рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Графічний метод

Графічний метод - раздел Спорт, Лінійне програмування. Транспортна задача. Цілочислове програмування Найбільш Простим І Наочним Методом Лінійного Програмування Є Графічний Метод....

Найбільш простим і наочним методом лінійного програмування є графічний метод. Він застосовується для розв’язання задач лінійного програмування, які задано у неканонічній формі і багатьма змінними у канонічній формі при умові, що вони вміщують не більше двох вільних змінних.

З геометричної точки зору у задачах лінійного програмування відшукується така кутова точка або набір точок із припустимої множини розв’язків, на якій досягається сама верхня (нижня) лінія рівня, розміщена далі (ближче) інших у напрямку найбільш швидкого зростання.

Для знаходження екстремального значення цільової функції при графічному розв’язанні задач лінійного програмування використовують вектор на площині .

З курсу вищої математики відомо, що для функції двох змінних , що є диференційованою у точці , градієнтом функції називається вектор, координатами якого є значення частинних похідних у точці .

Градієнт функції характеризує напрямок і величину максимальної швидкості зростання цієї функції у точці.

Для визначення геометричного змісту градієнта функції введемо поняття поверхні рівня.

Поверхнею рівня функції називається поверхня, на якій ця функція зберігає постійне значення.

Градієнт функції у даній точці ортогональний до цієї поверхні.

У випадку функції двох змінних, замість поверхні рівня будуть фігурувати лінії рівня.

Надалі будемо позначати градієнт цільової функції . Цей вектор показує напрямок найшвидшої зміни цільової функції.

,

де - одиничні вектори за осями та відповідно.

Таким чином . Координатами вектора є коефіцієнти цільової функції .

 

Алгоритм розв’язання задачі

1. Знаходимо область припустимих розв’язків системи обмежень задачі.

2. Будуємо вектор .

3. Проведемо лінію рівня , яка ортогональна до вектора .

4. Лінію рівня переміщуємо за напрямком вектора для задач на максимум і в напрямку протилежному - для задач на мінімум.

Переміщення лінії рівня здійснюється до тих пір, доки у неї не буде тільки однієї спільної точки з областю припустимих розв’язків. Ця точка визначає єдиний розв’язок задачі лінійного програмування і буде точкою екстремуму. Якщо ж лінія рівня буде паралельною одній з сторін області припустимих розв’язків, то у цьому випадку екстремум розглядається у всіх точках відповідної сторони, а задача лінійного програмування буде мати нескінчену множину рішень. У цьому випадку говорять, що така задача має альтернативний оптимум і її розв’язок знаходиться за формулою

де , а , - оптимальні рішення у кутових точках області припустимих розв’язків.

Задача лінійного програмування може бути нерозв’язаною, коли обмеження, що її визначають, будуть суперечними.

5. Знайдемо координати точки екстремуму і значення цільової функції в ній.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Лінійне програмування. Транспортна задача. Цілочислове програмування

Криворізький технічний університет.. кафедра економіки організації та управління підприємствами.. методичні вказівки кривий ріг..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Графічний метод

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Методичні вказівки
до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни „Оптимізаційні методи та моделі” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” напрямку підготовки 6.030504 „Економіка підприємства”

Загальні положення
Вивчення дисципліни „Оптимізаційні методи та моделі” базується на раніше засвоєних математичних дисциплінах „Вища математика” та „Теорія ймовірностей і математична статистика”, що у комплексі дозво

Основи оптимального управління
При прийнятті обґрунтованих рішень вирішального значення набувають вміння чітко формулювати задачі, математично описувати процеси і явища, які розглядаються. Необхідно з усіх можливих шляхів, що ве

Загальна постановка задачі
Лінійне програмування – наука про методи дослідження і знаходження екстремальних (найбільших і найменших) значень лінійної функції, на невідомі якої накладаються лінійні обмеження.

Види математичних моделей
Математична модель задачі лінійного програмування може бути представлена у канонічній і неканонічній формі. Якщо всі обмеження системи задано рівняннями і змінні

Графічний розв’язок систем т лінійних нерівностей з двома змінними
Дано систему т лінійних нерівностей з двома змінними   (3.1) &nb

Симплексний метод
Симплексний метод є універсальним, оскільки дозволяє розв’язати практично будь-яку задачу лінійного програмування, яка записана у канонічному вигляді. Ідея симплекс-методу або методу послі

Загальна постановка задачі
Деякі задачі лінійного програмування вимагають цілочислового розв’язку. До них відносяться задачі з виробництва і розподілу не діленої продукції (випуск верстатів, телевізорів, автомобілів тощо). У

Метод Гоморі
Метод Гоморі полягає у наступному. Симплексним методом знаходять оптимальний розв’язок задачі. Якщо розв’язок цілочисловий, тоді задача розв’язана. Якщо ж він вміщує хоча б

Графічний метод
При наявності у задачі лінійного програмування двох змінних, а в системі обмежень – нерівностей, вона може бути розв’язана графічним методом. У системі координат з

Загальна постановка задачі
Математична модель задачі нелінійного програмування у загальному вигляді формулюється наступним чином: знайти вектор

Дробово-лінійне програмування
Дробово-лінійне програмування відноситься до методів лінійного програмування, тому що має цільову функцію, записану у нелінійному вигляді. Задача дробово-лінійного програмування у загальному вигляд

Метод множників Лагранжа
Нехай задано задачу нелінійного програмування при обмеженнях

Дослідження функції на екстремум за заданою ОПР
Найбільше та найменше значення функції знаходиться: - у критичних точках ОПР; - у критичних точках на границях ОПР; - у вершинах ОПР Критичні точки за необхідною

Загальна постановка задачі
  Динамічне програмування – один із розділів оптимального програмування, у якому процес прийняття рішення і управління може бути розбитий на окремі етапи (кроки). Економічний

Оптимальна стратегія заміни обладнання
Проблема своєчасної заміни застарілого обладнання новим – одна із нагальних проблем будь якої сфери виробничої діяльності. З часом обладнання зношується і фізично і моральн

Оптимальний розподіл ресурсів
Нехай керівництво підприємства розглядає пропозицію про вкладання коштів у п структурних підрозділів. Запропоновано вкласти Х коштів у ці напрямки так, щоб од

Оптимізаційна модель управління товарними запасами
  Для побудови економіко-математичної моделі, введемо наступні змінні: - випуск товарної

Контрольні завдання
Задача 1. Розв’язати графічним методом 1.

Список використаних джерел
  1. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навч. посібник. – 2-ге вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2007. – 408 с. 2. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Основы математики и ее приложения

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги