рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Тематичний план практичних занять

Тематичний план практичних занять - раздел Охрана труда, “біологічні особливості життєдіяльності людини” №З/п Тема Кількість Годин...

№з/п Тема Кількість годин
Рівні організації живого. Оптичні системи в біологічних дослідженнях
Морфологія клітини. Структурні компоненти цитоплазми та ядра
Клітинні мембрани. Транспорт речовин через плазмалему
Морфологія хромосом. Каріотип людини
Характеристика нуклеїнових кислот.
Будова гена про- та еукаріотів. Гени структурні, регуляторні, тРНК, рРНК.
Організація потоку інформації у клітині. Регуляція експресії генів. Молекулярні механізми мінливості в людини
Життєвий цикл клітини. Поділ клітин.
Контроль засвоєння модуля 1 “Біологічні особливості життєдіяльності людини”
  Разом

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

“біологічні особливості життєдіяльності людини”

Університет ім м і пирогова.. кафедра медичної біології.. р п піскун т л полеся н г коломієць..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Тематичний план практичних занять

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Передмова
  Згідно наказів МОН та МОЗ України щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в систему вищої медичної освіти України, забезпечення якості підготовк

Структура залікового кредиту – модулю 1 – Біологічні особливості життєдіяльності людини
Змістовий модуль 1 “Молекулярно-клітинний рівень організації життя” Тема Лекції Практичні заняття Самостій

Тематичний план лекцій
№ з/п Тема Кількість годин 1. Вступ до курсу медичної біології. Структурно-функціональна організа­ція клітин

Тематичний план самостійної (індивідуальної) роботи студентів
№ з/п Тема Кількість годин 1. Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практич

Цілі навчання
Загальна ціль – уміти: 1. Інтерпретуватипрояви дії загальнобіологічних законів та співвідношення фізико-хімічних, біологічних і соціальних явищ у життєдіяльності лю

Тести для перевірки вихідного рівня знань
Завдання 1. Освітлювальна система мікроскопа складається з: а) дзеркало б) конденсар в) окуляр г) діафрагма   Завдання 2.

Орієнтовна основа дії
Для досягнення цілей заняття необхідно засвоїти теоретичні питання по даній темі і виконати самостійну навчально-дослідницьку роботу. а) Теоретичні питання для позаурочного самості

Методика проведення заняття
Заняття починається з перевірки вихідного рівня знань. Далі розглядаються теоретичні питання даної теми, в обговоренні яких беруть участь всі студенти під керівництвом викладача. Після пер

Зразки тестових завдань для перевірки кінцевого рівня знань
1. Назвати рівні організації живої матерії: а) молекулярний б) атомний в) клітинний г) організмовий д) популяційно-видовий   2. Щ

Цілі навчання
Загальна ціль – уміти: 1. Пояснювати та інтерпретуватизакономірностіпроявів життєдіяльності людського організму на молекулярно-генетичному та клітинному рівні.

Забезпечення вихідного рівня знань-умінь
А. Література: Основна: 1. Медична біологія / За ред. проф. В.П.Пішака, проф. Ю.І. Бажори. Підручник. -

Тести для перевірки вихідного рівня знань
Завдання 1. До складу рибосом входять білок і рибосомальна РНК – РНП рибонукпеопротеїд. Де формуються субодиниці рибосом? а) в мітохондріях б) в ядерці в) в комп

Теоретичні питання для позаурочного самостійного вивчення та обговорення на занятті
1. Клітинна теорія та її значення для медицини. 2. Прокаріоти та еукаріоти. 3. Методи вивчення структури та функціонування клітини. 4. Структурно-функціональна організаці

Короткі методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті
а) Методика проведення заняття 1. Заняття починається з перевірки вихідного рівня знань. Далі розглядають

Цілі навчання
Загальна ціль – уміти: 1. Пояснювати та інтерпретуватизакономірностіпроявів життєдіяльності людського організму на молекулярно-клітинному рівні. 2. Визнача

Забезпечення вихідного рівня знань-умінь
А. Література: Основна: 1. Медична біологія / За ред.. проф.. В.П.Пішака, проф.. Ю.І. Бажори. Підручник

Тести для перевірки вихідного рівня знань
Завдання1. Процеси окислення відбуваються в клітинних органелах- а) в рибосомах б) в мітохондріях в) в ендоплазматичної сітці г) в хлоропластах

Теоретичні питання для позаурочного самостійного вивчення та обговорення на занятті
1. Клітина як відкрита система. Асиміляція й дисиміляція. 2. Клітинні мембрани, їх структура та функції. Принцип компартментації. 3. Рецептори клітин. 4. Транспорт речови

Еталон відповіді: 3 - е
  Завдання 4 (III рівень складності) 4. Виберіть вірну відповідь, що характеризує аеробний етап енергетичного обміну: а) відбувається в цитоплазмі, без участі кисню,

Еталон відповіді: окислювальне фосфорилювання
Задача 3. Клітину помістили в різко охолоджений фізіологічний розчин. Під дією низької темеператури метаболізм клітини практично зупинився. Скоро виявилось, що клітина швидко збільш

Практичному занятті
а) Методика проведення заняття Заняття починається з перевірки вихідного рівня знань. Далі розглядаються теоретичні питання даної теми, в об

Цілі навчання
Загальна ціль – уміти: 1. Пояснювати організацію та механізми функціонування спадкового апарату. 2. Можливі порушення структури на молекулярно-генетичному

Забезпечення вихідного рівня знань-умінь
А. Література: Основна: 1. Медична біологія / За ред. проф. В.П.Пішака, проф. Ю.І. Бажори. Підручник. - Вінниця: Нова книга, 2004, С. 71 -

Тести для перевірки вихідного рівня знань
1. Які клітини не мають ядер? а) поперечносмугасті м'язи б) генеративні в) тромбоцити г) еритроцити ссавців д) еритроцити жаби 2. У ядерці відб

Теоретичні питання для позаурочного самостійного вивчення та обговорення на занятті
1. Ядро – центральний інформаційний апарат клітини. Структура інтерфазного ядра. 2. Хроматин, струкрурна організація: еухроматин, гетерохроматин, статевий хроматин.  

Методика проведення заняття
Заняття починається з перевірки вихідного рівня знань. Далі розглядаються теоретичні питання даної теми, в обговоренні яких беруть участь всі студенти під керівництвом викладача, після чого необхід

Цілі навчання
Загальна ціль – уміти: 1.Пояснювати та інтерпретуватизакономірностіпроявів життєдіяльності людського організму на молекулярно-ген

Забезпечення вихідного рівня знань-умінь
А. Література: Основна: 1. Медична біологія / За ред. проф. В.П.Пішака, проф. Ю.І. Бажори. Підручник. - Вінниця: Нова книга, 2004, С. 82 -

А) Теоретичні питання для позаурочного самостійного вивчення та обговорення на занятті
  1. Молекулярні основи спадковості. Докази генетичної ролі нуклеїнових кислот (на прикладі явищ трансдукції і трансформації) 2. Характеристика нуклеїнових кислот: ДНК і РНК

А. Тести
Завдання 1(I рівень складності) 1. .У виділеній із селезінки речовині виявлено дезоксирибозу, аденін, гуанін, фосфорну кислоту, тимін, цитозин, а у гідролізаті дріжджів — рибозу, аденін, г

Б. Задачі
Задача 1. Скільки тімідин-фосфату в ДНК, якщо в РНК, яку вона кодує 20% уридин-фосфату, 30% - цитидин-фосфату та 10% гуанозин-фосфату. Еталон відповіді:

Практичному занятті
а) Методика проведення заняття Заняття починається з перевірки вихідного рівня знань. Далі розглядаються теоретичні питання даної теми, в об

Завдання №1
1. Дайте визначення поняттю “реплікація”. Опишіть умови для реплікації, а також назвіть ферменти, що необхідні для цього процесу. 2. При дослідженні скам’янілих залишків тварини вдалось ви

Завдання №2
1. Фрагмент молекули ДНК містить 440 гуанінових нуклеотидів, що становить 22% загальної кількості нуклеотидів. Визначте: а) кількісне співвідношення нуклеотидів, що входять до складу ДНК,

Завдання №3
1. Опишіть правила Чаргаффа. Визначте, скільки в фрагменті ДНК міститься гуанінових, цитозинових, тимінових нуклеотидів, якщо кількість аденінових нуклеотидів становить 1120, що складає 28% від заг

Завдання №4
1. Структурний ген ферменту РНК-полімерази містить 9450 пар нуклеотидів. Визначте: а) довжину ділянки ДНК, що кодує даний поліпептид б) яка молекулярна маса гена ферменту РНК-полі

Завдання №5
1. Наведіть приклади дослідів, що доводять генетичну роль нуклеїнових кислот. 2. Опишіть правила Чаргаффа. Визначте, скільки в фрагменті ДНК міститься гуанінових, цитозинових, тимінових ну

Завдання №6
1. Опишіть етапи репарації та її види у вигляді схеми 2. У процесі реалізації гена в ознаку приймають участь усі види РНК. Визначте молекулярну масу РНК і опишіть її функцію за такими озна

Завдання №7
1. Зобразіть етапи потоку біологічної інформації в клітині у вигляді схеми, дайте назву кожному етапу. 2. Довжина фрагмента ДНК становить 1530 нм. Визначте: а) кількість нуклеотид

Завдання №8
1. Опишіть етапи реплікації у вигляді схеми, вкажіть назву ферментів, що беруть участь в кожному етапі та позначте їх функції 2. Оперон (сукупність структурних генів і гена-оператора) міст

Завдання №9
1. У виділеній із селезінки речовині виявлено дезоксирибозу, аденін, гуанін, фосфорну кислоту, тимін, цитозин, а у гідролізаті дріжджів — рибозу, аденін, гуанін, цитозин, урацил, фосфорну кислоту.

Завдання №10
1. Поясніть явище репарації та опишіть відомі види репарації і її етапи. 2. Визначте співвідношення (А+Т) / (Г+Ц), довжину і масу фрагмента ДНК, що кодується такими послідовностями нуклеот

Завдання №11
1. Дайте визначення поняттю „реплікація”. Опишіть умови, необхідні для реплікації та ферменти, що приймають участь в цьому процесі. 2. Один з ланцюгів ДНК складається з нуклеотидів: АТЦ-АЦ

Завдання №12
1. Опишіть рівні структурної організації, що характерні для молекули ДНК? 2. Довжина структурного гену, що кодує фермент РНК-полімеразу складає 3213нм. Визначте: а) скільки нуклео

Цілі навчання
Загальна ціль – уміти: 1. Пояснювати та інтерпретуватизакономірностіпроявів життєдіяльності людського організму на молекулярно-генетичному рівні. 2. Тракту

Забезпечення вихідного рівня знань-умінь
А. Література: Основна: 1. Медична біологія / За ред. проф. В. П. Пішака, проф. Ю. І. Бажори. Підручник

Тести для перевірки вихідного рівня знань
Завдання 1. Що є дискретною одиницею спадковості і мінливості? а) нуклеїнова кислота б) нуклеотид в) ген г) амінокислота д) пептидний ланцюг

Теоретичні питання для позаурочного самостійного вивчення та обговорення на занятті
1. Ген як одиниця генетичної інформації   2. Генетичний код, його основні принципи і властивості: універсальність, триплетність, специфічність, виродженість, колінеарність, о

ЗАВДАННЯ №1
1. Білок А - мономер, який складається з 560 амінокислотних залишків. Ген цього білка має два інтрони (по 10000 пар нуклеотидів) і три екзони (кожен з яких містить однакову кількість пар нуклеотиді

ЗАВДАННЯ №2
1. Як відомо, ІХ фактор зсідання крові - антигемофільний білок, що складається з 415 амінокислотних залишків. Локус гена, який кодує цей білок, міститься в одній з аутосом. а) скільки нукл

ЗАВДАННЯ №3
1. Молекула білка складається з 2352 амінокислот. Ланцюг ДНК, на якому закодовано даний білок, містить 40% інтронних ділянок. Знайти довжину та масу гена, що кодує даний білок, якщо маса одного нук

ЗАВДАННЯ №4
1. Користуючись таблицею генетичного коду, складіть схему та покажіть, використовуючи послідовність амінокислот в молекулі білка таки властивості генетичного коду, як „виродженість” та ”колінеарніс

ЗАВДАННЯ №5
1. Ген фермента фенілаланінгідроксилази має 13 екзонів, довжина кожного 80.76 нм. До складу гена входять 10 інтронів, кожен з яких складає з 20000 нуклеотидів. Знайти молекулярну вагу гена та ферме

Еталон відповіді: Ні. У еукаріотичній клітині поліпептид коротший, оскільки інформацію про його склад містять лише екзонні ділянки структурного гена
Задача 3. Кодогенний ланцюг одного із генів дрозофіли, що відповідає за невеликий білок, включає 40000 нуклеотидів, з яких екзони становлять близько 3000, в той час як решта нуклеот

Б) Організаційна структура заняття
№ пп Основні етапи заняття Час в хвилинах Матеріали методичного забезпечення I Підготовчий етап

В) Зразки завдань для перевірки кінцевого рівня знань
Завдання 1 Як називаються фрагменти ДНК, які несуть інформацію про структуру поліпептиду, рРНК або тРНК? а) спейсерні гени б) регуляторні гени в) структурні гени

Актуальність теми
Знання про молекулярні механізми реалізації генетичної інформації дають можливість уявити на організмовому рівні взаємозв’язок генів та вплив їх продуктів - пептидів на формування ознак (в тому чис

Цілі навчання
Загальна ціль – уміти: 1. Пояснювати та інтерпретуватизначення процесів, що відбуваються на молекулярно-генетичному рівні життєдіяльності людського організму для ро

Забезпечення вихідного рівня знань-умінь
А. Література: Основна: 1. Медична біологія / За ред. проф. В.П.Пішака, проф. Ю.І. Бажори. Підручник. - Вінниця: Нова книга, 2004, С. 82-9

Тести для перевірки вихідного рівня знань
Завдання 1. Що є первинною ознакою організму, тобто первинним продуктом гена а) нуклеотид б) нуклеїнова кислота в) ген г) амінокислота д) поліп

Теоретичні питання для позаурочного самостійного вивчення та обговорення на занятті
1. Організація потоку інформації у клітині. 2. Транскрипція та її етапи. Відмінності транскрипції у про- та еукаріот. 3. Посттранскрипційні зміни у еукаріот. Процесинг, сплайсинг.

ЗАВДАННЯ №1
1. Ділянки структурних генів у про- і еукаріот мають схожі послідовності нуклеотидів: ЦАТ-ГТЦ-АЦА-ТТЦ-ТГА-ААА-ЦАА-ЦЦГ-АТА-ЦЦЦ-ЦТГ-ЦГГ-ЦТТ-ГГА-АЦА-АТА. Причому, у еукаріот послідовність нуклеотидів

ЗАВДАННЯ №2
1. Ділянка структурного гена має наступну послідовність нуклеотидів: АТА-ЦЦА-АЦА-ЦТА-ГГА-ЦГА-ГТА-ЦАА-ГТА-ТЦА-ГЦА-ТТА-ТГА-ААА-АГА-ТЦА-ЦТА-ААА-АТГ. а). Яку послідовність нуклеотидів матиме п

ЗАВДАННЯ №3
1. Ділянки структурних генів у про- і еукаріот мають схожі послідовності нуклеотидів: ЦАТ-ГТЦ-АЦА-ТТЦ-ТГА-ААА-ЦАА-ЦЦГ-АТА-ЦЦЦ-ЦТГ-ЦГГ-ЦТТ-ГГА-АЦА-АТА. Послідовності нуклеотидів - АЦА-ТТЦ-ТГА-ААА і

ЗАВДАННЯ №4
1. Ділянка структурних генів у про-та еукаріот мають подібні послідовності нуклеотидів: ААГ-ГАА-ТАА-ЦАА-АЦГ-ГЦГ-ТЦГ-ЦЦГ-ЦТЦ-ТТЦ-ГТЦ-АТЦ-ГГЦ-АТТ-ГГТ-ТТТ-ЦТГ-ЦГЦ, причому у еукаріот послідовности нук

ЗАВДАННЯ №5
1. Які зміни відбудуться в будові білка, якщо в кодуючої його ділянці ДНК-ТАА-ЦАА-АГА-АЦА-ААА відбудется заміна третього зліва аденілового нуклеотида на гуаніловий? Який амінокислотний склад білка

Еталон відповіді: 1 – а
  Завдання 2(II рівень складності) 2. За гіпотезою (Жакоб, Моно, 1961) лактозного оперону у E. coli індуктором є лактоза, яка надходить у клітину з навколишнього середовища.

Б. Задачі
Задача 1 В результаті мутації в ділянці гена, який містить 6 триплетів, ГГЦ-ТГТ-ЦАЦ-АЦТ-АГГ-ЦАА відбулася заміна в третьому триплеті (замість аденіну виявлений цитозин). Запишіть ам

Трансляція
1 2 3 4 5 6 Білок: про-тре-вал-цис-сер-вал   2. Ділянка гена після мутації: 1 2 3 4 5 6 ДНК: –ГГЦ-ТГТ-ЦЦЦ

Практичному занятті
а) Методика проведення заняття Заняття починається з перевірки вихідного рівня знань. Далі розглядаються теоретичні питання даної теми, в обговоренні яких беруть уч

Б) Організаційна структура заняття
№ пп Основні етапи заняття Час в хвилинах Матеріали методичного забезпечення I Підготовчий етап

В) Зразки тестових завдань для перевірки кінцевого рівня знань
Завдання 1. В процесі еволюції часто відбувалися дуплікації ділянок геному. Одна з копій могла еволюціонувати в результаті мутацій, а інша зберігала свою початкову функцію. Прикладом можут

Цілі навчання
Загальна ціль – уміти: 1. Визначати прояви дії загальнобіологічних законів щодо поділу клітин у ході онтогенезу людини у життєдіяльності людського організму для роз

Забезпечення вихідного рівня знань-умінь
А. Література: Основна: 1. Медична біологія / За ред. проф. В. П. Пішака, проф. Ю. І. Бажори. Підручник. - Вінниця: Нова книга, 2004, С. 1

Тести для перевірки вихідного рівня знань
  Завдання 1. Експериментально порушили деспіралізацію молекули ДНК. Які процеси не будуть відбуватись в клітині в першу чергу? а) транскрипція б) анафаза м

Теоретичні питання для позаурочного самостійного вивчення та обговорення на занятті
1. Організація клітини в часі. Клітинний цикл. 2. Способи поділу клітини: амітоз, мітоз. Ендомітоз, політенія. 3. Зміни клітин та їхніх структур під час мітотичного (клітинного) ц

Еталон відповіді: 1 - д
  Завдання 2 (II рівень складності) 2. У клітину введено хімічну речовину, що блокує роботу ферментів, які беруть участь у деспіралізації ДНК. Які процеси і в який період міт

Еталон відповіді: 2 – а
Завдання 3(III рівень складності) 3. Виберіть, які процеси відбуваються в мейозі і відсутні у мітозі у: а) профазі - б) метафазі - в) анафазі - г) телоф

Б. Задачі
Задача 1. Підберіть вірні відповіді до питань: а) де розміщуються хромосоми під час метафази мітозу, мейозу? б) які процеси відбуваються в мейозі і відсутні у міто

Організаційна структура заняття
№ пп Основні етапи заняття Час в хвилинах Матеріали методичного забезпечення I Підготовчій етап

Зразки тестових завдань для перевірки кінцевого рівня знань
Завдання 1. Завдяки мейозу гамети (статеві клітини) отримують гаплоїдний набір хромосом. Яка фаза профази і мейозу може вважатися ключовою у виникненні гаплоїдного набору в гаметах?

Заняття №9
Тема: Контроль засвоєння змістового модуля 1 „Біологічні особливості життєдіяльності людини” . 1. Перелік контрольних пита

Оцінювання засвоєння модуля 1
Розподіл балів, які виставляються студентам при вивченні модуля І № з.п. Модуль 1 Кількість балів

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги