рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Вимоги безпеки при експлуатації обладнання під тиском

Вимоги безпеки при експлуатації обладнання під тиском - раздел Охрана труда, Життєдіяльності У Технологічних Процесах Харчових Виробництв Широко Використовуєть- ...

У технологічних процесах харчових виробництв широко використовуєть-

ся посудини, що працюють під тиском. Це випарні апарати, автоклави, бродильні апарати, сепаратори, ресивери, котли, пароперегрівачі, економайзери, холодильні установки, трубопроводи пари, газу та гарячої води тощо. Вони належать до обладнання підвищеної небезпеки, при експлуатації яких не виключається можливість раптового вибуху. Потужність вибуху оцінюється роботою адіабатичного розширення агента під тиском за формулою

, (3.1)

де А - робота адіабатичного розширення агента під тиском, МДж;

Р1 , Р2 - відповідно абсолютний тиск у посудині і оточуючому середо-

вищі, МПа;

V - первинний об’єм газу, м3;

k = СРV - показник адіабати, для повітря k = 1,41;

СРV - відповідно питома теплоємність газу при постійному тиску і об’ємі, Дж/(кг·К);

N - потужність вибуху, МВт;

τ - час вибуху, с.

Значення N при вибуху посудини об’ємом 1 м3, яка знаходиться під тиском газу 1 МПа, досягає 13,2 МВт, а водяної пари – 200 МВт. Ця енергія може руйнувати будівлі, технологічні конструкції і, як наслідок, стає причиною травм різних ступенів важкості.

Усе обладнання, що працює під тиском, в залежності від параметрів робочого агента ділиться на дві групи (табл. 3.1).

Безпека об’єктів, що працюють під тиском, забезпечується наступними заходами: реєстрацією і опосвідченням.

Обладнання першої групи реєструється і перебуває під контролем органів Держгірпромнагляду України. Обладнання з параметрами робочого агента нижче, ніж у табл. 3.1 відноситься до другої групи, яка не підлягає реєстрації в Держгірпромнагляді України. Відповідальність за експлуатацію цього обладнання несе підприємство.

Таблиця 3.1 – Класифікація посудин та апаратів першої групи, що працюють під тиском

Вид посудини Робочий тиск, МПа Температура середовища, оС Умовно допустиме значення
Парові котли з об’ємом парового простору V>10 л; ємкості, резервуари, цистерни, бочки місткістю V>25 л   p>0,07   t >115   pV>20
Водогрійні котли з об’ємом водяного простору V>10 л; посудини для води місткістю V>25 л   p>0,07   t >115   pV>20
Балони для стиснених, зріджених та розчинених газів місткістю V>25 л p>0,07 t >115 pV>20

 

Опосвідчення обладнання здійснюється до пуску в роботу, періодично у процесі експлуатації і у необхідних випадках – позачергово.

Опосвідчення посудин першої групи до пуску проводиться органами Держгірпромнагляду з видачею дозволу на експлуатацію.

Технічне опосвідчення посудин першої групи проводиться представником Держнагляду охорони праці та представником підприємства, другої - технічним керівництвом підприємства або спеціально призначеною ним комісією, яка складається з компетентних інженерно-технічних працівників. Технічне опосвідчення буває частковим і повним. Часткове проводиться один раз на 4 роки і обмежується зовнішнім і внутрішнім оглядом. Повне – доповнюється ще гідравлічним випробуванням кожні 8 років. Результати технічного опосвідчення заносяться у паспорт обладнання. Умови випробування наведені у табл. 3.2.

Таблиця 3.2 – Робочий та пробний тиск при гідравлічних випробуваннях

обладнання

Види посудин Тиск Р, МПа
робочий випробування
Котли, пароперегрівачі, економайзери Р<0,5 1,5 Р, але не менше 0,2 МПа
Те саме Р≥0,5 1,25 Р, але не менше 0,3 МПа
Ємкості, резервуари, посудини, цистерни, бочки (крім литих) Незалежно 1.25 Р
Литі посудини Незалежно 1,5 Р
Балони для стиснених, зріджених та розчинених газів (крім ацетиленових) Незалежно 1,5 Р

Правила безпеки при експлуатації парових котлів. Основними технічними причинами вибуху котлів є різке зниження рівня води в колекторі котла, перевищення робочого тиску, порушення водного режиму, дефекти конструкції елементів і основних вузлів. Попередження аварій котлів забезпечується автоматичним контролем рівня води та припиненням подачі палива до пальників, контролем тяги у топці котла тощо. Котли обов’язково комплектуються манометрами, які забезпечуються клапанами, термометрами, термопарами, запірною та регулювальною арматурою.

Стаціонарні котли повинні установлюватися у будівлях та приміщеннях відповідно до СНиП ІІ-35-76 «Котельні установки».

Вихідні двері з приміщень повинні відкриватися назовні, не мати запорів зі сторони котельні і під час роботи не запиратися. Із зовнішньої сторони повинен бути напис "Стороннім вхід заборонено".

Котельні розміщують у окремих будівлях, які не прилягають до виробничих та інших будівель.

Правила безпеки при експлуатації компресорних та холодильних установок. Небезпечність експлуатації цього обладнання полягає у тому, що при порушенні вимог безпеки вони можуть вибухнути. Холодоагенти холодильних установок можуть ще спричинити отруєння.

Вимоги безпеки при експлуатації компресорів та холодильних установок:

- кожна установка повинна бути обладнана системою автоматики та контролю, арматурою, манометрами, запобіжними клапанами, термометрами тощо;

- компресори продуктивністю біля 50 м3/хв мають бути обладнані при-

строями автоматичного регулювання тиску нагнітання;

- компресорні станції з трьома і більше компресорами обов’язково обладнуються системою дистанційного контролю, сигналізацією, блокуючи ми пристроями, які не допускають перевищення температури й тиску стисненого повітря та води;

- аміачні холодильні установки необхідно розміщувати з дотриманням протипожежних норм;

- приміщення холодильних установок забезпечується проточною вентиляцією не менш як з двократним повітрообміном (для фреонових – трикратний повітрообмін), аварійною вентиляцією та двома евакуаційними виходами;

- температура повітря у машинному та апаратному відділеннях не повинна бути нижче 12 оС;

- покриття приміщень повинні легко скидатися, а площа вікон, дверей і легкоскиданих панелей повинна бути не менше ніж 0,05 м2 на 1 м3 об'єму.

Тема реферату:«Аналіз систематики критеріїв розвитку безпечних технічних систем».

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Життєдіяльності

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ... Кафедра безпеки життєдіяльності...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Вимоги безпеки при експлуатації обладнання під тиском

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Додаткова
7. Купчик М.П., Гандзюк П.П. Основи охорони праці. К.: Основа. 2000. – 416 с. 8. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу “Основи охорони праці” для бакалаврів денної та

ДСТУ 2293 – 99
Охорона праці – система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на зб

Небезпечні та шкідливі виробничі фактори (НШВФ), їх класифікація
Згідно ГОСТ 12.0.002 – 80 ССБТ умови праці визначаються сукупністю факторів виробничого середовища, які впливають на здоров’я і працездатність людини у процесі праці. Умовно ці чинники підрозділяют

Державна політика в галузі охорони праці
Державна політика України в галузі охорони праці почала активно формуватися в перші роки незалежності разом з менш активною розробкою законодавчої бази. Об’єктивною підставою для цього був існуючий

Законодавча база України про охорону праці
Законодавча база України про охорону праці розвивалась на підставі державної політики в галузі охорони праці з випереджаючими темпами по відношенню до загальної законодавчої бази. Так, закон "

Нормативно-правові акти з охорони праці
Нормативно –правові акти з охорони праці є невід'ємною частиною законодавства України про працю і призначені для конкретизації положень Законів про працю. Згідно зі ст. 157 Кодексу законів

Організація охорони праці на виробництві
Сучасні виробництва представляють собою достатньо складні технічні системи, які характеризуються багатомірністю, розгалуженістю і складністю взаємозв’язків і взаємодії їх елементів. Ефекти

Охорона праці як необхідний елемент системного підходу при розробці і проектуванні технологічних процесів та технологій
Сучасні харчові технології можна розглядати як складні технічні системи (СТС), тому що вони відповідають основним ознакам СТС, а саме: - багатомірністю системи (вел

Колективні засоби захисту небезпечних зон умовно розділяють на: огороджувальні, запобіжні, сигнальні, дистанційного управління.
Огороджувальні засоби бувають стаціонарними, знімними і переносними. Стаціонарні – постійно закривають доступ до небезпечної зони і демонтуються при огляді, рем

Заходи безпеки при проектуванні технологічних процесів та експлуатації технологічного обладнання харчових підприємств
Розробка заходів і засобів безпеки від відомих та вірогідних НШВФ – основне завдання при розробці і проектуванні сучасних технологічних процесів і технологій. Ідеологія цього завдання визн

Монтажні прорізи у перекриттях будівель повинні бути передбачені не менш ніж на 1 м більше габаритів змонтованого обладнання.
Основне технологічне та допоміжне обладнання повинно виготовлятися відповідно до наступних ергономічних вимог: антропометричних, психофізіологічних та естетичних. Відповідність антропометр

Актуальність теми. Основні визначення і нормативні документи
Статистичні дані виробничого травматизму в Україні і за кордоном свідчать про те, що випадки уражень людини електричним струмом достатньо рідкі і складають приблизно один відсоток. Однак при цьому

Класифікація та значення чинників, що впливають на важкість ураження електричним струмом
Чинники, що впливають на важкість ураження електричним струмом прийнято класифікувати на: - електричні; - неелектричні; - виробничого середовища. Електри

Висновок. Постійний струм у 4 -5 разів безпечніший змінного.
Час дії струму зменшує опір тіла людини. Ця аксіома пояснюється зволоженням шкіри від поту та електролітичними процесами в тканинах. Неелектричні чинники:

Дія електричного струму на організм людини
Електричний струм при проходженні крізь організм людини чинить на нього термічний, електролітичний і біологічний вплив. Термічний проявляється в нагріві до високої температури крово

Основні причини і умови ураження людини електричним струмом
В безпеці праці прийнято ділити причини травматизму на технічні, організаційно-технічні, організаційні і організаційно-соціальні. В електробезпеці, як основному напряму безпеки праці, необхідність

Мережі „в” і „г” найбільш розповсюджені на підприємствах промисловості.
Схеми включення людини в електричні мережібагатоваріантні, але найбільш розповсюдженими і ймовірними схемами в мережі трифазного перемінного струму є: - між проводом і зем

Такий струм, безумовно, є летальним для людини.
При двофазному включенні сила струму, який проходить через людину, не залежить від режиму нейтралі, стану підлоги, взуття, опору ізоляції проводів. Навколишнє середовище може тільки посилювати дію

Захист від ураження електричним струмом
Захист від ураження людини електричним струмом представляє собою сукупність систематизованих засобів і заходів щодо електробезпеки, які систематизовані і поділені на технічні, електричні і організа

Умовах виробництва
План лекції 1. Аналіз небезпек життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва. Вибір найбільш небезпечних за умовами наслідків. 2. Поняття пожежі, умови виникнення пожеж, пожеж

Поняття пожежі, терміни та визначення. Актуальність теми, умови виникнення пожеж, пожежовибухонебезпечні властивості речовин і матеріалів
Поняття пожежі, терміни та визначення наведено у ДСТУ 2272-93. Горючий матеріал –це матеріал, який під впливом вогню або високої температури запалюється, або тліє, або

Поняття пожежі, терміни та визначення. Актуальність теми, умови виникнення пожеж, пожежовибухонебезпечні властивості речовин і матеріалів
Поняття пожежі, терміни та визначення наведено у ДСТУ 2272-93. Горючий матеріал –це матеріал, який під впливом вогню або високої температури запалюється, або тліє, або

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги