
  * C 3300 жінок
  D 5000 жінок
  E 5500 жінок
     
23. В жіночій консультації зареєстровано 3000 жінок з різними гінекологічними захворюваннями. Протягом року були непрацездатними 200 жінок. На який максимальний строк дільничний акушер-гінеколог може одноразово видати листок непрацездатності ?
  А На 3 дні
  * B На 5 днів
  C На 10 днів
  D На 12 днів
  E На 3 місяці
     
24. Під наглядом жіночої консультації знаходиться 350 вагітних жінок, зі строком вагітності до 12 тижнів звернулося 300 жінок. Який показник діяльності жіночої консультації слід обчислити на основі цих даних ?
  А Частота відвідувань вагітними акушерів-гінекологів з приводу вагітності
  * B Своєчасність звернень до акушерів-гінекологів з приводу вагітності
  C Повнота обстежень терапевтом
  D Частота екстрагенітальних захворювань у вагітних
  E Повнота лабораторних обстежень
     
25. В жіночій консультації зареєстровано 500 вагітних жінок. Отримали листок непрацездатності у зв`язку з допологовою відпусткою 300 жінок. На якій термін (днів) видається листок в зв`язку з декретною відпусткою ?
  А Допологова відпустка на 56 днів
  B Післяпологова відпустка на 56 днів або на 70 днів при ускладненнях пологів
  * C Відпустка на 126 днів (70 днів до пологів та 56 після пологів)
  D Допологова відпустка на 65 днів
  E Допологова та післяпологова відпустка на 156 днів
     
26. В акушерське відділення на 40 ліжок протягом року поступило 890 вагітних жінок. Який показник діяльності акушерського відділення слід розрахувати за цими даними ?
  А Середню тривалість перебування на ліжку
  B Середньорічну зайнятість ліжка
  * C Оберт ліжка
  D Тривалість перебування вагітної у відділенні
  E Середня чисельність вагітних
     
27. В стаціонарі гінекологічного відділення на протязі року лікувалось 6500 жінок, які провели там 102000 ліжко-днів. Який показник діяльності гінекологічного відділення можна розрахувати за цими даними ?
  А Середнє число роботи ліжка за рік
  B Число ліжок у відділеннях
  C Оберт ліжок
  * D Середню тривалість перебування хворого в стаціонарі
  E Планове число роботи ліжка за рік
     
28. В стаціонарі гінекологічного відділення середньорічне число ліжок – 250. Протягом року жінками було проведено 95200 ліжко-днів. Який показник діяльності гінекологічного відділення можна розрахувати за цими даними ?
  А Оберт ліжка
  * B Середню зайнятість ліжка за рік
  C Число ліжок у відділеннях
  D Середню тривалість перебування в стаціонарі
  E Планове число днів роботи ліжка за рік
     
29. При оцінці діяльності жіночої консультації за рік були виявлені дефекти в її роботі. Який із наведених показників є показником недоліків у роботі (показником дефектів) ?
  А Рівень якості диспансеризації
  B Рівень якості лікування гінекологічних хворих
  C Середня тривалість втрати працездатності
  * D Пізнє взяття вагітних під нагляд (після 28 тижнів)
  E Первинний вихід на інвалідність
     
30. Пологовий будинок має ряд структурних підрозділів для надання акушерсько-гінекологічної допомоги жінкам. Визначте один з основних його підрозділів:
  А Диспансер
  * B Стаціонар
  C Профілакторій
  D Центр здоров`я
  E Організаційно-методичний кабінет
     
31. Жіноча консультація у своїй структурі має різні підрозділи. Визначте один з основних її підрозділів:
  * А Кабінети акушерів-гінекологів
  B Долікарняний кабінет
  C Відділення профілактики
  D Анамнестичний кабінет
  E Відділення профілактичних оглядів
     
32. Одним із розділів роботи акушера-гінеколога є диспансеризація жінок. Які жінки підлягають диспансерному спостереженню у цього лікаря ?
  А Хворі та здорові жінки
  * B Жінки, які хворіють на безплідність
  C Жінки, які мали в анамнезі аборт
  D Жінки, які мали в анамнезі багатоплідну вагітність
  E Жінки, які мають шкідливі умови праці
     
33. В процесі надання лікувально-профілактичної допомоги жінкам, жіноча консультація вирішує ряд задач. Визначте, яке з наведених положень відноситься до її задач:
  * А Проведення заходів з профілактики ускладнень вагітності, пологів, післяпологового періоду та гінекологічних захворювань
  B Аналіз захворюваності з тимчасовою втратою працездатності
  C Працевлаштування вагітних жінок, які мають шкідливі умови праці
  D Проведення оздоровчих заходів на підприємствах
  E Оздоровлення навколишнього середовища
     
34. В жіночій консультації крім акушерів-гінекологів важливу роль в охороні здоров’я жінок відіграють лікарі інших спеціальностей (терапевти та стоматологи). На яку кількість дорослого населення виділяється посада лікаря-терапевта в жіночій консультації ?
  А 1 посада на 20 тис. населення
  B 1 посада на 40 тис. населення
  * C 1 посада на 60 тис. населення
  D 1 посада на 80 тис. населення
  E 1 посада на 100 тис. населення
     
35. В жіночій консультації крім акушерів-гінекологів важливу роль в охороні здоров’я жінок відіграють лікарі інших спеціальностей (терапевти та стоматологи). На яку кількість дорослого населення виділяється посада лікаря-стоматолога в жіночій консультації ?
  А 1 посада на 20 тис. населення
  B 1 посада на 40 тис. населення
  C 1 посада на 60 тис. населення
  D 1 посада на 80 тис. населення
  * E 1 посада на 100 тис. населення
     
36. В процесі надання лікувально-профілактичної допомоги жінкам, жіноча консультація вирішує ряд задач. Визначте, яке з наведених положень відноситься до її задач:
  А Аналіз захворюваності з тимчасовою втратою працездатності
  B Працевлаштування вагітних жінок, які мають шкідливі умови праці
  C Впровадження сучасних методів профілактики, діагностики та лікування
  *D Проведення оздоровчих заходів на підприємствах
  E Оздоровлення навколишнього середовища
     
37. Серед дівчаток 12-14 років спостерігалось зростання гінекологічних захворювань, 20% з числа хворих мають потребу в стаціонарному лікуванні. Виберіть найбільш раціональне поєднання етапів організації медичної допомоги в даному випадку.
  А Акушер-гінеколог поліклінічного прийому – гінекологічний стаціонар
  B Педіатр – дитячий гінеколог
  *C Педіатр – гінекологічний стаціонар
  D Педіатр – акушер-гінеколог
  E Педіатр – дитячий гінеколог – гінекологічний стаціонар
     
38. Жіноча консультація, як головний заклад по наданню амбулаторно–поліклінічної акушерсько–гінекологічної допомоги, може бути як самостійним закладом, а також входити до складу міської лікарні, медико–санітарної частини та інших. Складовою частиною ще якого закладу може бути жіноча консультація.
  * А Складовою частиною самостійної поліклініки.
  В Складовою частиною сільської лікарської дільниці.
  С Складовою частиною діагностичного центру.
  D Складовою частиною санітарно – епідеміологічної станції.
  Е Складовою частиною МСЕК.
     
39. Серед завдань жіночої консультації – надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги, проведення заходів з профілактики ускладнень вагітності, пологів, післяполового періоду та гінекологічних захворювань, впровадження сучасних методів профілактики діагностики та лікування та ін. Що з наведеного також відноситься до завдань жіночої консультації.
  А Працевлаштування вагітних.
  В Аналіз захворюваності з тимчасовою втратою працездатності.
  С Проведення оздоровчих заходів на підприємствах.
  *D Надання соціально–правової допомоги.
  Е Всі відповіді вірні.
     
40. В обов’язки жіночої консультації входить також ведення медичної облікової документації. Це: індивідуальна карта вагітної та породіллі, обмінна карта пологового будинку, лікарський висновок про переведення вагітної жінки на іншу роботу та ін. Що з наведеного також відноситься до цієї документації.
  * А Контрольна карта диспансерного спостереження.
  В Медична карта переривання вагітності.
  С Карта профілактичних щеплень.
  D Протокол патологоанатомічних розтинів.
  Е Всі відповіді вірні.
     
41. Серед медичної облікової документації, яку веде жіноча консультація, індивідуальна карта вагітної, обмінна карта полового будинку та ін. Що з наведеного також відноситься до цієї документації.
  А Карта профілактичних щеплень.
  В Медична карта переривання вагітності.
  * С Медична карта амбулаторного хворого.
  D Протокол патологоанатомічних розтинів.
  Е Всі відповіді вірні.
     
42. У працюючої жінки захворіла дитина віком 5 років. Діагноз: пневмонія. Дитина не госпіталізована. На який максимальний термін лікар-педіатр дитячої поліклініки має право видати листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною, віком до 5 років?
  А До 3 календарних днів.
  В До 12 календарних днів.
  С До 9 календарних днів.
  *D До 6 календарних днів.
  Е На 14 календарних днів і більше.
     
         

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Соціальна медицина та організація

Методи оцінки вірогідності результатів статистичного дослідження.. Непараметричні методи оцінки вірогідности.. Динамічні ряди і їх характеристика метод..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Эвакуационные возможности воздушных судов
Тип летатель­ного аппарата Количество мест при варианте компоновки Время переоборудования в санитарный вариант, мин Время погр

ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ СТАТИСТИКИ.
1. Статистика має стародавні корені. Є дані про те, що в стародавньому Китаї проводився перепис населення, але дослідження мали безсистемний, хаотичний характ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ЙОГО ЕТАПИ
1. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у ви

ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ
1. Для розрахунку показників здоров’я населення використовуються відносні показники. Що характеризує показник інтенсивності ?  

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ.
  1. У річному звіті наведені дані про рівні розповсюдженості захворювань серед населення району за ряд років. Який вид графічного зображення сл

ЇХ ВИДИ ТА ПРИЦИПИ ПОБУДОВИ
1. Варіаційний ряд складається із варіант – числових значень ознак, що вивчаються. Визначте другий складовий елемент варіаційного ряду:

МЕТОДИКА ЇХНЬОГО ОБЧИСЛЕННЯ
  1. Укажіть, чи можна за допомогою середніх величин проводити порівняння між собою статистичних сукупностей з різною варіацією кількісної ознак

ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОМАНІТНІСТІ ОЗНАК
  1. Який із критеріїв ступеня неоднорідності ознак визначається крайніми значеннями варіант у варіаційному ряді ?  

РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. В яких випадках виникає необхідність оцінки достовірності отриманих результатів статистичного дослідження ?   A

ВІРОГІДНОСТИ РІЗНИЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. При проведенні медико-статистичних досліджень досить часто доводиться використовувати методи статистичного аналізу даних, представлених у напівкількісному,

І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Народжуваність в одній із областей України за останні 5 років становила: 8,7‰, 8,3‰, 7,8‰, 7,8‰, 8.5‰. Який динамічний ряд наведено ?

МЕТОД СТАНДАРТИЗАЦІЇ
1. У практичній охороні здоров’я часто доводиться розраховувати стандартизовані показники. У чому полягає практична цінність методу стандартизації ?

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ
  1. За допомогою якого методу можна встановити силу кореляційного зв’язку між статтю населення та його смертністю від інфаркту міокарда ?

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ’Я
1. У даний час немає єдиного визначення поняття “здоров’я” населення. У світовій практиці прийнято характеризувати індивідуальне здоров’я, використовуючи різн

Й ОЦІНКИ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  1. Демографія - наука про народонаселення. В її предмет і задачі входять вивчення чисельності, складу, механічного й природного руху населення

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ. ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ
  1. В поточному році в районі діяльності поліклініки зареєстровано 1450 захворювань на 1000 населення, в тому числі 650 випадків з вперше встан

ІНВАЛІДНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
  1. Серед причин первинної інвалідності дорослого та працездатного населення України хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби нервово

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК НАСЕЛЕННЯ
  1. Фізичний розвиток є важливим показником здоров’я населення. Які ознаки використовують для оцінки морфо-функціонального розвитку дитини ?

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ
1. Одним з основних завдань охорони здоров’я є збереження та укріплення здоров’я населення. Важлива роль у цьому належить лікувально-профілактичній допомозі.

ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. Реєстратура – це один із підрозділів поліклініки, який виконує ряд функцій. Визначте, що з наведеного слід віднести до її функції:

ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. В поліклініку обласної лікарні направили з центральної районної міської лікарні хворого. Яка основна мета направлення ?

ДОПОМОГИ РОБІТНИКАМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
  1. Визначте, до якого типу буде віднесена медико-санітарна частина, якщо вона надає лікувально-профілактичну допомогу працюючим на цьому підпр

ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
  1. Охорона здоров’я матері та дитини – це комплекс державних і громадських заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я жінок і дітей та покраща

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ
  1. Однією з задач міської дитячої поліклініки є надання медичної допомоги дітям у дошкільних закладах і школах. На яку кількість учнів в загал

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЇЇ ЗАСАДАХ
1. На стан здоров’я населення суттєво впливають соціально-економічні та санітарно-екологічні чинники. Знання цих чинників допоможе сімейному лікарю успішно ви

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Група лікарів отримала від медичної страхової компанії замовлення на створення підприємницького закладу для виконання медичного розділу зоб

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ
1. “Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” складаються з:   А

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СТІЙКОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТИ
1. У населеному пункті з чисельністю населення 30 тис. отримують пенсії по інвалідності 150 чоловік. Який статистичний показник можна розрахувати для аналізу

САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
1. У великому промисловому регіоні вивчається ефективність діяльності санепідстанції (СЕС). Необхідно визначити одиницю спостереження:

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
1. Засновники наукового менеджменту зробили значний внесок в теорію й практику менеджменту. Хто є засновником першої (класичної) школи управління?

НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Медико-гігієнічне навчання та виховання населення є невід’ємною частиною діяльності лікаря. З переходом на засади сімейної медицини суттєво

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги