рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Методичні вказівки до вивчення нормативної дисципліни дисципліни Безпека життєдіяльності

НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Методичні вказівки до вивчення нормативної дисципліни дисципліни Безпека життєдіяльності - раздел Охрана труда, Міністерство Освіти І Науки, Молоді Та Спорту України ...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

Національний транспортний університет

 

Кафедра екології та безпеки життєдіяльності

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ

НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Б Е З П Е К А Ж И Т Т Є Д І Я Л Ь Н О С Т І»

для студентів денної та заочної форм навчання

всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

 

Київ – 2013

 

 

Передмова

Методичні вказівки до вивчення нормативної дисципліни дисципліни

«Безпека життєдіяльності»

Розроблено кафедрою « Екологія та безпека життєдіяльності»

Розробники проф. В.П.Матейчик,

доц. Г.Ф.Гусєв

Відповідальний

За випуск докт. техн. наук, професор В.П. Матейчик

 

Розглянуто та схвалено кафедрою « Екологія та безпека життєдіяльності»

Протокол № від «__» _____________ 2012_ р.

Завідувач кафедри В.П. Матейчик

Схвалено на засіданні методичної ради автомеханічного факультету Національного транспортного університету

Протокол від « » 2013 року №

Голова,

Професор _______________ В.П. Матейчик

« » 2013 року

Ухвалено навчально-методичною радою Національного транспортного університету

Протокол № від «__» _____________ 2013 р.

Перший проректор,

« » 2013 року © В.П.Матейчик, Г.Ф. Гусєв. © НТУ, 2013

Сфера застосування

Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» вивчається згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»… На сучасному етапі розвитку цивілізації безпека людини та людства у цілому… життєдіяльності.

Практичне заняття № 5.

Тема. Визначення параметрів зон радіаційного та хімічного

Забруднення.

  Рекомендації щодо підготовки до практичногое заняття. ¨ Опрацювати теоретичні відомості практичного заняття та рекомендовану літературу за темою.

Практичне заняття № 6.

Мета роботи: сформулювати необхідні вміння і навички поведінки при пожежах.та для надання першої медичної допомоги потерпілим з опіками.   Рекомендації щодо підготовки до практичного заняття.

Практичне заняття №7

Тема. Дорожньо-транспортний травматизм, перша медична

    Мета роботи - сформувати необхідні вміння і навички для організації допомоги у ДТП та оволодіти прийомами організації…

Практичне заняття №9

Тема. Знезаражування. Засоби і способи обробки транспорту та засобів технічного обслуговування Мета роботи – ознайомити майбутніх фахівців у галузі автотранспорту,…  

Методи навчання

У навчальному процесі застосовані:

ü традиційні методи: словесні, наочні, практичні, контролю і самоконтролю, самостійної роботи

ü нетрадиційні, які активізують навчально-пізнавальну діяльність-інсценування, ділові ігри, аналіз конкретної ситуації (АКС): ситуації-ілюстрації, ситуації-оцінки, ситуації-вправи, “мозкова атака” та ін.

ü

 

Методи контролю

Поточне оцінювання знань –це контроль стану засвоєння поточних знань в рамках змістового модуля. Форми поточного оцінювання знань визначаються у… Модульний контроль –це один із видів контролю стану засвоєння системи знань та… Підсумковий контроль –це контроль стану засвоєння знань та вмінь студента з навчальної дисципліни в цілому в семестрі.…

В) добре

¨ вміє самостійно застосовувати навчальний програмний матеріал

у нестандартних ситуаціях, свої знання і вміння для розв’язання завдань високого ступеня складності на підставі нестандартного підходу з обгрунтуванням основних етапів розв’язання. Але його відповідь є недостатньо змістовною і аргументованою, характерізується недостатньою логічністю викладу, відсутністю творчого підходу до вирішення нестандартних проблем;

¨ вмієдавати грамотно побудовану розгорнуту (усну або письмову) відповідь.

С) добре

¨ вміло користується довідковою літературою; ¨ використовує набуті знання у нових нестандартних ситуаціях; ¨ плутається у термінології;

Табл. 2.

Рейтинг студента у семестрі (, бали) Нормована кількість балів за роботу у семестрі, яка враховується на підсумковому контролі (, бали) Кількість балів, отриманих за підсумковий контроль (бали)
90-100 75-89 60-73 35-59 17-34 <17 -
Рейтинг студента, що не приймає участь у підсумковому контролі (, бали)
Рейтинг студента, що приймає участь у підсумковому контролі (, бали)
       

*Питання ліквідації студентами академічної заборгованості за результатами екзаменаційних сесій вирішуються відповідно до чинних нормативних положень.

 

 

Співвідношення балів за національною шкалою (залік, екзамен)

і шкалою ЕСТS

 

За національ-ною шкалою (залік) За національ-ною шкалою (диф.залік) Бали набрані студентом За шкалою EСTS Визначення (пояснення) оцінки EСTS
  "Зараховано"     "Відмінно"     90-100     А "Відмінно"- виконане завдання, відповіді свідчать про всебічні глибокі знання, допущена незначна помилка.
    "Добре"     82-89     В "Дуже добре" – виконане завдання, відповіді свідчать про повні знання; допущено кілька незначних помилок
  75-81   С "Добре" – виконане завдання, відповіді свідчать про досить повне знання навчального матеріалу; допущено серйозну помилку.
  "Задовільно"   64-73   Д "Задовільно" - виконане завдання, відповіді виявили прогалини у знаннях; допущено ряд серйозних помилок.
60-63     Е "Достатньо"- виконання задовольняє мінімальним критеріям.
  "Не зараховано" "Незадовільно"   35-59   FX "Незадовільно" з можливістю повтор-ного складання.
  0-34   F "Незадовільно" з обовязковим повторним вивченням дисципліни

Методичне забезпечення

2. Опорні конспекти лекцій; 3. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни « Безпека… 4. Практикум з нормативної навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності » / Укладачі : Г.Ф.Гусєв, П.І.Чуваєв,…

Базова

14. Бабак В. Безпека життєдіяльності: Курс із фахової мовної адаптації: Навчальний посібник/ В. Бабак, В. Гулевець, Ю. Зайцев. - К.: НАУ, 2005 - 93 с

15. Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник/ Я. І. Бедрій. - К.: Кондор, 2009. - 286 с

16. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник/За ред.. В.Г. Цапка. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Знання – Прес., 2003. – 397 с.

17. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник/ Ю.С. Скобло, Т.Б. Соколовська, Д.І. Мазоренко и др. - К.: Кондор, 2007. - 422 с

18. Величко С.П. Лабораторний практикум з безпеки життєдіяльності: Навчальний посібник/ С. П. Величко, І. Л. Царенко. - К.: ВД «Професіонал», 2008. - 192 с

19. Гайченко В.А. Основи безпеки життєдіяльності людини: Навчальний посібник/ В. А. Гайченко, Г. М. Коваль. - К.: МАУП, 2002. - 232 с.: іл

20. Гринин А.С. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие/ А.С. Гринин, В.Н. Новиков. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. - 288 с

21. Джигирей В.С. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник/ В.С. Джигирей, В.Ц. Жидецький. - Львів: Афіша, 2000. - 254 с.

22. Дуднікова І.І. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник/ І.І. Дуднікова. - К.: Вид-во Європейського університету, 2003. - 268 с

23. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник/ Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний. - К.: Каравела, 2002. - 320 с

24. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності: Підручник/ Є. П. Желібо, В. В. Зацарний. - К.: Каравела, 2007. - 288 с

25. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності: Підручник/ Є. П. Желібо, В. В. Зацарний. - К.: Каравела, 2009. - 280 с

26. 26.Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності: Підручник/ М.С. Корольчук. - 2-е вид., випр. та доп.. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. - 400 с

27. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навчальний посібник/ В.М. Лапін. - К.: Знання, 2002. - 186 с.

28. Максимова Н.Ю. Безпека життєдіяльності: Соціально-психологічні аспекти алкоголізму та наркоманії: Навчальний посібник/ Н. Ю. Максимова. - К.: Либідь, 2006. - 328 с.

29. Мухін В.В. Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях: Конспект лекцій/ В. В. Мухін, Г. Н. Сердюк. - К.: ЗАТ «ІІВП», 2000. - 148 с.

30. Мягченко О.П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства: Навчальний посібник/ О. П. Мягченко. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 384 с.

31. Пистун И.П. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие/ И.П. Пистун, А.П. Березовецкий, А.Н. Тубальцев. - Львов: Афиша, 2003. - 336 с.

32. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник/ І.П. Пістун. - Суми: Університетська книга, 2000. - 301 с.

33. Пістун І.П. Практикум з безпеки життєдіяльності: Навчальний посібник/ І.П. Пістун, Ю.В. Кіт, А.П. Березовецький. - Суми: Університетська книга, 2000. - 232 с.

34. Русак О.Н. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие/ О. Н. Русак, К. Р. Малаян, Н. Г. Занько. - 4-е изд.. - СПб.: Лань, 2001. - 448 с.. - (Учебники для вузов. Специальная литература).

35. Соціальна безпека: теорія та українська практика: Монографія/ За ред. І.Ф. Гнибіденка, А.М. Колота, В.В. Рогового. - К.: КНЕУ, 2006. - 292 с

36. Чепига М.П. Стимуляція здоров’я та інтелекту: Навчальний посібник/ М.П. Чепига, С.М. Чепига. - К.: Знання, 2006. - 347 с.

37. Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності: Підручник/ В. М. Ярошевська.-2-е вид.. - К.: ВД «Професіонал», 2006. - 560 с.

Допоміжна

38. Бегун В.В., Бегун С.В., Широков С.В. Казачков И.В., Литвинов В.В., Письменный Е.Н. Культура безопасности на ядерных объектах Украины. Учебн. пособие. – К. НТУУ КПИ, 2009, -363с.

39. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. проф. Э.А. Арустамова.– 2-е изд. перераб. и доп. – М. Изд. дом «Дашков и К», 2000.– 678 с.

40. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / О.С. Баб’як, О.М. Сітенко, І.В. Ківва та ін. – Х.: Ранок, 2000. – 304 с.

41. Заплатинський В. М. Полімовний тлумачний словник з безпеки. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 120 с. ISBN 978-911-01-0002-1

42. Заплатинський В., Матис Й. Безопасность в эру глобализации. Монография. – ЦУЛ, 2010.- 142.

43. Іванова І.В., Заплатинський В.М., Гвоздій С.П. «Безпека життєдіяльності» навчально-контролюючі тести. – Київ: «Саміт-книга», 2005. – 148 с.

44. Кулалаєва Н.В., Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д., Ручні та пересувні засоби пожежогасіння: основні типи, будова та безпечне використання. Навчальний посібник. Київ, 2011. – 189 с.

45. Кулешов Н.І., Уваров Ю.В., Олейник Є.Л., Пустомельник В.П., Єгурнов Ф.І. Пожежна безпека будівель та споруд. – Харків, 2004. – 271с.

46. Літвак С. М., Михайлюк В. О. Безпека життєдіяльності. Навч. посібник. Миколаїв. - ТОВ “Компанія ВІД». – 2001. – 230 с.

47. Надзвичайні ситуації. Основи законодавства України. – К., 1998. – 544с.

48. Пістун І. П. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. – Суми: Університет. книга, 1999. – 301 с.

49. Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МНС України 19.10.2004 року № 126

50. Смоляр В. І. Фізіологія та гігієна харчування. Підручник для студентів. – К.: «Здоров’я», 2000. – 335 с.

51. Ярошевська В.М., Ярошевський М.М., Москальов І.В. Безпека життєдіяльності. – К.: НМЦ, 1997. – 292 с.

 

Internet-джерела

53. Верховна Рада України http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада… 54. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/. 55. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com.

– Конец работы –

Используемые теги: нормативної, дисципліни, методичні, вказівки, вивчення, нормативної, дисципліни, дисципліни, Безпека, життєдіяльності0.103

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Методичні вказівки до вивчення нормативної дисципліни дисципліни Безпека життєдіяльності

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

З НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ... Кафедра екології та безпеки життєдіяльності...

Розділ 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ . Основи охорони та безпеки праці
Список скорочень... Розділ МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ...

З НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ... Кафедра екології та безпеки життєдіяльності...

ПРОЕКТУВАННЯ, ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЛЬМ ЛОКОМОТИВІВ Методичні вказівки до курсової роботи З дисципліни “Автоматичні гальма та безпеку рухові потягів”
М І Н І С Т Е Р С Т В О і н ф р а с т р у к т у р и У К Р А Ї Н И... Дніпропетровський національний університет...

До виконання курсового проекту з дисциплін: Обладнання та транспорт мех.цехів, Металообробне обладнання. по дисциплине Металлообрабатывающее оборудование Методичні вказівки
Донецький національній технічний університет... Кафедра Мехатронні системи машинобудівного обладнання...

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теорія автоматичного керування".
Криворізький технічний університет... Кафедра інформатики автоматики і систем управління... Методичні вказівки...

Методичні вказівки щодо виконання домашніх завдань, контрольних, розрахунково-графічних та курсових робіт з дисципліни “Виробництво електронних апаратів”
Київський політехнічний інститут... Методичні вказівки щодо виконання домашніх завдань контрольних розрахунково графічних та курсових робіт...

Методичні вказівки: Етапи вивчення курсу „Фізика”
На сайте allrefs.net читайте: Методичні вказівки.

З ДИСЦИПЛІНИ БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ Тема: Засоби індивідуального та колективного захисту працівників
КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ... Інститут енергозбереження та енергоменеджменту... Кафедра Охорони праці промислової та цивільної безпеки...

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з дисципліни «Будівельні матеріали»
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ... Кафедра Будівельні матеріали конструкції та споруди...

0.04
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам