рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Значення активних операцій для банків

Значення активних операцій для банків - раздел Экономика, Банківське право У Міжнародній Банківській Практиці Якість Активів По­Ряд Із Достатністю Капіт...

У міжнародній банківській практиці якість активів по­ряд із достатністю капіталу є фундаментальною умовою, що визначає фінансовий стан банку, його благополуччя. Достатність капіталу значною мірою залежить від ступеня надійності розміщення банком коштів в активні операції.

Активні банківські операції є різнорідними за своїм еко­номічним змістом, доходністю, якістю. При цьому основ­ні види розміщення є високодохідними, але передбачають високі ризики. Частину активів банку на безальтернативній основі вкладається в обов'язкове резервування, на ко­респондентські рахунки банку, що дозволяє йому стабільно працювати, хоча й не приносить доходу.

Банківські ресурси розміщують у кредити (клієнтам та іншим банкам), інвестують у цінні папери (в основний капі­тал та в операції на фондовому ринку), а також в інші опера­ції комерційного банку (лізингові, факторингові, іпотечні, трастові тощо). Тобто до активних операцій належать уго­ди, які забезпечують клієнту можливість отримати необхід­ні йому кошти.

Слід зауважити, що поділ операцій на активні та пасив­ні пояснюється особливостями їхнього правового режиму. Зокрема, на відміну від відносин з відкриття й обслугову­вання рахунку (у яких банк не має права відмовити клієнту, який звернувся до нього, якщо надані документи відповідають встановленим вимогам), в активних операціях банк має право обирати клієнта за власним бажанням. У цьому вияв­ляється принцип свободи договору. Банк не можна примусити укласти договір у судовому порядку. Навпаки, згідно з п. 1 ст. 1056 ЦК України банк має право відмовитися від надання позичальникові передбаченого договором кредиту частково або в повному обсязі в разі порушення процедури визнання позичальника банкрутом або за наявності інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий позичальни­кові кредит не буде повернуто своєчасно.

Пояснюється такий підхід тим, що активні операції висту­пають власне підприємницькою діяльністю банку, запози­чені ним кошти вкладаються за власним розсудом з метою отримання прибутків і водночас мінімалізацією ризиків неповернення вкладених коштів. Саме вони мають виступати основним джерелом доходів банку.

Останніми роками спостерігається активне нарощування обсягу активних операцій у діяльності комерційних банків України. Зокрема, протягом 2003 р. частка кредитів фізич­ним особам зросла до 14,4% (на 01 січня 2003 р. — 8,5%), у той же час частка кредитів юридичним особам зменшила­ся до 76,2% (на 01 січня 2003 р. — 79,6%). Лідерами у справі кредитування фізичних осіб виступають ПриватБанк та банк «Аваль». Крім того, серед середніх банків є своєрідний рекордсмен у справі кредитування фізичних осіб — банк «Аркада». Із 157 млн грн. кредитного портфеля цього банку 140 млн грн. складають кредити фізичним особам. Він функ­ціонує переважно при Київміськбуді і кредитує придбання та будівництво житла.

Слід зауважити, що за останні два роки однією з найпо­ширеніших банківських операцій стало кредитування під придбання або будівництво житла фізичних осіб. Водночас така активізація кредитування громадян мала й негатив­ний бік: наприкінці 2003 р. банки стикнулися із неповернен­ням коштів та шахрайством. Крім того, зростання спожи­вчого кредитування привело до зниження темпів приросту вкладів фізичних осіб, оскільки населення, впевнене у рівні майбутніх доходів, активно використовувало депозитні збе­реження як первинні внески за кредитами.

У сегменті кредитування юридичних осіб також вирізняються банки «Аваль», ПриватБанк і Промінвестбанк, портфель яких складає 5,7-5,9 млрд грн. Протягом 2003р. змінилася й валютна структура кредитування. До вересня відбувалося активне нарощування обсягу гривневих кре­дитів. Однак починаючи з жовтня 2003 р. їхня вагома вага скоротилася і повернулася до рівня початку року. У стро­ковій структурі кредитного портфелю відбулося істотне збільшення довгострокових кредитів — з 30% на початку року до 44% в листопаді. Це також свідчить про загальну тенденцію «продовження» активів банків.

Поступово набувають розповсюдження й операції банків з постімпортного фінансування, які є достатньо вигідними порівняно з класичним кредитуванням. Портфелі постім­портного фінансування здебільшого формуються в регіонах України і мають значні перспективи.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Банківське право

Івано франківський університет права.. Імені короля Данила Галицького.. Кафедра екологічного трудового..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Значення активних операцій для банків

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Банк і його операції. Правова природа банківської діяльності
Ринкова економіка породжує нові інститути, притаманні ринковим умовам господарювання, та змінює старі, що іс­нували під час державної монополії. Змінюються принци­пи, на яких будуються взаємовіднос

Банківське право: предмет та методи правового регулювання
У юридичній науці триває дискусія щодо визначення міс­ця банківського права у правовій сисгемі, віднесення його до комплексної галузі права або до комплексного правового ін­ституту. Свого часу М. М

Банківські правовідносини
Банківські відносини підпадають під регулювання норм права, тому є правовідносинами. Відповідно, їх можна кваліфікувати та класифікувати, виходячи із загальних стан­дартів правової науки. Слід заув

Банківське законодавство
В умовах побудови ринкової економіки країни континен­тального права створюють цілі комплексні масиви законодавс­тва, що містять норми різних правових галузей (що стосують­ся сфери транспорту, інфор

Джерела банківського права
Аналізуючи законодавчу діяльність та практику впро­вадження прийнятих компетентними органами правових норм, які регулюють банківські відносини, слід зважати на необхідність реалізації принципів, пр

Місце центрального банку в банківській системі
До основних факторів, що мають визначати місце цент­рального банку (і НБУ у тому числі) в економіці держави, слід віднести: а) систему чинних законів; б) взаємозв'язок полі­тики центрального банку

Принципи діяльності Національного банку України
Національний банк організується та функціонує відповід­но до найбільш загальних правових принципів, які прита­манні більшості державних органів. Згідно зі ст. 22 Закону «Про Національний банк Украї

Керівні органи Національного банку України
Прийнятий у 1999 р. Закон України «Про Національний банк України» заклав нові підходи до організаційної струк­тури та правового статусу органів управління центрально­го банку України. Згідно з Конс

Правовий статус територіальних управлінь Національного банку України
Аналізуючи правовий статус філій (територіальних уп­равлінь) Національного банку України, слід зазначити, що вони є найважливішими структурними елементами систе­ми центрального банку. Наявність філ

Функції Національного банку України
Основна функція центрального банку держави полягає у забезпеченні стабільності національної грошової одиниці. В Україні таку норму закріплено в ст. 99 Конституції України та в Законі України «Про Н

Поняття, ознаки та компетенція комерційного банку
Термін «комерційний банк» виник на початку розвит­ку банківської справи, коли банки обслуговували переважно торгівлю (соmmеrсе), товарообмінні операції та платежі, які здійснювали торгівці (звідси

Майно комерційного банку, статутний капітал і порядок його формування
Реформування банківського сектору пов'язане з діями на рівні національної банківської системи, що тягне за собою як закриття або реорганізацію банків (які не можуть викона­ти вимоги НБУ щодо капіта

Правові засади створення та державної реєстрації банків
Порядок створення та державної реєстрації банків ви­значають закони «Про банки і банківську діяльність», «Про Національний банк України», а також Положення НБУ про порядок створення і державної реє

Правовий статус і порядок відкриття відокремлених структурних підрозділів банків
Чимало банків надають послуги клієнтам через свої струк­турні підрозділи, оскільки територіальна наближеність установи і досі залишається одним із найважливіших кри­теріїв при обранні клієнтом банк

Державна реєстрація банків з іноземним капіталом і представництв іноземних банків в Україні
Аналізуючи доцільність доступу іноземного капіталу на національні ринки банківських послуг, можна дійти виснов­ку про наявність декількох взаємопов'язаних, але водночас протилежних за метою чинникі

Реорганізація та ліквідація банківських установ
Як і будь-яке інше підприємство, банк може прийняти рішення про реорганізацію або ліквідацію. Реорганізація банку здійснюється в загальноприйнятих пра­вових формах шляхом злиття, приєдн

Договір банківського вкладу
За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від іншої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), яка надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові

Договір банківського рахунку
За договором банківського рахунку банк зобов'язується при­ймати та зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (во­лодільцеві рахунку), кошти, що надходять для нього, викону­вати розпорядження

Правові основи захисту банківської таємниці
Принцип дотримання банківської таємниці слід реалізо­вувати через діяльність окремих кредитно-фінансових інс­титутів, у першу чергу комерційних банків. Водночас саме центральний банк може сп

Правові засади банківського кредитування
Поняття та види кредиту.Кредитування є основним ви­дом активних операцій комерційних банків, який дає мож­ливість банкам отримувати значні доходи, але водночас супроводжується певн

Іпотечне кредитування
Одним із важливих завдань національної економічної політики є формування платоспроможного попиту різних верств населення на житловому ринку. Однак житло є до­рогим товаром тривалого користування, і

Банки як учасники ринку цінних паперів
В умовах ринкової економіки цінні папери посідають важливе місце у платіжному обігу кожної держави. Завдяки випуску й обігу цінних паперів забезпечуються інвестицій­ні процеси, пересування коштів у

Порядок здійснення банками операцій з акціями
Акція — це цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного това­риства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та пра­во н

Порядок здійснення банками операцій з акціями
Акція — це цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного това­риства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та пра­во н

Застосування деривативів у банківській діяльності
Деривативи — стандартні документи (похідні цінні папе­ри), що засвідчують право та (або) обов'язок придбати або прода­ти цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а та­кож кошти на пев

Використання векселів у банківській діяльності
Вексель — це цінний папір (борговий документ), який засвід­чує безумовне грошове зобов'язання однієї особи сплатити після настання строку, визначеного у векселі, певну суму коштів влас­никові ве

Використання векселів у банківській діяльності
Вексель — це цінний папір (борговий документ), який засвід­чує безумовне грошове зобов'язання однієї особи сплатити після настання строку, визначеного у векселі, певну суму коштів влас­никові ве

Правове регулювання грошового обігу в Україні
Гроші існують у готівковій формі (формі грошових зна­ків) або в безготівковій (формі записів на рахунках у банках). Грошові знаки випускають у вигляді банкнот і монет, що ма­ють зазначену на них но

Правові засади здійснення безготівкових розрахунків в Україні
Безготівкові розрахунки займають провідне місце в опе­раціях підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та видів діяльності. Близько % припадає на розрахунки за товарними операц

Підстави, порядок списання коштів із рахунку клієнта й арешт коштів на рахунку клієнта
Накладення арешту та звернення стягнення на кошти, що перебувають у банку, є самостійними стадіями обме­ження (а зрештою і припинення) права власника рахунку або вкладника, що передбачені законодав

Список рекомендованої літератури
Основна література Законодавча та нормативна:

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги