рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Інформаційні системи і технології на підприємствах

Інформаційні системи і технології на підприємствах - раздел Спорт,     ...

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«Дніпропетровський транспортно-економічний коледж»

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни „Інформаційні системи і технології на підприємствах ”

для студентів денного відділення за спеціальністю 5.0350401“Економіка підприємства”.

Напрям підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”.

 

 

Розроблено викладачем_______Кирашенко О.В.

Розглянуто на засіданні ПК

"Комп'ютерна техніка та інформатика"

Протокол №___ від ____ 2010 р.

Голова ____________________ Н.І.Крива

 

м. Дніпропетровськ

 


Розділ І. Основні поняття і роль інформаційних систем і технологій в управлінні економікою.

 

Лекція №1.

План: 1. Вступ 2.Мета та задачи курсу.

Лекція №2.

Тема: Інформаційні технології організації і їх класифікація План: 1. Поняття інформаційної технології.

Таблиця 1.2

  У технологічному плані підприємство може розглядатися як сукупність… Кожна з перелічених у визначенні інформаційної технології фаз перетворення і використання інформації реалізується за…

Таблиця 1.4

  Залежно від типу користувацького інтерфейсу (тобто від того, як користувач… За ступенем автоматизації функцій людини в процесі управління розрізняють такі технології: електронне опрацювання…

Розділ ІІ. Економічна інформація і засоби ії формалізованого опису

Лекція №3.

Тема: Структура та характеристики економічної інформації(ЕІ) План: 1. Поняття економічної інформації.

Лекція №4.

Тема: Формалізований опис економічної інформації(класифікація, кодування, моделювання) План: 1. Методи формалізованого опису ЕІ.

Порядковий метод кодування — це створення коду із чисел натурального ряду і його присвоєння. Найбільш простий і повний, однозначний.

Серійно-порядковий метод кодування— це створення коду із чисел натурального ряду із закріпленням окремих серій чи діапазонів цих чисел за об’єктами класифікації з однаковими ознаками і його присвоєння. Використовується для двоознакових номенклатур.

Послідовний метод кодування — це створення коду класифікаційного групування і (чи) об’єкта класифікації з використанням кодів послідовно розміщених підпорядкованих групувань, отриманих за ієрархічного методу класифікації, і його присвоєння.

Паралельний метод кодування — це створення коду класифікаційного групування і (чи) об’єкта класифікації з використанням кодів незалежних групувань, отриманих за фасетного методу класифікації, і його присвоєння.

Результати класифікації і кодування фіксуються в документах, що отримали назву класифікаторів.

Класифікаторявляє собою документ, у якому відображено систематизований перелік назв і кодів класифікаційних групувань або об’єктів класифікації.

Під час розв’язання економічних задач слід забезпечити їх порівнянність. Здійснюється це створенням єдиних систем групувань, побудованих за єдиними класифікаційними ознаками, — Єдиної системи класифікації та кодування техніко-економічної інформації (ЕСКК ТЕІ).

Залежно від рівня затвердження та сфери застосування класифікатори ТЕІ поділяють на:

а) міжнародні;

б) загальнодержавні;

в) галузеві;

В) класифікатори об’єднань, підприємств та установ.

Прикладом загальнодержавного класифікатора може слугувати класифікатор продукції (рис. 1.9):

Рис. 1.9. Державний класифікатор продукції. Структура коду

У процесі перетворення інформації для управлінських цілей часто використовують такий метод наочної інтерпретації, якмоделювання елементів інформації. Моделювання дозволяє умов­но відобразити реальні об’єкти і процеси за допомогою мовних, графічних та інших засобів, аби полегшити сприймання та аналіз їх людиною. Моделі допомагають абстрагуватися від деталей та усвідомити суть проблеми.

Процес зберігання даних про економічний об’єкт з певними їхніми зв’язками в сучасних комп’ютерах вимагає застосування відповідних моделей. Основним місцем зберігання економічної інформації в інформаційних системах є бази даних (БД). Вид конкретної бази даних залежить від типу відношень між об’єк­тами інформації; що зберігається в ній. Основними видами (моделями) таких відношень є:

а) «один до одного» (1 : 1); прикладом може бути відношення «номенклатурний номер матеріалу — назва матеріалу»;

б) «один до багатьох» (1 : N); прикладом є відношення «код виробу — професія працівника, що бере участь у його виготовленні»;

В) «багато до багатьох» (M : N); приклад — відношення «код технологічної операції — табельний номер працівника, що її виконує».

Залежно від того, які типи відношень використовуються у побудові конкретної бази даних, останні прийнято поділяти на:

а) ієрархічні (реалізуються відношення 1 : 1, 1 : N);

б) сіткові (реалізуються відношення 1 : 1, 1 : N та N : M);

В) реляційні (на основі таблиць відношень).


 

Розділ III. Організація позамашинної інформаційної бази.

Лекція №5.

Тема: Поняття позамашинної інформаційної бази, склад робіт з її організації План: 1. Поняття позамашинної інформаційної бази.

Розділ IV. Організація машинної інформаційної бази.

Лекція №6.

Тема: Склад АБД План: 1. Склад АБД.

Лекція №7.

 

Тема: Методи створення оптимальної моделі баз даних

План:

1. Поняття оптимальної моделі бази даних.

2. Теорія нормалізації реляційних баз даних.

Контрольні запитання :

1.Дайте визначення оптимальної логічної моделі БД.

2. Охарактеризуйте правила побудови логічної моделі БД.

 

Література: Л2[153-154]

Методи створення оптимальної моделі баз даних

Для створення такої моделі баз даних незалежно від того, яка СУБД використовується — ієрархічна, сіткова чи реляційна — застосовується теорія… В основу реляційних моделей покладено поняття відношення, яке подають у… Реляційна БД — це набір взаємопов’язаних відношень. Кожне відношення (таблиця) в ЕОМ подається як файл. Відношення…

Лекція №8.

Тема: Теорія нормалізації відношень

План:

1. Поняття нормалізації відношень.

2. Вимоги атрибутів відношень БД.

3. Етапи нормалізації відношень.

Контрольні запитання :

1. Що таке нормалізація реляційних відношень? Які переваги має нормалізована БД?

2. Дайте визначення першої нормальної форми.

3. Дайте визначення другої нормальної форми.

4. Дайте визначення третьої нормальної форми.

5. Дайте визначення четвертої нормальної форми.

Література: Л2[154-157]

Теорія нормалізації відношень

§ між атрибутами мають виключатися небажані функціональні залежності; § групування атрибутів не повинно мати збиткового дублювання даних; § забезпечувати обробку і поновлення атрибутів без ускладнень.

Лекція №9.

Тема: Поняття сховищ даних та основи їх створення

1. Поняття сховищ даних. 2.Основи створення сховищ даних. Контрольні запитання :

Розділ V. Створення комп’ютерних технологій.

 

Лекція №10.

 

Тема: Характеристика та класифікація технологічних операцій

1. Характеристика технологічних операцій. 2. Класифікація технологічних операцій. Контрольні запитання :

Лекція №11.

Тема: Технологічні процеси автоматизованої обробки економічної інформації.

План:

1. Поняття технологічного процесу обробки інформації.

2. Основні етапи технологічного процесу обробки інформації

Контрольні запитання :

1. Що таке технологічний процес?

Назвіть типи технологічних процесів.

Технологічні процеси автоматизованої обробки економічної інформації Технологічний процес обробки інформації — це сукупність взаємозв’язаних… Технологічні операції у технологічному процесі можуть поєднуватися по-різному. Це визначає тип технологічного процесу:…

Лекція №12.

 

Тема: Операції збору та реєстрації інформації

План:

1. Поняття збору інформації.

2. Поняття реєстрації інформації.

Контрольні запитання :

1. Що таке збор інформації?

2.Що таке реєстрація інформації?

3.Як виписується ордер на реєстрацію матеріалів?

Література: Л2[169-173]

Операції збору та реєстрації інформації

Збір інформації може виконуватися вручну, автоматизовано або автоматично. Автоматизований збір виконується за допомогою вимірювальних приладів… Реєстрація інформації також може виконуватись у трьох варіантах:… Ручна реєстрація — це виписування первинних паперових документів, а автоматизована (машинно-ручна) — це виписування…

Розділ VІ. Режим роботи ЕОМ.

Лекція №13.

Тема: Загальна характеристика режимів роботи ЕОМ План: 1. Режими роботи ЕОМ.

Розділ VІІ. Створення і функціонування інформаційних систем.

 

Лекція №14.

 

Тема: Стадії та етапи розробки

План:

1. Стадії створення ІС.

2. Характеристики етапів розробки.

Контрольні запитання :

1.На якому етапі створення інформаційних систем розробляється постановка задачі?

2. На яких етапах розробки інформаційної системи замовник приймає безпосередню участь в проектних роботах? Які його функції?

3. За яких умов створення інформаційної системи може не проходити всі етапи?

Література: Л2[207-211]

Стадії та етапи розробки

Державний стандарт розрізняє вісім стадій створення інформаційних систем: 1) формування вимог до інформаційної (автоматизованої) системи (ІС); 2) розробка концепції ІС;

Розділ VІІІ. Еволюція моделей управління підприємствами в інформаційних системах

Лекція №15.

Тема: Системи планування виробничих ресурсів(MRPII). План: 1. Поняття системи планування виробничих ресурсів.

Sales and Operation Planning (Планування продажу та виробництва).

2. Demand Mаnаgement (Управління попитом).

3. Master Production Scheduling (Складання плану виробництва).

4. Material Requirements Planning (Планування матеріальних потреб).

5. Bill of Materials ( Специфікація продуктів).

6. Inventory Transaction Subsystem (Управління складами).

7. Scheduled Receipts Subsystem (Планові поставки).

8. Shop Flow Control (Управління на рівні виробничого цеху).

9. Capacity Requirements Planning (Планування потреб у потужностях).

10. Input/output control (Контроль входу/виходу).

11. Purchasing (Матеріально-технічне постачання).

12. Distribution Resource Planning (Планування розподілу ресурсів).

13. Tooling Planning and Control (Планування та управління інструментальними засобами).

14. Financial Planning (Управління фінансами).

15. Simulation (Моделювання).

16. Performance Measurement (Оцінка результатів діяльності).

Схеми роботи інформаційної системи, побудованої на базі MRP II-концепції, наведена на рис. 4.3.

Рис. 4.3. Схематичний план роботи MRPII-системи

З накопиченням досвіду моделювання виробничих та невироб­ничих операцій ці положення постійно уточнювалися, поступово охоплюючи дедалі більше функцій. Однак слід зазначити, що наведений перелік функцій стосується тільки управління виробничими ресурсами підприємства.

Стандарт MRPII ділить сфери окремих функцій (процедур) на два рівні — необхідний та додатковий, або опціональний. Щоб програмне забезпечення було віднесене до класу MRPII, воно
повинно виконувати певний обсяг необхідних (основних) функцій (процедур). Набір функціональних модулів та їхні взаємозв’язки мають глибоке обґрунтування з погляду теорії управління. Вони забезпечують інтеграцію функцій планування, у тому числі узгодження різних процесів управління в просторі й часі. Важливо
зазначити, що наведений набір не є надмірним і саме тому він зберігається переважно в системах наступних поколінь. Понад те, більшість понять, методів та алгоритмів, закладених у функціональні модулі MRPII, залишаються незмінними упродовж тривалого проміжку часу і входять як елементи до систем наступних поколінь. З цієї причини методологію MRPII прийнято вважати базовою.

Для кожного рівня планування MRPII характерні такі парамет­ри, як ступінь деталізації плану, часовий горизонт планування, вид умов та обмежень. Ці параметри для одного й того самого рівня MRPII можуть замінюватися в широкому діапазоні залежно від особливостей виробничого процесу на підприємстві. Крім цього, залежно від характеру виробничого процесу можливе використання на кожному окремому підприємстві певного набору функціональних модулів MRPII. А це по суті означає, що MRPII є гнучкою та багатофункціональною системою, використання якої можливе в широкому спектрі умов.

Загалом система управління підприємством, побудована відповідно до стандарту MRPII, має такий вигляд (рис. 4.4).

Розгляньмо стислу характеристику перелічених функціональних блоків MRPII:

1) Бізнес-планування. Процес формування плану підприємст­ва найбільш високого рівня. Планування довгострокове, план складається в грошовому вимірі. Найменш формалізований процес вироблення рішень.

2) Планування попиту. Процес прогнозування (планування) попиту на визначений період.

3) Планування продажу та виробництва. Бізнес-план та план попиту перетворюються в плани продажу основних видів продукції (зазвичай від п’яти до десяти).

При цьому виробничі потужності можуть не братися до уваги або враховуватися укрупнено. План має середньостроковий характер. План продажу в розрізі видів продукції перетворюється в об’ємний або об’ємно-календарний план виробництва видів продукції. Під видом тут слід розуміти сімейства одно-
рідної продукції. В цьому плані вперше як планово-облікові одиниці постають вироби, але уявлення про них має дещо усереднений характер (приміром, мова може йти про всі передньопривідні легкові автомобілі, що випускаються на заводі — без уточнення моделей). Досить часто цей модуль об’єднують з попереднім.

4) План-графік випуску продукції. План виробництва перетворюється на графік випуску продукції. Як правило, це середньостроковий об’ємно-календарний план, що визначає кількості конкретних виробів (або партій) зі строками їх виготовлення.

5) Планування потреб у матеріальних ресурсах. Під час планування на цьому рівні визначають кількість та терміни поставляння матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення графіка випуску продукції. Вхідними даними для планування потреб у матеріальних ресурсах є специфікації виробів (склад та кіль­кісні характеристики комплектуючих конкретного виробу) та розмір поточних матеріальних запасів.

6) Планування виробничих потужностей. Зазвичай у цьому модулі виконуються розрахунки щодо визначення і порівняння наявних і необхідних виробничих потужностей. З невеликими змінами цей модуль може використовуватися не тільки для вироб­ничих потужностей, а й для інших видів виробничих ресурсів, здатних впливати на пропускну спроможність підприємства. Подібні розрахунки, як правило, здійснюються після формування планів практично всіх попередніх рівнів з метою підвищення надійності системи планування. Інколи рішення даної задачі включають у модуль відповідного рівня. Вхідними даними при плануванні виробничих потужностей є маршрутизація виробів, що випускаються підприємством.

7) Управління замовленнями клієнтів. На цьому етапі потреби клієнтів зіставляються з планами випуску продукції;

8) Управління на рівні виробничого цеху. В межах цього етапу формуються оперативні плани-графіки. Як планово-облі­кові одиниці можуть виступати деталі (партії), складальні одиниці глибокого рівня, детале-операції тощо. Тривалість планування невелика (від кількох днів до місяця).

9) Оцінка виконання. По суті в даному модулі оцінюється реальне виконання всіх перелічених вище планів з тією метою, щоб у разі потреби внести корективи в усі попередні цикли планування.

Зв’язок між рівнями MRPII забезпечується універсальною формулою, на якій будується система. Задача планування на кож­ному рівні реалізується як відповідь на чотири запитання:

1. Що необхідно виконувати?

2. Що необхідно для цього?

3. Що є в наявності?

4. Що ще необхідно мати?

Відповіддю на перше запитання завжди є план більш високого рівня. Завдяки цьому і забезпечується зв’язок між рівнями. Струк­тура відповіді на решту питань залежить від конкретної задачі, що розв’язується.

Подальший розвиток MRPII пов’язаний із появою систем управління підприємством у замкненому контурі, тобто із зворот­ним зв’язком (Closed-loop MRP). Ці системи відкривають такі функціональні можливості, як планування і облік запуску-випус­ку, складання оперативних розкладів, вирішення задач первинного обліку. Перелічені функціональні можливості не тільки поглибили систему планування, а й створили умови для ефектив­ного регулювання ходу виробництва, що в кінцевому підсумку сприяло підвищенню стійкості планів верхнього рівня. Сьогодні під системами типу MRPII звичайно мають на увазі саме системи із зворотним зв’язком.

Існує декілька напрямів розвитку MRPII. Перший з них — доповнення MRPII функціями управління матеріальними ресурсами в розподільних системах. Ці функції отримали назву «Планування потреб у розподільних системах» (Distribution Requi­rements Planning — DRP). Тут вирішуються задачі управління запасами в складській мережі. Розвиток DRP поступово сприяв заміні традиційного підходу до визначення рівня запасів за принципом «точки замовлення» (тобто подачі замовлення на поповнення запасів за досягнення мінімально допустимого рівня) новим підходом, в основі якого — визначення потреб залежно від замовлень на продукцію. Цей підхід, поширюваний нині на склади всіх рівнів — від регіональних, оптових до складів на підприємствах, має назву планування залежних потреб.

Тривалий процес впровадження MRPII дозволив, з одного боку, досягнути зростання ефективності підприємств, а з іншого — виявив такі, зокрема, властиві цій системі недоліки:

· орієнтація системи управління підприємством виключно на існуючі замовлення, що утруднювало прийняття рішень на тривалу, середньострокову, а в ряді випадків і на короткострокову перспективу;

· слабка інтеграція з системами проектування і конструювання продукції, що особливо важливо для підприємств, які вироб­ляють складну продукцію;

· слабка інтеграція з системами проектування технологічних процесів і автоматизації виробництва;

· недостатнє насичення системи управління функціями управління витратами;

· відсутність інтеграції з процесами управління фінансами і кадрами.

Лекція №16.

Тема: Системи планування ресурсів підприємства, синхронізованого зі споживачами(CSRP). План: 1. Поняття системи планування ресурсів підприємства, синхронізованого зі споживачами(CSRP).

CSRP — планування ресурсів, синхронізоване з вимогами покупців

Рис. 4.11. Спрощена схема CSRP-системи Виробниче планування не просто розширюється, а замінюється вимогами клієнтів,… Таким чином, CSRP примушує переглянути всю бізнес-практи­ку, зосереджуючи увагу на ринковій активності, а не на…

Розділ ІХ. Автоматизація управління проектами на підприємствах.

Лекція №17.

 

 

Тема: Введення в управління проектами.

1. Поняття управління проектами. 2. Склад та характеристики управління проектами. Контрольні запитання :

Лекція №18.

Тема: Загальна характеристика АСУ проектами

План:

1. Найпоширеніши АСУ проектами.

2. Характеристики АСУ проектами(Artemis Views, Spider Project,

Open Plan, SureTrak, Time Line 6.5, Microsoft Project)

 

Контрольні запитання :

1. Призначення Microsoft Project.

2. Призначення Time Line 6.5.

3. Призначення Open Plan, SureTrak

4. ПризначенняArtemis Views, Spider Project

Література: Л1[183-189]

Загальні характеристики найбільш
поширених автоматизованих систем
управління проектами

Microsoft Project

Відмітною рисою пакета є його простота. Розроблювачі MS Project не прагнули вкласти в пакет складні алгоритми календарного або ресурсного… Підтримка Microsoft Mail і Microsoft Exchange дозволяє полег­шити і… Для швидкого освоєння в роботі з боку користувача-початків­ця MS Project надає, крім звичайних засобів допомоги, також…

Time Line 6.5

Основними відмітними рисами Time Line 6.5 є реалізація кон­цепції багатопроектного планування в рамках організації, гнучкі засоби підтримки… Time Line 6.5 пропонує досить потужні алгоритми роботи з ресурсами, що… Стандартні можливості генерації табличних звітів за проектом доповнені можливостями системи створення і генерації…

Primavera Project Planner (P3)

(Фірма Primavera Systems, Inc.)

Детально буде розглянута далі.

SureTrak

Крім P3 компанія Primavera Systems поставляє полегшену систему для УП — SureTrak. Цей програмний продукт орієнтований на невеликі проекти,… З обмежень слід відзначити відсутність засобів багатопроектного управління і… SureTrak здійснює імпорт/експорт файлів у форматах P3 і MS Project.

Artemis Views

Традиційно програмні продукти сімейства Artemis (Arte­mis 2000, Artemis 9000, потім Prestige) використовувалися для управління великими інженерними… Сімейство Artemis Views складається з набору модулів, що автоматизують різні… Кожний модуль може працювати як незалежно, так і в комбінації з іншим програмним забезпеченням. Ціна на ці традиційно…

Spider Project

Російська розробка — Spider Project. За інформацією, отриманою від фахівців, що розробляють і підтримують пакет (Spider Technologies Group), система… У пакеті реалізована можливість використання під час упорядкування розкладів… Ще однією особливістю пакета є можливість використання нормативно-довідкової інформації — про продуктивність ресурсів…

Open Plan

Однією із основних відмінностей системи є потужні засоби ресурсного і вартісного планування, що дозволяють значно полегшити знаходження найбільш… Система Open Planпоставляється в двох варіантах — Professional і Desktop,… До основних переваг пакету Open Planналежить те, що він може працювати з даними будь-якого профілю, що стосуються…

Лекція №19.

План: 1. Загальна характеристика Primavera Project Planner(P3). 2. Можливості P3

Лекція №20.

Тема: Специфіка використання програмного продукту Primavera Project Planner(P3) для управління проектами План: 1. Склад робіт P3 в управлінні проектами.

Розділ Х. Автоматизація процесів бізнес-планування інвестиційних проектів і стратегічного оцінювання бізнесу

Лекція №21.

  Тема: Загальна характеристика програмних продуктів для бізнес-планування… План:

Таблиця 6.1

Закінчення табл. 6.1 Програма для фундаментального аналізу COMFAR for windows Інвестор Банківський аналітик …   Пакет прикладних програм COMFAR існує в різних версіях, значною мірою адаптованих до економіки конкретних країн і…

Лекція №22.

Тема: Програмні продукти “Project Expert” План: 1.Призначення програмного продукту Project Expert.

Таблиця 6.2

Закінчення табл. 6.2 Функціональні можливості системи Business plan guide Biz planner Опис прогнозованого рівня… Для більш якісного підготування бізнес-плану проекту на додаток до основного… У модулі Project Riskпередбачені засоби, що дозволяють експертам у діалоговому режимі проаналізувати ризик проекту,…

А) Актуалізація даних

Однією з найважливіших систем є актуалізація фактичних даних про процес реалізації проектів. Для цього в системі повинні бути передбачені спеціальні інструментальні засоби на робочому місці куратора проекту (особи, що контролює проект).

Б) Контроль неузгоджень

За допомогою порівняння початкового плану з актуальними даними формується звіт про неузгодження плану з фактичним станом проекту. Серед параметрів, що контролюються, слід брати до уваги такі.

а) У передвиробничий (інвестиційний) період проекту:

— відповідність запланованого та фактично виконаного календарного плану робіт (дотримання термінів робіт);

— відповідність запланованого та фактично виконаного обсягу робіт;

— відповідність запланованих та фактичних витрат на виконання робіт.

б) У період з моменту початку виробництва і збуту продукції та послуг:

— відповідність запланованого та фактичного обсягу продажу;

— відповідність запланованих та фактичних непрямих виробничих витрат;

— відповідність запланованих та фактичних постійних витрат;

— відповідність запланованої та фактично отриманої суми при­бутку;

— відповідність графіка залучення акціонерного капіталу запланованому раніше;

— відповідність графіка отримання та погашення займів раніше запланованому;

— відповідність запланованих та фактично виплачених дивідендів;

— відповідність суми запланованих податкових надходжень фактичним.

Процедура актуалізації даних має здійснюватися куратором проекту не рідше одного разу на місяць, відповідно крок планування в системі повинен відповідати крокові контролю і не може тривати більше ніж 1 місяць.

 

Рис. 6.6. Контроль та управління проектами

VI. Блок-інтегратор

1. Модуль формування моделі холдінга (система загальних витрат, оподаткування, залучення капіталу). 2. Модуль підсумовування проектів холдінга. 3. Модуль розрахунку показників ефективності холдінга.

Побудова моделі

— дата початку та тривалість проекту; — перелік продуктів та/або послуг, виробництво та збут яких здійснюватиметься… — валюта розрахунку або дві валюти розрахунку для платіжних операцій на внутрішньому та зовнішньому ринках, а також…

Визначення потреб у фінансуванні

Для визначення потреб у фінансуванні слід здійснити поперед­ній розрахунок проекту, в результаті якого визначається ефективність проекту без урахування вартості капіталу, а також обсяг грошових коштів, необхідних та достатніх для покриття дефіциту капіталу в кожний розрахунковий період часу з кроком в один місяць.

Розробка стратегії фінансування підприємства

Після визначення потреби в фінансуванні розробляється план фінансування. Користувач має можливість описати два способи фінансування:

за допомогою залучення акціонерного капіталу;

шляхом залучення позичених грошових коштів.

Під час розробки стратегії фінансування проекту користувач має змогу промоделювати обсяг та періодичність дивідендів, що виплачуються, а також стратегію використання вільних грошових коштів (наприклад, розміщення грошових коштів на депозит у комерційному банку чи придбання акцій сторонніх підприємств).

Аналіз ефективності проекту

У процесі розрахунків Project Expert автоматично генерує стандартні звітні бухгалтерські документи:

звіт про прибутки та збитки;

бухгалтерський баланс;

звіти про рух грошових коштів;

звіт про використання прибутку.

На основі даних звітних бухгалтерських документів розраховуються основні показники ефективності та фінансові коефіцієнти. Користувач може розробити кілька варіантів проектів відповідно до різних сценаріїв їх реалізації. Після визначення найімо­вірнішого сценарію проекту його беруть за базовий. На основі базового варіанта проекту здійснюється аналіз чутливості й визначаються критичні значення найважливіших чинників, що впливають на фінансовий результат проекту.

Формування звіту

У кінці 1999 р. було випущено нову версію продукту — Project Expert 6.1. До числа основних новацій, характерних для цієї версії, слід віднести: — можливість використання як валюти для розрахунків euro; — можливість реалізації зв’язку через INTERNET (генерація звітів у НTML-форматі);

Лекція №23.

  Тема: Програмні продукти для стратегічної оцінки бізнесу на підприємствах.… План:

Витрати

Сьогодні, коли в стратегіях економічного розвитку особливого значення набуває швидкість реакції на потреби і вимоги покупців, фірми повинні брати до…  

Якість

Продукція підприємства може бути не прийнята споживачем із багатьох причин.

З погляду вимог до якості, усі дефекти повинні сприйматися однаково незалежно від того, чи незначним є цей дефект, чи це дефект, що призводить до заміни товару в цілому. Основною метою будь-якого підприємства повинен бути нульовий рівень дефектів, і менеджерам треба активно боротися за досягнення цієї мети. Якість виробництва, таким чином, є дійовою сферою для планування і програми заохочення виробничого персоналу до постійного поліпшення значення цього індикатора. Його розмір являє собою відношення числа забракованої продукції до загальної кількості продукції, виготовленої протягом того ж часу.

Конкурентоспроможність

Бути конкурентоспроможним означає забезпечувати покупця продукцією або сервісом тієї якості, яка відповідає стандартам покупців, а не стандартам…

Віддача від реалізації різних видів продукції

Важливим для кожного менеджера є питання про те, яка продукція з виробленої найбільшою мірою сприяє розвиткові підприємства. Внесок даного продукту в загальний прибуток підприємства визначається тим, що всі складові витрат, взяті за перемінні, переважно витрати на матеріали і робочу силу, складаються по всіх стадіях виробничого процесу в загальну суму витрат на продукт. Ця сума відраховується від загальної ціни реалізації, з тим щоб одержати загальний внесок даного продукту в покриття виробничих витрат. Цей принцип оцінки фінансової ефективності завжди використовувався в аналізі виробництва. Він використовується й у ФАРОСі. У кожному модулі, що безпосередньо стосується виробництва різних видів продукції, завжди можна провести аналіз даних у графічному поданні і швидко визначити ті п’ять головних продуктів, що найбільшою мірою сприяють ефективності конкретної фірми.

Віддача покупців

Віддача від клієнтів обчислюється на основі середнього прибутку на кожного клієнта, який ФАРОС вміщує в спеціальній діаграмі. Програма вибирає п’ять найбільш «прибуткових» покупців відповідно до принесеного ними прибутку, який обчислю­ється в середньому за останні дванадцять місяців або відповідно за останній період. Відповідні дані подаються в наочній діаграмі, з якої можна також одержати оцінку числа активних клієнтів щодо їхнього загального числа.


Лекція №24.

Тема: Програмний продукт BEST План: 1. Призначення програмного продукту BEST .

КОНТРОЛЬ ВИТРАТ

2. Індикатор динаміки складських запасів по періодах (Sto­rage Level Index — SLX) попереджає менеджера про критичний стан накопичення складських… 3. Індикатор поточної ліквідності валюти (Convertible Cur­rency Utilisation… 4. Індикатор рівня переробки сировини і матеріалів (Refi­nement Grade Indicator — RMG). Витрати на опрацювання — це…

Розділ ХI. Автоматизація процесів підтримки прийняття рішень на підприємствах

Лекція №25.

  Тема: Стислий опис процесу прийняття рішень План:

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАДАЧ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ

Перший клас становлять добре структуровані (цілком формалізовані, кількісно сформульовані) проблеми, в яких суттєві залежності визначені настільки… Другий клас становлять слабоструктуровані (змішані) проблеми, що мають як… Третій клас складають неструктуровані (неформалізовані, якісно виражені) проблеми (задачі), дляяких описані лише…

Таблиця 7.2

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ

Керівники зазвичай вирішуютьзадачі другого класу(неструктуровані) і меншою мірою — третього (слабоструктуровані).Творчийелемент діяльності… Другу групу працівників установ і організацій становлять спеціалісти… Технічні працівники, які утворюють третю групу працівників організаційного управління, виконують усю рутинну роботу,…

Лекція №26.

Тема: Суть і компоненти СППР План: 1. Історія виникнення системи підтримки прийняття рішень(СППР).

Лекція №27.

 

Тема: База даних і система управління базою даних СППР.

План:

1. Склад СППР.

2. Визначення БД та СУБД СППР.

Контрольні запитання :

1. Чим відрізняється база даних СППР від звичайної корпоративної бази даних?

2. Якими засобами здійснюється управління моделями в СППР?

3. Як ви розумієте поняття «база моделей»? Який склад цієї бази?

Література: Л2[286-289]

База даних і система управління базою даних

Загалом базу даних можна визначити як сукупність елементів, організованих згідно з певними правилами, які передбачають загальні принципи опису,… Мова опису даних призначена для визначення структури бази даних. Опис даних… Мова маніпулювання даними забезпечує доступ до даних і містить засоби для зберігання, пошуку, оновлення і стирання…

Розділ XІІ. Інтегровані інформаційні системи управління підприємством

Лекція №28.

  Тема: Виробничі системи План:

Таблиця 9.2

Виробничі системи за багатьма параметрами значно більш жорсткі, ніж фінансово-управлінські. Виробниче підприємство повинне, насамперед, працювати як… Основу кожної виробничої системи становлять рекомендації щодо управління… Нарешті, останній за часом стандарт CSRP (Customer Synchro­nized Resource Planning) регламентує також взаємодію з…

Лекція №29.

Тема: Базова концепція і основні функціональні компоненти інтегрованої інформаційної системи “Галактика” План: 1. Функції управління.

Лекція №30.

Тема: Контур бухгалтерського обліку План: 1. Зв’язок бухгалтерського та оперативного контурів..

Розрахунки економічних показників.

· Розрахунок рентабельності. · Розрахунок стійкості. · Розрахунок оборотності.

Лекція №31.

Тема: Інформаційна система управління підприємством Miracle V План: 1. Призначення ІС управління підприємством Miracle V .

– Конец работы –

Используемые теги: Інформаційні, системи, технології, під, ємствах0.078

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Інформаційні системи і технології на підприємствах

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Основи організації фінансів підприємств. Поняття фінансів підприємств, їх зміст, функції
Тема.. основи організації.. фінансів підприємств..

Методологічні підходи до оцінювання конкурентоспроможності туристичних підприємств 1. Послідовність та принципи оцінювання конкурентоспроможності туристичних підприємств
План.. послідовність та принципи оцінювання конкурентоспроможності туристичних.. критерії та показники конкурентоспроможності туристичних підприємств..

Операционная система. Определение. Уровни операционной системы. Функции операционных систем. Понятие операционной системы
Понятие операционной системы.. причиной появления операционных систем была необходимость создания удобных в.. операционная система ос это программное обеспечение которое реализует связь между прикладными программами и..

Грошові кошти та організація розрахунків на підприємствах. Розрахунок планування прибутку. Розрахунок загального та чистого прибутку, їх розподіл і використання. Санація підприємства
Основними завданнями фінансової роботи являються - мобілізація фінансових ресурсів в розмірі, необхідному для забезпечення нормального процесу.. Призначення фінансового планування і прогнозування полягає в визначенні потреб.. Оперативна фінансова робота складається з комплексу заходів з мобілізації фінансових ресурсів, необхідних для..

Інформаційні системи і технології на підприємстві
BSP основується на аналізі інформаційних об’єктів і регламентує 13 етапів виконання робіт. Особливістю підходу є виділення трьох організаційних.. На етапі 4 формується перелік основних діяльностей підприємства і.. На сьомому етапі вирішуються наступні задачі: - уточнення матриць; - визначення і оцінка необхідної керівництву..

Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни "Економіка підприємства"
Методичні вказівки до виконання курсового проектуекономіка виробничо господарської діяльності підприємства..

Інформаційні системи і технології
Молоді та спорту України.. донецький національний університет.. економіки і торгівлі..

Інформаційні управляючі системи та технології
Упорядники в м левикін.. д к міхнов в і саєнко м в євланов..

Інформаційні системи та технології в управлінні
України.. Запорізький національний технічний університет.. Інформаційні системи та технології в управлінні Методичні вказівки..

0.047
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам