рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Таблиця 8

Таблиця 8 - раздел Охрана труда, Безпека життєдіяльності людини Типологія Критичних Ситуацій___________________ ...

Типологія критичних ситуацій___________________

Онтологічне поле Тип активності Внутрішня необхідність Нормальні умови Тип критичної ситуації
"Вітальність10" Життєдіяльність організму Тут-і-вже вдоволення Безпосередня даність життєвих благ Стрес
Окреме життєве відношення Діяльність Реалізація мотиву Важкість Фрустрація
Внутрішній світ Свідомість Внутрішня узгодженість Складність Конфлікт
Життя як ціле Воля Реалізація життєвого задуму Важкість і складність Криза

Наявність життєвих явищ загалом.


2. Людина, як елемент системи "Людина-життєве середовище" 57

Стрес. За оцінками численних експертів, на сьогоднішній день значна частина населення страждає від психічних розладів, спричинених гострим чи хронічним стресом. Він набуває масштабів епідемії і є основною соціальною проблемою проблемою сучасного суспільства.

Поняття "стрес" {англ. stress - напруження) було запропоновано канадським ученим Г. Сельє як спосіб досягнення резистентності (стійкості) організму до дії негативних чинників будь-якого походження. Це неспецифічна реакція на різноманітні подразнення, що перевищують певний рівень і тому стають неприємними і небажаними. Ця реакція виникає і тоді, коли організм не може протягом тривалого часу перебувати у стані напруження.

Згідно з поглядами професора Різві стрес може розглядатися у трьох значеннях:

стрес - стан тривоги в організмі, який він прагне усунути чи зменшити.

стрес - психічні і поведінкові реакції, що відображають стан внутрішнього неспокою чи його придушення.

стрес - подія чи умова в фізичному чи соціальному оточенні, яка веде до вживання заходів для агресії, уникнення, прийняття рішення про усунення і ослаблення загрозливих умов.

Психологічний стрес як особливий психічний стан є своєрідною формою відображення суб'єктом складної, екстремальної ситуації, в якій перебуває людина. Оцінка життєвої ситуації, сприйняття її як загрозливу для фізичної, психічної складової особистості залежить від індивідуальних властивостей особистості, умінь, навичок відповідно до специфіки особистого досвіду індивіда під час переживання схожих ситуацій.

Причини, що викликають стрес-реакцію, називають стрес-чинниками, або агресорами. Це можуть бути різні мікроорганізми, м'язові напруження, переохолодження або перегрівання, травми, гіпоксія і навіть сильні звуки.

Стресор - подія, яка викликає почуття загрози, стикаючи людину з необхідністю чи ймовірністю яких-небудь змін.


58 2. Людина, як елемент системи "Людина-життєве середовище"

Стресова відповідь - індивідуальна реакція людини на стресор. Відповідь на стрес залежить від того, як людина оцінює подію і свою здатність, уміння ефективно на нього відреагувати. Коли людина оцінює стресор як загрозливий, ключовою реакцією є страх, жах. У одних людей у разі сильного емоційного напруження в кров виділяється гормон норадреналін, ці люди під час стресу ведуть себе активно: втікають, б'ються, потрапивши в критичну ситуацію. Ті, у кого в аналогічній ситуаціях виділяється адреналін - німіють, захоплені панічним страхом.

Л. Животовська виділила три стадії реакції на стресову ситуацію:

- тривоги (мобілізація резервів і короткочасне зниження загальної резистентності);

- підвищеної резистентності11 (активізація гомеостатичних систем регуля-

-12ч.

Ції

- виснаження (зниження резистентності).

Реакції людини на кризову ситуацію, розцінювання її як несприятливий (шкідливий, небезпечний) чинник, зумовлені сукупністю властивостей і якостей індивідів, від яких залежить тип індивідуально-психологічної реакції людини, характер домінуючої поведінкової активності в цих умовах. Емоційна реакція особистості є суттєвою внутрішньою умовою, що визначає її психічну життєдіяльність. У реакціях індивіда на кризові явища простежують суттєву роль стійких типологічних особливостей особистості. Зокрема у емоційно реактивних індивідів у кризових ситуаціях проявляються виражене погіршення свого психічного стану, у екстравертів за тих самих впливів гальмівні процеси розвиваються швидше і нормалізуються повільніше порівняно з інтровертами. Люди творчого складу розуму, зі стійкою психікою, "бійці" за натурою, грамотні в питаннях прикладної психології (конфлік-тології) мають здатність і можливість адаптуватися, швидше виходять з кризових ситуацій, протидіють впливам стресорів. Вони в стані дати ефективну відповідь і уникнути негативних емоційних, поведінкових і когнітивних реакцій.

Отже за звичайних умов реакція організму на стресор має адаптивно-пристосований характер. Умови життєдіяльності людини, які травмують психіку, головно визначаються інтенсивністю, тривалістю, раптовістю виникнення стресорів, їхньою актуальністю для особистості. Такі життєві ситуації характеризуються загрозою життєвим цінностям, провокують почуття тривоги, безпорадності, неспроможності, неповноцінності. Зокрема Г. Кателик та І. Корнієнко виділяють два головні види життєвих ситуацій що наносять психічну травму особистості13:

- складні, параекстремальні, такі що ставлять людину у жорсткі умови, пов'язані з ризиком невдачі, високою ціною помилки;

- екстремальні, такі що ставлять під сумнів саме існування індивіда.

11 Резистентність - стійкість, здатність чинити опір.

Гомеостатичні системи регуляції - системи регуляції що направлені на усунення чи максимальне обмеження дії різних чинників внутрішнього чи зовнішнього середовища, що порушують відносну динамічну стабільність внутрішнього середовища організму. Психічна травма - хвороблива зміна в психічному житті людини внаслідок екстремальної події, що проявляється у більш чи менш помітних і тривалих змінах її функціонального стану, емоційного настрою, супроводжується більш-менш усвідомленими неприємними переживаннями, змінами поведінки, що часто стає неадекватною до життєвої ситуації.


2. Людина, як елемент системи "Людина-життєве середовище" 59

Ступінь стресу може бути різним, але класичним його проявом є занепокоєння, стадія резистентності та стадія виснаження. Реакція на будь-який стресор проявляється тріадою Сельє, а саме: підвищення у крові кількості гормонів надниркових залоз і розростанням їхнього кіркового шару, інволюцією лімфоїдних органів і зникненням з крові лімфоцитів і еозинофілів та появою в шлунку і дванадцятипалій кишці виразок.

Дослідники з Вашингтонського університету Томас Холлас і Рігард Раз розробили стресовий рейтинг, систему балів, що оцінюють позитивні й негативні події. Точкою відліку була взята смерть супутника життя - 100 балів:

- розлучення - 73 бали;

- смерть члена сім'ї - 65 балів;

- вихід на пенсію - 45 балів;

- одруження - 50 балів;

- звільнення - 47 балів;

- фінансові справи - 38 балів;

- діти йдуть з дому - 29 балів;

- ремонт в квартирі - 25 балів;

- погані стосунки з начальством - 23 бали;

- дієта-15;

- відпуска- 15.

У 79% осіб, за якими проводили спостереження, виникли серйозні захворювання після того, як вони набрали 300 балів за рік.

У фізіологічних реакціях на дію стресора важливе значення мають нервова та ендокринна системи, а саме: підзоровогорбова ділянка та лімбічна система, а також лобова кора півкуль головного мозку і еферентні системи: симпатико-адриналова і система гіпофіз-кора надниркових залоз.

У першу мить дії стресора спостерігається вихід катехоламінів і кортикостероїдів як чинників, що запускають механізми посиленого енергетичного забезпечення. Кількість адреналіну збільшується у 1 000 разів. Але запаси глікогену (і глюкози) в організмі обмежені, тому глюкокортикоїди стають ініціаторами ката-болічних процесів, наслідком яких є розпад тканин, що мають у цей час другорядне значення (лімфоїдна тканина, слизова оболонка шлунка). Унаслідок цього звільняються амінокислоти, радикали яких після дезамінування використовуються для синтезу глюкози. Якщо організм не загинув на початку дії шкідливого чинника, то починають діяти пристосувальні морфологічні механізми.

Отже стрес - стан загального напруження, що виникає під дією надзвичайного подразника.

Фрустрація - психологічна реакція, пов'язана з розчаруванням, невдачею у досягненні якоїсь мети, втратою надій тощо. Бар'єри, що перешкоджають досягненню цілі, можуть бути фізичними (стіни в'язниці, обвал, глибока ріка), психологічні (страх, інтелектуальна недостатність) та соціокультурні (норми, правила, заборони, табу).

Конфлікт - {лат. conflictus - зштовхування). Зміст поняття конфлікту розкривається через такі положення:

Стан відкритої, часто затяжної боротьби; бій чи війна.

Стан дисгармонії у відношеннях між людьми, ідеями чи інтересами; зіштовху-

агіпи u^ju илсли-іисісгі.


60 2. Людина, як елемент системи "Людина-життєве середовище"

Психічна боротьба, яка виникає як результат одночасного функціонування взаємно виключаючи один одного імпульсів, бажань чи тенденцій.

Емоційне напруження (хвилювання, неспокій), яке виникає через зіштовхування протилежних, опозиційних імпульсів чи від неможливості узгодити, примирити внутрішні імпульси з реальністю чи моральними обмеженнями.

Внутрішньою необхідністю життя особистості є реалізація свого шляху, свого життєвого задуму. Психологічним "органом", що проводить задум через неминучі труднощі і складності світу, єволя. Воля - це знаряддя подолання "перемножених" один на одного сил труднощів і складності. Коли перед подіями, що охоплюють головні життєві відносини людини, воля людини виявляється безсилою (не в певний момент, а у принципі, в перспективі реалізації життєвого задуму), виникає специфічна для цієї площини життєдіяльності критична ситуація - криза. Криза - критична ситуація життя, критичний момент і поворотний пункт життєвого шляху.

Дж. Каплан описав чотири основні етапи кризи:

- первинний ріст напруження, що стимулює звичні способи вирішення проблем;

- подальший ріст напруження в умовах, коли ці способи виявляються безрезультатними;

- ще більше збільшення напруження, яке потребує мобілізації зовнішніх і внутрішніх джерел;

- якщо все виявляється марним, настає підвищення тривоги і депресії, загострюється почуття немічності і безнадійності, що дезорганізує особистість.

Криза може закінчитися на будь-якому етапі, якщо небезпека, стресор щезне чи проблема вирішиться.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Безпека життєдіяльності людини

Науково методичний центр вищої освіти Міністерства освіти і науки України... Р С Яким... Безпека життєдіяльності людини...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Таблиця 8

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Безпека життєдіяльності як галузь науково-практичної діяльності та навчальна дисципліна
Актуальність проблеми безпеки життєдіяльності полягає у тенденції до зростання кількості нещасних випадків з людиною. Унаслідок аналізу закономірностей розвитку і життя людини, та спираючись на роб

Безпека життєдіяльності як галузь науково-практичної діяльності та навчальна дисципліна
Актуальність проблеми безпеки життєдіяльності полягає у тенденції до зростання кількості нещасних випадків з людиною. Унаслідок аналізу закономірностей розвитку і життя людини, та спираючись на роб

Система життєдіяльності
Системою, яку вивчає дисципліна "Безпека життєдіяльності", є система "люди-на-життєве середовище". Розглянемо характеристики компонентів цієї системи. 1. Теоретичн

Небезпеки та їхні чинники
У всі часи людина прагнула до забезпечення своєї безпеки. Але з появою нової сфери діяльності виникає щораз більше нових небезпек: нові прилади, машини, технологічні лінії, електричний струм, атомн

Управління ризиком
1.4.1. Прогнозування ібезпека Невід'ємним елементом управління ризиком з метою забезпечення безпеки життєдіяльності є прогнозування. У безпеці

Поняття про ризик небезпеки
Ризик небезпеки - імовірність події (подій), яка (які) є небезпечна. Ризик небезпеки є критерієм реалізації небезпеки. Він визначений ймовірністю прояву небезпеки та ймовірністю присутності людини

Нженерний метод визначення ризику
Інженерний метод визначення ризику спирається на статистику, розрахунки частоти прояву небезпек, імовірнісний аналіз безпеки та на побудову "дерев" небезпек. Приклад використання статисти

Загальні психофізіологічні особливості людини
Як відомо, людський організм - це сукупність систем тілесних (соматичних) і фізіологічних (кровообігу, дихання, травлення, серцево-судинна, сенсорна, опорно-рухова, нервова тощо). Визначальну роль

Закономірності та механізми дії органів чуття
Наші відчуття дають змогу нам не тільки сприймати навколишній світ у всьому його розмаїтті та красі, але водночас інформують нас про різні види та рівні небезпек, що є особливо важливим з погляду б

Людина як одиниця органічного світу. Структурна організація організму
Одиницею вимірювання безпеки життєдіяльності є тривалість життя людини. Організм як дискретна одиниця органічного світу може існувати у природних умовах тільки завдяки здатності утворювати

Таблиця 4
___________________ Чинники зовнішнього середовища:_________________ Фізичні Хімічні Електромагнітні Повітряне серед

Гіпокінезія
Головною особливістю людини на сучасному етапі її історичного розвитку є зменшення обсягу фізичної праці на виробництві та в побуті, що призвело до зменшення рухової активності і, як наслідок, до з

Критичні ситуації
Одним з найважливіших аспектів людської життєдіяльності є критичні ситуації, які в найзагальнішому плані можуть бути визначені як ситуації потенційної можливості і неможливості, конфлікту. В критич

Депресія
Під впливом кризової ситуації людина перебуває в депресивному стані. Депресія - тривалий стан, що характеризується тугою, спадом сил, дуже низькою самооцінкою, почуттям вини чи подібними сим

Педагогічні основи психічної складової життєдіяльності людини
Сучасні досягнення психологічної науки дають змогу розглядати проблеми безпеки життєдіяльності людини не тільки в плані відношення "людина-світ", але й саму людину, її екзистенцію як можл

Навколишнє середовище та його складові
Навколишнє середовище - це частина зовнішнього середовища, що оточує людину, підтримує її існування, створює умови для діяльності і суспільних відносин, безпосередньо впливає на її житт

Метеорологічні чинники
Однією з важливих умов нормальної життєдіяльності людини є забезпечення нормативних, метеорологічних умов, які визначаються сумісною дією таких чинників, як температура, відносна вологість, швидкіс

Т, Y ( Т2 Y
qB=CVVYl_2. ш -ш , (24) А /V 7: де Спр - коефіцієнт випромінювання, Вт/м2

Природні небезпеки
До природних небезпек відносять абіотичні та біотичні небезпеки. Природні небезпеки є причиною появи таких небезпечних та шкідливих чинників: підвищенні та зниження температури, каменепади, слизькі

Абіотичні небезпеки
Розрізняють такі види абіотичних небезпек: літосферні, гідросферні, атмосферні та космічні. Літосферні небезпеки - це землетруси, вулкани, зсуви, селі. Землетрус - це підзе

Техногенні небезпеки
Взаємовідносини людини і навколишнього середовища споконвіку були непростими. Але особливого загострення вони набули наприкінці XX ст., коли господарсько-перетворююча діяльність людства за масштабн

Кшє 2nfC, w
де f - частота струму, Гц; С - ємність зовнішнього шару шкіри, Ф. Ємність зовнішнього шару шкіри, своєю чергою, розраховуємо за формулою: с=5М, (44) де Е - діе

Виробничі випромінювання
Найбільш поширені електромагнетні випромінювання - це процеси утворення вільного електромагнетного поля, спричиненого роботою телевізійних та радіолокаційних станцій, високовольтних мереж електропе

Онізуюче випромінювання
3.4.4.4.1. Основні поняття та визначення іонізуючого випромінювання Іонізуюче - це випромінювання, під впливом якого з нейтральних молекул та атомів утворюються іони. Іонізую

Суспільство як система і життєдіяльність людини
Зрозуміти суспільство як об'єктивний процес, пізнати закономірності його функціонування, розвитку - це головне завдання соціальної філософії. І хоч в історико-філософському ракурсі в розумінні сусп

Небезпеки, спричинені соціумом
Формування засад ринкової економіки створило в Україні принципово нову соціальну та економічну ситуацію. Нині дедалі більшого значення набуває поділ суспільства за рівнем та джерелом багатства, ная

Небезпеки в інформаційній сфері життєдіяльності людини
Сучасні реалії постіндустріального суспільства, зумовлені значним ростом інформації, відкривають ще одну сферу життєдіяльності людини - інформаційну. Сучасні засоби комунікації і обробки інформації

Основні прийоми маніпуляції
У кінці 30-х років на підставі практики обробки колективної свідомості в Нацистській Німеччині, в Інституті аналізу пропаганди (США) було виділено і систематизовано основні прийоми маніпуляції:

Небезпеки в духовній сфері життєдіяльності людини
Духовна сфера життєдіяльності людини визначає і формує інші сфери життєдіяльності суспільства та особи (побутову, службову, військову, виробничу, інформаційну, політичну та ін.). Тому розгляд небез

Принципи захисту національних інтересів України у духовно-релігійній сфері
До головних принципів захисту національних інтересів України у духовно-релігійній сфері відносять такі: - пріоритет прав людини; верховенство закону; єдине правове поле для усіх суб'єктів

Небезпеки у споживчій сфері
Небезпеки у споживчій сфері в основному спричинюються незадовільним станом якості послуг, товарів, споживання, користування якими спричинює шкоду життєдіяльності людини. Наприклад споживання в їжу

Комбіновані небезпеки катастрофічних процесів
3.9.1. Природно-техногенні небезпеки У наш час практично будь-який катастрофічний процес (забруднення, селі, зсуви, пилові бурі та інші явища) має комбінований

ЗЛО. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі
Сучасній людській цивілізації властиві стрімкі темпи урбанізації. Вони зумовлені двома чинниками - "демографічним вибухом" другої половини XX ст. та науково-технічною революцією в усіх сф

ЗЛО. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі
Сучасній людській цивілізації властиві стрімкі темпи урбанізації. Вони зумовлені двома чинниками - "демографічним вибухом" другої половини XX ст. та науково-технічною революцією в усіх сф

Нещасні випадки військового характеру
У повсякденному житті людини мають місце небезпеки, спричинені нещасними випа

Воєнні небезпеки
У сучасних умовах, внаслідок бурхливого розвитку військової індустрії, є велика кількість високоефективної зброї як звичайного, так і масового ураження. Різноманітні міждержавні політичні конфлікти

Вибухове перетворення речовини
Взалежності від хімічного складу і зовнішніх умов, в яких стається вибухове перетворення речовини, розрізняють швидке горіння, вибух і детонацію.

Таблиця 12
Розподіл енергії за уражуючйми чинниками______________ Уражуючі чинники Нейтронний боєприпас, % Ядерний боєприпас, %

Засоби індивідуального захисту органів дихання і шкіри людини
Звичайні засоби захисту шкіри - це предмети одягу та взуття, що можуть бути у кожної людини. Найпростішим засобом захисту шкіри є робочий одяг (спецівка) -куртка і штани, комбінезони, халати

Перша медична допомога потерпілим
Першу медичну допомогу надають санітари і санітарні інструктори, а також самі потерпілі (самодопомога) чи товариші (взаємодопомога) як правило на місці отримання ушкоджень. її надають для часового

Правові основи захисту від надзвичайних ситуацій
Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" визначає організаційні та правові основи захисту громадян України, іноземці

Основні поняття та визначення
Надзвичайна ситуація техногенного та природного характеру - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті, спричинене аварі

Класифікація надзвичайних ситуацій
Відповідно до статті 7 Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" надзвичайні ситуації техногенного та природного хар

Заходи, які проводять завчасно по життєзабезпеченню населення в НС
Організація життєзабезпечення населення в екстремальних умовах є комплексом заходів, спрямованих на створення і підтримання нормальних умов, життя, здоров'я і працездатності людей. Він охоплює:

Сили та засоби, які використовують для життєзабезпечення населення
Важлива роль у забезпеченні життєдіяльності заселення належить службам торгівлі і харчування ЦЗ та їхні формування. Вони створюються рішенням виконкому обласних, міських і районних Рад (держадмініс

Призначення першої долікарської допомоги та загальні принципи її надання
За даними ВООЗ, близько 30% осіб, які загинули внаслідок нещасних випадків та НС, могли б бути врятовані, якби їм своєчасно і правильно надали першу долікарську допомогу, здійснили заходи щодо ожив

Аптечка швидкої допомоги
Аптечка швидкої допомоги з набором медикаментів і засобів, обов'язково повинна бут

Надання першої допомоги при ураженні ділянок мозку, зупинці дихання та серцевої діяльності
Унаслідок різного виду травм, сильного болю, втрати крові, нестачі кисню в організмі, при замерзанні та перегріві тощо можливе ураження центру свідомості -мозку. Ураження мозку призводить до різног

Надання першої допомоги при ураженні ділянок мозку, зупинці дихання та серцевої діяльності
Унаслідок різного виду травм, сильного болю, втрати крові, нестачі кисню в організмі, при замерзанні та перегріві тощо можливе ураження центру свідомості -мозку. Ураження мозку призводить до різног

Долікарська допомога при термічних впливах та хімічних опіках
Відхилення температури навколишнього середовища від допустимих значень становить небезпеку для людини. Ця небезпека тим більша, чим більше відхилення температури середовища чи речей, з якими контак

Допомога при отруєннях
Отруєння - це група захворювань, викликаних впливом на організм отрут різного походження. При отруєнні, особливо невідомою токсичною речовиною, потріб- 5. Надання першої дол

Допомога при ураженні електричним струмом та блискавкою
Пошкодження організму, спричинені протіканням через нього електричного струму, електричною дугою або блискавкою, називаються електричною травмою.

Надання першої допомоги при утопленні
Людину, що тоне, потрібно передусім витягнути з води на берег чи палубу судна. Витягуючи потерпілого, треба бути дуже обережним, оскільки він може не контролювати свої дії і здатен, вчепившись за р

Посттравматичний синдром та його подолання
Постравматичний розлад - тривожний розлад, в якому страх і супутні синдроми виникають зразу після травматичної події і тривають менше місяця. Стресові розлади суттєво знижують загал

Загальні аспекти управління безпекою життєдіяльності
Управління безпекою життєдіяльності - це комплекс дій з підготовки, прийняття і реалізації рішень, спрямованих на забезпечення безпеки людини у сфері виробництва та побуту як за нормальних умов, та

Законодавчі основи безпеки життєдіяльності
У Декларації про державний суверенітет України, прийнятій Верховною Радою 16 липня 1990 р., окремий розділ присвячено екологічній безпещ як складовій частині безпеки життя людини. В першій

Апарат управліннябезпекою життєдіяльності
Управління безпекою життєдіяльності є складовою частиною системи державного управління загалом. Тому державне управління безпекою життєдіяльності здійснюють: - Кабінет Міністрів України;

Нагляд і контроль угалузі безпеки життєдіяльності
Державний нагляд за додержанням законодавства з БЖД охорони праці та екологічної безпеки ведуть спеціально уповноважені органи та інспекції, які не залежать у своїй діяльності від власника або упов

Головні завдання і функції системи управління безпекою життєдіяльності
Система управління безпекою життєдіяльності (СУБЖ) - це сукупність безпеки життєдіяльності та елементів управління її станом. Основні завдання СУБЖ: 1) Планування робіт, які ведуться на де

Додаток 1. Деякі коди країн в штрихових кодах EAN
  00-09 - США і Канада; 560 - Португалія; 777 - Болівія; 20-29 - резерв EAN; 569 - Ісландія;

Додаток 2. Найпоширеніші екозалежні хвороби люди ни
  Хвороби Чинники навколишнього середовища Хвороби системи кровообігу (серце, судини) Сумарний індекс заб

Додаток 4. Промислові протигази
  Марка коробки Колір коробки Небезпечні хімічні речовини, від яких захищає протигаз А Коричневий

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги