рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ - раздел Медицина, Соціальна медицина та організація 1. В Яких Випадках Виникає Необхідніст...

1. В яких випадках виникає необхідність оцінки достовірності отриманих результатів статистичного дослідження ?
  A При використанні анкетного методу
  B При проведенні ретроспективного дослідження
  * C При проведенні дослідження на вибірковій статистичній сукупності
  D При проведенні дослідження на генеральній статистичній сукупності
  E При проведенні статистичного дослідження на будь-якій статистичній сукупності
     
2. При якому ступені вірогідності результати медико-біологічного дослідження будуть вважатися достовірними ?
  A Не менше 68,3% ступеня вірогідності
  B Не менше 76,8% ступеня вірогідності
  * C Не менше 95,0% ступеня вірогідності
  D Не менше 99,0% ступеня вірогідності
  E Не менше 99,9% ступеня вірогідності
     
3. При якому мінімальному значенні критерію вірогідності Стьюдента (t) різниця між статистичними показниками буде достовірною, при кількості спостережень більше 30 ?
  A t≥1,06
  B t≥1,56
  * C t≥1,96
  D t≥2,58
  E t≥2,58
     
4. При якому значенні критерію вірогідності Стьюдента (t), різниця між статистичними показниками буде достовірною з вірогідністю безпомилкового прогнозу в 99,0%, при кількості спостережень більше 30 ?
  A t≥1,06
  B t≥1,56
  C t≥1,96
  * D t≥2,58
  E t≥3,26
     
5. При якому значенні критерію вірогідності Стьюдента (t), різниця між статистичними показниками буде достовірною з вірогідністю безпомилкового прогнозу не менше 99,9%, при кількості спостережень більше 30 ?
  A t≥1,06
  B t≥1,56
  C t≥1,96
  D t≥2,58
  * E t≥3,26
     
6. Як правильно провести запис вірогідності отриманих статистичних результатів з вірогідністю безпомилкового прогнозу не менше 95% ?
  A р≤5,0
  B р≤0,5
  * C р≤0,05
  D р≤0,005
  E р≤0,0005
     
7. Як правильно провести запис вірогідності отриманих статистичних результатів з вірогідністю безпомилкового прогнозу не менше 99,0% ?
  A р≤1,0
  B р≤0,1
  * C р≤0,01
  D р≥0,01
  E р≥ 0,1
     
8. Для оцінки вірогідності використовуються параметричні та непараметричні критерії (коефіцієнти). Який з наведених критеріїв є параметричним ?
  * A Коефіцієнт Стьюдента
  B Критерій знаків
  C Коефіцієнт відповідності
  D Коефіцієнт співвідношення
  E Розрахунок середньої арифметичної
     
9. До параметричних критеріїв оцінки достовірності результатів статистичного дослідження відносяться:
  A Критерій Колмогорова-Смирнова
  B Т-критерій Вілкоксона
  C Критерій знаків
  * D Коефіцієнт Стьюдента
  E Коефіцієнт відповідності
     
10. Як правильно провести запис вірогідності отриманих статистичних результатів з вірогідністю безпомилкового прогнозу не менше 99,9% ?
  A р≤1,00
  B р≤0,01
  * C р≤0,001
  D р≥0,001
  E р≥ 0,01
     
11. У населеному пункті К. вивчається розповсюдженість злоякісних новоутворень. Отриманий результат P±1,96m. Необхідно вказати ступінь ймовірності безпомилкового прогнозу для отриманого результату:
  A 68,0%
  B 78,6%
  *C 95,5%
  D 99,7%
  E 99,9%
     
12. Встановлено, що на 100 пологів у жінок, які мають фактори ризику, було 30 передчасних, а у жінок, які не мають факторів ризику, на 100 пологів було 5 передчасних. Який метод статистичної обробки даних оптимально використати лікарю, щоб оцінити суттєвість різниці у порівнювальних групах ?
  * A Розрахунок критерію Стьюдента
  B Метод стандартизації
  C Розрахунок відносних величин
  D Кореляційний аналіз
  E Розрахунок середніх величин
     
13. Пересічна тривалість лікування хворих гіпертонічною хворобою в лікарні №1 становила 17,0±1,0 днів, а в лікарні №2 – 15,0±0,5днів. Чи достовірна різниця між показниками, якщо критерій t=1,79 ?
  A Так
  * B Ні
  C Необхідно розрахувати критерій відповідності ( χ2)
  D Необхідно зменшити число спостережень
  E Необхідно визначити коефіцієнт варіації
     
14. У медико-біологічних дослідженнях часто виникають ситуації, коли необхідно визначити вірогідність різниці між окремими показниками з використанням критерію t. Яка величина критерію t підтверджує вірогідність різниці між цими показниками (n>30) ?
  * A Більше 1,96
  B Більше 1,5
  C Більше 2,5
  D Більше 3,0
  E Більше 3,5
     
15. У практику хірургічного відділення стаціонару було впроваджено методику лапароскопічної холецистектомії. У результаті середня тривалість післяопераційного лікування хворих скоротилася до 3,4±0,8 дня порівняно з 7,3±1,1 дня при звичайній холецистектомії. Яким методом медичної статистики можна підтвердити достовірність різниці показників ?
  * A Розрахунок довірчого коефіцієнта Стьюдента
  B Розрахунок відносних величин
  C Розрахунок коефіцієнта кореляції
  D Розрахунок середніх величин
  E Розрахунок стандартизованих показників
     
16. Частота ускладнень при кишковій непрохідності серед прооперованих дітей склала 3,0±0,5%. Необхідно вказати, у яких межах може змінюватися цей показник при ймовірності статистичного прогнозу в 95,5%:
  A 1,5 – 4,5%
  B 1,0 – 3,0%
  C 2,5 – 3,5%
  *D 2,0 – 4,0%
  E 0,5 – 3,0%
     
17. У N-ській області здійснюється позачергова санітарно-гігієнічна експертиза стану водоймищ, для чого створена пересувна лабораторія. Був проведений попередній інструктаж її робітників по методиках досліджень, однак метрологічна перевірка вимірювальних приладів і лабораторного устаткування не здійснювалася. Які похибки найбільш ймовірно можуть зустрітися при проведенні експертизи і вплинути на вірогідність результатів ?
  A Арифметичні
  * B Систематичні
  C Випадкові
  D Логічні
  E Методичні
     
18. При аналізі використання ліжкового фонду (середньорічна зайнятість ліжка, середня тривалість перебування хворого на лікарняному ліжку) в багатопрофільній лікарні міста К. встановлено, що враховані ознаки мають асиметричний розподіл. Які методи оцінки вірогідності результатів дослідження слід використати в цьому випадку ?
  * A Непараметричні
  B Параметричні
  C Традиційні
  D Системного аналізу
  E Все перераховане
     
19. Оцінка вірогідності результатів досліджень є одним із заключних етапів аналізу явища, яке вивчається. При вивченні фізичного розвитку юнаків-школярів (n=100) встановлено, що середня довжина тіла становить 158±1,0см. Яке значення будуть мати довірчі інтервали з вірогідністю 95% ?
  A 157-159
  * B 156-160
  C 155-161
  D 154-162
  E 153-163
     
20. Визначіть довірчі межі середньої арифметичної величини, отриманої при вибірковому дослідженні (120±2,0см) з вірогідністю 95,0%, при кількості спостережень більше 30:
  A 118,0-122,0
  В 117,0-123,0
  * C 116,0-124,0
  D 115,0-125,0
  E 114,0-126,0
     
21. Визначіть довірчі межі середньої арифметичної величини, отриманої при вибірковому дослідженні (120±2,0см) з вірогідністю 99,0%, при кількості спостережень більше 30:
  A 116,8-123,2
  В 115,8-124,2
  * C 114,8-125,2
  D 113,8-126,2
  E 112,8-127,2
     
22. Оцініть, чи достовірна різниця між статистичними показниками при кількості спостережень більше 30, якщо ,,Достовірно”, то з яким ступенем вірогідності безпомилкового прогнозу (t= 1,96):
  A Розходження не достовірні
  Розходження достовірні з 95,0% ступенем ймовірності
  C Розходження достовірні з 98,0% ступенем ймовірності
  D Розходження достовірні з 99,0% ступенем ймовірності
  E Розходження достовірні з 99,9% ступенем ймовірності
     
23. Довірчий інтервал для похідних величин у генеральній сукупності, які були отримані при вибірковому дослідженні, становить собою:
  A Різницю між максимальною і мінімальною варіантами
  В Різницю між двома похідними величинами, які порівнюються
  Інтервал, у межах якого при заданій імовірності знаходяться значення похідної величини в генеральній сукупності
  D Різницю між наступною варіантою і попередньою
  Е Процентне відношення між похідними величинами, отриманими при вибіркових і генеральних статистичних дослідженнях
     
24. З 1000 дітей, які були щеплені від грипу, захворіло 100 дітей, а з 400 не щеплених дітей захворіло грипом 50. Яка з нижче названих методик є найбільш прийнятною для перевірки ефективності щеплення від грипу ?
  A СтаСтандартизація показників захворюваності грипом
  В ОбчВичислення коефіцієнта кореляції
  С ОціОцінка міри варіабельності показників
  D ПерПеревірка точності обчислення показників
  Оцінка вірогідності різниці захворюваності грипом за критерієм Стьюдента
     
25. Аналіз результатів статистичних досліджень включає оцінку вірогідності порівнюваних сукупностей за параметричними та непараметричними критеріями. В яких випадках використовують параметричні критерії ?
  A КолКоли ми не знаємо який розподіл ознаки в сукупності
  В Коли показник має якісну характеристику
  С КолКоли показник має напівякісну характеристику
  *D Коли сукупність має кількісні показники та нормальний (симетричний) розподіл ознаки
  Е Коли сукупність не відповідає нормальному розподілу ознаки
     
26. Аналіз результатів статистичних досліджень включає оцінку вірогідності порівнюваних сукупностей за параметричними та непараметричними критеріями. В яких випадках використовують непараметричні критерії ?
  * A Коли сукупність не відповідає нормальному розподілу ознаки та має якісні, напівякісні характеристики
  В Коли сукупність має кількісні характеристики та нормальний розподіл ознаки
  С Коли показник має нормальний розподіл ознаки
  D Коли показник має кількісну характеристику
  Е Коли ми вважаємо, що розподіл ознаки в сукупності підпорядковується закону нормального розподілу
     
27. Однією з особливостей вибіркової статистичної сукупності є репрезентативність ознаки. Яке з наведених визначень відповідає цьому поняттю ?
  * A Відповідність з очікуваною ймовірністю параметрам генеральної сукупності
  В Необхідність збільшення числа спостережень
  С Необхідність зменшення числа спостережень
  D Вірогідність безпомилкового прогнозу
  Е Вірогідність помилкового прогнозу
     
28. Для оцінки вірогідності результатів статистичного дослідження розраховують середні похибки. На що вказує середня похибка середньої та відносної величини ?
  * A Якою мірою результати вибіркового дослідження відрізняють від результатів генеральної сукупності
  В На можливу вірогідність середньої величини
  С На можливу вірогідність відносного показника
  D На методичну похибку
  Е На необхідність збільшення кількості числа спостережень
     
29. Методика аналізу результатів статистичного дослідження обов`язково включає оцінку вірогідності отриманих результатів. При якому найбільшому значенні середньої похибки середньої арифметичної ми повинні їй довіряти ?
  A Середня похибка перевищує середню величину
  В Середня величина не менше ніж у 4 рази перевищує свою похибку.
  С Середня величина не менше ніж в один раз перевищує свою похибку
  *D Середня величина не менше ніж у 3 рази перевищує свою похибку.
  Е Середня величина і середня похибка рівні між собою.
     
30. Проведено клініко-статистичне дослідження дії нового фармакологічного препарату на хворих з ішемічною хворобою серця. Який параметричний критерій (коефіцієнт) може бути використаний для оцінки вірогідності результатів?
  А Коефіцієнт відповідності
  B Критерій знаків
  *C Коефіцієнт Стьюдента
  D Т-критерій Вілкоксона
  Е Критерій Колмогорова-Смирнова
     
31. В результаті впровадження нової методики лікування середня тривалість госпіталізації в експериментальній групі хворих склала 12,3±0,2 дні порівняно з 15,4±0,4 днями в контрольній групі хворих, яких лікували за старою схемою. Обчислення якого коефіцієнта (критерію) дає можливість можна оцінити суттєвість різниці цих результатів?
  А Т-критерій Вілкоксона
  B Критерій знаків
  C Критерій відповідності
  *D Критерій Стьюдента (t)
  Е Критерій Колмогорова-Смирнова

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Соціальна медицина та організація

Методи оцінки вірогідності результатів статистичного дослідження.. Непараметричні методи оцінки вірогідности.. Динамічні ряди і їх характеристика метод..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Эвакуационные возможности воздушных судов
Тип летатель­ного аппарата Количество мест при варианте компоновки Время переоборудования в санитарный вариант, мин Время погр

ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ СТАТИСТИКИ.
1. Статистика має стародавні корені. Є дані про те, що в стародавньому Китаї проводився перепис населення, але дослідження мали безсистемний, хаотичний характ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ЙОГО ЕТАПИ
1. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у ви

ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ
1. Для розрахунку показників здоров’я населення використовуються відносні показники. Що характеризує показник інтенсивності ?  

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ.
  1. У річному звіті наведені дані про рівні розповсюдженості захворювань серед населення району за ряд років. Який вид графічного зображення сл

ЇХ ВИДИ ТА ПРИЦИПИ ПОБУДОВИ
1. Варіаційний ряд складається із варіант – числових значень ознак, що вивчаються. Визначте другий складовий елемент варіаційного ряду:

МЕТОДИКА ЇХНЬОГО ОБЧИСЛЕННЯ
  1. Укажіть, чи можна за допомогою середніх величин проводити порівняння між собою статистичних сукупностей з різною варіацією кількісної ознак

ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОМАНІТНІСТІ ОЗНАК
  1. Який із критеріїв ступеня неоднорідності ознак визначається крайніми значеннями варіант у варіаційному ряді ?  

ВІРОГІДНОСТИ РІЗНИЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. При проведенні медико-статистичних досліджень досить часто доводиться використовувати методи статистичного аналізу даних, представлених у напівкількісному,

І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Народжуваність в одній із областей України за останні 5 років становила: 8,7‰, 8,3‰, 7,8‰, 7,8‰, 8.5‰. Який динамічний ряд наведено ?

МЕТОД СТАНДАРТИЗАЦІЇ
1. У практичній охороні здоров’я часто доводиться розраховувати стандартизовані показники. У чому полягає практична цінність методу стандартизації ?

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ
  1. За допомогою якого методу можна встановити силу кореляційного зв’язку між статтю населення та його смертністю від інфаркту міокарда ?

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ’Я
1. У даний час немає єдиного визначення поняття “здоров’я” населення. У світовій практиці прийнято характеризувати індивідуальне здоров’я, використовуючи різн

Й ОЦІНКИ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  1. Демографія - наука про народонаселення. В її предмет і задачі входять вивчення чисельності, складу, механічного й природного руху населення

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ. ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ
  1. В поточному році в районі діяльності поліклініки зареєстровано 1450 захворювань на 1000 населення, в тому числі 650 випадків з вперше встан

ІНВАЛІДНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
  1. Серед причин первинної інвалідності дорослого та працездатного населення України хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби нервово

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК НАСЕЛЕННЯ
  1. Фізичний розвиток є важливим показником здоров’я населення. Які ознаки використовують для оцінки морфо-функціонального розвитку дитини ?

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ
1. Одним з основних завдань охорони здоров’я є збереження та укріплення здоров’я населення. Важлива роль у цьому належить лікувально-профілактичній допомозі.

ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. Реєстратура – це один із підрозділів поліклініки, який виконує ряд функцій. Визначте, що з наведеного слід віднести до її функції:

ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. В поліклініку обласної лікарні направили з центральної районної міської лікарні хворого. Яка основна мета направлення ?

ДОПОМОГИ РОБІТНИКАМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
  1. Визначте, до якого типу буде віднесена медико-санітарна частина, якщо вона надає лікувально-профілактичну допомогу працюючим на цьому підпр

ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
  1. Охорона здоров’я матері та дитини – це комплекс державних і громадських заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я жінок і дітей та покраща

АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
  1. Жіноча консультація веде диспансерний нагляд за вагітними жінками, в тому числі і з нормальним перебігом вагітності. З якою періодичністю в

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ
  1. Однією з задач міської дитячої поліклініки є надання медичної допомоги дітям у дошкільних закладах і школах. На яку кількість учнів в загал

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЇЇ ЗАСАДАХ
1. На стан здоров’я населення суттєво впливають соціально-економічні та санітарно-екологічні чинники. Знання цих чинників допоможе сімейному лікарю успішно ви

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Група лікарів отримала від медичної страхової компанії замовлення на створення підприємницького закладу для виконання медичного розділу зоб

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ
1. “Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” складаються з:   А

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СТІЙКОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТИ
1. У населеному пункті з чисельністю населення 30 тис. отримують пенсії по інвалідності 150 чоловік. Який статистичний показник можна розрахувати для аналізу

САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
1. У великому промисловому регіоні вивчається ефективність діяльності санепідстанції (СЕС). Необхідно визначити одиницю спостереження:

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
1. Засновники наукового менеджменту зробили значний внесок в теорію й практику менеджменту. Хто є засновником першої (класичної) школи управління?

НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Медико-гігієнічне навчання та виховання населення є невід’ємною частиною діяльності лікаря. З переходом на засади сімейної медицини суттєво

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги