рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ

ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ - раздел Медицина, Соціальна медицина та організація 1. Для Розрахунку Показників Здоров’Я ...

1. Для розрахунку показників здоров’я населення використовуються відносні показники. Що характеризує показник інтенсивності ?
  * А Поширеність явища
  B Питома вага показника
  C Розподіл явищ на долі
  D Структура явища
  E Явище в цілому
     
2. Для характеристики здоров’я населення дільниці сімейний лікар застосував показник інтенсивності. Що характеризує цей показник ?
  А Питому вагу
  * B Частоту явища у своєму середовищі
  C Співвідношення між явищами, які пов’язані між собою
  D Наочно відображає зміни явища в динаміці
  E Неоднорідність явища, яке вивчається
     
3. При аналізі захворюваності, крім показників, які характеризують частоту захворювань серед населення, розраховують також екстенсивні показники. Що характеризує цей показник ?
  А Наочно відображає зміни явища в динаміці
  B Поширеність явища у своєму середовищі
  C Співвідношення між досліджуваними явищами
  *D Питому вагу, структуру явища, що вивчається
  E Неоднорідність явища, яке вивчається
     
4. Для оцінки діяльності закладів охорони здоров'я України застосовують показники співвідношення. Що характеризує цей показник ?
  А Питому вагу явища
  B Частоту явища у своєму середовищі
  * C Співвідношення між різнорідними явищами
  D Наочно відображає зміни явища в динаміці
  E Відношення частини явища до цілого
     
5. Для характеристики роботи органів та закладів охорони здоров'я часто застосовують показник наочності. Що характеризує цей показник ?
  А Питому вагу
  B Частоту явища у своєму середовищі
  C Співвідношення між досліджуваними явищами
  * D Наочно представляє зміни досліджуваного явища в динаміці
  E Відношення частини явища до цілого
     
6. В практичній охороні здоров’я для характеристики захворюваності, смертності використовують інтенсивні показники. Що крім середовища, в якому ці явища відбуваються, необхідно знати для розрахунку інтенсивних показників ?
  А Об'єкт дослідження
  B Розмір статистичної сукупності
  C Розподіл явища на частини
  * D Абсолютні числа досліджуваних явищ
  E Співвідношення між явищем і основою
     
7. Для розрахунку екстенсивного показника, що окрім явища в цілому необхідно знати ?
  А Об'єкт дослідження
  B Розмір статистичної сукупності
  C Співвідношення між явищем і основою
  D Дані явища, яке вивчається за минулий рік
  *E Розподіл явища на частини
     
8. Показник співвідношення часто використовується для характеристики роботи закладів охорони здоров’я. Які дані необхідно мати для розрахунку цього показника ?
  А Об'єкт дослідження
  B Ціле явище і його складові частини
  * C Явища, незалежні одне від одного
  D Дані явища, яке вивчається за минулий рік
  E Співвідношення між явищем і основою
     
9. Що характеризує показник екстенсивності ?
  А Частоту явища
  B Поширеність явища
  C Рівень явища
  *D Структуру явища
  E Динамічні явища
     
10. Для характеристики явищ, що вивчаються, розраховують різні види відносних показників. Охарактеризуйте суть показників співвідношення ?
  А Розподіл явища на частини
  * B Відношення між різнорідними величинами
  C Відношення кожної із порівнюваних величин до початкового рівня, прийнятого за 100%
  D Частота явища в середовищі, у якому воно відбувається
  E Відношення зміни явища в динаміці
     
11. Що характеризує показник наочності ?
  А Розподіл сукупності на його складові частини
  B Відношення між різнорідними величинами
  * C Відношення кожної з порівнюваних величин до рівня, прийнятого за 100%
  D Поширеність явища, яке вивчається
  E Стандартизацію явища
     
12. Визначте, до якого виду статистичного показника відноситься показник поширеності травматизму серед дітей ?
  * А Інтенсивного
  B Екстенсивного
  C Співвідношення
  D Наочності
  E Стандартизованого
     
13. Визначите, до якого виду статистичного показника відноситься показник розподілу смертності населення в залежності від її причин ?
  А Інтенсивного
  * B Екстенсивного
  C Співвідношення
  D Наочності
  E Стандартизованого
   
14. Поліклініка надає медичну допомогу дорослому населенню. При оцінці її діяльності розраховувались показники поширеності захворювань, структура захворюваності, середнє число відвідувань на одного мешканця на рік, навантаження лікарів на амбулаторному прийомі, забезпеченість населення лікарями, ліжками та інші. Який з наведених показників є показником співвідношення ?
  А Поширеність захворювань
  B Структура захворюваності
  *C Забезпеченість лікарями і ліжками
  D Кількість відвідувань на одного мешканця
  E Навантаження лікарів на амбулаторному прийомі
     
15. Для аналізу діяльності амбулаторії з річних звітних документів взяли відомості про середньорічну кількість населення, кількість лікарів, кількість зареєстрованих захворювань (всього і по окремих класах хвороб) та кількість відвідувань. Відношення яких даних відповідає поняттю показник інтенсивності ?
  * А Кількість захворювань до середньорічної кількості населення
  B Кількість лікарів до середньорічної кількості населення
  C Кількість захворювань по окремих класах до загальної кількості захворювань
  D Середньорічна кількість населення до кількості лікарів
  E Питома вага відвідувань до лікарів різних фахів
     
16. У місті 100000 мешканців. Із 160 випадків інфекційних захворювань - 75 припадає на грип. Який показник захворюваності на грип відносно всіх інфекційних хвороб треба використати ?
  * А Екстенсивний
  B Інтенсивний
  C Відносної інтенсивності
  D Наочності
  E Співвідношення
     
17. В районі Н. 50 тис. Населення. На протязі року було зареєстровано 7000 захворювань. Який показник необхідно використати для характеристики розповсюджуваності захворювань серед населення ?
  А Екстенсивний показник
  * B Інтенсивний показник
  C Наочності
  D Співвідношення
  E Стандартизації
     
18. На протязі року в поліклініці, яка обслуговує 60 тис. Дорослого населення, було зареєстровано 108 випадків інфаркту міокарда. Який показник треба використати для розрахунку частоти захворюваності на інфаркт міокарда ?
  * А Інтенсивний показник
  B Екстенсивний показник
  C Наочності
  D Співвідношення
  E Темп росту.
     
19. Для характеристики явищ, що вивчаються, розраховують різні види відносних показників. Який з наведених показників є екстенсивним?
  А Зниження захворюваності виразковою хворобою на 13%
  B Рівень забезпеченості населення ліжками гастроентерологічного профілю
  * C Структура хворих виразковою хворобою шлунка серед усіх госпіталізованих у терапевтичне відділення
  D Частота виразкової хвороби у чоловіків віком 30-50 років
  E Поширеність виразкової хвороби в залежності від терміну госпіталізації
     
20. При порівнянні з минулим роком рівень захворюваності грипом збільшився на 20%. Який показник використаний для даного розрахунку ?
  А Відносної інтенсивності
  B Співвідношення
  * C Наочності
  D Інтенсивності
  E Екстенсивності
     
21. Поліклініка обслуговує 30 тисяч дорослого населення. На протязі року було зареєстровано 11600 захворювань, із них з вперше встановленим діагнозом - 3860. Який вид показника слід застосувати для характеристики розповсюдженості (частоти) захворювань серед населення ?
  А Екстенсивний
  * B Інтенсивний
  C Наочності
  D Співвідношення
  E Інвалідності
     
22. На протязі року в поліклініці було зареєстровано 11600 захворювань. Серед них: грип та ГРЗ- 5800, серцево-судинні-3480, захворювання органів травлення – 1300, інших захворювань - 1020. Який вид відносного показника можна розрахувати по цих даних ?
  А Інтенсивний
  * B Екстенсивний
  C Наочності
  D Середню величину
  E Співвідношення
     
23. В районі Н. розповсюдженість захворювань серед населення становила 1456 випадків на 1000 населення. Який з наведених нижче показників характеризує розповсюдженість захворювань ?
  * А Інтенсивний
  B Екстенсивний
  C Співвідношення
  D Наочності
  E Стандартизований
     
24. В районі Н. з населенням в 35 тисяч чоловік працює 120 лікарів. Який відносний показник слід розрахувати з цих даних ?
  А Інтенсивний
  B Екстенсивний
  * C Співвідношення
  D Наочності
  E Стандартизований
     
25. У структурі загальної захворюваності сільського населення хвороби органів дихання склали 55,0%. За допомогою якого статистичного показника обрахована структура захворюваності сільського населення хворобами органів дихання?
  А Інтенсивного
  В Наочності
  С Співвідношення
  D Середнього арифметичного
  * Е Екстенсивного
     
26. Показники народжуваності в Україні в окремі роки становили: 1980-14,8‰; 1990-12,7‰; 1998-7,8‰, 2003 - 8,5‰. Який відносний показник слід розрахувати з цих даних ?
  А Інтенсивний
  B Екстенсивний
  C Співвідношення
  * D Наочності
  E Стандартизований
     
27. Показники смертності в Україні в окремі роки становили: 1980-11,4‰; 1990-12,1‰; 1998-16,2‰, 2003 – 16,1‰. Який відносний показник слід розрахувати з цих даних ?
  А Інтенсивний
  B Екстенсивний
  C Співвідношення
  * D Наочності
  E Стандартизований
     
28. В річному звіті наведені дані про забезпечення населення району ліжками. Який показник використовували в даному випадку ?
  А Інтенсивний
  B Екстенсивний
  * C Співвідношення
  D Наочності
  E Стандартизований
     
29. В річному звіті наведені дані про забезпеченість лікарями населення району за ряд років. Який показник використовували в даному випадку ?
  А Інтенсивний
  B Екстенсивний
  * C Співвідношення
  D Наочності
  E Стандартизований
     
30. В річному звіті наведені дані, що характеризують структуру виявлених захворювань за рік. Який показник використовували в даному випадку ?
  А Інтенсивний
  * B Екстенсивний
  C Співвідношення
  D Наочності
  Е Стандартизований
     
31. В річному звіті наведені дані про рівні поширеності захворювань серед населення району за ряд років. Який показник характеризує поширеність захворювань ?
  А Стандартизований
  B Екстенсивний
  C Співвідношення
  D Наочності
  *E Інтенсивний
     
32. При порівнянні з минулим роком рівень захворюваності на грип збільшився на 30,0%. Який показник використано для ілюстрації ?
  А Інтенсивний
  B Екстенсивний
  C Співвідношення
  * D Наочності
  E Стандартизований
     
33. Рівень загальної смертності населення характеризують:
  * A Інтенсивні показники
  B Екстенсивні показники
  C Показники співвідношення
  D Коефіцієнт кореляції
  E Абсолютне число померлих
     
34. Для аналізу діяльності амбулаторії із річних звітних документів взяли відомості про середньорічну кількість населення, кількість лікарів, кількість зареєстрованих захворювань (всього і по окремих класах хвороб) та кількість відвідувань. Відношення яких даних відповідає поняттю показник екстенсивності ?
  А Кількість лікарів до середньорічної кількості населення
  * B Кількість захворювань по окремих класах до загальної кількості захворювань
  C Кількість захворювань до середньорічної кількості населення
  D Середньорічна кількість населення до кількості лікарів
  E Кількість відвідувань до середньорічної кількості населення
     
35. В залежності від того, яке явище вивчається (летальність, захворюваність, народжуваність та інше) для розрахунку інтенсивних показників застосовують різні основи: 100, 1000, 10000. Визначить основу для розрахунку демографічних показників:
  А
  B
  C
  * D
  E
     
36. Одним із показників діяльності стаціонару є летальність. Визначить основу для розрахунку показника летальності:
  А
  B
  * C
  D
  E
     
37. Показник екстенсивності характеризує структуру явища. Визначить основу для розрахунку показника екстенсивності:
  А
  B
  * C
  D
  E
     
38. Чисельність населення N-області 270500, кількість померлих - 4180. Який показник можна визначити за цими даними ?
  * А Інтенсивний
  B Екстенсивний
  C Наочності
  D Відносної інтенсивності
  Е Співвідношення
     
39. Які дані потрібні для визначення частки випадків дифтерії серед усіх інфекційних захворювань у дітей до 7 років ?
  * A Кількість випадків дифтерії та кількість усіх інфекційних захворювань у дітей до 7 років
  B Кількість дітей до 7 років
  C Кількість усіх інфекційних захворювань у дітей до 7 років
  D Кількість випадків дифтерії серед дітей
  Е Кількість усіх дітей
     
40. Було оглянуто 1500 школярів віком 10 років, у 150 з них виявлено сколіоз I стадії. Який відносний показник треба використати для розрахунку частоти сколіозу I стадії у школярів віком 10 років ?
  А Співвідношення
  B Екстенсивний
  C Наочності
  * D Інтенсивний
  Е Відносної інтенсивності
     
41. Загальну захворюваність населення характеризує інтенсивний показник. Які дані потрібні для розрахунку загального інтенсивного показника ?
  * А Кількість явища і середовища, які вивчаються, основа для розрахунку
  B Розмір середовища та основа для розрахунку
  C Кількість явища, яке вивчається та основа для розрахунку
  D Абсолютна чисельність явища, яке вивчається, та середовища
  Е Кількість явища та його частини
     
42. Наведені дані про питому вагу бронхіальної астми серед усіх алергічних захворювань у дітей. Який показник був використаний ?
  А Наочності
  B Інтенсивності
  C Співвідношення
  * D Екстенсивності
  Е Середні
     
43. При вивченні структури захворюваності населення міста А. хвороби органів дихання склали 45,0%. Який статистичний показник відображує питому вагу хвороб органів дихання ?
  А Співвідношення
  B Інтенсивності
  C Наочності
  *D Екстенсивний
  E Відносної інтенсивності
     
44. Серед населення міста А. зареєстровано 500 випадків сечокам’яної хвороби на 10000 населення. За допомогою якого статистичного показника відображена захворюваність населення сечокам’яною хворобою ?
  А Співвідношення
  *B Інтенсивного
  C Наочності
  D Екстенсивного
  E Відносної інтенсивності
     
45. Якщо прийняти частоту інфекційного гепатиту в районі А. у 1998р. за 100%, то в наступні роки даний показник буде мати такий вигляд: 1999 р. – збільшення на 62,5%, 2000 р. – збільшення на 25%. Який показник буде використаний при аналізі наведених даних?
  А Екстенсивний
  B Темп росту
  C Інтенсивний
  D Співвідношення
  *E Наочності
     
       

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Соціальна медицина та організація

Методи оцінки вірогідності результатів статистичного дослідження.. Непараметричні методи оцінки вірогідности.. Динамічні ряди і їх характеристика метод..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Эвакуационные возможности воздушных судов
Тип летатель­ного аппарата Количество мест при варианте компоновки Время переоборудования в санитарный вариант, мин Время погр

ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ СТАТИСТИКИ.
1. Статистика має стародавні корені. Є дані про те, що в стародавньому Китаї проводився перепис населення, але дослідження мали безсистемний, хаотичний характ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ЙОГО ЕТАПИ
1. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у ви

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ.
  1. У річному звіті наведені дані про рівні розповсюдженості захворювань серед населення району за ряд років. Який вид графічного зображення сл

ЇХ ВИДИ ТА ПРИЦИПИ ПОБУДОВИ
1. Варіаційний ряд складається із варіант – числових значень ознак, що вивчаються. Визначте другий складовий елемент варіаційного ряду:

МЕТОДИКА ЇХНЬОГО ОБЧИСЛЕННЯ
  1. Укажіть, чи можна за допомогою середніх величин проводити порівняння між собою статистичних сукупностей з різною варіацією кількісної ознак

ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОМАНІТНІСТІ ОЗНАК
  1. Який із критеріїв ступеня неоднорідності ознак визначається крайніми значеннями варіант у варіаційному ряді ?  

РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. В яких випадках виникає необхідність оцінки достовірності отриманих результатів статистичного дослідження ?   A

ВІРОГІДНОСТИ РІЗНИЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. При проведенні медико-статистичних досліджень досить часто доводиться використовувати методи статистичного аналізу даних, представлених у напівкількісному,

І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Народжуваність в одній із областей України за останні 5 років становила: 8,7‰, 8,3‰, 7,8‰, 7,8‰, 8.5‰. Який динамічний ряд наведено ?

МЕТОД СТАНДАРТИЗАЦІЇ
1. У практичній охороні здоров’я часто доводиться розраховувати стандартизовані показники. У чому полягає практична цінність методу стандартизації ?

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ
  1. За допомогою якого методу можна встановити силу кореляційного зв’язку між статтю населення та його смертністю від інфаркту міокарда ?

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ’Я
1. У даний час немає єдиного визначення поняття “здоров’я” населення. У світовій практиці прийнято характеризувати індивідуальне здоров’я, використовуючи різн

Й ОЦІНКИ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  1. Демографія - наука про народонаселення. В її предмет і задачі входять вивчення чисельності, складу, механічного й природного руху населення

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ. ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ
  1. В поточному році в районі діяльності поліклініки зареєстровано 1450 захворювань на 1000 населення, в тому числі 650 випадків з вперше встан

ІНВАЛІДНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
  1. Серед причин первинної інвалідності дорослого та працездатного населення України хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби нервово

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК НАСЕЛЕННЯ
  1. Фізичний розвиток є важливим показником здоров’я населення. Які ознаки використовують для оцінки морфо-функціонального розвитку дитини ?

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ
1. Одним з основних завдань охорони здоров’я є збереження та укріплення здоров’я населення. Важлива роль у цьому належить лікувально-профілактичній допомозі.

ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. Реєстратура – це один із підрозділів поліклініки, який виконує ряд функцій. Визначте, що з наведеного слід віднести до її функції:

ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. В поліклініку обласної лікарні направили з центральної районної міської лікарні хворого. Яка основна мета направлення ?

ДОПОМОГИ РОБІТНИКАМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
  1. Визначте, до якого типу буде віднесена медико-санітарна частина, якщо вона надає лікувально-профілактичну допомогу працюючим на цьому підпр

ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
  1. Охорона здоров’я матері та дитини – це комплекс державних і громадських заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я жінок і дітей та покраща

АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
  1. Жіноча консультація веде диспансерний нагляд за вагітними жінками, в тому числі і з нормальним перебігом вагітності. З якою періодичністю в

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ
  1. Однією з задач міської дитячої поліклініки є надання медичної допомоги дітям у дошкільних закладах і школах. На яку кількість учнів в загал

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЇЇ ЗАСАДАХ
1. На стан здоров’я населення суттєво впливають соціально-економічні та санітарно-екологічні чинники. Знання цих чинників допоможе сімейному лікарю успішно ви

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Група лікарів отримала від медичної страхової компанії замовлення на створення підприємницького закладу для виконання медичного розділу зоб

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ
1. “Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” складаються з:   А

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СТІЙКОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТИ
1. У населеному пункті з чисельністю населення 30 тис. отримують пенсії по інвалідності 150 чоловік. Який статистичний показник можна розрахувати для аналізу

САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
1. У великому промисловому регіоні вивчається ефективність діяльності санепідстанції (СЕС). Необхідно визначити одиницю спостереження:

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
1. Засновники наукового менеджменту зробили значний внесок в теорію й практику менеджменту. Хто є засновником першої (класичної) школи управління?

НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Медико-гігієнічне навчання та виховання населення є невід’ємною частиною діяльності лікаря. З переходом на засади сімейної медицини суттєво

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги