рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Таблиця 8

Таблиця 8 - Конспект, раздел Экономика, Конспект лекцій з дисципліни бухгалтерський облік в бюджетних установах № З/п Зміст Господарських Операцій ...

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків
        Дебет Кредит
Перераховано передоплату за виробничі запаси, матеріали та продукти харчування, послуги з транспортування 321,323, 324,326
Оприбутковані виробничі запаси, матеріали та продукти харчування 20,23
Списано на витрати вартість транспортних послуг 801,802, 811,813
Нараховано плату за послуги з підготовки кадрів і підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах, проживання в гурто­житку
Отримано оплату за навчання та проживання в гуртожитку 301,323

Одним із видів поточних зобов'язань бюджетних установ є кредиторська за­боргованість постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги.

Постачальники — це юридичні або фізичні особи, які здійснюють постачан­ня товарно-матеріальних цінностей (сировини, матеріалів, палива, будівельних матеріалів, МШП), що надають послуги (подачу електроенергії, газу, води), ви­конують роботи (поточний і капітальний ремонт тощо).

Підрядники — спеціалізовані підприємства або фізичні особи, які викону­ють будівельно-монтажні роботи під час спорудження об'єктів на підставі дого­ворів підряду на капітальне будівництво.

Розрахунки з постачальниками і підрядниками за виконані роботи та нада­ні послуги проводяться на підставі документів постачальників:

- накладних;

- рахунків-фактур;

- актів прийнятих робіт, послуг;

- товаро-транспортних накладних тощо.

У бухгалтерському обліку розрахунки з постачальниками за будівельні ма­теріали, конструкції та деталі, обладнання для устаткувань тощо та розрахунки з підрядниками за конструкції і деталі, передані їм для будівництва та монтажу, і за виконані будівельно-монтажні роботи ведуться на субрахунку 631 „Розраху­нкиз постачальниками та підрядниками".

За кредитом рахунку 631 „Розрахунки з постачальниками та підрядника­ми,, відображається заборгованість за отримані від постачальників та підряд­ників товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, за дебетом — ЇЇ погашення, списання тощо.

Аналітичний облік ведеться окремо за кожним постачальником та підряд­ником в розрізі кожного документа (рахунку) на сплату.

Іноді з різних причин розрахунки з постачальниками і підрядниками не здійснюються у термін, який зазначений в угоді. Тоді виникає заборгованість перед постачальниками і підрядниками, яка є найпоширенішим видом креди­торської заборгованості.

В установи кредиторська заборгованість може виникати у двох випадках:

• при отриманні передоплати за невідвантажену продукцію (роботи, по­слуги);

•при одержанні товарів, і якщо не здійснені розрахунки з постачальника­ми.

Після закінчення терміну позовної давності кредиторська заборгованістьустанови зараховується на результат виконання кошторису установи.

Бухгалтерські проведення з обліку розрахунків із постачальниками і підрядниками На субрахунку 675 „Розрахунки з іншими кредиторами" ведуться розрахун­ки з іншими кредиторами, а також із аспірантами, студентами та учнями навча­льних закладів за користування гуртожитком.

Субрахунок 675 „Розрахунки з іншими кредиторами" застосовується у разі:

• отримання від підприємств, установ та організацій матеріальних цінностей та послуг, рахунки за які бюджетною установою буде сплачено у майбутньому;

• зарахування на рахунки бюджетної установи коштів за матеріальні цін­ності (послуги), які будуть відвантажені (надані) нею в наступні періоди.

Суми отриманих матеріальних цінностей записуються за кредитом, а пере­раховані кошти за відповідні матеріальні цінності та надані послуги записують­ся за дебетом субрахунку 675.

 

4. Для обліку розрахунків з обов'язкового державного пенсійного, соціально­го та інших видів страхування, передбачених чинним законодавством, у Плані рахунків бухгалтерського обліку введено рахунок 65 „Розрахунки із страхуван­ня" з розподілом на субрахунки. Аналітичний облік операцій за субрахунками 651 „Розрахунки з пенсійного забезпечення", 652 „Розрахунки із соціального страхування", 653 „Розрахунки із страхування на випадок безробіття" та 654 „Розрахунки з інших видів страху­вання" здійснюється в картках ф. № 292-а (у книзі ф. № 292) окремо за кожним видом страхування. Типові господарські операції та кореспонденція рахунків з обліку розрахун­ків зі страхування наведено у таблиці.

Облік розрахунків з фондами соціального страхування ведеться у меморі­альному ордері № 5 „Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій, типова форма № 405 (бюджет)". Записи здійснюються окремо за зага­льним і спеціальним фондами та систематизуються за кодами функціональної класифікації і видами коштів спеціального фонду. Позиція „Сума оборотів за меморіальним ордером" у вигляді всіх відповідних кореспондувальних рахунків переноситься до книги „Журнал-головна".

У бюджетних організаціях витрати, пов'язані з нарахуваннями на заробіт­ну плату та утриманнями з неї, враховують за кодами економічної класифікації витрат.

Зведена таблиця обов'язкових нарахувань і утри­мань із заробітної плати.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з дисципліни бухгалтерський облік в бюджетних установах

Запорізький національний технічний університет.. конспект лекцій з дисципліни..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Таблиця 8

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Предметом бухгалтерського обліку є майно (капітал), джерела формування майна (капіталу) та господарські процеси установи
Бухгалтерський облік забезпечує інформаційне відображення обігу капі­талу в установі, контролює його раціональне використання, розподіл суспільно необхідного продукту для задоволення потреб конкрет

План рахунків бюджетних установ
Наказом ГУДКУ № 114 затверджений план рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і порядок ведення бухобліку (далі - План рахунків № 114). При цьому інструкції 5 , що використовув

Форми бухгалтерського обліку
Нині в Україні фактично застосовуються такі основні облікові форми: 1) меморіально-ордерна (за класичною меморіально-ордерною формою та формою «Журнал-Головна»); 2) журнально-орде

Облік розрахунків зі страхування
1. Бухгалтерський облік операцій з іноземною валютою ведеться в тих самих класах рахунків, що й облік гривневих операцій. Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті бюджетним

Таблиця 3
Депозитні суми— кошти, що не належать бюджетній установі, надходять у тимчасове розпорядження і

Таблиця 4
Поряд з грошовими коштами на рахунках в банку, органах Державного ка­значейства і в касі бюджетні установи і цент

Таблиця 5
За дебетом субрахунків 331та 332відображається сума виставлених акреди­тивів, о

Таблиця 6
Отримуючи путівки працівники, як правило, вносять в касу певний

Облік розрахунків зі стипендіатами
1. В бюджетних установах фінансування виплат по заробітній платі здійснюється за окремою статтею, яка відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України” є захищеною. Це оз

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги