рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Правовий статус і порядок відкриття відокремлених структурних підрозділів банків

Правовий статус і порядок відкриття відокремлених структурних підрозділів банків - раздел Экономика, Банківське право Чимало Банків Надають Послуги Клієнтам Через Свої Струк­Турні Підрозділи, Оск...

Чимало банків надають послуги клієнтам через свої струк­турні підрозділи, оскільки територіальна наближеність установи і досі залишається одним із найважливіших кри­теріїв при обранні клієнтом банку, що його обслуговува­тиме. Розвиток новітніх технологій та сучасних банківських продуктів і послуг має скасувати з часом таку залежність клієнта від місця розташування його банку, але це відбу­деться не скоро. Тому банки приділяють велику увагу про­блемам створення власних структурних підрозділів та за­провадженню через них своїх продуктів.

Зрозуміло, що найбільшу кількість відокремлених структурних підрозділів в Україні мають системоугворювальні банки. Це стосується передусім Ощадбанку та Промінвестбанку України, що пояснюється їх створенням та розвитком як республіканських контор відповідних цент­ральних банків ще за часів СРСР і розширенням діяльності в сучасний період. Зокрема, Державний ощадний банк України є одним із найбільших банків країни: мережа його підрозділів охоплює 25 регіональних управлінь, 441 відді­лення та 7416 філій. Акціонерний поштово-пенсійний банк «Аваль», який займає перше місце серед банків України за розміром чистих активів, статутним капіталом, кількістю рахунків юридичних осіб та кредитно-інвестиційним порт­фелем, за даними на 2004 р. має мережу із 1285 структурних підрозділів, розташованих в усіх регіонах України (у тому числі обласні дирекції (філії) та спеціалізовані відділення з обмеженим переліком послуг).

Акціонерно-комерційний банк соціального розвит­ку «Укрсоцбанк» — один із системоутворювальних банків України, на долю якого припадає близько 5% вітчизняно­го банківського ринку. Він має розгалужену мережу філій, яка має більше 500 операційних точок, хоча до кінця 2003 р. банк планував відкрити ще 80 відділень. Заплановано про­тягом найближчих трьох років довести загальну чисельність операційних точок до 700. ВАТ «Експортно-імпортний банк України» має філії та безбалансові відділення в 29 міс­тах України. КБ «ПриватБанк» має на початок 2004 р. 1514 філій та відділень, що обслуговують клієнтів на підставі отриманих банком ліцензій та дозволів.

ЦК України містить визначення лише двох видів відо­кремлених структурних підрозділів юридичних осіб — філій та представництв (ст. 95). їх об'єднує місце розташування — поза місцезнаходженням юридичної особи. Відрізняє — компетенція: філія здійснює всі або частину функцій юри­дичної особи, представництво здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. Спільним для їхнього правового статусу є те, що філії і представництва не є юридичними особами. Відповідно, вони наділяють майном юридичної особи, яка їх створила, і діють на підставі затвер­дженого нею положення. Керівники філій та представництв призначаються юридичною особою і діють на підставі вида­ної нею довіреності.

Зазначені підрозділи виступають у цивільному обороті, у тому числі укладають договори від імені відповідної юри­дичної особи. Тому в разі укладення договорів керівниками філій (представництв) необхідно детально викласти зміст преамбули договору, оскільки незначні неточності можуть призвести до визнання угоди недійсною за формальними ознаками (недійсність правочину відповідно до ст. 215 ЦК України).

Чинне законодавство України передбачає можливість для вітчизняних банків відкривати відокремлені підрозді­ли (філії та представництва) як на території України, так і за її межами. До законодавства, що регулює їхню діяль­ність, слід віднести ЦК України, Закон «Про банки і бан­ківську діяльність», Положення НБУ про порядок ство­рення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень та інші акти центрального бан­ку, що визначають правовий статус і регулюють діяльність банківських установ.

Філія банку відокремлений структурний підрозділ бан­ку, що не має статусу юридичної особи та здійснює банківську діяльність від імені банку. Філії банку діють від імені банку на підставі положення про філію. Вони мають право здій­снювати банківські та інші операції, передбачені положен­ням про філію, а також на підставі дозволу банку в межах отриманих банком банківської ліцензії та письмового дозволу. Філіям заборонено здійснювати, по-перше, опера­ції, для проведення та обліку яких у філії немає належних умов (у тому числі відповідного програмного забезпечен­ня і приміщення, спеціального банківського обладнання, комп'ютерної техніки, комунікаційних засобів, спеціалістів відповідної кваліфікації тощо); по-друге, операції, які філії не мають права здійснювати згідно з вимогами чинного за­конодавства України. Наприклад, філії банків не мають пра­ва відкривати рахунки банкам та в банках, у тому числі укла­дати кореспондентські відносини.

У положенні про філію, як правило, визначають статус філії, її підпорядкованість, перелік операцій, які вона може виконувати, внутрішньогосподарські взаємовідносини бан­ку та філії (зокрема, відносини з приводу наділення філії певним майном, розподіл ресурсної бази тощо), органи управління філією.

Керівник філії банку діє на підставі довіреності, виданої банком. Слід зазначити, що згідно з практикою, що склала­ся, за наявності розгалуженої мережі філій (відділень, пред­ставництв) керівник банку зазвичай видає довіреність керів­никам обласних (регіональних) управлінь, міських дирек­цій та керуючим філіями (відділеннями), а останні, у свою чергу, видають довіреності своїм заступникам. При призна­ченні керівника і деяких інших осіб філії (відділення) слід дотримуватися додаткових вимог, встановлених вищезга­даним Положенням, пов'язаних із визначенням критеріїв атестації та професійної придатності посадових осіб (керів­ників, головних бухгалтерів).

Представництво банку — це територіально відокремлений структурний підрозділ банку, що не здійснює банківську діяль­ність. Представництва, які відкриває банк, діють на підставі окремого положення, від імені банку і ним фінансуються. Для їх обслуговування банк відкриває поточні рахунки.

Відкриття філій і представництв банків здійснюють на підставі вимог, закріплених у Законі України «Про банки і банківську діяльність», Положення НБУ про порядок ство­рення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, а також внутрішньобанківських положень.

Реєстрацію відокремлених підрозділів здійснюють на підставі відповідних документів, поданих до НБУ, шляхом унесення відповідної інформації до Державного реєстру банків.

Філії банків відкривають за згодою НБУ, яку дають на під­ставі таких документів:

• клопотання банку про відкриття філії із зазначенням місцезнаходження та основних видів діяльності філії;

• рішення спостережної ради банку про відкриття філії;

• положення про філію, затвердженого спостережною радою банку;

• інформації про керівника та головного бухгалтера філії (ч. 1 ст. 23 Закону «Про банки і банківську діяльність»).

За апаратом центрального банку закріплено обов'язок забезпечувати перевірку відповідності приміщення й об­ладнання філії встановленим законодавством вимогам.

Реєстрацію відокремлених підрозділів банку здійснює НБУ протягом одного місяця (для філій) або десяти робо­чих днів (для представництв) з моменту надання всіх необ­хідних документів шляхом внесення відповідної інформа­ції до Державного реєстру банків. Згоду на реєстрацію має надати територіальне управління НБУ за місцем реєстрації банку — юридичної особи, що бажає відкрити відокремле­ний підрозділ. Разом із пакетом документів, передбачених законодавством для кожного виду відокремленого структур­ного підрозділу банку, останній подає і копії платіжних до­кументів про внесення відповідної плати за державну реєст­рацію.

Кожному відокремленому підрозділу банк надає внутрішньобанківський реєстраційний код за розробленою внутрішньобанківською системою реєстраційної кодифіка­ції, цю інформацію він подає до територіального управлін­ня НБУ за місяць до запровадження змін у власній струк­турі.

Відокремлені структурні підрозділи банків слід відобра­жати в окремому балансі. Чинне законодавство закріплює за філією право здійснювати розрахунки за консолідованим кореспондентським рахунком банку, а також брати само­стійну участь у системі міжбанківських електронних розра­хунків і мати окремий кореспондентський рахунок.

Місце відкриття філії банку залежить від розміру статут­ного капіталу, сформованого банком на момент її відкриття. Зокрема, якщо мінімальний розмір регулятивного капіта­лу банку становить не менш як 3 млн. євро, установа може відкривати філії на території області, де знаходиться юри­дична особа; якщо мінімальний розмір регулятивного капі­талу банку становить не менш як 5 млн. євро — на території України.

Крім того, слід звернути увагу на процедуру погоджен­ня кандидатур відповідальних працівників банків (філій) та осіб, які виконуватимуть обов'язки відповідальних праців­ників філій, яка здійснюється на виконання вимог глави 6 Положення про здійснення банками фінансового моніто­рингу, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 14 травня 2003 р. № 189. Цю процедуру НБУ здійснює в порядку, визначеному Положенням про по­рядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затвердженим Постановою Правління НБУ від 31 серпня 2001 р. № 375. Кандидатури відповідальних працівників банків, які віднесені рішенням Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 27 січня 2003 р. № 39 до І і II груп, погоджує Комісія з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ; кан­дидатури відповідальних працівників банків III і IV груп по­годжують відповідні комісії територіальних управлінь НБУ. Кандидатури відповідальних працівників філій або осіб, які виконуватимуть обов'язки відповідальних працівників філій, погоджують комісії територіальних управлінь НБУ за місцем розташування філій.

Мінімальний розмір статутного капіталу не є єдиною передумовою позитивного вирішення питання про реєст­рацію відокремленого структурного підрозділу. Зокрема, банк має відповідати таким вимогам: 1) не мати фінансових або правових проблем; 2) дотримуватися економічних нор­мативів і нормативу обов'язкового резервування протягом шести місяців, що передують його зверненню до НБУ з при­воду відкриття філії; 3) мати прибуток за даними річного звіту про фінансові результати, а також беззбиткову діяль­ність щонайменше протягом шести місяців, що передують його зверненню до НБУ; 4) не мати протягом шести міся­ців, що передують зверненню до НБУ, фактів подання не­достовірної звітності, неподання або несвоєчасного подання звітності та фактів застосування до банку заходів впливу за порушення ним вимог чинного законодавства (а саме щодо обмеження, зупинення чи припинення здійснення окре­мих видів операцій); 5) мати технічні та інші умови, потрібні для забезпечення функціонування філії, здійснення нею відповідних операцій та забезпечення їх належного обліку відповідно до встановлених вимог; 6) забезпечувати бухгал­терський облік та звітність, формування та зберігання пер­винних документів тощо відповідно до встановлених вимог.

При внесенні змін до положення про філію банки зобов'язані протягом п'яти робочих днів подати їх до тери­торіального управління НБУ за місцезнаходженням банку. Рішення про реєстрацію змін до положення про філію при­ймає територіальне управління НБУ за місцезнаходженням банку протягом місяця з дня їх отримання; повідомлення про реєстрацію таких змін надсилають Генеральному де­партаменту банківського нагляду, територіальному управ­лінню НБУ за місцезнаходженням філії та банку.

НБУ (зокрема, в особі керівника Генерального департа­менту банківського нагляду або територіального управлін­ня) має право відмовити у відкритті філії на встановлених законодавством підставах, у тому числі якщо:

• надані документи не відповідають вимогам закону чи нормативно-правових актів НБУ;

• приміщення та обладнання філії не відповідають ви­могам НБУ щодо безпеки зберігання цінностей (якщо філія має намір самостійно працювати з готівковими коштами та цінностями);

• запропоновані кандидатури керівника та головного бухгалтера філії не відповідають вимогам закону щодо про­фесійної відповідності та дідової репутації;

• у банка-заявника виявлено фінансові або правові про­блеми, що вказують на можливість негативних наслідків для клієнтів чи потенційних клієнтів банку в результаті відкрит­тя філії.

Крім того, територіальне управління НБУ має відмови­ти в реєстрації представництва, якщо банк значно недокапіталізований або критично недокапіталізований.

Законодавство передбачає для банківських установ з ме­тою поліпшення обслуговування клієнтів та виконання функцій, визначених банком, право відкривати структур­ні одиниці (відділення, власні обмінні пункти) за умови дотримання ряду встановлених вимог. Такі структурні одиниці є безбалансовими й обліковуються або на балансі банку, або на балансі його філії. Порядок створення таких підрозділів є повідомним: банк присвоює їм внутрішньобанківські реєстраційні коди та інформує територіальне управління НБУ за місцезнаходженням цих структурних одиниць про їх ство­рення за один місяць до запровадження змін.

Відділення банків виконують функції та здійснюють опе­рації, передбачені положенням про відділення та на під­ставі дозволу, наданого компетентним органом банку, на право проведення окремих операцій у межах отриманих банком банківської ліцензії та письмового дозволу (у тому числі в межах отриманого філією, якій підпорядковується відділення, дозволу банку, погодженого з НБУ, за винятком операцій, для проведення та обліку яких у відділення немає належних умов.

Виконувати такі операції відділення мають право лише після погодження питання про їх відкриття з відповідним те­риторіальним управлінням НБУ. Погодження відкриття від­ділення здійснюють за рішенням Комісії національного бан­ку при територіальному управлінні за місцезнаходженням відділення протягом одного місяця з дня отримання повного пакета документів. Відкриття відділення за територіальною ознакою відбувається з урахуванням мінімального розміру регулятивного капіталу банків (як і відкриття філій).

Банки, що мають відділення та (або) власні обмінні пунк­ти, мають щокварталу надавати НБУ інформацію про наяв­ність та кількість цих відділень або власних обмінних пунктів із зазначенням їхнього внутрішньобанківського реєстрацій­ного коду, місцезнаходження та про структурну підпоряд­кованість (банку або філії) за формою, установленою НБУ.

Згідно з чинним законодавством українські банки мають право створювати дочірні банки, філії чи представництва на території інших держав на підставі дозволу НБУ. Відкриття зазначених структурних одиниць відбувається з дотриман­ням тих самих вимог, які встановлені для відкриття філій чи представництв банків на території України, за умови надан­ня НБУ дозволу на здійснення інвестиції за кордон у зв'язку зі створенням філії чи представництва банку на території ін­шої держави. Для створення дочірнього банку, філії чи представництва українського банку за кордоном банк подає до НБУ бізнес-план та економічне обґрунтування доцільності створення відповідної структурної одиниці. Такі установи на території іншої держави реєструють відповідно до вимог законодавства цієї держави. У разі реєстрації банк у місяч­ний термін має повідомити НБУ про відкриття дочірнього банку, філії чи представництва на території іншої держави з наданням копій відповідних документів про їх реєстрацію.

Право відкривати підрозділи на території інших держав банки отримали з 2 березня 2002 р., коли набуло чинності Положення про порядок створення дочірнього банку, філії і представництва українського банку на території інших держав, особливості їх закриття та здійснення нагляду.

За дозволом на відкриття дочірнього банку або філії ма­ють право звертатися банки, зареєстрований і сплачений статутний капітал яких становить суму, еквівалентну що­найменше 10 млн. євро. Для відкриття за кордоном представництва, що не займатиметься безпосередньо банківсь­кою діяльністю, банку достатньо мати статутний капітал у розмірі не менше 5 млн. євро.

Крім того, щоб створити дочірній банк в іншій країні, вітчизняний банк має працювати в Україні не менше трьох років, а щоб відкрити філію або представництво — мати трирічний досвід роботи з мережею філій. Для підрозділів, що їх відкривають в офшорних зонах, НБУ встановив ряд особливих вимог.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Банківське право

Івано франківський університет права.. Імені короля Данила Галицького.. Кафедра екологічного трудового..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Правовий статус і порядок відкриття відокремлених структурних підрозділів банків

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Банк і його операції. Правова природа банківської діяльності
Ринкова економіка породжує нові інститути, притаманні ринковим умовам господарювання, та змінює старі, що іс­нували під час державної монополії. Змінюються принци­пи, на яких будуються взаємовіднос

Банківське право: предмет та методи правового регулювання
У юридичній науці триває дискусія щодо визначення міс­ця банківського права у правовій сисгемі, віднесення його до комплексної галузі права або до комплексного правового ін­ституту. Свого часу М. М

Банківські правовідносини
Банківські відносини підпадають під регулювання норм права, тому є правовідносинами. Відповідно, їх можна кваліфікувати та класифікувати, виходячи із загальних стан­дартів правової науки. Слід заув

Банківське законодавство
В умовах побудови ринкової економіки країни континен­тального права створюють цілі комплексні масиви законодавс­тва, що містять норми різних правових галузей (що стосують­ся сфери транспорту, інфор

Джерела банківського права
Аналізуючи законодавчу діяльність та практику впро­вадження прийнятих компетентними органами правових норм, які регулюють банківські відносини, слід зважати на необхідність реалізації принципів, пр

Місце центрального банку в банківській системі
До основних факторів, що мають визначати місце цент­рального банку (і НБУ у тому числі) в економіці держави, слід віднести: а) систему чинних законів; б) взаємозв'язок полі­тики центрального банку

Принципи діяльності Національного банку України
Національний банк організується та функціонує відповід­но до найбільш загальних правових принципів, які прита­манні більшості державних органів. Згідно зі ст. 22 Закону «Про Національний банк Украї

Керівні органи Національного банку України
Прийнятий у 1999 р. Закон України «Про Національний банк України» заклав нові підходи до організаційної струк­тури та правового статусу органів управління центрально­го банку України. Згідно з Конс

Правовий статус територіальних управлінь Національного банку України
Аналізуючи правовий статус філій (територіальних уп­равлінь) Національного банку України, слід зазначити, що вони є найважливішими структурними елементами систе­ми центрального банку. Наявність філ

Функції Національного банку України
Основна функція центрального банку держави полягає у забезпеченні стабільності національної грошової одиниці. В Україні таку норму закріплено в ст. 99 Конституції України та в Законі України «Про Н

Поняття, ознаки та компетенція комерційного банку
Термін «комерційний банк» виник на початку розвит­ку банківської справи, коли банки обслуговували переважно торгівлю (соmmеrсе), товарообмінні операції та платежі, які здійснювали торгівці (звідси

Майно комерційного банку, статутний капітал і порядок його формування
Реформування банківського сектору пов'язане з діями на рівні національної банківської системи, що тягне за собою як закриття або реорганізацію банків (які не можуть викона­ти вимоги НБУ щодо капіта

Правові засади створення та державної реєстрації банків
Порядок створення та державної реєстрації банків ви­значають закони «Про банки і банківську діяльність», «Про Національний банк України», а також Положення НБУ про порядок створення і державної реє

Державна реєстрація банків з іноземним капіталом і представництв іноземних банків в Україні
Аналізуючи доцільність доступу іноземного капіталу на національні ринки банківських послуг, можна дійти виснов­ку про наявність декількох взаємопов'язаних, але водночас протилежних за метою чинникі

Реорганізація та ліквідація банківських установ
Як і будь-яке інше підприємство, банк може прийняти рішення про реорганізацію або ліквідацію. Реорганізація банку здійснюється в загальноприйнятих пра­вових формах шляхом злиття, приєдн

Договір банківського вкладу
За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від іншої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), яка надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові

Договір банківського рахунку
За договором банківського рахунку банк зобов'язується при­ймати та зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (во­лодільцеві рахунку), кошти, що надходять для нього, викону­вати розпорядження

Правові основи захисту банківської таємниці
Принцип дотримання банківської таємниці слід реалізо­вувати через діяльність окремих кредитно-фінансових інс­титутів, у першу чергу комерційних банків. Водночас саме центральний банк може сп

Значення активних операцій для банків
У міжнародній банківській практиці якість активів по­ряд із достатністю капіталу є фундаментальною умовою, що визначає фінансовий стан банку, його благополуччя. Достатність капіталу значною мірою з

Правові засади банківського кредитування
Поняття та види кредиту.Кредитування є основним ви­дом активних операцій комерційних банків, який дає мож­ливість банкам отримувати значні доходи, але водночас супроводжується певн

Іпотечне кредитування
Одним із важливих завдань національної економічної політики є формування платоспроможного попиту різних верств населення на житловому ринку. Однак житло є до­рогим товаром тривалого користування, і

Банки як учасники ринку цінних паперів
В умовах ринкової економіки цінні папери посідають важливе місце у платіжному обігу кожної держави. Завдяки випуску й обігу цінних паперів забезпечуються інвестицій­ні процеси, пересування коштів у

Порядок здійснення банками операцій з акціями
Акція — це цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного това­риства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та пра­во н

Порядок здійснення банками операцій з акціями
Акція — це цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного това­риства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та пра­во н

Застосування деривативів у банківській діяльності
Деривативи — стандартні документи (похідні цінні папе­ри), що засвідчують право та (або) обов'язок придбати або прода­ти цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а та­кож кошти на пев

Використання векселів у банківській діяльності
Вексель — це цінний папір (борговий документ), який засвід­чує безумовне грошове зобов'язання однієї особи сплатити після настання строку, визначеного у векселі, певну суму коштів влас­никові ве

Використання векселів у банківській діяльності
Вексель — це цінний папір (борговий документ), який засвід­чує безумовне грошове зобов'язання однієї особи сплатити після настання строку, визначеного у векселі, певну суму коштів влас­никові ве

Правове регулювання грошового обігу в Україні
Гроші існують у готівковій формі (формі грошових зна­ків) або в безготівковій (формі записів на рахунках у банках). Грошові знаки випускають у вигляді банкнот і монет, що ма­ють зазначену на них но

Правові засади здійснення безготівкових розрахунків в Україні
Безготівкові розрахунки займають провідне місце в опе­раціях підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та видів діяльності. Близько % припадає на розрахунки за товарними операц

Підстави, порядок списання коштів із рахунку клієнта й арешт коштів на рахунку клієнта
Накладення арешту та звернення стягнення на кошти, що перебувають у банку, є самостійними стадіями обме­ження (а зрештою і припинення) права власника рахунку або вкладника, що передбачені законодав

Список рекомендованої літератури
Основна література Законодавча та нормативна:

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги