рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

З відпрацьованими газами ДВЗ

З відпрацьованими газами ДВЗ - раздел Спорт, Промислово-транспортна екологія   Концентрації Компонентів, Що Входять У Вг Змінюються В Широки...

 

Концентрації компонентів, що входять у ВГ змінюються в широких межах і залежать від типу двигуна, виду споживаного палива, режимів його роботи, складу паливоповітряної суміші і т.і. Вимірювання концентрації ШР здійснюють у різний спосіб, залежно від застосованого методу. Тобто виміри здійснюють в сухих, вологих і розбавлених ВГ.

Проте концентрації ШР у ВГ не характеризують повністю шкідливий вплив транспортного засобу на довкілля, тому що кількість ШР, що надходить в атмосферу з ВГ залежить не лише від їх концентрації, а і від кількості продуктів згоряння,що утворюються в циліндрах двигуна – тобто кількості ВГ. Кількість шкідливих речовин, що викидаються з ВГ двигуна, визначають їх масою, розрахунок якої здійснюють за різними методиками. При виборі методики для розрахунку перевагу віддають тій, де потребується менше вхідних даних.

Залежно від наявності обладнання кількість ВГ вимірюють спеціальними витратомірами або розраховують кількість сухих і вологих продуктів згорання за виміряними витратами повітря і палива.

Під час проведення лабораторних робіт застосовували газоаналізатори, в яких концентрацій оксиду вуглецю і вуглеводнів вимірювали методом інфрачервоної спектроскопії – у сухих продуктах згорання; оксиди азоту методом хімічної люмінесценсії, а димність відпрацьованих газів методом просвічування (турбодиметричним) – у вологих.

На практичних заняттях необхідно розрахувати масові викиди ШР за протоколами характеристик токсичності ДВЗ, отриманими під час лабораторних робіт. Результати розрахунків записують у протокол (додаток В), за якими будують графічні залежності зміни масових викидів окремих компонентів ВГ та сумарної зведеної токсичності ДВЗ від складу паливоповітряної суміші.

Розрахунок кількості сухих і вологих продуктів згорання здійснюють за даними випробувань записаними в протоколах – годинними виратами палива і повітря:

 

кмоль/год,

де Gпов – годинна витрата повітря, кг/год ;

Gп – годинна витрата палива, кг/год;

а і b – розраховані коефіцієнти, що залежать від складу паливоповітряної суміші (α) та виду палива.

 

Таблиця 5

Значення розрахованих коефіцієнтів а і b

Вид палива Для сухих Для вологих
α ≤ 1 α > 1 α ≤ 1 а > 1
а b а b а b а b
Бензин 0,02259 6,104 0,03425 -1,0696 0,027 5,31 0,03425 1,058
Дизельне паливо     0,03425 -0,918     0,03425 0,924
Стиснутий природний газ (метан СН4) 0,02137 7,0785 0,034215 -1,9567 0,02703 6,9367 0,03421 1,8269
Пропан автомобільний (С3Н8) 0,02244 6,2746 0,03423 -1,3278 0,02704 5,882 0,03423 1,3272
Етиловий спирт 2н5он) 0,02193 4,090 0,034216 -0,6313 0,02703 4,0141 0,03422 1,268
Метанол (сн3он) 0,02163 3,0684 0,03420 -0,4555 0,02702 3,4696 0,03420 1,3719

 

Для визначення масових викидів частинок (сажі), необхідно визначати ще об'єм ВГ, приведений до нормальних умов:

 

м3/год.

де рн, Тн – тиск і абсолютна температура за нормальних умов:

рн = 1,013∙105 Па, Тн= 273,15 К.

 

Залежно від того, в яких одиницях виміряно концентрацію і-ї ШР, її масові викиди розраховують за залежностями:

– якщо в об'ємних процентах (%):

кг/год;

 

– якщо в об'ємних частинках на мільйон (млн-1):

кг/год.

 

– якщо в масових одиницях (г/м3)

 

де Сi, Сi′, Сі – концентрації шкідливих речовин;

μі – молекулярна маса і-ї шкідливої речовини, кг/кмоль (μСО = 28 кг/кмоль, μС6Н14 = 86 кг/кмоль, μСО2 = 44 кг/кмоль, μNО2 = 46 кг/кмоль);

Мвг — кількість молів ВГ за годину.

 

Звернути увагу на те, що концентрації вуглеводнів виміряні приладами селективного поглинання інфрачервоного випромінювання є концентраціями однієї вуглеводневої сполуки (переважно гексану). Тому щоб отримати концентрацію сумарних вуглеводнів, що містяться у ВГ необхідно ці значення збільшити у 2,5 рази.

За масовими викидами окремих компонентів ВГ розраховують сумарні масові викиди шкідливих речовин.

 

ум. кг/год.

 

Кожній шкідливій речовині, за ступенем впливу на організм людини, властива певна агресивність, яку враховують коефіцієнтом відносної агресивності Ri (за одиницю відносної агресивності прийнята агресивність оксиду вуглецю СО). Значення коефіцієнтів відносної агресивності Ri для основних шкідливих речовин, що містяться у ВГ наведено в табл. 6.

 

Таблиця 6

Значення коефіцієнтів відносної агресивності Ri основних шкідливих речовин,

які містяться у ВГ автомобілів

Шкідлива речовина Ri
Оксид вуглецю, СО 1,0
Сірчистий ангідрид, SO2 22,0
Оксиди азоту в перерахунку за масою на NO2 41,1
Леткі низькомолекулярні вуглеводні (пара рідких палив за вуглецем) 3,16
3,4 бенз(α)пірен
Формальдегід
Акролеїн
Ацетальдегід 41,6
Неорганічні сполуки свинцю (за Рb )
Тверді частинки у ВГ дизелів

 

 


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Промислово-транспортна екологія

Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму.. Автомобільний транспорт..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: З відпрацьованими газами ДВЗ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Вимірювані і похідні величини
Випробування двигуна щодо визначення його екологічних показників полягають у прямому вимірюванні низки параметрів (крутного моменту, витрати палива та повітря, частоти обертання колінчастого валу,

Методика і техніка проведення випробувань
  Випробовування двигунів проводять на спеціальних установках. Установка для випробувань автомобільних і тракторних двигунів складається з гальмового стенда, який забезпечує поглинанн

Двз та шумового випромінювання
  На сьогодні є газоаналізуюча апаратура та прилади, якими можна виміряти практично усі відомі компоненти відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ). Проте, в першу чер

Токсична характеристика бензинового двигуна
  Токсична характеристика двигуна це – графічна залежність концентрацій ШР від складу паливоповітряної суміші, який характеризує коефіцієнт надміру повітря. Визначають цю хар

Токсична характеристика дизеля
  В дизелях здійснюють якісне регулювання потужності – тобто зміна складу суміші спричиняє зміну навантаження. Зважаючи на це, токсичну характеристику дизеля часто представляють у виг

Режимів роботи двигуна на шумове випромінювання
  Характеристика шуму ДВЗ це графічна залежність рівня звукового тиску або рівня інтенсивності звуку від навантаження чи частоти обертання колінчастого вала двигуна. Визначення впливу

На мінімальну токсичність
  Під час роботи автомобільних двигунів у навколишнє середовище викидається ряд шкідливих речовин. Особливо відчутно забруднення атмосферного повітря двигунами транспортних машин різн

Контроль димності відпрацьованих газів дизелів
  Специфіка сумішоутворення в дизелях така, що паливо подається в камеру згоряння в кінці такту стиснення в розпорошеному вигляді за допомогою форсунки. Середній діаметр краплин палив

Список літератури
  1. Гутаревич Ю.Ф., Зеркалов Д.В. та ін. Екологія та автомобільний транспорт: Навчальний посібник 2-ге вид., перероблене та доповнене. – К.: Арістей, 2008. – 296 с. 2. Звоно

Структура протоколів випробувань двигунів і автомобілів
  Таблиця А1 Протокол випробувань токсичних характеристик двигунів   Протокол №____ __________________________________________________________

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги