рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Банки як учасники ринку цінних паперів

Банки як учасники ринку цінних паперів - раздел Экономика, Банківське право В Умовах Ринкової Економіки Цінні Папери Посідають Важливе Місце У Платіжному...

В умовах ринкової економіки цінні папери посідають важливе місце у платіжному обігу кожної держави. Завдяки випуску й обігу цінних паперів забезпечуються інвестицій­ні процеси, пересування коштів у більш ефективні галузі на­ціональної економіки, життєздатні ринкові структури.

І хоча поки у фінансовій системі України ринок цінних паперів не займає настільки важливого місця, як у країнах із розвиненою економікою, не слід применшувати значен­ня цінних паперів як фінансових інструментів для розвитку власного ринку позичкових капіталів та як засобу розвитку суб'єктів підприємництва.

Ринок цінних паперів охоплює як кредитні відносини шляхом залучення до своєї сфери ринку боргових інстру­ментів (ринку облігацій), так і відносини співволодіння, що виникають на ринку інструментів власності (ринку акцій). Такі відносини виявляються у випуску спеціальних доку­ментів — цінних паперів, які мають власну вартість, можуть продаватися, придбаватися (відчужуватися) та погашатися. Деякі автори вважають, що цінний папір — форма фіксації фінансово-правових відносин між учасниками ринку, який сам став об'єктом таких відносин. Це виражається в тому, що укладення будь-якої угоди між сторонами на цьому рин­ку частіше за все відбувається у вигляді передачі або купівлі-продажу цінного папера (або лише прав, що визначаються даним цінним папером) в обмін на гроші.

Ринок цінних паперів виступає органічною часткою рин­ку позичкових капіталів, як національного, так і міжнарод­ного. І саме фондовий ринок дозволяє капіталам минати або залишати недостатньо прибуткові чи взагалі збиткові галузі та концентруватися в найбільш перспективних секто­рах економіки. Тому клієнти фондового ринку мають мож­ливість брати участь у бізнесі компаній, що процвітають сьогодні або процвітатимуть у майбутньому, і таким чином отримати додаткові прибутки, які досить часто порівняно з банківськими рахунками мають кращі перспективи та біль­ші розміри.

Банки, як і інші учасники ринку позичкових капіталів, за­цікавлені в тому, щоб бути не лише клієнтами, а й учасни­ками фондового ринку країни і брати участь в операціях із цінними паперами.

У літературі з банківської справи пропонується згрупува­ти операції банків із цінними паперами таким чином:

• операції емісійні, тобто операції з емісії, випуску в обіг комерційними банками власних цінних паперів;

• операції кредитні — з видачі кредитів (позик) цінни­ми паперами масових випусків та з кредитування під заста­ву цінних паперів;

• облік (дострокове придбання зі скидкою з номіналу) векселів, флоут (оплата за власний рахунок із наступним відшкодуванням) чеків, трасованих на інших банках;

• купівля-продаж цінних паперів за власний рахунок і за дорученням;

• фондові біржові операції;

• обслуговування обігу цінних паперів операції зі спри­яння кредиторам та емітентам цінних паперів: першим — у здійсненні прав (отриманні виконання за паперами, фік­сації прав на рахунках депо тощо), другим — у виконанні обов'язків (виплаті доходів, погашенні паперів, веденні реєс­тру власників тощо);

• депозитарні операції, тобто операції зі збереження цін­них паперів, що реалізуються в різних правових формах.

Отже, комерційний банк залежно від операцій може виступати як емітент цінних паперів, фінансовий інвестор та посередник у відносинах між сторонніми емітентами та ін­весторами. Проте об'єктами цих операцій є цінні папери.

Цінні папери мають цілу низку рис, притаманних лише їм, у тому числі: зворотність, доступність для цивільного обігу, терміновість, стандартність, документальність, серій­ність, ринковість, доходність, ліквідність, обов'язковість ви­конання, ризиковість тощо. Емісія та обіг цінних паперів потребують визнання й регулювання держави.

Цінний папір — документ встановленого зразка з відповід­ними реквізитами, що засвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини між особою, яка його випустила (вида­ла), і власником, передбачає виконання зобов'язань згідно з умовами його випуску, а також можливість передачі прав, що випли­вають із цього документа, іншим особам.

Цивільний кодекс України виокремлює групи цінних па­перів:

• пайові цінні папери, які засвідчують участь у статутно­му капіталі, надають своїм власникам право на участь в уп­равлінні емітентом і одержання як частини прибутку у виг­ляді дивідендів, так і частини майна при ліквідації емітента;

• боргові цінні папери, які засвідчують відносини позики та передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначе­ний строк кошти відповідно до зобов'язання;

• похідні цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов'язаний із правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фі­нансових та (або) товарних ресурсів;

• товаророзпорядчі цінні папери, які надають своєму де­ржателю право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах.

Закон може передбачати також інші групи цінних папе­рів (п. 1 ст. 195 ЦК України).

Базовим законом, що регулює відносини у сфері випуску та обігу цінних паперів, є Закон України «Про цінні папери та фондову біржу». Відповідно до цього Закону в Україні можуть випускатися такі види цінних паперів, як: акції, облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик; облі­гації місцевих позик; облігації підприємств; казначейські зобов'язання республіки; ощадні сертифікати; інвестиційні сертифікати; векселі; приватизаційні папери; заставні; іпо­течні цінні папери.

Комерційні банки можна розглядати як фінансових по­середників та емітентів різних цінних паперів, інвесторів та інвестиційних банків. Банки можуть виступати емітентами цінних паперів двох типів: емісійних та торговельних. Перші з них емітуються для формування власних капіталів — влас­ного (акції для акціонерних товариств) та позикового (об­лігації для банків будь-яких організаційно-правових форм). Другі — для обслуговування розрахункових та кредитних угод клієнтів. НБУ виконує роль агента з державних обліга­ціях України.

У свою чергу, інвестиційні банки опікуються забезпе­ченням розміщення фондових інструментів на первинному ринку. Проте українські комерційні банки фактично є уні­версальними і не мають чіткого інвестиційного спрямуван­ня. У деяких країнах (наприклад, США) можливості прове­дення комерційними банками низки операцій з цінними паперами раніше були істотно обмежені, але за дорученням клієнтів дозволялося здійснювати функції брокерів, ви­конувати трастові операції тощо.

Слід зауважити, що держава відіграє помітну роль на фондовому ринку, виконуючи такі функції, як: залучення великих коштів для покриття дефіциту бюджету, забезпе­чення регулювання банківських процентних ставок шляхом встановлення облікової ставки та завдяки випуску держав­них короткострокових зобов'язань із відповідним рівнем доходності; здійснення контролю за обсягом грошової маси, що перебуває в обігу, шляхом проведення операцій цен­трального банку з державними цінними паперами на від­критому ринку; інвестора — власника великих пакетів акцій інвестиційно привабливих, важливих для економіки краї­ни підприємств; ліцензування, регулювання, контролю та моніторингу діяльності учасників ринку цінних паперів.

У 1999 р. НБУ на виконання положень Закону «Про бан­ки і банківську діяльність» та з метою впорядкування діяль­ності комерційних банків на ринку цінних паперів спільно з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку прийняв Положення щодо організації діяльності комерцію них банків на ринку цінних паперів.

Згідно з Положенням до професійної діяльності на рин­ку цінних паперів, яку можуть здійснювати банки, нале­жить діяльність щодо: торгівлі цінними паперами; депози­тарної діяльності зберігача цінних паперів; ведення реєстрів власників іменних цінних паперів; управління цінними па­перами. Банк мав організувати свою діяльність на ринку цінних паперів у складі організаційно відокремлених внут­рішніх підрозділів або дочірніх структур. Закон мав на увазі спеціалізований структурний підрозділ, що здійснює ок­ремі види професійної діяльності на ринку цінних паперів на підставі внутрішнього Положення за умови дотримання ним установлених чинним законодавством вимог, що об­межують ризики за операціями з цінними паперами (банк зобов'язаний виконувати ці умови, якщо сума угод за цін­ними паперами становить більше 0,5 млн грн. на квартал). Законодавство також містить вимоги, які має закріплювати внутрішнє Положення щодо підрозділу банку для здійснен­ня професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Інші види професійної діяльності на ринку цінних папе­рів здійснюються банками відповідно до норм, визначених чинним законодавством.

Поряд із цим згідно зі ст. 47 Закону «Про банки і банківсь­ку діяльність» банк за наявності ліцензії та дозволу НБУ має право здійснювати такі операції та угоди, як емісія власних цінних паперів; організація купівлі та продажу цінних папе­рів за дорученням клієнтів; операції на ринку цінних паперів від свого імені (у тому числі андеррайтинг); випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборот­них платіжних інструментів. За умови отримання письмо­вого дозволу НБУ банки також мають право здійснювати інвестиції у статутні фонди та акції інших юридичних осіо; здійснювати випуск, обіг, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї; забезпечувати довірче управління коштами та цінними паперами за договорами.

Юридичними та фізичними особами, а також депозитарну діяльність і діяльність із ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

При цьому дозвіл надається за умови дотримання декіль­кох вимог, у тому числі якщо:

• рівень регулятивного капіталу банку відповідає вимо­гам НБУ, що підтверджує незалежний аудитор;

• банк не є об'єктом застосування заходів впливу;

• банк подав план, за яким він здійснюватиме таку діяль­ність, і цей план схвалений НБУ;

• НБУ дійшов висновку, що банк має достатні фінансові можливості та відповідних спеціалістів для здійснення такої діяльності.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Банківське право

Івано франківський університет права.. Імені короля Данила Галицького.. Кафедра екологічного трудового..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Банки як учасники ринку цінних паперів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Банк і його операції. Правова природа банківської діяльності
Ринкова економіка породжує нові інститути, притаманні ринковим умовам господарювання, та змінює старі, що іс­нували під час державної монополії. Змінюються принци­пи, на яких будуються взаємовіднос

Банківське право: предмет та методи правового регулювання
У юридичній науці триває дискусія щодо визначення міс­ця банківського права у правовій сисгемі, віднесення його до комплексної галузі права або до комплексного правового ін­ституту. Свого часу М. М

Банківські правовідносини
Банківські відносини підпадають під регулювання норм права, тому є правовідносинами. Відповідно, їх можна кваліфікувати та класифікувати, виходячи із загальних стан­дартів правової науки. Слід заув

Банківське законодавство
В умовах побудови ринкової економіки країни континен­тального права створюють цілі комплексні масиви законодавс­тва, що містять норми різних правових галузей (що стосують­ся сфери транспорту, інфор

Джерела банківського права
Аналізуючи законодавчу діяльність та практику впро­вадження прийнятих компетентними органами правових норм, які регулюють банківські відносини, слід зважати на необхідність реалізації принципів, пр

Місце центрального банку в банківській системі
До основних факторів, що мають визначати місце цент­рального банку (і НБУ у тому числі) в економіці держави, слід віднести: а) систему чинних законів; б) взаємозв'язок полі­тики центрального банку

Принципи діяльності Національного банку України
Національний банк організується та функціонує відповід­но до найбільш загальних правових принципів, які прита­манні більшості державних органів. Згідно зі ст. 22 Закону «Про Національний банк Украї

Керівні органи Національного банку України
Прийнятий у 1999 р. Закон України «Про Національний банк України» заклав нові підходи до організаційної струк­тури та правового статусу органів управління центрально­го банку України. Згідно з Конс

Правовий статус територіальних управлінь Національного банку України
Аналізуючи правовий статус філій (територіальних уп­равлінь) Національного банку України, слід зазначити, що вони є найважливішими структурними елементами систе­ми центрального банку. Наявність філ

Функції Національного банку України
Основна функція центрального банку держави полягає у забезпеченні стабільності національної грошової одиниці. В Україні таку норму закріплено в ст. 99 Конституції України та в Законі України «Про Н

Поняття, ознаки та компетенція комерційного банку
Термін «комерційний банк» виник на початку розвит­ку банківської справи, коли банки обслуговували переважно торгівлю (соmmеrсе), товарообмінні операції та платежі, які здійснювали торгівці (звідси

Майно комерційного банку, статутний капітал і порядок його формування
Реформування банківського сектору пов'язане з діями на рівні національної банківської системи, що тягне за собою як закриття або реорганізацію банків (які не можуть викона­ти вимоги НБУ щодо капіта

Правові засади створення та державної реєстрації банків
Порядок створення та державної реєстрації банків ви­значають закони «Про банки і банківську діяльність», «Про Національний банк України», а також Положення НБУ про порядок створення і державної реє

Правовий статус і порядок відкриття відокремлених структурних підрозділів банків
Чимало банків надають послуги клієнтам через свої струк­турні підрозділи, оскільки територіальна наближеність установи і досі залишається одним із найважливіших кри­теріїв при обранні клієнтом банк

Державна реєстрація банків з іноземним капіталом і представництв іноземних банків в Україні
Аналізуючи доцільність доступу іноземного капіталу на національні ринки банківських послуг, можна дійти виснов­ку про наявність декількох взаємопов'язаних, але водночас протилежних за метою чинникі

Реорганізація та ліквідація банківських установ
Як і будь-яке інше підприємство, банк може прийняти рішення про реорганізацію або ліквідацію. Реорганізація банку здійснюється в загальноприйнятих пра­вових формах шляхом злиття, приєдн

Договір банківського вкладу
За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від іншої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), яка надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові

Договір банківського рахунку
За договором банківського рахунку банк зобов'язується при­ймати та зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (во­лодільцеві рахунку), кошти, що надходять для нього, викону­вати розпорядження

Правові основи захисту банківської таємниці
Принцип дотримання банківської таємниці слід реалізо­вувати через діяльність окремих кредитно-фінансових інс­титутів, у першу чергу комерційних банків. Водночас саме центральний банк може сп

Значення активних операцій для банків
У міжнародній банківській практиці якість активів по­ряд із достатністю капіталу є фундаментальною умовою, що визначає фінансовий стан банку, його благополуччя. Достатність капіталу значною мірою з

Правові засади банківського кредитування
Поняття та види кредиту.Кредитування є основним ви­дом активних операцій комерційних банків, який дає мож­ливість банкам отримувати значні доходи, але водночас супроводжується певн

Іпотечне кредитування
Одним із важливих завдань національної економічної політики є формування платоспроможного попиту різних верств населення на житловому ринку. Однак житло є до­рогим товаром тривалого користування, і

Порядок здійснення банками операцій з акціями
Акція — це цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного това­риства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та пра­во н

Порядок здійснення банками операцій з акціями
Акція — це цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного това­риства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та пра­во н

Застосування деривативів у банківській діяльності
Деривативи — стандартні документи (похідні цінні папе­ри), що засвідчують право та (або) обов'язок придбати або прода­ти цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а та­кож кошти на пев

Використання векселів у банківській діяльності
Вексель — це цінний папір (борговий документ), який засвід­чує безумовне грошове зобов'язання однієї особи сплатити після настання строку, визначеного у векселі, певну суму коштів влас­никові ве

Використання векселів у банківській діяльності
Вексель — це цінний папір (борговий документ), який засвід­чує безумовне грошове зобов'язання однієї особи сплатити після настання строку, визначеного у векселі, певну суму коштів влас­никові ве

Правове регулювання грошового обігу в Україні
Гроші існують у готівковій формі (формі грошових зна­ків) або в безготівковій (формі записів на рахунках у банках). Грошові знаки випускають у вигляді банкнот і монет, що ма­ють зазначену на них но

Правові засади здійснення безготівкових розрахунків в Україні
Безготівкові розрахунки займають провідне місце в опе­раціях підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та видів діяльності. Близько % припадає на розрахунки за товарними операц

Підстави, порядок списання коштів із рахунку клієнта й арешт коштів на рахунку клієнта
Накладення арешту та звернення стягнення на кошти, що перебувають у банку, є самостійними стадіями обме­ження (а зрештою і припинення) права власника рахунку або вкладника, що передбачені законодав

Список рекомендованої літератури
Основна література Законодавча та нормативна:

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги