рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Лекція №1.

Лекція №1. - раздел Спорт, Інформаційні системи і технології на підприємствах Тема: Вступ. Мета Та Задачі Курсу...

Тема: Вступ. Мета та задачі курсу . Система управління. Основні поняття.

План:

1. Вступ

2.Мета та задачи курсу.

3. Основні поняття.

4. Поняття системи управління.

Контрольні запитання :

1. Поясніть роль вивчення дисципліни для сучасного економіста.

2. Які задачи ставить перед студентами вивчення курсу «Інформаційні системи і технології на підприемствах»

3. Що таке організація?

4. Що таке система управління?

5. Поняття інформаційного контуру.

6. Керований процес це..?

7. Що таке керована частина?

 

Література: Л1[3-5]

 

На початку висвітлення питань, пов’язаних з управлінням інформаційними ресурсами, створенням інформаційних систем і технологій, слід визначитися в термінології, а також виділити основні проблеми у цій галузі і розглянути методи їх вирішення.

Почати обговорення треба з терміна «система управління». При цьому увага зосереджуватиметься не на власне суб’єкті та об’єкті управління, рівнях управління, процесі прийняття рішення тощо. В даному разі метою є показати, де виникають інформаційний контур і інформаційна система і як на них впливають перелічені вище категорії. Зрештою, інформаційна система організації, її інформаційні ресурси є «нервовою системою» будь-якої системи управління.

1.1. Система управління

Існування виробничих і економічних об’єктів визначається призначенням їх задовольняти ті чи інші потреби суспільства. Кожний такий об’єкт вступає у певні відносини з середовищем, що змінюється (з державними органами управління, з іншими об’єктами тощо), і складається з безлічі різних елементів, взаємодія яких і забезпечує його існування і виконання ним свого призначення.

Надалі називатимемо будь-який такий об’єкт незалежно від його розмірів, форми власності, організаційно-правового статусу організацією.

Організація — це стабільна формальна соціальна структура, яка отримує ресурси з навколишнього світу і переробляє їх у продукти своєї діяльності. У всіх організацій існують як спільні риси, так і індивідуальні особливості.

Результатом взаємодії організації із середовищем є зміни різного гатунку, що виникають у ній. Ці зміни можуть мати дві крайні і протилежні одна щодо одної форми: деградацію (руйнування організації) і розвиток (ускладнення організації, накопичення в ній інформації). Крім того, можлива й тимчасова рівновага між організацією і середовищем, завдяки якій організація протягом певного часу залишається незмінною або випробовує лише оборотні зміни. Ці зміни в організації викликають необхідність управління, тобто таких цілеспрямованих дій, які забезпечать досягнення цілей, що стоять перед організацією.

Управління дозволяє залежно від особливостей конкретних організацій і цілей управління стабілізувати їх, зберегти їхню якісну визначеність, підтримати динамічну рівновагу з середовищем, забезпечити вдосконалення організації і досягнення того або іншого корисного ефекту.

Оскільки здійснення управління виділяється в особливу функ­цію, то на її виконанні спеціалізуються деякі елементи організацій. З огляду на це в межах організації можна виділити керо-
ваний процес (об’єкт управління)
і керуючу частину (орган управління). Сукупність їх визначається як система управління.

Керуюча частина певним чином впливає на керований процес. Щоб керуюча частина могла здійснювати управління, їй необхідно зіставляти фактичний стан керованого процесу з метою управління, у зв’язку з чим керований процес впливає на керуючу частину. Взаємовплив обох частин здійснюється як передача інформації. Таким чином, у системі управління завжди наявний замкнений інформаційний контур(рис. 1.1).

Рис. 1.1. Інформаційний контур

У межах інформаційного контуру існує і передається інформація про цілі управління, стан керованого процесу, про керуючі впливи. Інформаційний контур разом із засобами збору, передачі, опрацювання і зберігання інформації, а також з персоналом, що здійснює ці дії над інформацією, утворить інформаційну системуданої організації.

Зазвичай будь-яка організація є складним комплексом, що об’єднує декілька об’єктів, котрі мають власні керовані процеси і керуючі частини. Тому для узгодженого функціонування комплексу вводиться додаткова керуюча частина, що координує дії інших керуючих частин і керованих процесів (своєрідних локальних систем управління), орієнтуючи їхню діяльність на виконання загальної мети комплексу. За більш складної побудови керованого процесу керуюча частина може мати багаторівневу структуру, що є характерним для більшості систем управління.

Традиційно розрізняють три рівні управління в керуючій частині об’єкта: вищий, середній і нижчий. Кожний з них характеризується власним набором функцій, рівнем компетенції і потребує відповідної інформації. На вищому рівні управління реалізується стратегічне управління, визначаються місія організації, цілі управління, довгострокові плани, стратегія їх реалізації тощо. Середній рівень управління — це рівень тактичного управління. Тут складаються тактичні плани, здійснюється контроль за їх виконанням, відстежуються ресурси тощо. На нижчому рівні управління здійснюється оперативне управління, реалізуються об’ємно-календарні плани, оперативний контроль та облік (рис. 1.2).

 

Рис. 1.2. Розподіл інформації за рівнями управління

Певний поділ праці на кожному з рівнів управління зумовлює закріплення за окремими елементами керуючої частини організацій окремих функцій управління: планування, організації, обліку й контролю, мотивації, аналізу й регулювання. Ці функції реалізуються в різному обсязі на різних рівнях управління.

Наявність функціональних елементів у керуючій частині організацій приводить до появи відповідних підсистем у їхніх інформаційних системах.

Виділення планування або контролю як функцій управління породжує відповідні структурні елементи в організаційній структурі організації, а в межах його інформаційної системи — підсистему планування або контролю. Перша забезпечує формування бізнес-планів, планів виробництва, планів маркетингових досліджень, фінансових планів тощо, а друга — інформаційну підтрим­ку контролю.

Залежно від галузі економіки, де функціонує організація, і рів­ня керуючої частини в ієрархії органів управління інформація про зміни в об’єкті управління надходить у цю керуючу части-
ну з різною частотою. У машинобудуванні директор підприємства отримує інформацію про виробництво кожного дня, начальник цеху — кожної зміни, майстер спостерігає за цим виробництвом. У будівництві частота отримання інформації про об’єкт управління є меншою. Якщо ж говорити про управління різними технологічними процесами, наприклад у нафтохімії, то там інформація надходить постійно.

Таким чином, у різних галузях економіки, на різних рівнях управління дискретність отримання інформації про керований процес є різною. Тож і необхідність у коригуванні цього процесу з боку органу управління організації з огляду на її цілі виникатиме (або не виникатиме) відповідно до частоти отримання інформації.

Акт цілеспрямованого впливу на керований процес, заснований на інформації про нього, з метою досягнення визначе-
ної раніше мети називається прийняттям рішення, а процес формування рішення — процесом прийняття рішень. Відповідно до поділу праці в межах управління організацією рішення, що приймаються, стосуються тієї чи іншої функції управління.

Забезпечення процесу прийняття рішень, а саме: надання потрібної інформації в потрібний час і в потрібному місці, — одне з основних завдань інформаційної системи організації. У зв’язку з цим характер рішень, процес їх прийняття, дискретність їх прийняття істотно впливають на функціонування інформаційної системи організації, а також технології, що застосовується, і навіть викликають необхідність формування нового класу інформаційних систем — комп’ютерних систем підтримки прийняття рішень (СППР).

Розглянута вище система управління організації була визначена з позиції кібернетичного погляду на неї. Якщо вести мову про систему управління без певної абстракції, то інформаційна система організації, крім вказаного вище, визначається її організаційною структурою, персоналом, процедурами виконання зав­дань, внутрішньою культурою організації тощо. Інакше кажучи, йдеться про те, яка інформація і яким чином зберігається в інформаційній системі, як вона опрацьовується, як функціонує ця система і т. ін.


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Інформаційні системи і технології на підприємствах

На сайте allrefs.net читайте: "інформаційні системи і технології на підприємствах"

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Лекція №1.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Лекція №2.
  Тема: Інформаційні технології організації і їх класифікація План: 1. Поняття інформаційної технології. 2. Класифі

Таблиця 1.2
ЗІСТАВЛЕННЯ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ Компоненти технологій для виробництва продуктів матеріальних інформаційних

Таблиця 1.4
КЛАСИФІКАЦІЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Види інформації, що опрацьовується Дані Текст Графіка Знанн

Лекція №3.
  Тема: Структура та характеристики економічної інформації(ЕІ) План: 1. Поняття економічної інформації. 2. Структур

Лекція №4.
  Тема: Формалізований опис економічної інформації(класифікація, кодування, моделювання) План: 1. Методи формалізованого опи

Лекція №5.
  Тема: Поняття позамашинної інформаційної бази, склад робіт з її організації План: 1. Поняття позамашинної інформаційної ба

Лекція №6.
  Тема: Склад АБД План: 1. Склад АБД. Контрольні запитання :   1. Схарактер

Методи створення оптимальної моделі баз даних
Під оптимальною логічною моделлю баз даних розуміють модель, яка не має аномалій, пов’язаних з модифікацією БД, тобто проблем, що можуть виникнути у зв’язку із замінами, вставками і вилученнями дан

Теорія нормалізації відношень
Нормалізація відношень — це ітераційний зворотний процес декомпозиції початкового відношення на кілька простіших відношень меншої розмірності. Під зворотністю процесу розуміють те, що операц

Поняття сховищ даних та основи їх створення
План: 1. Поняття сховищ даних. 2.Основи створення сховищ даних. Контрольні запитання : 1. Дайте визначення поняття схови

Характеристика та класифікація технологічних операцій
План: 1. Характеристика технологічних операцій. 2. Класифікація технологічних операцій. Контрольні запитання : 1. Що таке техно

Назвіть типи технологічних процесів
Література: Л2[167-169] Технологічні процеси автоматизованої обробки економічної інформації Технологічний процес обробки інформації — це сукупність взаємозв’я

Операції збору та реєстрації інформації
Технологічний процес обробки інформації починається з її збору та реєстрації. Збір інформації — це підрахування, зважування, вимірювання або інші варіанти визначення обсягів тієї або іншої господар

Лекція №13.
  Тема: Загальна характеристика режимів роботи ЕОМ План: 1. Режими роботи ЕОМ. 2. Характеристики режимів роботи ЕОМ

Стадії та етапи розробки
Стадії та етапи розробки інформаційних систем визначає відповідний державний стандарт, де наводиться повний перелік стадій та етапів створення інформаційних систем, причому в конкрет­них умовах ці

Лекція №15.
  Тема: Системи планування виробничих ресурсів(MRPII). План: 1. Поняття системи планування виробничих ресурсів. 2.

Лекція №16.
  Тема: Системи планування ресурсів підприємства, синхронізованого зі споживачами(CSRP). План: 1. Поняття системи планування

CSRP — планування ресурсів, синхронізоване з вимогами покупців
Рис. 4.11. Спрощена схема CSRP-системи Виробниче планування не просто розширюється, а замінюєт

Введення в управління проектами
План: 1. Поняття управління проектами. 2. Склад та характеристики управління проектами. Контрольні запитання : 1. Що таке управ

Microsoft Project
Система Microsoft Project є на сьогодні найпоширенішою у світі системою управління проектами. У багатьох західних компаніях пакет MS Project став звичним додатком до Microsoft Offi

Time Line 6.5
(Фірма Time Line Solutions) Основними відмітними рисами Time Line 6.5 є реалізація кон­цепції багатопроектного планування в рамках організації, гнучкі засоби підтримки фор

SureTrak
(Фірма Primavera Systems, Inc.) Крім P3 компанія Primavera Systems поставляє полегшену систему для УП — SureTrak. Цей програмний продукт орієнтований на невеликі проекти,

Artemis Views
(Фірма Artemis International) Традиційно програмні продукти сімейства Artemis (Arte­mis 2000, Artemis 9000, потім Prestige) використовувалися для управління великими інжен

Spider Project
(Spider Technologies Group, Росія) Російська розробка — Spider Project. За інформацією, отриманою від фахівців, що розробляють і підтримують пакет (Spider Technologies Gro

Open Plan
(Welcom Software) Однією із основних відмінностей системи є потужні засоби ресурсного і вартісного планування, що дозволяють значно полегшити знаходження найбільш ефективного розподілу рес

Лекція №19.
Тема: Програмний продукт Primavera Project Planner(P3). План: 1. Загальна характеристика Primavera Project Planner(P3).

Лекція №20.
  Тема: Специфіка використання програмного продукту Primavera Project Planner(P3) для управління проектами План: 1. Склад ро

Лекція №21.
    Тема: Загальна характеристика програмних продуктів для бізнес-планування інвестиційних проектів на підприємствах. План:

Таблиця 6.1
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАМ ДЛЯ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Програма для фундаментального аналізу

Лекція №22.
  Тема: Програмні продукти “Project Expert” План: 1.Призначення програмного продукту Project Expert. 2. Версії прог

Таблиця 6.2
ОСНОВНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ PROJECT EXPERT BUSINESS PLAN GUIDE І PROJECT EXPERT — BIZ PLANNER Функціональні можливості системи Business pla

Блок-інтегратор
Блок-інтегратор доступний тільки у версії «Holding». У блоці інтеграції передбачені такі модулі: 1. Модуль формування моделі холдінга (система загальних витрат, оподаткування, залучення ка

Побудова моделі
Процес побудови моделі — найбільш трудомісткий і вимагає значної підготовчої роботи із збору та аналізу вхідних даних. Різні модулі Project Expert є незалежними та доступними користувачеві практичн

Формування звіту
Після завершення аналізу проекту формуються звіти. В Pro­ject Expert передбачений спеціальний генератор звіту, що забезпечує компонування та редагування звіту за бажанням користува

Лекція №23.
    Тема: Програмні продукти для стратегічної оцінки бізнесу на підприємствах. Програмний продукт ФАРОС План:

Витрати
Під час аналізу витрат визначається та діяльність, що збільшує витрати на виробництво без збільшення прибутку. Типовим складовим зростання витрат є, наприклад, зміни й ускладнення в дизайні продукц

Конкурентоспроможність
Фірма може вважатися конкурентоспроможною, якщо вона в змозі продавати свою продукцію за ринковою ціною з прибутком. Конкурентоспроможність або конкурентна перевага означає, що фірма має перевагу в

Лекція №24.
  Тема: Програмний продукт BEST План: 1. Призначення програмного продукту BEST . 2. Склад програмного продукту BEST

Контроль витрат
1. Індикатор динаміки поточних продажів (Total Cost Pro­ductivity Indicator — TCP) надає менеджеру інформацію про те, наскільки фактичні витрати, віднесені на виробництво за фактом

Лекція №25.
    Тема: Стислий опис процесу прийняття рішень План: 1. Призначення процесу прийняття рішення. 2.Хар

Класифікація задач організаційного управління
Клас Визначальна особливість Методи рішення Галузі використання Перший Цілком структуровані (фо

Класифікація працівників організаційного управління
Номер групи Назва групи Клас задач, що розв’язуються Керівники (директори, головні адміністратори і т. ін.)

Лекція №26.
  Тема: Суть і компоненти СППР План: 1. Історія виникнення системи підтримки прийняття рішень(СППР). 2.Основні комп

База даних і система управління базою даних
Будь-яка система підтримки прийняття рішень містить підсистему даних, яка складається з двох основних частин: бази даних і системи управління базою даних (СУБД). Притаманний технології СППР акцент

Лекція №28.
    Тема: Виробничі системи План: 1. Склад та характеристика виробничих систем. 2.Висновки.

Таблиця 9.2
Впровадження, співвідношення витрат і вартісні оцінки Показник Локальні системи Малі інтегровані системи Середні інтегрован

Лекція №29.
  Тема: Базова концепція і основні функціональні компоненти інтегрованої інформаційної системи “Галактика” План: 1. Функції

Лекція №30.
  Тема: Контур бухгалтерського обліку План: 1. Зв’язок бухгалтерського та оперативного контурів.. 2. Складові конту

Розрахунки економічних показників
· Аналітичний баланс. · Розрахунок рентабельності. · Розрахунок стійкості. · Розрахунок оборотності. · Розрахунок ліквідності. Кількість і склад форм ви

Лекція №31.
  Тема: Інформаційна система управління підприємством Miracle V План: 1. Призначення ІС управління підприємством Miracle V

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги