рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Лекція №31.

Лекція №31. - раздел Спорт, Інформаційні системи і технології на підприємствах   Тема: Інформаційна Система Управління Підприємство...

 

Тема: Інформаційна система управління підприємством Miracle V

План:

1. Призначення ІС управління підприємством Miracle V .

2.Базові принципи побудови Miracle V

Контрольні запитання :

1. Для чого призначена ІС управління підприємством Miracle V.

2. Назвіть основні складові ІС управління підприємством Miracle V

 

Література: Л1[357-362]

. Інформаційна система управління
підприємством Miracle V

9.3.1. Базові принципи побудови

ІС Miracle Vявляє собою інтегровану інформаційну систему уп­равління бізнесом, засновану на найновітніших технологіях та сучасних методах. Ця інформаційна система здатна адаптуватися до вимог та потреб компаній-користувачів. Для досягнення цього головна увага фокусувалася на бізнес-процесах. Маючи в своєму розпо­рядженні інформаційну систему, підприємство отримує інструментарій, який дозволяє йому постійно вдосконалювати процеси, що відбуваються всередині нього, та оптимізувати їх з метою якнайкращого використання можливостей середовища, що постійно змінюється. Дотримання цих вимог неможливо забезпечити звичайним адміністративним програмним рішенням, параметри якого можна настроювати лише до певної міри. Замість стандартного статичного програмного забезпечення підприємство може впровадити управлінську інформаційну систему, вільну від звичайних недоліків.

Інформаційна система Miracle V була розроблена саме для задоволення таких вимог. Miracle V заснована на всеохопній управлінській моделі. Пропонується декілька таких моделей залежно від галузі, в якій працює компанія. Вони можуть бути легко і прозоро перебудовані відповідно до конкретних вимог даного підприємства. Безболісна модифікація моделей можлива завдяки інструментарію Miracle V, котрий включає: перемоделювання чи опис нових процесів; зміну структур даних; введення нових функціональних залежностей, перебудову форм та документів. Існує можливість спостереження за кожним процесом чи сферою діяльності, їх аналізу та симуляції на основі наявних фактичних даних. Процеси розробляються та модифікуються в графічному вигляді за допомогою компоненти Business Process Modeller. Компонента Business Executer відкриває та здійснює запуск процесів без додаткових проміжних кроків.

Проілюструвати це допоможе приклад — опрацювання вхідного рахунка-фактури у компанії «Байк Інк». У «Байк Інк» усі рахунки-фактури проходять стадію початкового опрацювання (рис. 9.14). Залежно від зазначеного обсягу деякі рахунки-фактури мають бути підтверджені. Інформаційна система повинна вказати для кожного рахунка-фактури дату, до якої він має бути підтверджений, а також відповідальну особу. Після підтвердження рахунки-фактури повинні бути зареєстровані і направлені до оплати. Компоненти Business


 

Рис. 9.14. Рахунки до оплати, вхідні рахунки-фактури


Process Executer відповідає за виконання процесу, розробленого у Process Modeller. Коли певна особа виконала своє завдання в межах процесу, наприклад «Введення рахунка-фактури», система автома-
тично генерує нове завдання для особи (або групи), відповідальної за підтвердження. Так Miracle V передає завдання від особи до особи.

Ланкою комерційної діяльності (деякі зв’язки для спрощення опущені) може бути, наприклад, ця діаграма (подібну до неї мож­на розробити для будь-якого процесу).

Вказівка «V» у назві «Miracle V» підкреслює віртуальність цієї інформаційної системи. Віртуальність означає, що кожне підприємство (навіть таке, що, можливо, ще не існує) в усіх його аспектах (процеси, дані, організація тощо) може бути змодельоване. Такі змодельовані процеси можуть бути негайно виконані за допомогою виконавчої системи, вбудованої в Miracle V.

Придбання розробленого за звичайною схемою стандартного програмного забезпечення подібне до придбання вже збудованого будинку. Зміни, хоча й обмежені, можуть бути внесені завдяки розширенню або реконструкції (окремі версії програмного забезпечення). План будинку все-таки залишається незмінним та статичним, що накладає певні обмеження.

У Miracle V немає формального чи наперед заданого рішення. З бібліотеки довідкових (референтних) моделей підприємство обирає ту, що найкраще відповідає його вимогам. Довідкова модель у Miracle V — це повнофункціональна та внутрішньо узгоджена інформаційна система. Там, де процеси, функції та структури не повністю відповідають потребам підприємства, вони можуть бути змінені та модифіковані за допомогою інструментарію Mi­racle V. Якщо продовжувати аналогію з будинками, підприємство може обрати будинок-модель (довідкова модель-приклад) і адаптувати його до своїх потреб. За допомогою Miracle V, або, точніше, її засобами для розробників, підприємство створює свою власну, таку, що повністю відповідає його потребам та вимогам, інформаційну систему. Всі процеси моделюються графічно, подібно до блок-схеми, і потім вводяться до системи. Структури даних та зв’язки їх можуть за необхідності змінюватися. За допомогою дизайнера форм їх можна змінювати та створювати наново. Інструмент запитів дозволяє впроваджувати запити на будь-якій стадії, протягом впровадження системи або пізніше.

Усі визначення та описи (процеси, форми, документи, структури даних тощо) інтерактивно взаємопов’язані. Вони функціонують як правила роботи для інформаційної системи і детально описуються у своїй власній базі даних, яка називається Repository (сховище). Вони також можуть змінюватися чи розширюватися в будь-який час. Структури Repository контролюють усю виконавчу систему Miracle V. Repository є «вихідним кодом» для системи.

У наш час успіх підприємства великою мірою залежить від його здатності швидко реагувати на зміни. Звідси випливає, що бізнес-процеси також повинні адаптуватися, аби відповідати новим умовам. Перепроектування організацій та процесів вимагає наявності інформаційних інструментів для підтримки виконання відповідних завдань. Додатки Miracle V відповідають таким вимогам. Business Process Modeller забезпечує підтримку управлінської діяльності, дозволяючи створювати нові процеси та адаптувати наявні. За допомогою симуляції наслідків втілення нових ідей різні варіанти можна тестувати, перш ніж впроваджувати їх на підприємстві. Перепроектування бізнес-процесів одержує добру підтримку завдяки такій здатності їх симулювати. Все більш досконалі аналітичні засоби можуть генерувати надійні результати лише тоді, коли вони постійно використовуються в буденній діяльності підприємства. Саме тому організація та інформаційна система мають працювати взаємопоєднано. Філософія Miracle V базується на цій ідеї, оскільки вико­нуються лише процеси, необхідні в щоденній роботі підприємства.

Інформація про бізнес-завдання всередині конкретних відділів чи в межах усього підприємства звичайно поширена серед невеликої групи людей. Відповідна документація або не існує, або є застарілою. Неефективна проробка завдань може бути виявлена лише за умови докладання величезних зусиль або не може бути виявлена взагалі. За допомогою компоненти Miracle V Business Process Modeler усі процеси відображаються графічно і одночасно здійснюється прямий вплив на інформаційну систему. Це означає, що відповідна документація, згенерована Process Modeler, у будь-який момент залишається актуальною. Оскільки процеси відомі інформаційній системі, а вся відповідна інформація (про виконані завдання) реєструється, ефективність процесів може аналізуватися на основі бази поточних даних. Динамічна система підтримки користу­вача також користується інформацією від Process Modeler. Вона завжди показує користувачам, у якому процесі вони перебувають, попередні та наступні завдання і відповідальних за них.

Коли впроваджується нова інформаційна система або модифікується наявне рішення, менеджери, інженери з програмного забезпечення та користувачі можуть висловлювати різні думки та погляди на стадії аналізу інформаційного проекту. Це може призвести до непорозумінь та неузгоджень, які усвідомлюються на значно більш пізній стадії, звичайно у фазі виробництва, що призводить до конфліктів та зростання витрат. Інструмент графічного аналізу Miracle V — Process Modeler — допомагає «спорудити мости» між різними групами, дозволяючи їм краще розуміти одна одну.

Стандартне програмне забезпечення набуває дедалі більшого поширення у сучасному бізнесі, а індивідуальне програмне забезпечення використовується лише у виняткових випадках. Прикладні програми, які виробляються масово, коштують менше, вони дозволяють використовувати досвід інших, а постійне вдос­коналення програмного забезпечення гарантується. Все це добре, але при цьому користувач отримує лише обмежені функціональні можливості, процеси ж розроблені для загального використання, а не для задоволення індивідуальних потреб. Окрім того, має існувати еволюційний взаємозв’язок між наявними процесами та їх застосуванням. Miracle V розв’язує цю проблему, надаючи спеціально розроблені рішення для конкретних галузей, які можуть бути легко графічно адаптовані. Завдяки об’єктно-орієнтованому підходу в Miracle V будь-які модифікації автоматично поширюються на нові версії. Це означає, що не потрібно повторно проводити зміни для наступних версій Miracle V. Завдяки такій структурі Miracle V має переваги як у стандартному, так і в розроб­леному на замовлення програмному забезпеченні.


Література:

 

І. Основна:

1. Гужва В.Д. Інформаційні системи і технології на підприємствах / Навч.посібник. - К.: КНЕУ,2001 [Л1]

2. Ситник В.Ф.,Писаревська Т.А. Основи інформаційних систем. Навч.посібник .- К.: КНЕУ, 2001[ Л2]

 

ІІ. Додаткова:

 

3. Дибкова Л. М. Інформатика та комп'ютерна техніка.-К.: Видавницький центр «Академія»,2002[Л3]

4. Макарова М. В. Електронна комерція. - К.: Видавницький центр «Академія»,2002[Л4]

5. Методичні рекомендації по вивченню програмного комплексу «1С Підприємство», Полтава, 2002 [Л5]

6. Ярмуш О. В., Редько М. М. Інформатика і комп'ютерна техніка: Навч.посібник. - К.: Вища освіта,2006.[Л6]

7. В.С. Пономаренко, Р.К. Бутова, І.В. Журавльова, Г.Н. Назарова. Інформаційні системи і технології в економіці. - Київ. Видавничий центр "Академія" 2003.

8. А.П. Колесник. Компьютерные сети в управлении финансами М.: Финансы и статистика. 2002. – 216 с.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Інформаційні системи і технології на підприємствах

На сайте allrefs.net читайте: "інформаційні системи і технології на підприємствах"

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Лекція №31.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Лекція №1.
Тема: Вступ. Мета та задачі курсу . Система управління. Основні поняття. План: 1. Вступ

Лекція №2.
  Тема: Інформаційні технології організації і їх класифікація План: 1. Поняття інформаційної технології. 2. Класифі

Таблиця 1.2
ЗІСТАВЛЕННЯ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ Компоненти технологій для виробництва продуктів матеріальних інформаційних

Таблиця 1.4
КЛАСИФІКАЦІЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Види інформації, що опрацьовується Дані Текст Графіка Знанн

Лекція №3.
  Тема: Структура та характеристики економічної інформації(ЕІ) План: 1. Поняття економічної інформації. 2. Структур

Лекція №4.
  Тема: Формалізований опис економічної інформації(класифікація, кодування, моделювання) План: 1. Методи формалізованого опи

Лекція №5.
  Тема: Поняття позамашинної інформаційної бази, склад робіт з її організації План: 1. Поняття позамашинної інформаційної ба

Лекція №6.
  Тема: Склад АБД План: 1. Склад АБД. Контрольні запитання :   1. Схарактер

Методи створення оптимальної моделі баз даних
Під оптимальною логічною моделлю баз даних розуміють модель, яка не має аномалій, пов’язаних з модифікацією БД, тобто проблем, що можуть виникнути у зв’язку із замінами, вставками і вилученнями дан

Теорія нормалізації відношень
Нормалізація відношень — це ітераційний зворотний процес декомпозиції початкового відношення на кілька простіших відношень меншої розмірності. Під зворотністю процесу розуміють те, що операц

Поняття сховищ даних та основи їх створення
План: 1. Поняття сховищ даних. 2.Основи створення сховищ даних. Контрольні запитання : 1. Дайте визначення поняття схови

Характеристика та класифікація технологічних операцій
План: 1. Характеристика технологічних операцій. 2. Класифікація технологічних операцій. Контрольні запитання : 1. Що таке техно

Назвіть типи технологічних процесів
Література: Л2[167-169] Технологічні процеси автоматизованої обробки економічної інформації Технологічний процес обробки інформації — це сукупність взаємозв’я

Операції збору та реєстрації інформації
Технологічний процес обробки інформації починається з її збору та реєстрації. Збір інформації — це підрахування, зважування, вимірювання або інші варіанти визначення обсягів тієї або іншої господар

Лекція №13.
  Тема: Загальна характеристика режимів роботи ЕОМ План: 1. Режими роботи ЕОМ. 2. Характеристики режимів роботи ЕОМ

Стадії та етапи розробки
Стадії та етапи розробки інформаційних систем визначає відповідний державний стандарт, де наводиться повний перелік стадій та етапів створення інформаційних систем, причому в конкрет­них умовах ці

Лекція №15.
  Тема: Системи планування виробничих ресурсів(MRPII). План: 1. Поняття системи планування виробничих ресурсів. 2.

Лекція №16.
  Тема: Системи планування ресурсів підприємства, синхронізованого зі споживачами(CSRP). План: 1. Поняття системи планування

CSRP — планування ресурсів, синхронізоване з вимогами покупців
Рис. 4.11. Спрощена схема CSRP-системи Виробниче планування не просто розширюється, а замінюєт

Введення в управління проектами
План: 1. Поняття управління проектами. 2. Склад та характеристики управління проектами. Контрольні запитання : 1. Що таке управ

Microsoft Project
Система Microsoft Project є на сьогодні найпоширенішою у світі системою управління проектами. У багатьох західних компаніях пакет MS Project став звичним додатком до Microsoft Offi

Time Line 6.5
(Фірма Time Line Solutions) Основними відмітними рисами Time Line 6.5 є реалізація кон­цепції багатопроектного планування в рамках організації, гнучкі засоби підтримки фор

SureTrak
(Фірма Primavera Systems, Inc.) Крім P3 компанія Primavera Systems поставляє полегшену систему для УП — SureTrak. Цей програмний продукт орієнтований на невеликі проекти,

Artemis Views
(Фірма Artemis International) Традиційно програмні продукти сімейства Artemis (Arte­mis 2000, Artemis 9000, потім Prestige) використовувалися для управління великими інжен

Spider Project
(Spider Technologies Group, Росія) Російська розробка — Spider Project. За інформацією, отриманою від фахівців, що розробляють і підтримують пакет (Spider Technologies Gro

Open Plan
(Welcom Software) Однією із основних відмінностей системи є потужні засоби ресурсного і вартісного планування, що дозволяють значно полегшити знаходження найбільш ефективного розподілу рес

Лекція №19.
Тема: Програмний продукт Primavera Project Planner(P3). План: 1. Загальна характеристика Primavera Project Planner(P3).

Лекція №20.
  Тема: Специфіка використання програмного продукту Primavera Project Planner(P3) для управління проектами План: 1. Склад ро

Лекція №21.
    Тема: Загальна характеристика програмних продуктів для бізнес-планування інвестиційних проектів на підприємствах. План:

Таблиця 6.1
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАМ ДЛЯ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Програма для фундаментального аналізу

Лекція №22.
  Тема: Програмні продукти “Project Expert” План: 1.Призначення програмного продукту Project Expert. 2. Версії прог

Таблиця 6.2
ОСНОВНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ PROJECT EXPERT BUSINESS PLAN GUIDE І PROJECT EXPERT — BIZ PLANNER Функціональні можливості системи Business pla

Блок-інтегратор
Блок-інтегратор доступний тільки у версії «Holding». У блоці інтеграції передбачені такі модулі: 1. Модуль формування моделі холдінга (система загальних витрат, оподаткування, залучення ка

Побудова моделі
Процес побудови моделі — найбільш трудомісткий і вимагає значної підготовчої роботи із збору та аналізу вхідних даних. Різні модулі Project Expert є незалежними та доступними користувачеві практичн

Формування звіту
Після завершення аналізу проекту формуються звіти. В Pro­ject Expert передбачений спеціальний генератор звіту, що забезпечує компонування та редагування звіту за бажанням користува

Лекція №23.
    Тема: Програмні продукти для стратегічної оцінки бізнесу на підприємствах. Програмний продукт ФАРОС План:

Витрати
Під час аналізу витрат визначається та діяльність, що збільшує витрати на виробництво без збільшення прибутку. Типовим складовим зростання витрат є, наприклад, зміни й ускладнення в дизайні продукц

Конкурентоспроможність
Фірма може вважатися конкурентоспроможною, якщо вона в змозі продавати свою продукцію за ринковою ціною з прибутком. Конкурентоспроможність або конкурентна перевага означає, що фірма має перевагу в

Лекція №24.
  Тема: Програмний продукт BEST План: 1. Призначення програмного продукту BEST . 2. Склад програмного продукту BEST

Контроль витрат
1. Індикатор динаміки поточних продажів (Total Cost Pro­ductivity Indicator — TCP) надає менеджеру інформацію про те, наскільки фактичні витрати, віднесені на виробництво за фактом

Лекція №25.
    Тема: Стислий опис процесу прийняття рішень План: 1. Призначення процесу прийняття рішення. 2.Хар

Класифікація задач організаційного управління
Клас Визначальна особливість Методи рішення Галузі використання Перший Цілком структуровані (фо

Класифікація працівників організаційного управління
Номер групи Назва групи Клас задач, що розв’язуються Керівники (директори, головні адміністратори і т. ін.)

Лекція №26.
  Тема: Суть і компоненти СППР План: 1. Історія виникнення системи підтримки прийняття рішень(СППР). 2.Основні комп

База даних і система управління базою даних
Будь-яка система підтримки прийняття рішень містить підсистему даних, яка складається з двох основних частин: бази даних і системи управління базою даних (СУБД). Притаманний технології СППР акцент

Лекція №28.
    Тема: Виробничі системи План: 1. Склад та характеристика виробничих систем. 2.Висновки.

Таблиця 9.2
Впровадження, співвідношення витрат і вартісні оцінки Показник Локальні системи Малі інтегровані системи Середні інтегрован

Лекція №29.
  Тема: Базова концепція і основні функціональні компоненти інтегрованої інформаційної системи “Галактика” План: 1. Функції

Лекція №30.
  Тема: Контур бухгалтерського обліку План: 1. Зв’язок бухгалтерського та оперативного контурів.. 2. Складові конту

Розрахунки економічних показників
· Аналітичний баланс. · Розрахунок рентабельності. · Розрахунок стійкості. · Розрахунок оборотності. · Розрахунок ліквідності. Кількість і склад форм ви

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги