рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Тақырып. Экономикалық теорияның пәні және әдіс-тәсілдері

Тақырып. Экономикалық теорияның пәні және әдіс-тәсілдері - раздел Экономика, Ф.4.09-02 1. «Экономика» ұғымы. Экономика ғылымының Сипаттамасы...

1. «Экономика» ұғымы. Экономика ғылымының сипаттамасы және даму кезеңдері.

2. Экономикалық теория пәні. Экономикалық теорияның қызметтері, зерттеу әдістері.

3. Позитивті және нормативті экономика.

Негізгі сөздер: Экономика, Саяси экономия, экономикалық теория, Экономикалық заңдар , Экономикалық категория.

1. Әлемде сан алуан халықтар еңбек етіп, қоғамдық өндіріс, өзара байланыс, айырбас жүргізіп, түрліше табиғи жағдайда өмір сүріп келеді. Адам өміріндегі ең қажетті шарт — аш-жалаңаш, баспанасыз болмауы үшін еңбек ету, еңбек нәтижесін тұтыну, өзара айырбас қатынастарының болуы. Адам жападан-жалғыз күн көре алмақ емес. Алғашқы қауымда адамдардың табиғи ортада хайуанаттардан бөлініп шығуының өзі бірлескен еңбекке байланысты. Тарихтағы тұңғыш экономикалық ой-пікір алғашқы адамдардың бірлесіп тағы аңдарды аулауы деуге болады. Экономикалық қатынас өмір қажеттілігінен туады. Ежелгі дүниедегі экономикалық кейбір құбылыстар мен процестер Египет, Қытай, Үндістан, Греция ойшылдарының еңбектерінде қарастырылды. Мәселен, Ксенофонттың (430-355ж.ж.) «Табыс туралы», «Экономика» атты еңбектері экономика ғылымына бастау берді. Оның зерттеулерінде экономиканы бірнеше салаға: ауыл шаруашылығына, қолөнерге және саудаға бөліп қарастырған. Платон (427-347ж.ж.) еңбек бөлінісі туралы, еңбекті мамандыру мен олардың ерекшеліктеріне мән беріп зерттеген. Аристотель «Саясат» және «Этика» трактаттарында ең алғаш рет экономикалық процестерді, құбылыстарды қарастырады. Аристотельдің пікірі бойынша экономика шаруашылықты жүргізудегі әмбебап тәртіптердің жиыны, яғни ол арқылы байлықты өсіруге болады. Ол байлық деп осы шаруашылықта өндірілген өнімдердің жиынын санады. Сонымен бірге, ол шаруашылықты көркейту үшін айырбас, сауда қатынастарын дамытудың қажет екендігін. «Саяси экономия» ұғымын ғылымға алғаш еңгізген А.Монкретьен болатын. 1615 ж оның «саяси экономия трактаты» деген еңбегі жарық көрді, мұнда мемлекеттік шаруашылықыты жүргізу кеңестері мазмұндалған.

Экономика ғылымының қалыптасуына үлестерін қосқан мектептердің алғашқысы— меркантелистер мектебі. Ол итальян сөзінен аударғанда саудагер, көпес ұымын береді. Бұл мектептің өкілдерінің алға қойған мәселесі-қоғамдық байлықтың негізі ақша, алтын деп біледі. Меркантелистердің талабы тауарды шет елдерге барынша көп сатып, олардан мейлінше аз сатып алу арқылы елдегі ақша және алтын қорын молайту жолдарын іздеу. Олар акша неғұрлым көп болса, қоғамның байлығы да мол болады деген ұғымды басшылыққа алды. Бұл жердегі бір кемшілік сауда капиталы қоғам байлығын, адамдардың әл-ауқатын көтеретін күш болып табылмайды, себебі айналыс, айырбас саласында тек қана құн формасы ауысып тұрады, екінші сөзбен айтқанда, тауар, оның құны бір қолдан екінші қолға өткенде ешбір жаңа тауар, жаңа құн жасалмайды.

Меркантелистік мектептің осы кемшілігін келесі бір мектеп-физиократтар (грекше физис-табиғат, ал кратос-билік дегенді білдіреді) сынға алды. Олардың пікірі бойынша қоғамдық байлық, саудада емес, өндірісте, соның ішінде тек ауыл шаруашылығында. Осы бағыттың негізін қалаушы Ф. Кенэ, А. Тюрго т. б. Ф. Кенэ тұңғыш рет ұдайы өндіріс теориясына қатысты "Экономикалық кесте" жасады. Бұл кестеде бір жыл ішінде өндірілген ауыл шаруашылық өнімдерінің ұдайы өндіріс процесі зерттелінді.

Бірақ олардың өндірісті тек қана ауыл шаруашылығымен шектеуі халық шаруашылығының басқа салаларын өнімсіз деп есептеуі қате пікір болды. Оны буржауазиялық саяси экономияның көрнекті өкілдері У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, С. Сисмонди еңбектері айқын көрсетті. Қоғам байлығы жалпы өндіріс салаларында пайда болатындығы дәлелденді. Ауыл шаруашылығымен қатар өнеркәсіптің материалдық игіліктерді өндіру, өңдеу процестерін жалғастыратын байланыс, халыққа қызмет көрсету салаларында да жаңа құн өндіріліп, қоғамдық байлық молаяды деген қағида берік қалыптасты.

Классикалық саяси экономия жаңа дамып келе жатқан капиталистік өндірістік қатынастарды дәріптеуші, өндіріс капиталының мүддесін қорғайтын экономикалық ой-пікірдің прогрессивті сатысы болды. Классикалық буржуазиялық саяси экономияның басты табысы еңбек құн теориясының негізін қалады.

Осы ой-пікірдің қалыптасуы сауда және қарыз-өсімқорлық капиталына қарсы өндірістік капиталдың адғамдағы ерекше рөлін атап көрсеткен ғылыми қағида болғаны белгілі. Еңбек құн теориясын маркстік саяси экономия ілгері дамытып, қосымша құн туралы ілімді жан-жақты талдады. Маркстік экономикалық теория XIX ғасырдың екінші жартысында қалыптасты. Маркстік саяси экономия — еңбекшілердің, жұмысшы табының мүддесін қорғайтын теория. Сондықтан да оған карама-қарсы буржуазиялық тұрпайы (вульгарлық) саяси экономия пайда болды. Маркстік теория бойынша, пролетариат барлық енбекші қауымды капиталистік қанаудан азат етіп, қоғамдасқан социалистік өндіріс орнатуы қажет.

XIX ғасырдың соңы XX ғасырдың басында бірнеше экономикалық мектеп қалыптасты, олардың бірі-маржинализм (французша marginal-шекті) теориясы.

Бұл бағыттың ортаға салған мәселесі-шаруашылық қатынастарға тартылған жеке адамды субъективті-психологиялық тұрғыдан экономикалық талдау. Олардың пікірі бойынша кезкелген адам игіліктің құндылығын өзі субъективті түрде анықтайды, яғни пайдалылығына қарай бағасын орнатады. Осы мектептің өкілдері — К. Менгер, Э. Бем-Баверк, В. Визер. Экономикалық теорияның келесі бір-жаңа бағыты "неоклассикалық" бағыт, негізін қалаушы ағылшын экономисі А. Маршалл (1842—1924). Оның басты еңбегі "Эко­номика ғылымының принциптері" 1890 жылы жарық көрді. Ол өндіріс шығындары, сұраныс пен ұсыныс, шектелген пайда немесе шекті пайда және шекті өнімділік теориясын біріктіруге тырысты. АҚШ-та Дж. Кларк (1847—1938) шекті өнімділік және өндіріс факторларының, кему заңын тұжырымдады. Ол заң бойынша өндіріс факторлары неғұрлым өскен сайын, оның өнімділігі де кеми бермек. Сөйтіп XIX—XX ғасырларда экономика ғылымында математика мектебі пайда болды. Бұл бағыттың негізін қалаушылар — М. Вальрас, В. Парето, У. Джевонс.

Ғылым мен оқу пәні арасында айырмашылық бар. Оқу пәнінде ғылымға тікелей қатысы жоқ нақтылы өмірлік мысалдар, түрлі түсіндірулер қолданылады. Бірақ ғылымға да, оқу пәніне де методология бірдей қажет. Методология дегеніміз ғылыми танудың нысаны (формасы), әдісі, ұйымдастыру принциптері туралы ілім.

2. Экономикалық теория пәні. Экономикалық теорияның қызметтері, зерттеу әдістері.

Экономикалық құбылыстарды талдау-зерттеліп отырған құбылысты жеке элементтеріне жіктеп, оның әрбір элементін бір тұтастықтың қажетті құрамдас бөлігі ретінде зертеу. Синтездеу-бұл экономикалық құбылыстардың жеке элементтерін біріктіру арқылы ортақ қортында жасау.

Индукция - жеке оқиға, құбылыстардан логика арқылы жалпы қағидалар, принциптер шығарады.

Дедукцияда керісінше, жалпы қағидалар негізінде экономикалық объектілердің, процестердің кейбір жеке алынған ерекшеліктері сипатталады. Ғылыми жүйенің қалыптасуы индукция және дедукция методологиялық әдістермен жүзеге асырылады.

Экономикалық теория – адамның шектеусіз қажеттіліктерін қанағаттандырудағы қоғам өндірісінің сирек, шектелген ресурстарын бөлу, айырбастау және тұтыну туралы ғылым. Экономикалық теория зерттейтін құбылыстардың мәні экономикалық категория мен экономикалық заңдарда көрсетіледі. Экономикалық категория дегеніміз – экономикалық құбылыстардың (мысалы, тауар, баға, кіріс) маңызды жақтарын көрсететін жалпылама ұғымдар. Экономикалық заңдар – бұл экономикалық құбылыстар арасындағы тұрақты, қайталанатын байланысы.

Экономикалық теорияның зерттеу әдістері.

1. Абстракция

2. Индукция және дедукция.

3. Анализ, синтез.

4. Тарихи және логикалық.

5. Графикалық әдіс –кесте, диаграмма, схема.

6. Моделдеу.

3. Позитивті және нормативті экономика.

Позитивті экономика – дерек негізіндегі экономикалық қылық туралы болжамдар. Ал экономиканың тиімділігі жөнінде сөз болғанда, онда мұны нормативті экономикалық ғылым деп білеміз. Нормативті экономика – елдің экономика туралы бағалау пкірлері.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Ф.4.09-02

Экономика ж не менеджмент кафедрасы... БЕКІТЕМІН... Бірінші проректор о у дістемелік ж мыстар ж ніндегі проректор...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Тақырып. Экономикалық теорияның пәні және әдіс-тәсілдері

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
Мамандықтар: 5В010400 Алғашқы әскери дайындық, 5В010600 Музыкалық білім, 5В010700 Бейнелеу және өнер, 5В010800 Дене шынықтыру және спорт,

ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
  Мамандықтар: 5В050506 Экономика, 5В051000 Мемлекеттік және жергілікті басқару, 5В050800 Есеп және аудит, 5В050900 Қаржы Оқыту т

СИЛЛАБУС
    Экономикалық теория пәні бойынша 5В010400 Алғашқы әскери дайындық, 5В010600 Музыкалық білім, 5В010700 Бейнелеу ж&#

Пәннің постреквизиттері
Микро- Макроэкономика, Статистика, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Қаржы. Пәннің қысқаша сипаттамасы: Экономикалық теория п

Пән бойынша студенттің білімін балмен бағалау көрсеткіші
  Бағаланатын бағдар (позиция) 1-8 аптадағы бағалау мөлшері 9-15 аптадағы бағалау мөлшері

Бағалау саясаты
Білімді бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесі   Әріппен белгіленген баға Бағаның цифрлік эквиваленті

Баға қоюдың критерилері
Бақылау түрі Максимальдық баға Оқытушының журналына балл қойылатын мерзімі ӨЖ 1 Та

Лекциялардың күнтізбелік-тақырыптық жоспары
  № Тараулар бойынша лекция тақырыптары Сағат саны Апта Әдебиет

Тақырып. Қоғамдық өндірістің негіздері.
1. Өндіріс, оның мәні және факторлары. 2. Ресурстардың шектеулігі және оларды талдау мәселелері. 3. Қоғамдық өнді

Тақырып. Меншік қатынастары және олардың экономикадағы орны.
1. Меншіктің экономикалық және құқықтық мазмұны. 2. Меншік объектілері және субъектілері. 3. Меншіктің түрл

Тақырып. Қоғамдық өндірістің нышандары. Тауарлы өндіріс.
1. Натуралды шаруашылық және оның эволюциясы. 2. Тауарлы шаруашылық: мәні, пайда болу жағдайлары мен себептері. 3. Құн заңы.

Тақырып. Сұраныс пен ұсыныс теориясының негіздері.
1. Сұраныс заңы. Сұраныс қисығы.Сұранысқа әсер етуші жағдайлар. 2. Ұсыныс заңы. Ұсыныс қисығы. Ұсы

Сурет. Сұраныс пен ұсыныстың рыноктық тепе-теңдігі.
в- тауарлардың артықшылығы. Е - сұраныс пен ұсыныстың теңесу нүктесі. а – тауарлардың жетіспеушілігі. РЕ – тепе-те&#

Тақырып. Кәсіпорын капиталының (қорларының) айналымы және толық айналымы
1. Негізгі және айналмалы капитал. 2. Негізгі капиталдың құнсыздануы. Амортизация. 3. Инвестиция өндіріс қорларын қаржыландыру көзі

Тақырып. Кәсіпорынның (фирманың) шығындары мен табысы.
1. Бухгалтерлік және экономикалық шығындар. 2. Тұрақты, өзгермелі және жалпы шығындар. 3. Фирманың жалпы, орташа және ш

Тақырып. Өндіріс факторларының нарығы және факторлық табыстардың қалыптасуы
1.Өндіріс факторы рыногындағы тепе-теңдік. 2. Еңбек ақы еңбектің бағасы ретінде. 3. Пайыз капитал иесінің факторлық таб

Тақырып. Ұлттық экономика жүйе ретінде.
1. Қоғамдық өндірістің нәтижелері, оларды жиынтық ұлттық өнім (ЖҰӨ) арқылы өлшеп көрсету. 2. Жалпы

Тақырып. Макроэкономикалық тепе-теңдік
1. Экономикалық өсудің теориялары. Мультипликатор және акселератор эффектісі. 2. Макроэкономикалық тепе-теңдік теориялары. Негізгі с

Тақырып. Экономикалық дамудың ауытқымалы болуы макроэкономика заңдылығы ретінде.
1. Экономикалық цикл, циклдың кейнстік, неокейнстік және монетарлық тұжырымдамалары. 2. Қазіргі циклдық дамудың ерекшеліктері, ұзын то

Тақырып. Жұмыссыздық пен инфляция экономикалық тұрақсыздықтың көрінісі ретінде.
1. Жұмысбастылық пен жұмыссыздық ұғымдарының мазмұны. Жұмыссыздықтың негізгі түрлері. 2. Инфляция ұғымын

Тақырып. Мемлекеттік реттеу: пайда болуы, мақсаты, құралдары.
1. Экономиканы мемлекеттік реттеудің объективті қажеттілігі мен оның мәні. 2. Ақша-несие жүйесі. 3. Мемлекеттің қаржы жүйесі

Тақырып. Экономикалық өсу
1. Экономикалық өсу және оның өлшемдері. 2. Экономикалық өсудің түрлері және жағдайлары. 3. Экономикалық &#

Тақырып 1. Экономикалық теорияның зерттеу пәні және әдістері.
Сабақтың мақсаты:Экономикалық теорияның зертеу пәнін, ғылыми тану әдістерін және заңдары мен категорияларының м

Тақырып 2. Меншік қатынастары және олардың экономикадағы орны.
Сабақтың мақсаты:Меншік ұғымының экономикалық және құқықтық мәнін, түрі мен нысандарыны

Тақырып 3. Қоғамдық өндіріс нысандары. Тауар және ақша.
Сабақтың мақсаты: Қоғамдық өндірістің нысандарын, қызмет ету ерекшеліктерін тарихи мектептер зертеуінде қарастырып талда

Тақырып 5. Нарықтық шаруашылықтың жалпы сипаттамасы.
Сабақтың мақсаты:Нарықтық шаруашылықтың қалыптасуының теориялық негіздерін, құрылымын, түрлерін оны

Тақырып 7. Кәсіпкерлік қызмет, оның негізгі түрлері мен бағыттары.
Сабақтың мақсаты: Кәсіпкерліктің мәнін, басты белгілерін,қызметін және түрлеріннің ғылыми теориялық негідері

Тақырып 8. Жеке-дара ұдайы өндіріс теориялары. Кәсіпорын капиталының айналымы және ауыспалы айналымы.
Сабақтың мақсаты:Кәсіпорын капиталының мәні, айналымы және ауспалы айналымы сатыларының ерекшеліктерін түсіндіру. Сонымен

Тақырып 10. Өндіріс факторларының нарығы және факторлық табыстар.
Сабақтың мақсаты:Экономикалық жүйенің типтеріне сай өндіріс факторлар нарығының қызмет ету механизмін сипаттау.

Тақырып 11. Ұлттық экономика жүйе ретінде. Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер.
Сабақтың мақсаты: Ұлттық экономика жұйе ретіндегі мәнін ашу және Ұлттық есеп жүйесідегі негізгі макроэкономикалы&#

Экономикалық дамудың циклдылығы
  Сабақтың мақсаты: Ұлттық экономикадағы макроэкономикалық тепе-теңдік пен жиынтық сұраныс пен жиынтыu

Тақырып 13. Жұмыссыздық және инфляция экономикалық тұрақсыздықтың көрінісі ретінде
Сабақтың мақсаты: жұмыссыздық пен инфляцияның әлеуметік экономикалық мәнін, себептері мен салдарын анықтау, олардың

Тақырып 14. Мемлекеттік реттеу: мәні, мақсаты, құралдары.
  Сабақтың мақсаты: Рыноктың «көрінбейтін қолы» әрдайым өзінің қызметін атқаруда кемшіліктер жіберетінін тәжіри

Тақырып 15. Экономикалық өсу және экономикалық даму
Сабақ мақсаты: Ұлттық экономиканың уақыт және кеңістік бойынша экстенсивті және интенсивті, сондай-ақ интегралды ө

Ж-дің күнтізбелік - тақырыптық жоспары
  № Тапсырмалардың мазмұны Сағат саны Тапсыру мезгілі Бақылау түрі

Лестіріп берілетін материал ӨЖ №1
Жұмыстың мақсаты: Экономикалық теорияның бастапқы және қазіргі кезеңдегі даму үдерістерін теориялық тәжірибелік тұр

Лестіріп берілетін материал ӨЖ №2
Жұмыстың мақсаты:Нарықтық шаруашылық құрылымын, түрлерін оның қызмет ету ерекшеліктерін оқып-үйрену. &

Лестіріп берілетін материал ӨЖ №3
Жұмыстың мақсаты:ҚР-да кәсіпкерліктің қалыптасуы мен дамуына тәжірибелік деректемелер келтіру арқылы түсіндіру

Есептер
а. Төмендегі кестеде кәсіпорынның жалпы шығыны өндірілген өнімнің санына тәуелді екендігі көрсетілген. Тұрақты, өзгермелі, ше

Есептер
а. Төмендегі кестеде кәсіпорынның жалпы шығыны өндірілген өнімнің санына тәуелді екендігі көрсетілген. Тұрақты, өзгермелі, ше

Есептер
а. Төмендегі кестеде кәсіпорынның жалпы шығыны өндірілген өнімнің санына тәуелді екендігі көрсетілген. Тұрақты, өзгермелі, ше

Есептер
а. Төмендегі кестеде кәсіпорынның жалпы шығыны өндірілген өнімнің санына тәуелді екендігі көрсетілген. Тұрақты, өзгермелі, ше

Күнтізбелік - тақырыптық жоспары
  № Консультация тақырыптары Сағат саны F2F on-line, off-line Сағат саны

Студенттердің білімін бақылау және бағалау материалдары
  № 1аралық бақылау сұақтары Экономикалық теория негіздері пәні бойынша тест сұрақтары: 1. Э

Еңбек заттарына не жатады?
1. шикізат, материал 2. полуфабрикат 3. энергия құралдары 4. тасымал құралдары 5. күш беруші механизмдері 13. Экономикалы&

Нның еңбектік теориясын негізің жасаған экономистер.
1. А. Смит, Д. Рикардо. 2. К. Маркс, Ф. Энгельс. 3. А. Маршалл, Дж. М. Кейнс. 4. П. Самуэльсон, М. Фридмен. 5. К. Менгер, М. Тодаро 15. Ұж

Тауардың шекті пайдалылығы қалай анықталады?
1. Адамның қандай да болмасын қажеттілігін қанағаттандыру қабілетімен. 2. Белгілі бір игіліктің әрбір қосымша бірлігін тұтынуда&

Жеке меншіктің қайшылығы неде?
1. жеке мүдденің қоғам мүддесіне қарсы әрекет етуі 2. қоғам деңгейіндегі әлеуметтік жіктелудің шамадан тыс күш

Экономикалық теория негізінде не анықталады?
1. экономикалық саясат 2. өмір сүру деңгейі 3. жалақы мөлшері 4. зейнетақы мөлшері 5. шығындар

Экономикалық қатынастың басты емес бөлімі қайсы?
1. өндіріс 2. бөлу 3. айырбас 4. тұтыну 5. жинақтау 29. Қандай экономикалық бағыт ақша-айналыс с

Экономикалық жүйені дамытудың қазіргі кездегі мақсаттары қандай?
1. жаһандық мәселелерді шешу 2. әлеуметке бағытталу 3. экономикалық тиімділік, әлеуметке бағытталу және жаһандық

Экономикс
3. Көрінбейтін қол 4. Политэкономия трактаттары 5. Экономикалық кесте 56. Рыноктық инфрақұрылым дегеніміз: 1

Жай ұдайы өндіріс дегеніміз не?
1. өндіріс процесінің бұрынғы көлемде қайталануы 2. өндіріс процесінің ұлғайған көлемде жүруі 3.

Мемлекетке сауданы кеңейтуді, елде алтынды жинақтауға
кеңес берген: 1. Меркантилистер 2. Маржиналистер 3. Физиократтар 4. Классиктер 5. Утопистер. 73. Физиократтарды&

Ндіріс дегеніміз не?
1. материалдық игіліктерді жасау процесі 2. еңбек заттары мен еңбек құралдарын бөлу процесі 3. ҒТП-ң түрі 4. рынокты

Еңбек дегеніміз….
1. адамдардың дайын өнім өндіру мақсатында өз еңбегі арқылы затқа әсер етуі; 2. адамдардың еңбек затына әсер ететін

Тауарлар мен қызметтер үшін қолма-қолсыз төлеген кезде ақша қандай қызмет атқарады?
1. Құн өлшемі. 2. Айналыс құралы. 3. Қорлану құралы. 4. Төлем құралы. 5. Әлемдік ақ

Рыноктағы екі фирманың үстемдігі?
A) Монополия B) олигополия C) монопсония D) дуополия E) олигопсония 3. Микроэкономика қарастырады: A) мемлекеттік сатып алуды; B

Е) МC /Q.
5. Франчайзинг: A) ірі фирманың фабрикалық маркасын пайдалануға құқық беруші келісім шартқа отыратын ұсақ жеке фирмалар жү

E) AS>AD
10. ЖҰӨ-ді шығыстар сомасы бойынша есептегенде қолданылмайтын көрсеткіш: A) мемлекеттік сатып алулар; B) жиынтық инвестициялар

Циклдық жұмыссыздық дегеніміз не?
A) экономикалық конъюнктураның дағдарысына байланысты B) жыл мерзімдеріне байланысты C) жұмыс күші құрылымының жұмыс орны 

E) төменгі баға белгілеу
18. Банктік несие дегеніміз: A) несие-қаржы мекемелерінің кез-келген шаруашылық тұлғаларына ақшалай қарыз түріндегі несиесі

Кедейлік деңгейі қалай анықталады?
A) ең төменгі жалақы негізінде B) ең төменгі зейнетақы негізінде C) өмір сүру минимумы негізінде D) төменгі жала

D) егіс алқаптарын көбейту
E) өндіріс көлемін ұлғайту 34. Төмендегі жағдайлардың қайсысын макроэкономика қарастырады: A) Тұтынушы

Жұмысбастылық дегеніміз.
A) барлық адамның жұмыспен қамтылуы B) еңбекке жарамды адамдардың жұмыспен қамтылуы C) жұмыссыздарды жұмысқа ішін

A) социализмнен капитализмге өту
B) феодалдық-әміршілдік жүйеден рыноктық экономикаға өту C) жоспарлы-әміршілдік жүйеден рыноктық экономикаға өту

Ақша реформасын өткізгенде мемлекет қандай басты мақсатты көздейді
A) Ақша бірлігінің сатып алу қабілетін арттыру B) Халықтың әл - ауқатын арттыру C) Айналыс сферасындағы ақша санын азайту

E) шетелдік тауарлардың артуынан отандық кәсіпкерлерді қорғау саясаты
49. ҚР –да ақша айналымын реттейтін институттар: A) рынок құрылымы B) экономика министрлігі C) Ұлттық банк D

E) сауда түрлері, сұраныс
52. Рынок дегеніміз: A) жеке тауарлар және қызметтерді сатушылар мен сатып алушыларды бірге кездестіретін механизм; B) бағалы қағазд

Е) айналыстағы ақша саны
55. Жетілмеген бәсеке дегеніміз: A) рынокта бірнеше сатушылар мен бірнеше сатып алушылардың болуы; B) рынокта бір-біріне тәуелсіз, тең м&#

Бөлу
59. Рыноктық экономикада жалақының жоғарғы деңгейі қайсы факторға тәуелді: A) заңды түрде бекітілген жала

Индустриалды дәуірден кейін экономиканың қай саласы басым болды?
A) көлік B) қызмет көрсету C) өнеркәсіп D) ауыл шаруашылығы E) сауда шаруашылығы 63. ЖҰӨ &

А.Оукен заңы қайсы байланысты көрсетеді?
A) жұмыссыздықтың нақты және табиғи деңгейлері арасындағы; B) ЖІӨ-нің нақты және потенциалды көлемдері арасынд

C) Дағдарыс, тоқырау, жандану, өрлеу
D) Шыңына жету, жандану, төмендеу шегіне жету E) Тауар шығаруды ұлғайту 69. Қаржы механизмінің негізгі элементтеріне жатпайды:

Жиынтық ұсыныстың (AS) азаюына әкеледі.
A) бағаның өсуі; B) технологиялық жаңалық; C) пайыз қойылымының өсуі D) салықтардың төмендеуі;

Халықтың еңбекке қатысуы қайсы көрсеткішпен өлшенеді?
A) халық санымен; B) өзін-өзі жұмыспен қамтитын халық; C) Біліктілікпен; D) экономикалық белсенді халық. E) Білім

Азіргі рыноктық экономикадағы дағдарыстың ерекшелігі неден көрінеді?
A) жұмыссыздықтың шамадан тыс өсуінен B) монополистік баға белгілеуден C) бағаның жалпы төмендеуінен D) несиеге оңай

Девальвация дегеніміз не?
A) ұлттық валюта курсының басқа елдердің валюта курсына қарағанда төмендеуі B) айналысқа жаңа ақша шығару C

Рынокта бір ғана сатып алушы болатын экономикалық жағдай қалай аталады?
A) монополия B) олигополия C) монопсония D) дуаполия Е) олигопсония 104. Пайыз ставкасының төмендеуі...............әкеледі:

D) тауарладың артықшылығы туындайды
E) өзгеріс болмайды 107. Бағаға рынок қандай жағдайда әсер етеді: A) сұраныс пен ұсыныстың өзара u

C) Менеджмент
D) Комитет E) Директорат 111. Пайданың негізгі қызметтері: A) Бөлуші, ынталандырушы B) кепілдендіруші C) Ықпал

Инфляция дегеніміз не?
A) ақша сапасының нашарлауы; B) ақша айырбасының әлсіреуі; C) ақшаның құнсыздануы; D) бағаның төме

Төменде көрсетілген шаралардың қайсысын мемлекет құлдырау фазасында жүзеге асырады?
A) салық ставкасын көтеру; B) ссудаға пайыздық ставканы өсіру; C) мемлекет шығысын төмендету; D) антиинфляциялық саясатты

Лоренц қисығы көрсетеді?
A) шаруашылықта өндірілетін тауардың нақты саны мен сапасын B) екі тауарды өндірудегі мүмкін үйлесімділіктің ең тиімдісін C)

Экономикалық теория негіздері” пәні бойынша емтихан сұрақтары
1. Экономикалық теория пәні мен әдістері. 2. Экономикалық теория құбылыстарының тану әдістері, экономикалық теорияның атқа

Курс экономической теории. Под общ. ред. Проф. Чепурина М.Н., проф. Кисилевой Е.А. Киров, 1994, 2000.
4. Есқалиев М.Д. Өткен кезеңнің ойшыл экономистері және қазіргі көз қарас. Алматы,2004 5. Экономикалық теория. Оқулық. Алм

Экономикалық теория» пәнін оқып үйренуге арналаған әдістемелік нұсқаулар
Қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша студенттердің өзіңдік жұмыстарына аудиторияда оқытылмайтын студенттердің жеке қарастырғ

КУРСТЫҢ САЯСАТЫ
Сабаққа қатысу: белгілі бір себептермен сабаққа қатыса алмаған жағдайда жіберілген сабақтардың материалы өз бетінше игерілуі тиіс.

Экономикалық теория негіздері
    Кафедра: Экономика және менеджмент Тьютор: Л.Ж.Казиева Мамандық: 5В010400 Алғашқы әскери дайындық, 5В010600 Муз

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги