рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Стадії та етапи розробки

Стадії та етапи розробки - раздел Спорт, Інформаційні системи і технології на підприємствах Стадії Та Етапи Розробки Інформаційних Систем Визначає Відповідний Державний ...

Стадії та етапи розробки інформаційних систем визначає відповідний державний стандарт, де наводиться повний перелік стадій та етапів створення інформаційних систем, причому в конкрет­них умовах ці стадії та етапи можуть поєднуватись один з одним або не виконуватись. Це залежить від особливостей інформаційних систем, які створюються, та від домовленості між розробником системи та її замовником. Різні варіанти комбінацій стадій та етапів проектування розглядаються в підрозд. 9.2.

Державний стандарт розрізняє вісім стадій створення інформаційних систем:

1) формування вимог до інформаційної (автоматизованої) системи (ІС);

2) розробка концепції ІС;

3) технічне завдання;

4) ескізний проект;

5) технічний проект;

6) робоча документація;

7) введення в експлуатацію;

8) супроводження ІС.

На першому етапі провадиться обстеження об’єкта та обгрунтовується необхідність створення ІС, формулюються вимоги користувача до ІС, оформляються звіт про виконану роботу.

Під час обстеження об’єкта з’ясовується документообіг (у тому числі кількість документів або документорядків для кожного документа за певний період часу), форми початкових та вихідних документів, методики розрахунку окремих показників. Обстеження має виявити проблеми, розв’язання яких можливе засобами обчислювальної техніки, та надати оцінку доцільності створення ІС.

Обстеження провадиться шляхом бесід та консультацій із пра­цівниками установи, для якої буде створюватись інформаційна система. В окремих випадках може провадитись самохронометраж роботи.

На першому етапі разом із замовником погоджуються вимоги до ІС. Серед вимог можуть бути суми максимальних витрат на розробку, термін виконання розробки, умови функціонування системи, перелік функцій, які система має забезпечити, та ін.

Звіт про обстеження складається в довільній формі. На його підставі надалі розроблятиметься технічний проект, тому бажано в додатках до звіту навести форми використовуваних документів. У ньому ж необхідно викласти погоджені із замовником методики розрахунку економічних показників.

Вимоги до системи можуть бути оформлені як окремий документ. Для такого документа немає стандартної назви, але здебільшого він називається заявкою на розробку або тактико-техніч­не завдання.

Під час розробки концепції ІС (другий етап) провадяться науково-дослідні роботи для пошуку шляхів та оцінки можливостей реалізації вимог користувача. На цьому етапі можна визначити методи, які будуть покладені в основу розрахунків, або принципові підходи до розв’язування конкретних задач. Наприклад, для інформаційної системи, яка пов’язана з оптимальним плануванням виробництва, на цьому етапі можуть визначатися математич­ні моделі та методи (лінійне програмування, імітаційне моделювання тощо) для використання в розрахунках та стандартні па­кети програмних засобів, які можна буде використати.

Цей етап закінчується складанням та затвердженням звіту про науково-дослідну роботу. Він може містити оцінку необхідних для реалізації ресурсів розробки та самої ІС, давати порівняльну характеристику тих чи інших варіантів розробки інформаційної системи, визначати порядок оцінки якості системи.

На третьому етапі формується технічне завдання (ТЗ) на створення ІС. ТЗ є основним документом, що визначає вимоги та порядок створення (розвитку або модернізації) автоматизованої системи. На підставі технічного завдання провадиться розробка інформаційної системи, її прийом під час вводу в дію. ТЗ розробляють на систему в цілому. Додатково можуть бути розроблені ТЗ на окремі частини ІС.

На етапі розробки ескізного проекту виробляються попередні проектні рішення щодо всієї системи або її частинах. Може бути визначений перелік задач, які будуть розв’язуватися в системі, концепція інформаційної бази, яка створюється (інфологічна модель), функції та параметри основних програмних засобів. Для кожної задачі в ескізному проекті можуть бути наведені погоджені із замовником форми первинних та вихідних документів, структури інформаційних масивів або їх перелік, основні алгорит­ми обробки інформації.

Етап розробки технічного проекту передбачає розробку проект­них рішень щодо системи та її частин, розробку документації на АС, розробку документації на постачання виробів для комплектації АС або технічних вимог для їх розробки, розробку завдань на проектування в суміжних частинах проекту.

Проектні рішення за системою та її частинами визначають її
організаційну структуру, функції персоналу в АС, структуру тех­нічних засобів, мови програмування, або СУБД, які використовуватимуться, наводять загальні характеристики програмного забезпечення, систем класифікації та кодування (особливо визначаються загальнодержавні або галузеві класифікатори, що їх необхідно вико­ристовувати), визначають варіанти ведення інформаційної бази.

На етапі розробки документації на АС створюються проектні документи, які визначаються державними стандартами. Обов’яз­ково розробляється постановка задачі, алгоритм її розв’язання, описується інформаційне забезпечення (організація інформаційної бази, системи класифікації та кодування, інформаційні масиви), організаційне, технічне та програмне забезпечення. Усі ці проектні документи можуть оформлятися як окремі документи, а можуть входити у технічний проект як окремі розділи.

Документація на постачання виробів для комплектації ІС скла­дається тоді, коли в установі не використовувалися засоби обчис­лювальної техніки, або існуючих засобів недостатньо для обробки інформації. У такій документації, яка складається в довільній формі, обгрунтовується закупівля тих чи інших засобів та наводяться їх можливі закупівельні ціни. Наприклад, вибираються комплектуючі частини для ПЕОМ: обсяг оперативної пам’яті, ємність магнітного диска, характеристики принтера тощо.

Технічне завдання на розробку технічних засобів необхідне лише тоді, коли для обробки інформації потрібне нестандартне обладнання, яке не випускається промисловістю. Наприклад, для створення автоматизованої системи з метою обліку роботи депутатів Верховної Ради були замовлені спеціальні пристрої для реєстрації депутатів та голосування, а також спеціальні табло, де відображуються результати голосування та інша інформація.

Розробка завдань на проектування в суміжних частинах проекту виконується тоді, коли для впровадження інформаційної системи необхідно виконати ряд підготовчих робіт, пов’язаних із будівничими, електротехнічними та іншими роботами. Ці зав­дання можуть бути довільної форми або подаватися згідно з вимогами до розробки документації в тій чи іншій галузі діяльності.

Під час створення робочого проекту формуються документи, які визначає стандарт для цього етапу проектування, та розробляються або адаптуються програми обробки інформації. Серед документів робочого проекту можуть бути загальний опис системи, опис технологічного процесу обробки інформації, інструкції з виконання окремих операцій технологічного процесу, керівництво користувача, опис програм тощо.

Найважливішою роботою під час створення робочого проекту є розробка та відлагодження програм або їх адаптація. Адаптація відбувається тоді, коли для створення інформаційної системи використовуються вже готові програми: типові або ті, які розроблялися для інших об’єктів. На кожну програму розробляється її опис або паспорт. Якщо програми адаптовувались, то можуть бути описані тільки зміни, які були внесені до програм.

На етапі вводу в експлуатацію необхідно виконати такий обсяг робіт: підготувати об’єкт до вводу в експлуатацію, скомплектувати АС, встановивши технічні та програмні засоби, виконати будівельно-монтажні роботи, провести попередні випробування сис­теми, виконати дослідну експлуатацію системи та провести прий­мальні іспити.

Підготовка об’єкта до автоматизації починається з видання наказу про зміни в структурі об’єкта, документообігу, розподілі обов’язків між персоналом, переході на нову технологію обробки інформації. Такий наказ видається в довільній формі, але в ньому обов’язково наводиться термін переходу до нової технології та особи, які відповідають за впровадження й експлуатацію інформаційної системи. Для підготовки об’єкта можуть розмножуватись різноманітні посадові інструкції, бланки нових документів, готуватись класифікатори тощо.

На цьому етапі дуже важливо підготувати персонал до роботи в інформаційній системі. Підготовка персоналу може провадитися силами розробників системи (лекції, семінари, практичні заняття) або з допомогою спеціальних курсів чи факультетів підвищення кваліфікації. Під час такого навчання кожний працівник має не тільки опанувати зміни у своїх посадових обов’язках, а й навчитися роботі з обчислювальною технікою. Таке навчання може передбачати засвоєння типових, найпоширеніших пакетів програм­них засобів (наприклад, NORTON, WINDOWS).

Паралельно з підготовкою персоналу провадяться роботи з уста­новлення технічних та програмних засобів. Визначаються місця встановлення ЕОМ, засоби їх охорони, особи, відповідальні за збереження та супроводження системного програмного забезпечення, інсталюються необхідні пакети програм. У разі потреби виконуються будівельно-монтажні роботи, пов’язані з прокладан­ням кабелів, встановленням унікального обладнання, зміною освіт­лення місць, де встановлюються ЕОМ.

Попередні випробування системи виконує розробник, щоб перевірити коректність роботи технічних та програмних засобів, можливість використання прикладного програмного забезпечення.

Під час дослідної експлуатації заповнюють інформаційну базу на машинних носіях. Це роблять спеціалісти, які експлуатуватимуть інформаційну систему. На основі контрольного прикладу або реальних даних за конкретний період (період визначає користувач) виконуються основні розрахунки. За результатами дослід­ної експлуатації до програмного забезпечення можуть вноситися зміни. За домовленістю між користувачем і розробником сис­теми може дороблятися й технічний проект.

Після завершення дослідної експлуатації відбуваються прий­мальні випробування, які можуть грунтуватися на аналізі документів, отриманих на ЕОМ, і порівнянні їх із документами, сфор­мованими вручну. Випробування можуть провадитися спеціаль­но створеною комісією, яка перевіряє роботу системи на реаль­них або умовних даних у присутності членів комісії. Після прий­мальних випробувань, якщо робота інформаційної системи відповідає технічному завданню і реалізує всі передбачені функції, складається акт введення системи в експлуатацію.

Під час супроводження АС виконуються роботи згідно з гаран­тійними зобов’язаннями розробника системи. У цей період можуть усуватися недоліки, які виявляються під час експлуатації.

Стадії та етапи, які мають бути пройдені під час створення АС, обумовлюються в договорах і технічному завданні. Дозволяється виключати стадію «Ескізний проект» та окремі етапи робіт на всіх стадіях, об’єднувати стадії «Технічний проект» та «Робоча документація» в одну стадію «Техноробочий проект».


 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Інформаційні системи і технології на підприємствах

На сайте allrefs.net читайте: "інформаційні системи і технології на підприємствах"

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Стадії та етапи розробки

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Лекція №1.
Тема: Вступ. Мета та задачі курсу . Система управління. Основні поняття. План: 1. Вступ

Лекція №2.
  Тема: Інформаційні технології організації і їх класифікація План: 1. Поняття інформаційної технології. 2. Класифі

Таблиця 1.2
ЗІСТАВЛЕННЯ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ Компоненти технологій для виробництва продуктів матеріальних інформаційних

Таблиця 1.4
КЛАСИФІКАЦІЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Види інформації, що опрацьовується Дані Текст Графіка Знанн

Лекція №3.
  Тема: Структура та характеристики економічної інформації(ЕІ) План: 1. Поняття економічної інформації. 2. Структур

Лекція №4.
  Тема: Формалізований опис економічної інформації(класифікація, кодування, моделювання) План: 1. Методи формалізованого опи

Лекція №5.
  Тема: Поняття позамашинної інформаційної бази, склад робіт з її організації План: 1. Поняття позамашинної інформаційної ба

Лекція №6.
  Тема: Склад АБД План: 1. Склад АБД. Контрольні запитання :   1. Схарактер

Методи створення оптимальної моделі баз даних
Під оптимальною логічною моделлю баз даних розуміють модель, яка не має аномалій, пов’язаних з модифікацією БД, тобто проблем, що можуть виникнути у зв’язку із замінами, вставками і вилученнями дан

Теорія нормалізації відношень
Нормалізація відношень — це ітераційний зворотний процес декомпозиції початкового відношення на кілька простіших відношень меншої розмірності. Під зворотністю процесу розуміють те, що операц

Поняття сховищ даних та основи їх створення
План: 1. Поняття сховищ даних. 2.Основи створення сховищ даних. Контрольні запитання : 1. Дайте визначення поняття схови

Характеристика та класифікація технологічних операцій
План: 1. Характеристика технологічних операцій. 2. Класифікація технологічних операцій. Контрольні запитання : 1. Що таке техно

Назвіть типи технологічних процесів
Література: Л2[167-169] Технологічні процеси автоматизованої обробки економічної інформації Технологічний процес обробки інформації — це сукупність взаємозв’я

Операції збору та реєстрації інформації
Технологічний процес обробки інформації починається з її збору та реєстрації. Збір інформації — це підрахування, зважування, вимірювання або інші варіанти визначення обсягів тієї або іншої господар

Лекція №13.
  Тема: Загальна характеристика режимів роботи ЕОМ План: 1. Режими роботи ЕОМ. 2. Характеристики режимів роботи ЕОМ

Лекція №15.
  Тема: Системи планування виробничих ресурсів(MRPII). План: 1. Поняття системи планування виробничих ресурсів. 2.

Лекція №16.
  Тема: Системи планування ресурсів підприємства, синхронізованого зі споживачами(CSRP). План: 1. Поняття системи планування

CSRP — планування ресурсів, синхронізоване з вимогами покупців
Рис. 4.11. Спрощена схема CSRP-системи Виробниче планування не просто розширюється, а замінюєт

Введення в управління проектами
План: 1. Поняття управління проектами. 2. Склад та характеристики управління проектами. Контрольні запитання : 1. Що таке управ

Microsoft Project
Система Microsoft Project є на сьогодні найпоширенішою у світі системою управління проектами. У багатьох західних компаніях пакет MS Project став звичним додатком до Microsoft Offi

Time Line 6.5
(Фірма Time Line Solutions) Основними відмітними рисами Time Line 6.5 є реалізація кон­цепції багатопроектного планування в рамках організації, гнучкі засоби підтримки фор

SureTrak
(Фірма Primavera Systems, Inc.) Крім P3 компанія Primavera Systems поставляє полегшену систему для УП — SureTrak. Цей програмний продукт орієнтований на невеликі проекти,

Artemis Views
(Фірма Artemis International) Традиційно програмні продукти сімейства Artemis (Arte­mis 2000, Artemis 9000, потім Prestige) використовувалися для управління великими інжен

Spider Project
(Spider Technologies Group, Росія) Російська розробка — Spider Project. За інформацією, отриманою від фахівців, що розробляють і підтримують пакет (Spider Technologies Gro

Open Plan
(Welcom Software) Однією із основних відмінностей системи є потужні засоби ресурсного і вартісного планування, що дозволяють значно полегшити знаходження найбільш ефективного розподілу рес

Лекція №19.
Тема: Програмний продукт Primavera Project Planner(P3). План: 1. Загальна характеристика Primavera Project Planner(P3).

Лекція №20.
  Тема: Специфіка використання програмного продукту Primavera Project Planner(P3) для управління проектами План: 1. Склад ро

Лекція №21.
    Тема: Загальна характеристика програмних продуктів для бізнес-планування інвестиційних проектів на підприємствах. План:

Таблиця 6.1
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАМ ДЛЯ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Програма для фундаментального аналізу

Лекція №22.
  Тема: Програмні продукти “Project Expert” План: 1.Призначення програмного продукту Project Expert. 2. Версії прог

Таблиця 6.2
ОСНОВНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ PROJECT EXPERT BUSINESS PLAN GUIDE І PROJECT EXPERT — BIZ PLANNER Функціональні можливості системи Business pla

Блок-інтегратор
Блок-інтегратор доступний тільки у версії «Holding». У блоці інтеграції передбачені такі модулі: 1. Модуль формування моделі холдінга (система загальних витрат, оподаткування, залучення ка

Побудова моделі
Процес побудови моделі — найбільш трудомісткий і вимагає значної підготовчої роботи із збору та аналізу вхідних даних. Різні модулі Project Expert є незалежними та доступними користувачеві практичн

Формування звіту
Після завершення аналізу проекту формуються звіти. В Pro­ject Expert передбачений спеціальний генератор звіту, що забезпечує компонування та редагування звіту за бажанням користува

Лекція №23.
    Тема: Програмні продукти для стратегічної оцінки бізнесу на підприємствах. Програмний продукт ФАРОС План:

Витрати
Під час аналізу витрат визначається та діяльність, що збільшує витрати на виробництво без збільшення прибутку. Типовим складовим зростання витрат є, наприклад, зміни й ускладнення в дизайні продукц

Конкурентоспроможність
Фірма може вважатися конкурентоспроможною, якщо вона в змозі продавати свою продукцію за ринковою ціною з прибутком. Конкурентоспроможність або конкурентна перевага означає, що фірма має перевагу в

Лекція №24.
  Тема: Програмний продукт BEST План: 1. Призначення програмного продукту BEST . 2. Склад програмного продукту BEST

Контроль витрат
1. Індикатор динаміки поточних продажів (Total Cost Pro­ductivity Indicator — TCP) надає менеджеру інформацію про те, наскільки фактичні витрати, віднесені на виробництво за фактом

Лекція №25.
    Тема: Стислий опис процесу прийняття рішень План: 1. Призначення процесу прийняття рішення. 2.Хар

Класифікація задач організаційного управління
Клас Визначальна особливість Методи рішення Галузі використання Перший Цілком структуровані (фо

Класифікація працівників організаційного управління
Номер групи Назва групи Клас задач, що розв’язуються Керівники (директори, головні адміністратори і т. ін.)

Лекція №26.
  Тема: Суть і компоненти СППР План: 1. Історія виникнення системи підтримки прийняття рішень(СППР). 2.Основні комп

База даних і система управління базою даних
Будь-яка система підтримки прийняття рішень містить підсистему даних, яка складається з двох основних частин: бази даних і системи управління базою даних (СУБД). Притаманний технології СППР акцент

Лекція №28.
    Тема: Виробничі системи План: 1. Склад та характеристика виробничих систем. 2.Висновки.

Таблиця 9.2
Впровадження, співвідношення витрат і вартісні оцінки Показник Локальні системи Малі інтегровані системи Середні інтегрован

Лекція №29.
  Тема: Базова концепція і основні функціональні компоненти інтегрованої інформаційної системи “Галактика” План: 1. Функції

Лекція №30.
  Тема: Контур бухгалтерського обліку План: 1. Зв’язок бухгалтерського та оперативного контурів.. 2. Складові конту

Розрахунки економічних показників
· Аналітичний баланс. · Розрахунок рентабельності. · Розрахунок стійкості. · Розрахунок оборотності. · Розрахунок ліквідності. Кількість і склад форм ви

Лекція №31.
  Тема: Інформаційна система управління підприємством Miracle V План: 1. Призначення ІС управління підприємством Miracle V

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги