рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Таблиця 6.2

Таблиця 6.2 - раздел Спорт, Інформаційні системи і технології на підприємствах Основні Функціональні Можливості Project Expert Business Plan Guide І Pr...

ОСНОВНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ PROJECT EXPERT
BUSINESS PLAN GUIDE І PROJECT EXPERT — BIZ PLANNER

Функціональні можливості системи Business plan guide Biz planner
Тривалість проекту До 30 років До 5 років
Номенклатура продуктів (послуг) в одному проекті До 400 До 5
Вибір валюти проекту для проведення розрахунків Дві валюти для операцій на внутрішньому і зовнішньому ринках Одна валюта
Податковий блок Адаптивний модуль опису податкового режиму

Закінчення табл. 6.2

Функціональні можливості системи Business plan guide Biz planner
Опис прогнозованого рівня інфляції Корекція усіх вихідних даних у процесі розрахунків відповідно до прогнозованого рівня інфляції Опис прогнозованого рівня інфляції по окремих статтях (збут, витрати, нерухомість, зарплата, енергоносії)
Інвестиційний план Сітьовий графік проекту. Діаграми Гантта і PERT
  Зв’язок MS Project і Time line
Прямі виробничі витрати на кожний продукт До 10000 витрат До 5 витрат
Постійні витрати Адміністративні, виробничі й витрати на маркетинг
План витрат на заробітну плату. Структура виробничого й адміністративного персоналу
Планування маркетингової стратегії і збуту для кожного продукту Ціна, стратегія продажів (у кредит, із передоплатою, система знижок), життєвий цикл продукту, урахування впливу сезонних коливань попиту Ціна, обсяг продажів, життєвий цикл продукту, затримки платежів
Фінансовий план Стратегія фінансування проекту, визначення щомісячного дефіциту бюджету, акціонерний капітал, кредити, лізинг. Розміщення вільних засобів на депозит, рефінансування прибутку, виплата дивідендів
Проведення автоматичного аналізу чутливості інвестиційного проекту за допомогою варіювання різних параметрів (обсяг продажів, ціна реалізації продукції (послуг), прямі виробничі витрати, постійні витрати, ставка рефінансування)
Результуючі таблиці Звіт про прибутки і збитки, баланс, звіт про рух коштів (Cash-Flow)
Розрахунок показ­ників ефективності інвестицій Період окупності РВ, індекс прибутковості РІ, чистий зведений розмір прибутку NPV, внутрішня норма рентабельності IRR
Розрахунок показників фінансового стану Рентабельність, ліквідність, платоспроможність
Мови формування звіту Російська, англійська, іспанська, німецька і т. ін.
Вивід результатів на друк й у MS WinWord у вигляді таблиць і графіків, що можуть передаватися в MS Graph

Для більш якісного підготування бізнес-плану проекту на додаток до основного пакета користувач може придбати також розроблений фірмою «ПроИнвест Консалтинг» пакет, що містить модулі Project Risk & Project Questionnaire. Як самостійні програмні продукти, модулі доповнюють Project Expert до системи, що забезпечує повну організаційно-технологічну підтримку інвестиційного процесу.

У модулі Project Riskпередбачені засоби, що дозволяють експертам у діалоговому режимі проаналізувати ризик проекту, виділити чинники найбільшого ризику і прокоментувати причини їх виникнення. За допомогою спеціальних засобів модуля створюється необхідний перелік чинників ризику, що враховує специфічні умови реалізації проекту.

Project Risk містить три розділи, що охоплюють усі періоди реалізації проекту: підготовчий період, період виробництва, період збуту. Під час аналізу експерт визначає рівень ризику по всіх чинниках листа опитування. Програма дозволяє виводити результати аналізу й листи опитування на принтер або формувати файл для передачі в MS WinWord.

Project Questionnaire дозволяє зробити якісну експертизу інвестиційного проекту, обчислити інтегральний показник рівня ефективності проекту. Програма пропонує користувачеві 2 експертних листи, умовно названі «Інноваційне фінансування», дозволяє зберегти в базах до 10 різних експертних листів, у кожному з яких може міститися близько 100 критеріїв. Результати експертизи також можуть виводитися на пресу або передаватися в MS WinWord.

Фірма «ПроИнвест Консалтинг» розвиває систему Project Expert у двох напрямах: для малого і середнього бізнесу, доступна будь-якому підприємству, а також як спеціальна версія індивідуального постачання для великих корпорацій.

Головною задачею другого варіанта системи, реалізованої на базі Project Expert версії 5.0. (Система планування і керування проектами), є моделювання й оцінка дій багатопрофільної з різноманітним асортиментом продукції підприємства, що діє на кількох різних ринках. За певних умов ця система може використовуватися і регіональними органами влади для вирішення багатофункціональних задач соціально-економічного розвитку регіону, міста.

ПрограмаProject Expert 5 має декілька рівнів.

Перший рівеньProject Expert 5 — більш розширений варіант попередньої версії, що має те саме призначення — розробка стратегічного плану розвитку підприємства. З урахуванням порад і побажань користувачів у нову версію включені спеціальні процедури опису діючого підприємства (стартовий баланс), розв’я­зані плани збуту і виробництва, могутній генератор звіту і цілу низку інших новацій.

Другий рівеньProject Expert 5 Professional — якісно новий рівень програми, що дозволяє не тільки здійснювати фінансове планування підприємства або проекту, а й контролювати виконання планів. Це досягається за допомогою процедури введення актуальних даних і відповідного інструментарію для контролю неузгоджень. Істотною відмінністю нової версії є також можливість агрегації (об’єднання) в межах одного підприємства декількох проектів в один на рівні єдиного звіту про рух грошових коштів і дисконтованих критеріїв ефективності.

Третій рівеньProject Expert Holding — призначений для фінансового планування і контролю діяльності великих корпорацій.

Технологічно Project Expert 5 відрізняється від попередньої версії тим, що є мережною програмою, яка дозволяє кільком фахівцям одночасно працювати з одним проектом.

Результати порівняльного аналізу двох версій програмного продукту Project Expert подані в табл. 6.3.

Програма Project Expert 5 Professional, крім актуалізації даних, надає додаткову можливість для фінансового планування і контролю за реалізацією групи проектів. Для цього в програмний комплекс включений додатковий модуль — Project Integrator, що дозволяє будувати об’єднаний потік готівкових коштів («кэш-фло») для групи проектів і обчислювати сумарні дисконтовані ефективності (термін окупності, індекс прибутковості, внутрішню норму рентабельності, чистий зведений прибуток).

Таблиця 6.3

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОДУЛІВ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЕКТУ

Project Expert 4.2 Project Expert 5
Загальний опис проекту
Тривалість проекту — до 30 років Тривалість проекту — до 50 років
Тривалість проекту регу­люється тільки по роках Тривалість проекту регулюється з точністю до місяця
Масштаб валюти: фіксований Масштаб валюти: вибирається користувачем
Інфляція — редагування загальної інфляції по роках Інфляція — можливість редагування прогнозу інфляції по місяцях

Продовження табл. 6.3

Project Expert 4.2 Project Expert 5
Введення переліку товарів (до 400 найменувань): тільки в інвестиційному плані, жорстка прив’язка до сітьового графіка проекту Введення переліку товарів (послуг): до 10 000 найменувань, незалежний
Масштаб відображення інформації: до 4 років по місяцях, до 6 років по кварталах, далі по роках Масштаб відображення інформації: до 50 років — по місяцях (без обмежень)
Податки: введення найменування податку; податкової бази; ставки (зміна по роках); періодичність виплат Податки: додатково — зміна ставки податку по місяцях; вибір податкової бази, що редагується і настроюється; введення формули розрахунку податкової бази, включно з рядками, що редагуються; вільний вибір статті, з якої виплачується податок; незалежне налагодження виплати ПДВ
Дисконтна ставка ЦБ: карбованці Дисконтна ставка ЦБ (рефінансування): карбованці, долари. Моделювання початкового стану підприємства — стартовий баланс: активи (кошти на рахунку, рахунки до отримання, запаси готової про­дукції, запаси комплектуючих, попередньо оплачені витрати, земля, будівлі, обладнання, нематеріальні активи, інвестиції, цінні папери); пасиви (відстрочені податки, рахунки до оплати, кредити, акціонерний капітал, нерозподілений прибуток)
Захист проекту від несанкціонованого доступу: відсутній Захист проекту (3 статуси з паролем): дозвіл редагування, дозвіл актуалізації даних, дозвіл тільки перегляду проекту
Актуалізація даних: відсутня Актуалізація даних: введення актуальних даних по виплатах податків
Розрахунок
Кількість режимів розрахунку — 1 (повний перерахунок) Кількість режимів розрахунку — 16. Вибір режиму здійснюється користувачем. Формування більш детального звіту за рахунок відкриття спеціальних файлів з додатковими звітними документами
Інвестиційний план
Етапи: створення етапу з поточним порядковим номером; вилучення ета­пу; скріплення етапів через процедури формальної логіки (через меню) Етапи: ті самі можливості, що й у Project Expert 4.2 + перенесення етапу в будь-яку позицію. Групування етапів. Побудова вкладеної деревоподібної структури сітьового графіка. Зміна шрифтів (колір, розмір, тип). Скріплення етапів на діаграмі GANTT за допомогою миші. Вибір статусу етапу: % виконання робіт; фактичні витрати; рівень пріоритету етапу

Продовження табл. 6.3

Project Expert 4.2 Project Expert 5
Ресурси: фіксовані види ресурсів (5 видів): введення сумарних витрат на ресурс Ресурси: необмежений список видів ресурсів, що редагується. Розрахунок витрат через питому вартість ресурсу
Активи: вибір етапів до активу зі списку, що не редагується (1-й тип амор­тизації активів) Активи: об’єднання згрупованих підетапів в актив, три способи амортизації активів
Списання ПДВ: відсутнє Списання ПДВ: 3 типи (лінійне; за залишковою вартістю; за обсягом виробництва)
Експорт / Імпорт даних з міжнародним форматом, mpx: обмежений (дати по­чатку / закінчення етапу; вартість) Експорт / Імпорт даних з міжнародним форматом, mpx: повний обмін
Календар: 1 місяць 30 днів Календар: реальний календар, що редагується з урахуванням вихідних і святкових днів. Можливість використання кількох календарів (для кількох країн)
План збуту
Гнучка процедура визначення стратегії продажу для кожного з 400 продуктів Значно розширені можливості введення гнучкої стратегії продажу для необмеженої кількості товарів / послуг
Ціноутворення: задається ціна на внутрішньому і зовнішньому ринках; не­стандартна інфляція по роках; нестандартні податки Ціноутворення: ті самі можливості, що й у Project Expert 4.2 + можливість введення нестандартної інфляції по місяцях; введення нестандартних податків з можливістю виплати з прибутку; можливість введення сезонних змін ціни; можливість введення стрибкоподібних змін ціни
Актуалізація даних: відсутня Актуалізація даних: введення актуальних даних про обсяги продажу і ціни товарів
План виробництва
Формується автоматично залежно від плану збуту Незалежний план обсягу виробництва, що має три статуси: 1) необмежене виробництво 2) рівномірне виробництво 3) обмежений обсяг виробництва (квоти, ліміти)
Прямі виробничі витрати: сумарні витрати обчислюються Прямі виробничі витрати: пряме введення сумарних витрат, прямих виробничих витрат
Матеріали і комплектуючі: введення статей витрат для кожного найменування продукту Матеріали і комплектуючі: вибір статей витрат (назва витрат) для кожного продукту з списку (загального складу); формування складу матеріалів і комплектуючих як страховий запас (%) від обсягу і на кількість робочих днів

Закінчення табл. 6.3

Project Expert 4.2 Project Expert 5
Обсяг закупівлі: закупівля один раз у те число, що задається Обсяг закупівлі: закупівля у міру необхідності; закупівля по встановленій мінімальній партії; закупівля один раз у те число місяців, що задається та редагується; графік закупівлі по місяцях
Актуалізація даних: відсутня Актуалізація даних: можливість введення фактичних даних по закупівлі матеріалів і комплектуючих і визначення тим самим реального стану складу
Персонал
Введення даних про витрати по статтях Ті самі можливості, що й у Project Expert 4.2 + сезонні зміни вартості персоналу
Актуалізація даних: відсутня Актуалізація даних: можливість введення фактичних даних про вартість персоналу
Загальні витрати
Гнучкі процедури введення даних про загальні витрати Ті самі можливості, що й у Project Expert 4.2 + за виплати нестандартних податків існують можливості виплати з прибутку і віднесення витрат на певний тип активу, сезонних змін вартості загальних витрат
Актуалізація даних відсутня Актуалізація даних: можливість введення фактичних даних по витратах
Фінансовий план
Гнучкі процедури формування капіталу й обслуговування кредитів Ті самі можливості, що й у Project Expert 4.2 + можливість вказівки номінальної вартості і кількості акцій, можливість введення даних про привілейовані акції Лізинг — новий модуль, здатний описати фінансування на основі лізингу Можливість віднесення виплат на конкретну статтю витрат у звіті про прибутки і збитки
Актуалізація даних: відсутня Актуалізація даних: можливість внесення фактичних даних про виплати
Результати
У звітах про прибутки / збитки, про рух грошових коштів, баланс, розширені (збільшені, деталізовані) таблиці Генератор звіту з можливістю деталізування результатів по окремих розділах бізнес-плану
Актуалізація даних: відсутня Актуалізація даних: можна аналізувати фактичні дані про рух грошових коштів

Структурно Project Expert 5 складається з блоків, перелік яких наведено на рис. 6.4:

 

Рис. 6.4. Структура та функціональні можливості Project Expert 5

Кожний із зазначених блоків включає в себе набір функціональних модулів, що містять діалогові засоби, які дозволяють розробникові проекту сформувати імітаційну модель проекту описом бізнес-операцій в інтерактивному режимі (рис. 6.5).

 

Рис. 6.5. Перелік основних блоків Project Expert 5

І. Блок моделювання:

1. Модуль опису макроекономічного середовища:

— вибір валюти для розрахунків на внутрішньому і зовнішньому ринках, прогноз обмінного курсу;

— моделювання податкового режиму;

— моделювання сценаріїв інфляції по різних статтях надходжень та виплат проекту.

2. Модуль опису компанії, що реалізує проект:

— моделювання поточного стану компанії, формування активів та пасивів;

— формування переліку продукції або послуг;

— моделювання методу бухгалтерського обліку (FIFO, LIFO)

3. Модель формування інвестиційного плану проекту:

— сітьовий графік проекту, календарний план робіт, взаємозв’язки між стадіями проекту;

— перелік та обсяг необхідних ресурсів;

— витрати та умови оплати ресурсів;

— формування активів, що заново створюються.

4. Модуль моделювання операційного плану компанії:

— формування плану збуту, опис умов реалізації продукції та послуг, моделювання процесу продаж;

— формування плану виробництва, планування обсягу виробництва, умов формування продукції;

— моделювання прямих виробничих витрат, включаючи умови придбання та збереження матеріалів, сировини комплектуючих виробів, а також умов виплат відрядної заробітної плати;

— моделювання плану по персоналу, умов оплати праці та використання трудових ресурсів;

— формування статей витрат та умов оплати постійних витрат (накладних витрат);

— моделювання процесу фінансування проекту, включаючи джерела грошових коштів та умов залучення капіталу;

— моделювання процесу використання вільних грошових коштів.

ІІ. Блок генерації фінансових документів

Блок генерації фінансових документів забезпечує автоматичне формування стандартних фінансових форм, що відповідають між­народним стандартам бухгалтерського обліку (International Accoun­ting Standards — IAS). Це такі форми:

— прогноз руху грошових коштів (Cash Flow);

— звіт про прибутки та збитки;

— балансова відомість;

— звіт про використання прибутку.

Усі перелічені документи формуються відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (International Accoun­ting Standards — IAS) і є джерелом вхідних даних для розрахунку основних показників ефективності проекту.

ІІІ. Блок аналізу

Блок аналізу містить модуль аналізу чутливості проекту, який дозволяє оцінити вплив змін низки основних чинників на фінансовий результат проекту:

1. Модуль розрахунку стандартних фінансових показників:

— фінансових коефіцієнтів (показники ліквідності; платоспро­можності; ділової активності; рентабельності; структури капіталу);

— показники ефективності інвестицій, дисконтовані критерії Cash Flow (РВ — період окупності; РІ — індекс прибутковості; NPV — чиста зведена величина доходу; IRR — внутрішня норма рентабельності).

2. Модуль аналізу чутливості, що забезпечує можливість аналізу чутливості проекту залежно від змін різних параметрів, що варіюються.

3. Модуль аналізу ефективності проекту стосовно до різних учасників (банків, інвесторів та ін.)

4. Модуль варіантного аналізу, що забезпечує можливості зіставлення показників ефективності різних варіантів реалізації проектів або групи різних проектів (доступ до даного модуля можливий лише у версії Professional).

IV. Блок групування проектів

Дозволяє сформувати сумарний фінансовий план групи про­ектів (сумарний звіт про рух грошових коштів) та розрахува-
ти основні показники ефективності інвестицій для групи про-
ектів.

V. Блок контролю процесу реалізації проекту(рис. 6.6)

Процедури актуалізації фактичних даних, отриманих у результаті реалізації проекту, доступні тільки у версії Professional.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Інформаційні системи і технології на підприємствах

На сайте allrefs.net читайте: "інформаційні системи і технології на підприємствах"

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Таблиця 6.2

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Лекція №1.
Тема: Вступ. Мета та задачі курсу . Система управління. Основні поняття. План: 1. Вступ

Лекція №2.
  Тема: Інформаційні технології організації і їх класифікація План: 1. Поняття інформаційної технології. 2. Класифі

Таблиця 1.2
ЗІСТАВЛЕННЯ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ Компоненти технологій для виробництва продуктів матеріальних інформаційних

Таблиця 1.4
КЛАСИФІКАЦІЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Види інформації, що опрацьовується Дані Текст Графіка Знанн

Лекція №3.
  Тема: Структура та характеристики економічної інформації(ЕІ) План: 1. Поняття економічної інформації. 2. Структур

Лекція №4.
  Тема: Формалізований опис економічної інформації(класифікація, кодування, моделювання) План: 1. Методи формалізованого опи

Лекція №5.
  Тема: Поняття позамашинної інформаційної бази, склад робіт з її організації План: 1. Поняття позамашинної інформаційної ба

Лекція №6.
  Тема: Склад АБД План: 1. Склад АБД. Контрольні запитання :   1. Схарактер

Методи створення оптимальної моделі баз даних
Під оптимальною логічною моделлю баз даних розуміють модель, яка не має аномалій, пов’язаних з модифікацією БД, тобто проблем, що можуть виникнути у зв’язку із замінами, вставками і вилученнями дан

Теорія нормалізації відношень
Нормалізація відношень — це ітераційний зворотний процес декомпозиції початкового відношення на кілька простіших відношень меншої розмірності. Під зворотністю процесу розуміють те, що операц

Поняття сховищ даних та основи їх створення
План: 1. Поняття сховищ даних. 2.Основи створення сховищ даних. Контрольні запитання : 1. Дайте визначення поняття схови

Характеристика та класифікація технологічних операцій
План: 1. Характеристика технологічних операцій. 2. Класифікація технологічних операцій. Контрольні запитання : 1. Що таке техно

Назвіть типи технологічних процесів
Література: Л2[167-169] Технологічні процеси автоматизованої обробки економічної інформації Технологічний процес обробки інформації — це сукупність взаємозв’я

Операції збору та реєстрації інформації
Технологічний процес обробки інформації починається з її збору та реєстрації. Збір інформації — це підрахування, зважування, вимірювання або інші варіанти визначення обсягів тієї або іншої господар

Лекція №13.
  Тема: Загальна характеристика режимів роботи ЕОМ План: 1. Режими роботи ЕОМ. 2. Характеристики режимів роботи ЕОМ

Стадії та етапи розробки
Стадії та етапи розробки інформаційних систем визначає відповідний державний стандарт, де наводиться повний перелік стадій та етапів створення інформаційних систем, причому в конкрет­них умовах ці

Лекція №15.
  Тема: Системи планування виробничих ресурсів(MRPII). План: 1. Поняття системи планування виробничих ресурсів. 2.

Лекція №16.
  Тема: Системи планування ресурсів підприємства, синхронізованого зі споживачами(CSRP). План: 1. Поняття системи планування

CSRP — планування ресурсів, синхронізоване з вимогами покупців
Рис. 4.11. Спрощена схема CSRP-системи Виробниче планування не просто розширюється, а замінюєт

Введення в управління проектами
План: 1. Поняття управління проектами. 2. Склад та характеристики управління проектами. Контрольні запитання : 1. Що таке управ

Microsoft Project
Система Microsoft Project є на сьогодні найпоширенішою у світі системою управління проектами. У багатьох західних компаніях пакет MS Project став звичним додатком до Microsoft Offi

Time Line 6.5
(Фірма Time Line Solutions) Основними відмітними рисами Time Line 6.5 є реалізація кон­цепції багатопроектного планування в рамках організації, гнучкі засоби підтримки фор

SureTrak
(Фірма Primavera Systems, Inc.) Крім P3 компанія Primavera Systems поставляє полегшену систему для УП — SureTrak. Цей програмний продукт орієнтований на невеликі проекти,

Artemis Views
(Фірма Artemis International) Традиційно програмні продукти сімейства Artemis (Arte­mis 2000, Artemis 9000, потім Prestige) використовувалися для управління великими інжен

Spider Project
(Spider Technologies Group, Росія) Російська розробка — Spider Project. За інформацією, отриманою від фахівців, що розробляють і підтримують пакет (Spider Technologies Gro

Open Plan
(Welcom Software) Однією із основних відмінностей системи є потужні засоби ресурсного і вартісного планування, що дозволяють значно полегшити знаходження найбільш ефективного розподілу рес

Лекція №19.
Тема: Програмний продукт Primavera Project Planner(P3). План: 1. Загальна характеристика Primavera Project Planner(P3).

Лекція №20.
  Тема: Специфіка використання програмного продукту Primavera Project Planner(P3) для управління проектами План: 1. Склад ро

Лекція №21.
    Тема: Загальна характеристика програмних продуктів для бізнес-планування інвестиційних проектів на підприємствах. План:

Таблиця 6.1
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАМ ДЛЯ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Програма для фундаментального аналізу

Лекція №22.
  Тема: Програмні продукти “Project Expert” План: 1.Призначення програмного продукту Project Expert. 2. Версії прог

Блок-інтегратор
Блок-інтегратор доступний тільки у версії «Holding». У блоці інтеграції передбачені такі модулі: 1. Модуль формування моделі холдінга (система загальних витрат, оподаткування, залучення ка

Побудова моделі
Процес побудови моделі — найбільш трудомісткий і вимагає значної підготовчої роботи із збору та аналізу вхідних даних. Різні модулі Project Expert є незалежними та доступними користувачеві практичн

Формування звіту
Після завершення аналізу проекту формуються звіти. В Pro­ject Expert передбачений спеціальний генератор звіту, що забезпечує компонування та редагування звіту за бажанням користува

Лекція №23.
    Тема: Програмні продукти для стратегічної оцінки бізнесу на підприємствах. Програмний продукт ФАРОС План:

Витрати
Під час аналізу витрат визначається та діяльність, що збільшує витрати на виробництво без збільшення прибутку. Типовим складовим зростання витрат є, наприклад, зміни й ускладнення в дизайні продукц

Конкурентоспроможність
Фірма може вважатися конкурентоспроможною, якщо вона в змозі продавати свою продукцію за ринковою ціною з прибутком. Конкурентоспроможність або конкурентна перевага означає, що фірма має перевагу в

Лекція №24.
  Тема: Програмний продукт BEST План: 1. Призначення програмного продукту BEST . 2. Склад програмного продукту BEST

Контроль витрат
1. Індикатор динаміки поточних продажів (Total Cost Pro­ductivity Indicator — TCP) надає менеджеру інформацію про те, наскільки фактичні витрати, віднесені на виробництво за фактом

Лекція №25.
    Тема: Стислий опис процесу прийняття рішень План: 1. Призначення процесу прийняття рішення. 2.Хар

Класифікація задач організаційного управління
Клас Визначальна особливість Методи рішення Галузі використання Перший Цілком структуровані (фо

Класифікація працівників організаційного управління
Номер групи Назва групи Клас задач, що розв’язуються Керівники (директори, головні адміністратори і т. ін.)

Лекція №26.
  Тема: Суть і компоненти СППР План: 1. Історія виникнення системи підтримки прийняття рішень(СППР). 2.Основні комп

База даних і система управління базою даних
Будь-яка система підтримки прийняття рішень містить підсистему даних, яка складається з двох основних частин: бази даних і системи управління базою даних (СУБД). Притаманний технології СППР акцент

Лекція №28.
    Тема: Виробничі системи План: 1. Склад та характеристика виробничих систем. 2.Висновки.

Таблиця 9.2
Впровадження, співвідношення витрат і вартісні оцінки Показник Локальні системи Малі інтегровані системи Середні інтегрован

Лекція №29.
  Тема: Базова концепція і основні функціональні компоненти інтегрованої інформаційної системи “Галактика” План: 1. Функції

Лекція №30.
  Тема: Контур бухгалтерського обліку План: 1. Зв’язок бухгалтерського та оперативного контурів.. 2. Складові конту

Розрахунки економічних показників
· Аналітичний баланс. · Розрахунок рентабельності. · Розрахунок стійкості. · Розрахунок оборотності. · Розрахунок ліквідності. Кількість і склад форм ви

Лекція №31.
  Тема: Інформаційна система управління підприємством Miracle V План: 1. Призначення ІС управління підприємством Miracle V

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги