рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

“БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ”

“БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ” - раздел Охрана труда, Вінницький Національний Медичний Університет Ім. М. І. Пирогова ...

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ім. М. І. ПИРОГОВА

Кафедра медичної біології

 

 

Р. П. Піскун, Т. Л. Полеся, Н.Г. Коломієць

“БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ”

(МОДУЛЬ 1)

 

Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів

III – IV рівнів акредитації

 

 

 

 

ВІННИЦЯ - 2009

Р.П. Піскун, Т.Л. Полеся, Н.Г. Коломієць

Біологічні особливості життєдіяльності людини (модуль1)

Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів

III – IV рівнів акредитації. Вінниця, 2009. – 100 с.

 

Автори:

Р.П. Піскун – доктор біологічних наук, професор, завідуюча кафедрою медичної біології , Т.Л. Полеся – кандидат біологічних наук, доцент, Н.Г. Коломієць – кандидат біологічних наук, доцент Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова

 

Рецензенти:

Завідувач кафедри біології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, доктор біологічних наук, професор

О.В. Романенко;

завідуючий кафедрою клінічної імунології, генетики і медичної біології Одеського державного медичного університету доктор медичних наук, професор Ю.І.Бажора.

 

 

Навчально-методичний посібник розроблений згідно з навчальною програмою з медичної біології (Київ, 2005) та рекомендацій ЦМК МОЗ України до розробок методичних вказівок для студентів відповідно до принципів Болонського процесу (Київ-Донецьк, 2005) і відповідає сучасним вимогам до навчальних посібників, що дозволяє стимулювати систематичну самостійну роботи студентів, значно інтенсифікувати навчальний процес та підвищити якість підготовки фахівців шляхом систематичного засвоєння навчального матеріалу до модуля 1 „Основні біологічні особливості життєдіяльності людини”. Посібник може бути корисним аспірантам і викладачам медичної біології, так як відповідає методичним основам підготовки та проведеня навчальних занять в медичних вузах (Мілерян, 2006).

ПЕРЕДМОВА

Згідно наказів МОН та МОЗ України щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в систему вищої медичної освіти… Навчально-методичний посібник з медичної біології створений для модуля № 1… В I розділі «Актуальність теми» надається коротке повідомлення про необхідність вивчення даної теми та зв”язок…

Структура залікового кредиту – модулю 1 – Біологічні особливості життєдіяльності людини

 

Тематичний план лекцій

Тематичний план практичних занять

Тематичний план самостійної (індивідуальної) роботи студентів

Тема: Рівні організації живого. Оптичні системи в біологічних дослідженнях I. Актуальність теми. Суть життя та його фундаментальні властивості… При вивченні клітинного рівня організації живого особливе місце займають знання про оптичні системи в біологічних…

II. Цілі навчання

1. Інтерпретуватипрояви дії загальнобіологічних законів та співвідношення фізико-хімічних, біологічних і соціальних явищ у життєдіяльності… 2. Пояснювати закономірності проявів життєдіяльності людського організму на… Конкретні цілі - уміти:

III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь.

А. Література.

Основна:

1. Медична біологія / За ред.. проф.. В.П.Пішака, проф.. Ю.І. Бажори. Підручник. - Вінниця: Нова книга, 2004, С. 16 - 32.

2. Биология. В 2-х кн. Кн. 1: Учеб. для медиц. спец. вузов / В. Н. Ярыгин, В. И. Васильева, И.Н. Волков, В.В. Синельщикова; Под. ред. В.Н. Ярыгина. - 6-е изд., стер. -М.: Высш. шк., 2004.- С.9 - 37.

3. Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біологія: Підручник / Пер. з рос. В.О.Мотузний.- К.: Вища шк., 1992, С. 3 - 12.

4. Методичні вказівки для студентів до практичних занять з медичної біології, генетики і паразитології / Під заг ред. Р.П.Піскун, Вінниця, 1994. С.4-6.

5. Збірник завдань для підготовки до ліцензійного тестового екзамену з природничо-наукових дисциплін «Крок-1. Загальна лікарська підготовка» Кол. авт.; За ред. проф. В.Ф.Москаленка, проф. О.П. Волосовця, проф. І.Є.Булах, проф. О.П.Яворського, проф. О.В.Романенка, доц. Л.І.Остапюк.-К.: Медицина, 2004.-368 с.; С.-9-41.

Додаткова:

 

1. Конспекти лекцій

2. Жегунов Г.Ф., Боянович Ю.В., Жегунова Г.П. Цитогенетичні основи життєдіяльності. Харків: Харківська зооветеринарна академія, Харківський національний університет, Харківська національна фармацевтична академія, 2002 р.

3. В.П. Пішак, О.І. Захарчук Навчальний посібник з медичної біології, паразитології та генетики. Практикум. – Чернівці: Медакадемія, 2004. – 579с.:іл.

4. Н.Н. Мушкамбаров, С.Л. Кузнецов Молекулярная биология. Учебное пособие для студентов медицинских вузов. - М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2003. - 544с.: ил.

5. Руководство к лабораторным занятиям по биологии / Под. ред.Ю.К. Богоявленского. - М.: Медицина, 1979.

6. Медична біологія. Посібник з практичних занять. За ред.. О.В.Романенко. Київ «Здоров’я», 2005. – 372с.:іл.

 

Б. Тести для перевірки вихідного рівня знань

Освітлювальна система мікроскопа складається з: а) дзеркало б) конденсар

IV. Зміст навчання

№ пп Інформаційні блоки Головні елементи блоків
1. Медична біологія як наука 1)визначення, 2)предмет, 3)завдання, 4)значення для медицини
2. Фундаментальні властивості живого 1)самооновлення; 2)самовідтворення; 3)саморегуляція
3. Еволюційно обумовлені структурні рівні організації життя 1) молекулярно-генетичний, субклітинний, клітинний, тканинний, організмовий, популяційно-видовий, біогеоценотичний, біосферний 2) значення уявлень про рівні організації для медицини
4. Методи біологічних досліджень 1) описовий; 2) порівняльний; 3)експериментальний; 4) історичний
5. Будова світлового мікроскопа 1) механічна частина; 2) оптична; 3)освітлювальна
6. Правила роботи з мікроскопом 1)освітлення поля зору, 2)мале, а потім велике збільшення
7. Методика приготування тимчасових мікропрепаратів 1)об’єкт кладуть на предметне скло, 2)капають воду і покривають покривним склом
8. Правила оформлення протоколу 1)тема, 2)дата, 3)назва об’єкту і позначки його частин

Структурно-логічна схема

А

Б

 

А- будова

Б- призначення


V. Орієнтовна основа дії

а) Теоретичні питання для позаурочного самостійного вивчення та обговорення на занятті: 1. Медична біологія як наука про основи життєдіяльності людини. 2. Життя як космічне і природне явище. Основні властивості і стратегія життя.

VI. Система навчаючих завдань

А. Тести

Завдання 1(I рівень складності)

1. До освітлювальної системи світлового мікроскопа належать:

а) об’єктиви

б) окуляр

в) дзеркало

г) штатив

Еталон відповіді: 1 - в

Завдання 2 (II рівень складності)

2. За допомогою електронного мікроскопа можна вивчати:

а) ультрамікроскопічну будову клітини

б) будову вірусів

в) біохімічні процеси в клітині

г) біосинтетичні процеси в клітині

д) біокаталітичні процеси в клітині

Еталон відповіді: 2 - а

Завдання 3(III рівень складності)

3. Виберіть неправильний варіант відповіді:

а) організм - відкрита біологічна система;

б) багатоклітинний організм є сума клітин, «клітинна держава»;

в) організм - це саморегулююча система;

г) організм - це несаморегулююча система;

д) організм - це відкрита, самовідтворювальна, самовідновлювальна система

Еталон відповіді: 3 - г

Б. Задачі

Задача 1.

При розгляданні під мікроскопом мікропрепарата волосин чорного кольору виникла необхідність збільшити інтенсивність освітлення. Як цього домогтися, використовуючи конденсор та діафрагму?

Еталон відповіді: підняти конденсор, відкрити діафрагму

Задача 2.

Які помилки допустив студент, якщо при переведенні з малого на велике збільшення об’єкт не видно в полі зору? Як усунути ці помилки?

Еталон відповіді: відцентрувати препарат, не пропустити фокусну відстань

 

Задача 3.

Починаючи працювати з мікроскопом, студент виявив, що більша частина поля зору яскраво освітлена, а менша (біля краю) – затемнена. Поворотом дзеркала до джерела світла студенту не вдалося яскраво освітити все поле зору. Як домогтися рівномірного яскравого освітлення поля зору?

Еталон відповіді: зафіксувати об’єктив про що буде свідчити легке клацання спеціального пристрою револьвера.

VII. Короткі методичні вказівки до роботи студентів на

Практичному занятті.

А) Методика проведення заняття

Після перевірки вихідного рівня знань, обговорення теоретичних питань, засвоєння системи контрольно-навчальних завдань студенти виконують самостійну… В кінці заняття проводиться перевірка кінцевого рівня знань та аналіз…  

В) Зразки тестових завдань для перевірки кінцевого рівня знань.

а) молекулярний б) атомний в) клітинний

II. Цілі навчання

1. Пояснювати та інтерпретуватизакономірностіпроявів життєдіяльності людського організму на молекулярно-генетичному та клітинному рівні. Конкретні цілі – уміти: 1. Пояснювати та аналізувати на прикладі порівняння будови рослинної і тваринної клітин єдність організації клітини як…

III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь

Основна: 1. Медична біологія / За ред. проф. В.П.Пішака, проф. Ю.І. Бажори. Підручник. - Вінниця: Нова книга, 2004, С. 33 -…

Б. Тести для перевірки вихідного рівня знань

До складу рибосом входять білок і рибосомальна РНК – РНП рибонукпеопротеїд. Де формуються субодиниці рибосом? а) в мітохондріях б) в ядерці

IV. Зміст навчання

№ пп Інформаційні блоки Головні елементи блоків
1. Клітинна теорія та її сучасний стан 1) значення для медицини
2. Клітинний рівень організації життя 1)прокаріотичні клітини; 2)еукаріотичні клітини
3. Компоненти клітини, їх структура і функції 1)цитоплазматична мембрана; 2)цитоплазма; 3) ядро
4. Цитоплазма 1) гіалоплазма; 2)органоїди; 3)включення
5. Органоїди, їх будова й функції 1)загального призначення; 2)спеціального призначення
6. Включення 1) трофічні, 2)секреторні, 3)спеціальні

Структурно-логічна схема

 


V. Орієнтовна основа дії

Для досягнення цілей заняття необхідно засвоїти теоретичні питання по даній темі і виконати самостійну навчально-дослідницьку роботу.

А) Теоретичні питання для позаурочного самостійного вивчення та обговорення на занятті.

2. Прокаріоти та еукаріоти. 3. Методи вивчення структури та функціонування клітини. 4. Структурно-функціональна організація еукаріотичної клітини.

А. Тести

Завдання 1(I рівень складності)

1. Назвіть функції мітохондрій

а) синтез АТФ

б) синтез ліпідів

в) участь у вуглеводному обміні

в) секреторна

Еталон відповіді: 1 - а

Завдання 2 (II рівень складності)

2. Ферменти. що містяться в лізосомах, синтезуються:

а) на мембранах агранулярного ендоплазматичного ретикулуму

б) на рибосомах гранулярного ендоплазматичного ретикулуму

в) у лізосомах

г) у ядрі

д) у комплексі Гольджі

Еталон відповіді: 2 - б

Завдання 3(III рівень складності)

3. При ревматизмі (хвороба , що спричинена запальними процесами суглобів) у хворих спостерігається руйнування клітин хряща. Яка клітинна органела бере активну участь у цьому патологічному процесі?

а) клітинний центр;

б) лізосома;

в) рибосома;

г) мікротрубочки;

д) комплекс Гольджі

Еталон відповіді: 3 - б

Б. Задачі

Задача 1.

Яку основну функцію виконують клітини, якщо в них добре розвинуті гранулярна ендоплазматична сітка (а) і апарат Гольджі (б)?

Еталон відповіді: а) синтезу речовин, б) секреторну

Задача 2.

Під електронним мікроскопом у клітинах виявлено деструкцію мітохондрій. Які процеси в клітинах порушені?

Еталон відповіді: кисневий етап енергетичного обміну

Задача 3.

Клітину в експерименті обробили речовинами, які порушили цілісність мембран лізосом. Які зміни відбудуться в клітині?

Еталон відповіді: аутоліз

Задача 4.

Внаслідок дії іонізуючої радіації в деяких клітинах зруйновано окремі органели. Яким чином будуть утилізуватися клітиною їх залишки?

Еталон відповіді: лізосомами

VII. Короткі методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті.

1. Заняття починається з перевірки вихідного рівня знань. Далі розглядаються…  

I. Актуальність теми. Клітина є відкритою біологічною системою. Між клітиною та навколишнім середовищем постійно відбувається обмін речовинами, енергією й інформацією. Знання про скоординовані у часі та просторі процеси асиміляції й дисиміляції необхідні для розуміння причин порушень цих процесів на молекулярному рівні, наслідки яких з часом можуть проектуватись на тканинному, органному та організмовому рівнях і привести до виникнення патологічних станів у людини. Знання про будову та функції клітинної мембрани дає розуміння виникнення патологічних станів, що відбуваються при порушенні цілісності мембран органоїдів клітин, які призводять до виникнення патологічних процесів, що з часом проявляються на організмовому рівні та є першопричиною появи соматичних хвороб людини. Знання про заходи захисту цілісності біомембран є передумовою профілактики багатьох видів хвороб людини на молекулярному рівні.

 

II. Цілі навчання

1. Пояснювати та інтерпретуватизакономірностіпроявів життєдіяльності людського організму на молекулярно-клітинному рівні. 2. Визначати біологічну сутність механізмів розвитку хвороб, які виникають… Конкретні цілі - уміти:

III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь

Основна: 1. Медична біологія / За ред.. проф.. В.П.Пішака, проф.. Ю.І. Бажори. Підручник. - Вінниця: Нова книга, 2004, С. 40 -…

Б. Тести для перевірки вихідного рівня знань

Процеси окислення відбуваються в клітинних органелах- а) в рибосомах б) в мітохондріях

IV. Зміст навчання

№ пп Інформаційні блоки Головні елементи блоків
1. Клітина, як відкрита система 1) обмін речовиною; 2)обмін енергією; 3)обмін інформацією
2. Клітинні мембрани 1)будова; 2)функції
3. Рецептори клітини 1) поверхневі та внутрішньоклітинні; 2)зв’язані з каналами і не зв’язані з каналами
4. Транспорт речовини через мембрану 1)пасивний; 2)активний
5. Етапи енергетичного Обміну 1)підготовчий; 2)кисневий; 3)безкисневий

Структурно-логічна схема


V. Орієнтовна основа дії

Для досягнення цілей заняття необхідно засвоїти теоретичні питання по даній темі і виконати самостійну навчально-дослідницьку роботу.

А) Теоретичні питання для позаурочного самостійного вивчення та обговорення на занятті.

2. Клітинні мембрани, їх структура та функції. Принцип компартментації. 3. Рецептори клітин. 4. Транспорт речовин через плазмалему, види транспорту.

VI. Система навчаючих завдань

А. Тести

Завдання 1(I рівень складності)

1. Двомембранну будову мають такі органели:

а) лізосоми

б) пластиди

в) клітинний центр

г) мітохондрії

Еталон відповіді: 1 - б, в

Завдання 2 (II рівень складності)

2. Виберіть функції, що не притаманні біомембранам:

а) транспортна

б) обмежувальна

в) рецепторна

г) участь в синтезі АТФ

д) синтез ліпідів

Еталон відповіді: 2 – д

Завдання 3

3. Речовини виводяться з клітини через комплекс Гольджі шляхом з’єднання з зовнішньою мембраною. Як називається такий процес:

а) осмос

б) активний транспорт

в) ендоцитоз

г) фагоцитоз

д) екзоцитоз

е) секреція

Еталон відповіді: 3 - е

Завдання 4 (III рівень складності) 4. Виберіть вірну відповідь, що характеризує аеробний етап енергетичного… а) відбувається в цитоплазмі, без участі кисню, кінцеві продукти - молочна кислота і 2АТФ;

Еталон відповіді: 4 – в

Б. Задачі

Задача 1.

В клітину поступили білки і вуглеводи, з яких в клітині синтезувались власні протеоглікоти і виділились у вигляді краплин секрету. Які органели були задіяні на кінцевому етапі транспорту вказаних сполук?

Еталон відповіді: пластинчастий комплекс Гольджі

Задача 2.

Утворення і запасання енергії проходить в мітохондріях в результаті окислювально-відновних реакцій циклу Кребса. Як називається цей хімічний процес?

Еталон відповіді: окислювальне фосфорилювання

Клітину помістили в різко охолоджений фізіологічний розчин. Під дією низької темеператури метаболізм клітини практично зупинився. Скоро виявилось,… 1) Як відобразиться пониження температури на процесі утворення макроергічних… 2) Як відобразиться зміна змісу макроергів на роботі калій-натрієвого насоса клітини?

Еталон відповіді: При зниженні температури понижується синтез АТФ, що затормозить роботу калій-натрієвого насосу. При низькій температурі клітина набухає із-за дифузії води в ній, так як вміст натрію в клітині підвищений.

 

VII. Короткі методичні вказівки до роботи студентів на

Практичному занятті

Заняття починається з перевірки вихідного рівня знань. Далі розглядаються теоретичні питання даної теми, в обговоренні яких беруть участь всі… Після проведення практичної навчально-дослідницької роботи необхідно оформити… В кінці заняття проводиться контроль кінцевого рівня знань студентів, аналіз результатів роботи з виставленням…

II. Цілі навчання

1. Пояснювати організацію та механізми функціонування спадкового апарату. 2. Можливі порушення структури на молекулярно-генетичному та клітинному рівні… Конкретні цілі - уміти:

III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь

Основна: 1. Медична біологія / За ред. проф. В.П.Пішака, проф. Ю.І. Бажори. Підручник.… 2. Биология. В 2-х кн. Кн. 1: Учеб. для медиц. спец. вузов / В. Н. Ярыгин, В. И. Васильева, И.Н. Волков, В.В.…

Б. Тести для перевірки вихідного рівня знань

а) поперечносмугасті м'язи б) генеративні в) тромбоцити

IV. Зміст навчання

№ пп Інформаційні блоки Головні елементи блоків
1. Ядро 1) ядерна оболонка; 2) ядерний сік; 3)ядерце; 4) хромосоми
2. Хроматин 1)гетерохроматин; 2) еухроматин
3. Типи хромосом 1)метацентричні; 2)субметацентричні; 3) акроцентричні; 4) телоцентричні
4. Хромосомний набір 1)диплоїдний; 2)гаплоїдний; 3)аутосоми і гетерохромосоми
5. Нормальний каріотип людини 1) характеристика
6. Ідіограма хромосом людини 1) групи хромосом ( А, В, С, D, E, F, G ); 2) методи ідентифікації хромосом
7. Ядерце 1) будова; 2) функції

Структурно-логічна схема

 

 

 


V. Орієнтовна основа дії

Для досягнення цілей заняття необхідно засвоїти теоретичні питання по даній темі і виконати самостійну навчально-дослідницьку роботу.

А) Теоретичні питання для позаурочного самостійного вивчення та обговорення на занятті.

2. Хроматин, струкрурна організація: еухроматин, гетерохроматин, статевий…  

VI. Система навчаючих завдань

А. Тести

Завдання 1(I рівень складності)

1. Кількість яких структур збільшена у політенних хромосомах?

а) хроматиди

б) мікрофібрили

в) нейрофібрили

г) хромонеми

д) міофібрили

Еталон відповіді: 1 - г

Завдання 2(IІ рівень складності)

2. Набір хромосом соматичної клітини, якому притаманна їх певна кількість, розміри та форма, є:

а) каріотип

б) геном

в) генотип

г) генофонд

Еталон відповіді: 2 - а

Завдання 3(IIІ рівень складності)

3. Як називаються генетично неактивні спіралізовані ділянки хромосоми, що перешкоджають з’єднанню хромосом між собою або з їх фрагментами та забезпечують індивідуальність та дискретність кожній хромосомі

а) центромера

б) супутники

в) кінетохор

г) теломера

д) гетерохроматин

Еталон відповіді: 3 – г

Б. Задачі

Задача 1.

На препараті видно дві клітини. Ядро однієї з них (а) містить багато інтенсивно забарвлених грудочок хроматину. У другій клітині (б) ядро світле, хроматин розміщений дифузно. Який тип хроматину переважає в кожній клітині і чим ці типи різняться функціонально?

Еталон відповіді: а) гетерохроматин; генетично не активний;

Б) еухроматин; генетично активний

 

Задача 2.

Порівняйте терміни: „каріотип”, „ідіограма”. Яка між ними різниця?

Еталон відповіді: „каріотип” – хаотичне розташування хромосом; „ідіограма” – системне розташування хромосом від найбільших до найменших.

Задача 3.

Ядро клітини обробили речовиною, що руйнує гістонові білки. Які структури ядра при цьому змінюються в першу чергу?

Еталон відповіді: хромосоми

VI. Короткі методичні вказівки до роботи студентів на

Практичному занятті.

А) Методика проведення заняття

Після проведення практичної навчально-дослідницької роботи необхідно оформити протокол. В кінці заняття проводиться контроль кінцевого рівня знань студентів, аналіз… б) Організаційна структура заняття (технологічна карта) № пп Основні етапи заняття Час в…

II. Цілі навчання

Загальна ціль – уміти: 1.Пояснювати та інтерпретуватизакономірностіпроявів життєдіяльності людського… 2. Трактувати біологічну сутність і механізми розвитку хвороб людини, котрі виникають внаслідок порушень…

III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь

Основна: 1. Медична біологія / За ред. проф. В.П.Пішака, проф. Ю.І. Бажори. Підручник.… 2. Биология. В 2-х кн. Кн. 1: Учеб. для медиц. спец. вузов / В. Н. Ярыгин, В. И. Васильева, И.Н. Волков, В.В.…

IV. Зміст навчання

№ пп Інформаційні блоки Головні елементи блоків
1. Докази генетичної ролі нуклеїнових кислот   1) трансформація; 2) трансдукція; 3) кон’югація
2. Нуклеїнові кислоти   1) види; 2) будова; 3) функції
3. Реплікація ДНК 1) шлях реплікації; 2) механізм реплікації; 3) етапи реплікації
4. Репарація ДНК 1) за часом здійснення - дореплікативний - реплікативний - постреплікативний 2) за механізмом розвитку - ексцизійна - неексцизійна - рекомбінативна

Структурно-логічна схема

Види нуклеїнових

Кислот

 

 

Характеристика


V. Орієнтовна основа дії

 

Для досягнення цілей заняття необхідно засвоїти теоретичні питання по даній темі і виконати самостійну навчально-дослідницьку роботу.

А) Теоретичні питання для позаурочного самостійного вивчення та обговорення на занятті.

1. Молекулярні основи спадковості. Докази генетичної ролі нуклеїнових кислот (на прикладі явищ трансдукції і трансформації) 2. Характеристика нуклеїнових кислот: ДНК і РНК - хімічна будова

V. Система навчаючих завдань

А. Тести

1. .У виділеній із селезінки речовині виявлено дезоксирибозу, аденін, гуанін, фосфорну кислоту, тимін, цитозин, а у гідролізаті дріжджів — рибозу,… Назвіть: а) виділену із селезінки речовину і обґрунтуйте свою відповідь,

Еталон відповіді: 2 - . а) Т-Т-Г-Ц-Ц-Т-А-А-А-Г-Т-Г-Г-А-А-Т-Ц-Ц-Г-Г-А-Т, б) 15180 дальтон

В) А=Т=27,27%; Г=Ц=22,73%.

Завдання 3(III рівень складності)

3. Під дією мутагена в клітині А були пошкоджені обидва полінуклеотидних ланцюги однієї молекули ДНК в одній і тій же ділянці хромосоми, а в клітині В - пошкоджен лише один ланцюг молекули ДНК, але в гомологічних хромосомах. Яка з клітин постраждає більше? Відповідь обгрунтуйте.

Еталон відповіді: 3 -Клітина А постраждає більше, оскільки пошкодження обох ланцюгів ДНК унеможливлює репарацію.

Б. Задачі

Скільки тімідин-фосфату в ДНК, якщо в РНК, яку вона кодує 20% уридин-фосфату, 30% - цитидин-фосфату та 10% гуанозин-фосфату. Еталон відповіді: 1. За принципом комплементарності в молекулі ДНК кількість А=Т, аГ=Ц.

VII. Короткі методичні вказівки до роботи студентів на

Практичному занятті

Заняття починається з перевірки вихідного рівня знань. Далі розглядаються теоретичні питання даної теми, в обговоренні яких беруть участь всі… Після перевірки вихідного рівня знань, обговорення теоретичних питань,… В кінці заняття проводиться перевірка та аналіз результатів роботи студентів з виставленням відповідної оцінки і…

Завдання №1

2. При дослідженні скам’янілих залишків тварини вдалось виділити ланцюжок ДНК. Дослідження ЇЇ показало, що співвідношення (А+Т/Ц+Г) за правилом… 3. Кодуючий ланцюг фрагмента молекули ДНК має таку послідовність нуклеотидів:… а) яку послідовність нуклеотидів має еталонний ланцюг цього фрагмента ДНК

Завдання №2

а) кількісне співвідношення нуклеотидів, що входять до складу ДНК, користуючись правилами Чаргаффа б) довжину фрагмента ДНК, якщо відстань між двома нуклеотидами складає 0, 34… в) молекулярну масу даного фрагмента ДНК, якщо молекулярна маса одного нуклеотиду складає 345 дальтон.

Завдання №3

  2. Опишіть механізми автоcинтетичної функції ДНК?  

Завдання №4

а) довжину ділянки ДНК, що кодує даний поліпептид б) яка молекулярна маса гена ферменту РНК-полімерази, якщо мол. маса одного… 2. Один з ланцюгів ДНК складається з нуклеотидів: АТЦ-АЦЦ-ГАЦ-АЦГ-ЦАЦ. Визначте, яка послідовність нуклеотидів на…

Завдання №5

2. Опишіть правила Чаргаффа. Визначте, скільки в фрагменті ДНК міститься гуанінових, цитозинових, тимінових нуклеотидів, якщо кількість аденінових… 3. Дано такий фрагмент молекули ДНК: перший ланцюг - 5′ АЦЦ-ГАТ-ТАТ-ЦЦА-АЦЦ-ТГЦ-3′

Завдання №6

2. У процесі реалізації гена в ознаку приймають участь усі види РНК. Визначте молекулярну масу РНК і опишіть її функцію за такими ознаками: має 3000… 3. Відомо, що ІХ фактор зсідання крові - антигемофільний білок, що кодується… скільки нуклеотидів містить ген, що кодує антигемофільний білок, якщо мол. маса одного нуклеотиду складає 345 Д ?

Завдання №7

2. Довжина фрагмента ДНК становить 1530 нм. Визначте: а) кількість нуклеотидного складу, якщо відстань між двома нуклеотидами… б) молекулярну масу відповідного фрагмента ДНК, якщо молекулярна маса одного нуклеотиду - 345 Д.

Завдання №8

2. Оперон (сукупність структурних генів і гена-оператора) містить 9300 нуклеотидів. Визначте: а) молекулярну масу оперону, якщо молекулярна маса одного нуклеотиду дорівнює… б) визначте лінійні розміри оперону, якщо відстань між двома нуклеотидами дорівнює 0,34 нм.

Завдання №9

а) назвіть виділену із селезінки речовину і обґрунтуйте свою відповідь. б) компонентами якої речовини є сполуки, виявлені у гідролізаті дріжджів? 2. Відомо, що молекула ДНК в конформаційній формі В утворює навколо своєї осі спіраль, діаметр якої 2 нм, довжина…

Завдання №10

2. Визначте співвідношення (А+Т) / (Г+Ц), довжину і масу фрагмента ДНК, що кодується такими послідовностями нуклеотидів:… 3. Ділянка структурного гена має послідовність нуклеотидів: АТА-АЦА-ГГА-ГГА-ГТА-ГЦА-ТТА-ТГА-ТТА-ТЦА-ЦАА-ЦГА-ЦТА-ЦЦА-ААА-АГТ.

Завдання №11

2. Один з ланцюгів ДНК складається з нуклеотидів: АТЦ-АЦЦ-ГАЦ-АЦГ-ЦАЦ. Визначте: а) послідовність нуклеотидів на другому ланцюзі цієї молекули ДНК; б) молекулярну масу комплементарного ланцюга ДНК, якщо відомо, що молекулярна маса одного нуклеотиду – 345 Д;

Завдання №12

2. Довжина структурного гену, що кодує фермент РНК-полімеразу складає 3213нм. Визначте: а) скільки нуклеотидних пар міститься в гені РНК-полімерази, якщо відстань між… б) яка молекулярна маса гену? (мол. маса одного нуклеотиду - 345 Д)

II. Цілі навчання

1. Пояснювати та інтерпретуватизакономірностіпроявів життєдіяльності людського організму на молекулярно-генетичному рівні. 2. Трактувати біологічну сутність і механізми розвитку хвороб людини, що…  

III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь

Основна: 1. Медична біологія / За ред. проф. В. П. Пішака, проф. Ю. І. Бажори. Підручник. - Вінниця: Нова книга, 2004, С. 94 -…

Б. Тести для перевірки вихідного рівня знань

Що є дискретною одиницею спадковості і мінливості? а) нуклеїнова кислота б) нуклеотид

IV. Зміст навчання

№ пп Інформаційні блоки Головні елементи блоків
1. Ген - одиниця генетичної інформації   1) визначення; 2) будова гена; 3) класифікація; 4)значення для медицини
2. Генетичний код 1) визначення; 2) будова; 3) локалізація
3. Властивості генетичного коду 1) триплетність; 2) універсальність; 3) специфічність; 4) виродженість; 5) колінеарність; 6) односпрямованість; 7) неперервність
4. Гени прокаріот, гени еукаріот 1) відмінності; 2) кодуючи ділянки; 3) некодуючи ділянки; 4) кластери генів, спейсерні ділянки, севдогени, сателітна ДНК
5. Класифікація генів   1) структурні гени; 2) регуляторні гени; 3) гени синтезу тРНК та рРНК; 4) мобільні генетичні елементи  
6. Теорія гена 1) дискретність; 2) локус; 3) цистрон; 4) мутон; 5) рекон; 6) транспозон

Структурно- логічна схема

 


V. Орієнтовна основа дії

Для досягнення цілей заняття необхідно засвоїти теоретичні питання по даній темі і виконати самостійну навчально-дослідницьку роботу

А) Теоретичні питання для позаурочного самостійного вивчення та обговорення на занятті.

  2. Генетичний код, його основні принципи і властивості: універсальність,…  

ЗАВДАННЯ №1

а) скільки пар нуклеотидів у складі даного гена? б) скільки пар нуклеотидів у складі кожного з екзонів? в) скільки нуклеотидів містить кодуюча зона і-РНК даного білка?

ЗАВДАННЯ №2

а) скільки нуклеотидів міститься в екзонах гена даного білка? б) скільки нуклеотидів міститься в інтронах цього гена, якщо загальна маса…  

ЗАВДАННЯ №3

2. Як впливає заміна одного нуклеотиду в і-РНК на амінокислотну послідовність поліпептида? Важливі докази, що підтверджують вірність розшифрованого… а) фен→лей, б) ліз→ала, в) ала→тир, г) фен→ліз, д)…

ЗАВДАННЯ №4

2. Структурний ген ферменту РНК-полімерази містить 9450 пар нуклеотидів. Відомо, що РНК-полімераза складається з 329 амінокислотних залишків.… а) скільки кодуючих і некодуючих нуклеотидних пар міститься в гені… б) яка молекулярна маса та довжина структурного гену? (мол. маса одного нуклеотиду - 345 дальтон)

ЗАВДАННЯ №5

2. Оперон (сукупність структурних генів і гена-оператора) містить 9300 нуклеотидів. У ньому закодовано три поліпептидних ланцюги, кожен з яких…    

А. Тести

Завдання 1(I рівень складності)

1. Вчені встановили амінокислотну послідовність в молекулі ферменту рибонуклеази. Яким чином ця послідовність закодована в клітині?

а) послідовністю екзонних ділянок в молекулі ДНК

б) послідовністю нуклеотидів відповідної ділянки змістовного ланцюга ДНК

в) послідовністю інтронів в ДНК

г) азотистими основами ДНК

д) чергуванням екзонних та інтронних ділянок

Еталон відповіді: 1 – б

Завдання 2(II рівень складності)

2. При цитологічних дослідженнях було виявлено велику кількість різних молекул т-РНК, які доставляють амінокислоти до рибосоми. Чому буде дорівнювати кількість різних типів т-РНК

а) кількості триплетів, що кодують амінокислоти

б) кількості нуклеотидів

в) кількості амінокислот

г) кількості білків, синтезованих у клітині

д) кількості різних типів і-РНК

Еталон відповіді: 2 – а

Завдання 3(III рівень складності)

3. Кожен “крок” подвійної спіралі ДНК становить 3,4 нм і в ньому укладається 10 пар азотистих основ (або нуклеотидів). Відстань між двома сусідніми нуклеотидами в молекулі ДНК становить 0, 34 нм. Яку довжину має ген, який кодує інсулін, якщо відомо, що до його складу входить 51 кислота.

а) 52 нм

б) 50нм

в) 35нм

г) 65нм

д) 60нм

Еталон відповіді: 3 – а

 

Б. Задачі

Задача 1.

Ланцюжок молекули ДНК з 3690 нуклеотидів, який кодує поліпептид, містить 5 інтронних ділянок довжиною 400, 480, 540 і два по 340 нуклеотидів. Скільки амінокислот міститься в поліпептиді?

Еталон відповіді: 530 амінокислот.

Задача 2.

Припустимо, що в еукаріотичній і прокаріотичній клітинах є структурні гени однакової довжини. Чи однакова довжина поліпептидів, закодованих у цих генах? Відповідь обґрунтуйте.

Еталон відповіді: Ні. У еукаріотичній клітині поліпептид коротший, оскільки інформацію про його склад містять лише екзонні ділянки структурного гена.

Кодогенний ланцюг одного із генів дрозофіли, що відповідає за невеликий білок, включає 40000 нуклеотидів, з яких екзони становлять близько 3000, в… Визначте: а) довжину гена і його масу, якщо відомо, що відстань між двома нуклеотидами дорівнює 0,34 нм, молекулярна маса одного…

VII. Короткі методичні вказівки до роботи студентів на

Практичному занятті.

а) Методика проведення заняття

Заняття починається з перевірки вихідного рівня знань. Далі розглядаються теоретичні питання даної теми, в обговоренні яких беруть участь всі студенти під керівництвом викладача, після чого необхідно виконати самостійну навчально-дослідницьку роботу і оформити протокол заняття.

В кінці заняття проводиться перевірка та аналіз результатів роботи студентів з виставленням відповідної оцінки і балів.

Б) Організаційна структура заняття

В) Зразки завдань для перевірки кінцевого рівня знань

Як називаються фрагменти ДНК, які несуть інформацію про структуру поліпептиду, рРНК або тРНК? а) спейсерні гени б) регуляторні гени

I. Актуальність теми.

Ознайомлення з основними принципами регуляції активності генів про- та еукаріот надає можливість зрозуміти механізми впливу на активність експресії…

II. Цілі навчання

1. Пояснювати та інтерпретуватизначення процесів, що відбуваються на молекулярно-генетичному рівні життєдіяльності людського організму для… 2. Трактувати біологічну сутність і механізми розвитку хвороб людини, що… Конкретні цілі - уміти:

III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь

Основна: 1. Медична біологія / За ред. проф. В.П.Пішака, проф. Ю.І. Бажори. Підручник.… 2. Коломієць Н.Г. Молекулярні основи спадковості та мінливості. Навчальний посібник (за редакцією проф. Р. П. Піскун),…

Б. Тести для перевірки вихідного рівня знань

Що є первинною ознакою організму, тобто первинним продуктом гена а) нуклеотид б) нуклеїнова кислота

IV. Зміст навчання

№ пп Інформаційні блоки Головні елементи блоків
1. Організація потоку інформації 1) визначення, 2) реплікація, 3) транскрипція; 4) трансляція, 5) ДНК→РНК→поліпептид
2. Танскрипція, етапи 1) визначення, 2) ініціація, 3) елонгація 4) термінація 5) транскриптон 6) первинний транскрипт
3. Транскрипція у еукаріот 1) про-іРНК 2)процесинг 3) сплайсинг 4) зріла іРНК 5) альтернативний сплайсинг
4. Трансляція, етапи 1) визначення, 2) рекогніція 3) ініціація, ініціаторний комплекс 4) елонгація, транслокація 5) термінація, 6) значення трансляції 7) посттрансляційна модифікація білків
5. Реалізація генетичної інформації в клітині (експресія генів) 1) молекулярні механізми 2) етапи експресії
6. Регуляція експресії генів у прокаріот   1) концепція оперона (по Ф. Жакобу і Ж. Моно) 2) ген-регулятор 3) промотор 4) білок – репресор 5) ген-оператор 6) структурні гени 7) ген-термінатор
7. Особливості експресії генів у еукаріотів 1) контроль експресії генів на стадії транскрипції 2) ампліфікація генів 3) моноцистронні іРНК 4) енхансери 5) білки – регулятори 6) гормональна індукція 7) контроль експресії генів на стадії трансляції 8) контроль експресії генів на стадії погсттрансляційних змін

Структурно-логічна схема організації потоку інформації в клітині

 

Схема регуляції транскрипції структурних генів у прокаріотів за типом індукції.

 

Ген – Ген – Структурні гени

регулятор оператор І ІІ ІІІ

 

V. Орієнтовна основа дії

Для досягнення цілей заняття необхідно засвоїти теоретичні питання по даній темі і виконати самостійну навчально-дослідницьку роботу

А) Теоретичні питання для позаурочного самостійного вивчення та обговорення на занятті.

2. Транскрипція та її етапи. Відмінності транскрипції у про- та еукаріот. 3. Посттранскрипційні зміни у еукаріот. Процесинг, сплайсинг. 4. Трансляція та ії етапи (ініціація, елонгація, термінація).

ЗАВДАННЯ №1

а). Яку послідовність нуклеотидів матиме і-РНК, що транскрибується з цієї ділянки ДНК у прокаріот? б). Яку послідовність нуклеотидів матиме і-РНК, що транскрибується з цієї… у). Яку послідовність амінокислот матиме білок, що кодується даною ділянкою гена у про- і еукаріот?

ЗАВДАННЯ №2

а). Яку послідовність нуклеотидів матиме про-і-РНК, що транскрибується з цієї ділянки ДНК? б). Відомо, що кодони 3,4,5,9,10,11,12 у про-і-РНК входить до складу інтронів.… в). Яку послідовність амінокислот матиме фрагмент білка, що кодується вказаною ділянкою гена?

ЗАВДАННЯ №3

а). Визначте послідовність нуклеотидів в первинному транскрипті у еукаріот. б). Як називається дозрівання і-РНК. Визначте послідовність нуклеотидів в… в). Визначте поліпептидну послідовність амінокислот у прокаріот

ЗАВДАННЯ №4

а) у прокаріот б) у еукаріот? 2. Ділянка молекули ДНК, яка кодує поліпептид, має такий порядок азотистих основ: ААА-АЦЦ-ААА-АТА-ЦТТ-АТА-ЦАА, під час…

ЗАВДАННЯ №5

  2. Останнім часом вчені ретельно вивчають нову групу біологічно активних…  

А.Тести

Завдання 1(I рівень складності)

Спадкова інформація у зберігається у ДНК, але безпосередньої участі у синтезі білків у клітинах ДНК не приймає. Який процес забезпечує реалізацію спадкової інформації у поліпептидний ланцюг?

а) трансляція

б) утворення р-РНК

в) утворення т-РНК

г) утворення і- РНК

д) реплікація

Еталон відповіді: 1 – а

Завдання 2(II рівень складності) 2. За гіпотезою (Жакоб, Моно, 1961) лактозного оперону у E. coli індуктором є… а) сполучається з геном-оператором

Еталон відповіді: 2 – в

Завдання 3(III рівень складності)

3. Вчені Ф.Жакоб і Ж.Моно у 1961р. запропонували загальну схему будови генетичного апарату прокаріотів (модель оперона). Яка роль білка-репресора в цій моделі?

а) з’єднується з геном-оператором

б) з’єднується з геном-промотором

в) активує структурні гени (цистрони)

г) з’єднується з геном-термінатором

д) інактивує білки, синтезовані за програмою структурних генів

Еталон відповіді: 3 – а

Б. Задачі

В результаті мутації в ділянці гена, який містить 6 триплетів, ГГЦ-ТГТ-ЦАЦ-АЦТ-АГГ-ЦАА відбулася заміна в третьому триплеті (замість аденіну… Еталон відповіді:  

Трансляція

Білок: про-тре-вал-цис-сер-вал   2. Ділянка гена після мутації:

VII. Короткі методичні вказівки до роботи студентів на

Практичному занятті.

Заняття починається з перевірки вихідного рівня знань. Далі розглядаються теоретичні питання даної теми, в обговоренні яких беруть участь всі… Після обговорення теоретичних питань, засвоєння системи контрольно-навчальних… В кінці заняття викладачем проводиться перевірка та аналіз результатів роботи студентів з виставленням відповідної…

Б) Організаційна структура заняття

В) Зразки тестових завдань для перевірки кінцевого рівня знань

В процесі еволюції часто відбувалися дуплікації ділянок геному. Одна з копій могла еволюціонувати в результаті мутацій, а інша зберігала свою… а) реплікатори б) інтрони

II. Цілі навчання

1. Визначати прояви дії загальнобіологічних законів щодо поділу клітин у ході онтогенезу людини у життєдіяльності людського організму для розуміння… 2. Пояснювати закономірності проявів життєдіяльності людського організму на… 3. Трактувати біологічну сутність і механізми розвитку хвороб людини, що обумовлені порушенням поділу клітин, яки…

III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь

Основна: 1. Медична біологія / За ред. проф. В. П. Пішака, проф. Ю. І. Бажори.… 2. Биология. В 2-х кн. Кн. 1: Учеб. для медиц. спец. вузов / В. Н. Ярыгин, В. И. Васильева, И. Н. Волков, В. В.…

Б. Тести для перевірки вихідного рівня знань

Завдання 1. Експериментально порушили деспіралізацію молекули ДНК. Які процеси не будуть… а) транскрипція

IV. Зміст навчання

№ пп Інформаційні блоки Головні елементи блоків
1. Організація клітини в часі. 1) інтерфаза; 2) мітоз; 3) значення для медицини
2. Клітинний цикл 1) визначення; 2) пресинтетичний період; 3) синтетичний період; 4) посинтетичний період; 5) мітоз
3. Способи поділу соматичних клітини 1) мітоз, фази: · профаза · метафаза · анафаза · телофаза · цитокінез 2) амітоз
4. Мітотична активність тканин 1) ріст клітин; 2) фактори росту
5. Порушення мітозу 1) анеуплоїдії 1) політенія; 2) поліплоїдія; 3) значення для медицини
6. Життя клітин поза організмом 1) клонування клітин; 2) клон; 3) культура тканин; 4) значення методу культури тканин для біології та медицини
7. Мейоз 1) визначеня 2) фази мейозу I (редукційний поділ) 3) фази мейозу II (екваційний поділ),; 4) біологічне значеня мейозу

 

Структурно-логічна схема

 
 
КЛІТИННИЙ ЦИКЛ


       
 
ІНТЕРФАЗА
 
МІТОЗ


                           
 
Пресинте-тичний період-G1
 
Пост синтетичний період-G2
 
Профаза
 
Мета-фаза
 
Ана-фаза
 
Тело-фаза
 
 
   
Cинтетичний період-S


V. Орієнтовна основа дії

Для досягнення цілей заняття необхідно засвоїти теоретичні питання по даній темі і виконати самостійну навчально-дослідницьку роботу

А) Теоретичні питання для позаурочного самостійного вивчення та обговорення на занятті.

2. Способи поділу клітини: амітоз, мітоз. Ендомітоз, політенія. 3. Зміни клітин та їхніх структур під час мітотичного (клітинного) циклу… 4. Ріст клітин. Фактори росту. Мітотична активність тканин. Порушення мітозу.

А. Тести

Завдання 1(I рівень складності)

1. Взаємне притягування хромосом має назву кон’югація або синапсис. Кон’югація відбувається дуже точно, з’єднуються кінці хромосом або цілі хромосоми по всій довжині. На якій стадії першої профази мейозу відбувається кон’югація?

а) лептонема

б) діакінез

в) пахінема

г) диплонема

д) зигонема

Еталон відповіді: 1 - д

Завдання 2 (II рівень складності) 2. У клітину введено хімічну речовину, що блокує роботу ферментів, які беруть… а) реплікація ДНК у метафазі

Еталон відповіді: 2 – а

3. Виберіть, які процеси відбуваються в мейозі і відсутні у мітозі у: а) профазі - б) метафазі -

Еталон відповіді: а) – 1, 4, б) – 5, 6, в) – 3, 5, г) – 7, д) - 2

Б. Задачі

Підберіть вірні відповіді до питань: а) де розміщуються хромосоми під час метафази мітозу, мейозу? б) які процеси відбуваються в мейозі і відсутні у мітозі?

Еталон відповіді: а) – 4, б) – 2, 5, в) – 6, г) – 1, д) – 3, 8

 

Задача 2.

У клітинах А і В виникло по одному мутантному гену. У клітині А мутація відбулася в пресинтетичний період, а в клітині В – у постсинтетичний період. Обидві клітини нормально поділилися. Скільки дочірніх клітин одержали мутантні гени в цих випадках?

 

Еталон відповіді: оскільки мутація у клітині А відбулася в пресинтетичний період G1, дві дочірні клітини отримають мутантні гени. В клітині В тільки одна дочірня клітина отримає мутантний ген, тому що мутація відбулася після подвоєння реплікації ДНК в постсинтетичному періоді G2.

 

Задача 3.

Нервові клітини ембріона після кількох мітотичних циклів втрачають здатність розмножуватись, диференціюватися. Назвіть той період життєвого циклу цих клітин, у якому зрілі високо спеціалізовані клітини функціонують. Чим може завершитися життєвий цикл цих клітин?

Еталон відповіді: нервові клітини знаходяться в с пресинтетичному періоді G1. Життєвий цикл цих клітин завершується в подальшому смертю

VII. Короткі методичні вказівки до роботи студентів на

Практичному занятті.

а) Методика проведення заняття

Заняття починається з перевірки вихідного рівня знань. Далі розглядаються теоретичні питання даної теми, в обговоренні яких беруть участь всі студенти під керівництвом викладача, після чого необхідно виконати самостійну навчально-дослідницьку роботу і оформити протокол заняття.

В кінці заняття проводиться перевірка та аналіз результатів роботи студентів з виставленням відповідної оцінки і балів.

Б) Організаційна структура заняття

В) Зразки тестових завдань для перевірки кінцевого рівня знань

Завдяки мейозу гамети (статеві клітини) отримують гаплоїдний набір хромосом. Яка фаза профази і мейозу може вважатися ключовою у виникненні… а) лептонема (спіралізації хромосом) б) діакінез (відштовхування гомологічних хромосом)

Заняття №9

1. Перелік контрольних питань для підготовки до підсумкового модульного контролю №1 1. Визначення біології як науки. Місце та завдання біології в підготовці… 2. Визначення поняття життя на сучасному рівні розвитку біологічної науки. Форми й основні властивості живого.

Орієнтовний перелік практичних навичок і умінь до модуля 1

Оволодіти:

- технікою мікроскопування;

- виготовленням тимчасових мікропрепаратів;

- вмінням диференціювати компоненти клітин;

- технікою складання ідіограми хромосом людини;

- вмінням ідентифікувати первинну структуру, кількість амінокислот, молекулярну масу поліпептида за структурою гена, що його кодує;

- вмінням проаналізувати послідовність етапів регуляції експресії генів

 

Оцінювання засвоєння модуля 1

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля І, вираховується шляхом множення кількості балів (15), що відповідають… Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля І є…

Зміст

Передмова...........................................................................................................3

Структура залікового кредиту - модулю 1-„Біологічні

особливості життєдіяльності людини”

Змістовий модуль 1 “Молекулярно-клітинний

Рівень організації життя”..............................................................5

Заняття №1 Тема: Рівні організації живого. Оптичні системи в біологічних дослідженнях............................................................7

Заняття №2 Тема: Морфологія клітини. Структурні компоненти

цитоплазми.....................................................................................17

Заняття №3 Тема: Клітинні мембрани. Транспорт речовин через

плазмалему.....................................................................................29

Заняття №4 Тема: Ядро. Морфологія хромосом. Каріотип людини............................................................................................42

Заняття №5 Тема: Характеристика нуклеїнових кислот................................53

Заняття №6 Тема: Будова гена про- та еукаріотів. Гени структурні, регуляторні, тРНК, рРНК.............................................................69

Заняття №7 Тема: Організація потоку інформації у клітині. Регуляція експресії генів. Молекулярні механізми мінливості в

людини............................................................................................84

Заняття №8 Тема: Життєвий цикл клітини. Поділ клітин...........................100

Заняття №9 Тема: Контроль засвоєння модуля 1 “Біологічні особливості життєдіяльності людини”...........................................................113

 

 

– Конец работы –

Используемые теги: біологічні, Особливості, життєдіяльності, людини0.072

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: “БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ”

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Вступ до курсу Людина і світ . Поняття людина як біосоціальна істота, розкрити основні завдання курсу, уявлення про його роль у формуванні світогляду людини
ЗАНЯТТЯ... Вступ до курсу Людина і світ Поняття людина як біосоціальна істота... Мета розкрити основні завдання курсу уявлення про його роль у формуванні світогляду людини розкрити зміст основних понять людина особистість...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з курсу Безпека життєдіяльності людини Резерви організму людини
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ... Кафедра економіки підприємства...

Секція безпека життєдіяльності людини
Тернопільський національний економічний університет... Факультет довузівської післядипломної та магістерської... Секція безпека життєдіяльності людини...

Поняття людини як біосоцальної істоти • Іивідуальнісгь як феномен людини • Особа. Особистість. Персона. Громадянин
Поняття людини як біосоцальної істоти Іивідуальнісгь як феномен людини Особа Особистість Персона Громадянин... Поняття людина як біосоціальної істоти Людина це біосоціальна істота... Тільки суспільні відносини роблять людину людиною Соціалізація біологічного виду homo sapiens призвела до появи...

Безпека життєдіяльності людини
Науково методичний центр вищої освіти Міністерства освіти і науки України... Р С Яким... Безпека життєдіяльності людини...

Атрибутивні та функціональні особливості публічної сфери в Україні. Особливості організації та функціонування системи
Співвідношення державної та публічної служби В країнах Європейського Союзу та в Україні Саме... Місцеве самоврядування в Україні... Місце ве самоврядува ння в Україні це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної...

Людина як елемент системи "людина - машина - середовище
Тривала дя високих температур повтря призводить до обезвожування тканин, посилення розпаду тканинного блку, згущення кров, порушення роботи… Вплив високих температур повтря негативно позначаться на функцональному стан… Рзке перегрвання органзму може призвеси до теплового удару, що проявляться у вигляд слабкост, запаморочення, шуму у…

Поняття людини як біосоціальної істоти. Індивідуальність як феномен людини. Особа. Особистість. Персона. Громадянин
ВСП Ногайський коледж Таврійського державного агротехнологічного... ЗМІСТ... Вступ...

ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ МЕШКАНЦЯ
УСЛУГИ ПО ТЕПЛО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВОДУ... Порядок оказания услуг по тепло водоснабжению и водоотводу... Требования к качеству услуг по тепло водоснабжению и водоотводу...

Навчальна дисципліна: Психологічні особливості спілкування юриста
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ... КАФЕДРА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ...

0.035
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам