рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ.

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ. - раздел Медицина, Соціальна медицина та організація   1. У Річному Звіті Нав...

 

1. У річному звіті наведені дані про рівні розповсюдженості захворювань серед населення району за ряд років. Який вид графічного зображення слід застосувати в даному випадку ?
  А Стовпчикову діаграму
  * B Лінійну діаграму
  C Секторну діаграму
  D Картограму
  E Картодіаграму
     
2. Який із видів графічного зображення можна використати для зображення зміни температури тіла людини протягом доби (замкнутий цикл) ?
  А Стовпчикову
  B Лінійну
  * C Радіальну
  D Картограму
  E Секторну
     
3. Для аналізу представлені дані загальної захворюваності за останні 5 років, укажіть, яку діаграму необхідно використати в цьому випадку ?
  А Картограму
  B Секторну
  C Стовпчикову
  D Внутрішньостовпчикову
  * E Лінійну
     
4. Для аналізу наведені дані про структуру захворювань. Укажіть, яку діаграму необхідно використати в цьому випадку ?
  А Картограму
  B Радіальну
  C Стовпчикову
  * D Внутрішньостовпчикову
  E Лінійну
     
5. Який з видів графічних зображень можна використати для зображення динаміки рівнів показника загальної смертності ?
  А Стовпчикову
  * B Лінійну
  C Внутрішньостовпчикову
  D Картограму
  E Секторну діаграму
     
6. Була вивчена структура первинної захворюваності населення по МКХ-10. За допомогою якої діаграми повинні бути графічно зображені результати даного дослідження ?
  А Стовпчикової
  * B Секторної
  C Радіальної
  D Лінійної
  E Фігурної
     
7. Серед причин смертності населення у лікаря загальної практики за останній рік перше місце займають серцево-судинні захворювання (65,0%), друге – новоутворення (13,0%), потім – травми (8,3%) тощо. Яка діаграма ілюструє структуру явищ, що вивчаються ?
  А Стовпчикова
  B Картограма
  * C Секторна
  D Лінійна
  E Радіальна
     
8. Захворюваність на шигельоз у районі по місяцях року в абсолютних цифрах становить: січень 6; лютий 9; березень 11; квітень 10; травень 16; червень 23; липень 19; серпень 33; вересень 58; жовтень 19; листопад 11; грудень 5. Усього за рік 220 випадків. Який вид графічного зображення найбільш наочно покаже помісячні відхилення захворюваності на шигельоз від середнього рівня ?
  * А Радіальна діаграма
  B Картограма
  C Стовпчикова діаграма
  D Картодіаграма
  E Секторна діаграма
     
9. За даними звернень населення в районну поліклініку було виявлено: у січні 257 випадків захворювань грипом, лютому 222, березні 210, квітні 81, травні 26, червні 5, липні 3, серпні 8, вересні 19, жовтні 29, листопаді 49, грудні 152. Необхідно наочно показати сезонність коливань рівня захворюваності на грип. Який вид графічного зображення найбільш доцільний у даному випадку ?
  А Картограма
  B Секторна діаграма
  * C Радіальна діаграма
  D Гістограма
  E Стовпчикова діаграма
     
10. Виберіть вид графічного зображення помісячних відомостей про число зареєстрованих випадків гострих кишкових інфекцій у порівнянні їх із середніми помісячними величинами, які отримані за 5 попередніх років:
  * А Лінійна діаграма
  B Радіальна діаграма
  C Секторна діаграма
  D Фігурна діаграма
  E Криволінійна
     
11. Показник малюкової смертності за минулий рік склав – 16,3‰, у нинішньому році - 15,7‰. Назвіть вид діаграми, який можна використати для графічного зображення:
  А Секторна
  B Лінійна
  C Внутрішньостовпчикова
  *D Стовпчикова
  E Радіальна
     
12. У практиці лікаря загальної практики широко використовуються різні діаграми. Лінійна діаграма відображає:
  * A Динаміку явища, яке вивчається
  B Структуру явища
  C Співвідношення явищ
  D Розмір явищ, які вивчаються
  Е Явища, які мають циклічну закономірність
     
13. Крім діаграм для наочності показників здоров’я населення використовуються картограми. Так, за допомогою картограми можна наочно відобразити:
  A Динаміку захворюваності населення України
  B Структуру захворюваності населення України
  * C Рівень захворюваності в різних областях України
  D Захворюваність, яка має циклічну закономірність
  E Помісячні коливання захворювань
     
14. Для графічного зображення явищ, що вивчаються, використовуються різні діаграми. В яких випадках виконується внутрішньостовпчикова діаграма ?
  * A Для зображення структури явищ
  B Для зображення динаміки явищ
  C Для зображення співвідношення явищ
  D Для зображення різноманітності явищ
  Е Для зображення середніх величин
     
15.  
  A Інтенсивний
  B Екстенсивний
  C Співвідношення
  D Відносної інтенсивності
  * Е Наочності
     
16. Рівень загальної смертності в Україні склав: в 2000р. –14,4%, 2001р. – 14,2%, 2002р. – 15,3%, 2003 р. – 16,0%. Який вид діаграми можна використати для зображення цих даних ?
  A Внутрішньостовпчикову
  B Картограму
  C Секторну діаграму
  * D Лінійну
  Е Радіальну
     
17. В районі проживає 70 000 населення. З них у віці 0-14 років – 13,0%, 15-49 років – 52,0%, 50 років і старших – 35%. За допомогою якого виду графічного зображення найдоцільніше відобразити вікову структуру населення району?
  А Радіальна діаграма
  *B Секторна діаграма
  C Лінійна діаграма
  D Стовпчикова діаграма
  Е Картограма
     
18. Фотохронометражне дослідження прийому хворих лікарями-терапевтами поліклініки №1 у місті А. в 2003 р. показало, що на підготовку і ознайомлення з медичною документацією витрачається 10,6%, на опитування хворого – 15,1%, на огляд і обстеження – 35,9%, на інші елементи роботи – 38,4% загального часу прийому одного хворого. За допомогою якого виду діаграм можна наочно проілюструвати результати дослідження?
  А Стовпчикова
  B Картодіаграма
  C Лінійна
  D Радіальна
  *E Секторна

ВАРІАЦІЙНІ РЯДИ,

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Соціальна медицина та організація

Методи оцінки вірогідності результатів статистичного дослідження.. Непараметричні методи оцінки вірогідности.. Динамічні ряди і їх характеристика метод..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Эвакуационные возможности воздушных судов
Тип летатель­ного аппарата Количество мест при варианте компоновки Время переоборудования в санитарный вариант, мин Время погр

ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ СТАТИСТИКИ.
1. Статистика має стародавні корені. Є дані про те, що в стародавньому Китаї проводився перепис населення, але дослідження мали безсистемний, хаотичний характ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ЙОГО ЕТАПИ
1. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у ви

ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ
1. Для розрахунку показників здоров’я населення використовуються відносні показники. Що характеризує показник інтенсивності ?  

ЇХ ВИДИ ТА ПРИЦИПИ ПОБУДОВИ
1. Варіаційний ряд складається із варіант – числових значень ознак, що вивчаються. Визначте другий складовий елемент варіаційного ряду:

МЕТОДИКА ЇХНЬОГО ОБЧИСЛЕННЯ
  1. Укажіть, чи можна за допомогою середніх величин проводити порівняння між собою статистичних сукупностей з різною варіацією кількісної ознак

ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОМАНІТНІСТІ ОЗНАК
  1. Який із критеріїв ступеня неоднорідності ознак визначається крайніми значеннями варіант у варіаційному ряді ?  

РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. В яких випадках виникає необхідність оцінки достовірності отриманих результатів статистичного дослідження ?   A

ВІРОГІДНОСТИ РІЗНИЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. При проведенні медико-статистичних досліджень досить часто доводиться використовувати методи статистичного аналізу даних, представлених у напівкількісному,

І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Народжуваність в одній із областей України за останні 5 років становила: 8,7‰, 8,3‰, 7,8‰, 7,8‰, 8.5‰. Який динамічний ряд наведено ?

МЕТОД СТАНДАРТИЗАЦІЇ
1. У практичній охороні здоров’я часто доводиться розраховувати стандартизовані показники. У чому полягає практична цінність методу стандартизації ?

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ
  1. За допомогою якого методу можна встановити силу кореляційного зв’язку між статтю населення та його смертністю від інфаркту міокарда ?

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ’Я
1. У даний час немає єдиного визначення поняття “здоров’я” населення. У світовій практиці прийнято характеризувати індивідуальне здоров’я, використовуючи різн

Й ОЦІНКИ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  1. Демографія - наука про народонаселення. В її предмет і задачі входять вивчення чисельності, складу, механічного й природного руху населення

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ. ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ
  1. В поточному році в районі діяльності поліклініки зареєстровано 1450 захворювань на 1000 населення, в тому числі 650 випадків з вперше встан

ІНВАЛІДНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
  1. Серед причин первинної інвалідності дорослого та працездатного населення України хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби нервово

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК НАСЕЛЕННЯ
  1. Фізичний розвиток є важливим показником здоров’я населення. Які ознаки використовують для оцінки морфо-функціонального розвитку дитини ?

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ
1. Одним з основних завдань охорони здоров’я є збереження та укріплення здоров’я населення. Важлива роль у цьому належить лікувально-профілактичній допомозі.

ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. Реєстратура – це один із підрозділів поліклініки, який виконує ряд функцій. Визначте, що з наведеного слід віднести до її функції:

ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. В поліклініку обласної лікарні направили з центральної районної міської лікарні хворого. Яка основна мета направлення ?

ДОПОМОГИ РОБІТНИКАМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
  1. Визначте, до якого типу буде віднесена медико-санітарна частина, якщо вона надає лікувально-профілактичну допомогу працюючим на цьому підпр

ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
  1. Охорона здоров’я матері та дитини – це комплекс державних і громадських заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я жінок і дітей та покраща

АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
  1. Жіноча консультація веде диспансерний нагляд за вагітними жінками, в тому числі і з нормальним перебігом вагітності. З якою періодичністю в

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ
  1. Однією з задач міської дитячої поліклініки є надання медичної допомоги дітям у дошкільних закладах і школах. На яку кількість учнів в загал

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЇЇ ЗАСАДАХ
1. На стан здоров’я населення суттєво впливають соціально-економічні та санітарно-екологічні чинники. Знання цих чинників допоможе сімейному лікарю успішно ви

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Група лікарів отримала від медичної страхової компанії замовлення на створення підприємницького закладу для виконання медичного розділу зоб

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ
1. “Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” складаються з:   А

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СТІЙКОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТИ
1. У населеному пункті з чисельністю населення 30 тис. отримують пенсії по інвалідності 150 чоловік. Який статистичний показник можна розрахувати для аналізу

САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
1. У великому промисловому регіоні вивчається ефективність діяльності санепідстанції (СЕС). Необхідно визначити одиницю спостереження:

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
1. Засновники наукового менеджменту зробили значний внесок в теорію й практику менеджменту. Хто є засновником першої (класичної) школи управління?

НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Медико-гігієнічне навчання та виховання населення є невід’ємною частиною діяльності лікаря. З переходом на засади сімейної медицини суттєво

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги