рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Охорона праці як необхідний елемент системного підходу при розробці і проектуванні технологічних процесів та технологій

Охорона праці як необхідний елемент системного підходу при розробці і проектуванні технологічних процесів та технологій - раздел Охрана труда, Життєдіяльності Сучасні Харчові Технології Можна Розглядати Як Складні Технічні Си...

Сучасні харчові технології можна розглядати як складні технічні системи (СТС), тому що вони відповідають основним ознакам СТС, а саме:

- багатомірністю системи (велика кількість елементів);

- розгалуженістю структури;

- великою кількістю взаємозв’язків між елементами системи;

- різноманіттю природи елементів системи (люди, автомати, машини, агрегати, процеси тощо);

- відносною автономністю елементів (здатність елементів виконувати автономно своє коло задач);

- слабкою передбачуваністю поводження (поведінка системи в теперішній час не дозволяє точно передбачити її поводження у наступний момент чи інтервал часу);

- цілеспрямованістю (здатність обирати поведінку, яка приводить до досягнення поставленої мети).

Основним методом вивчення СТС в сучасних методах дослідження є системний підхід.

Ідея системного підходу – навколишній світ складається зі взаємозв’язаних і взаємодіючих об’єктів.

Принцип системності передбачає розгляд об’єкта чи процесу як єдине ціле складових його елементів, що дозволяє виявити його нові властивості.

Принципи системного підходу:ієрархічність, інтеграція і формалізація.

Ієрархічністьвипливаєз ієрархічної упорядкованості системи і передбачає трипідрівневий рівень дослідження:

- власний рівень (дослідження самої системи);

- вищестоящий рівень (надсистеми, тобто більш високого порядку);

- нижчестоящий рівень ( дослідження системи у співвідношенні зі складовими її елементами).

Інтеграція – вивчення інтегративних властивостей(властивостей емержентності).

Формалізація – дослідження системи шляхом формального опису системи, наприклад, мовою математики. В цьому випадку використовують математичне моделювання.

Моделювання – дослідження не реальної системи, а її моделі.

Використання моделі дозволяє:

- значно скоротити матеріальні і інтелектуальні збитки при дослідженні системи;

- значно простіше установити деякі властивості системи;

- оперативно вирішувати питання дослідження складної системи.

Принцип моделювання дозволяє безпосередньо перейти до розробки технічної системи виробничого призначення. Етапи розвитку ТС від моделі до натурної, промислової системи наведені на рис. 3.1.

 

 

 

Рис. 3.1 – Етапи розробки технічних систем.

Об’єктивний розвиток науки і необхідність підвищення ефективності функціонування сучасних виробництв сприяє розвитку і удосконаленню ТС. Ці процеси, як правило, спрямовані на підвищення критеріїв функціонування системи за рахунок підвищення показників роботи елементів системи. Однак практика розвитку ТС свідчить про те, що одночасне підвищення всіх показників і критеріїв неможливе. Тому принцип прогресивного розвитку для кожного нового покоління технічних систем полягає в поліпшенні одних і, по можливості,

не погіршення інших критеріїв.

Систематика розвитку СТС за Богомоловим О.В. і Краснобаєвим В.В. наведена на рис. 3.2.

 

 

 


Рис. 3.2 – Систематика критеріїв розвитку технічних систем.

Аналіз систематики вказує на чотири основних критерії розвитку, які в свою чергу підрозділяються на складові критерії. Так критерій "Безпека" є складовою частиною антропологічного критерію. Однак законодавство про охорону праці, як було вказано у попередній лекції, вимагає, а практика експлуатації СТС підтверджує паритетність розвитку заходів і засобів з охорони праці по відношенню до нових, особливо революційних рішень в галузі техніки і технології. Ці підстави вказують на те, що критерій "Безпека" повинен мати інше положення у систематиці критеріїв.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Життєдіяльності

Одеська національна академія харчових технологій.. Кафедра безпеки життєдіяльності..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Охорона праці як необхідний елемент системного підходу при розробці і проектуванні технологічних процесів та технологій

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Додаткова
7. Купчик М.П., Гандзюк П.П. Основи охорони праці. К.: Основа. 2000. – 416 с. 8. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу “Основи охорони праці” для бакалаврів денної та

ДСТУ 2293 – 99
Охорона праці – система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на зб

Небезпечні та шкідливі виробничі фактори (НШВФ), їх класифікація
Згідно ГОСТ 12.0.002 – 80 ССБТ умови праці визначаються сукупністю факторів виробничого середовища, які впливають на здоров’я і працездатність людини у процесі праці. Умовно ці чинники підрозділяют

Державна політика в галузі охорони праці
Державна політика України в галузі охорони праці почала активно формуватися в перші роки незалежності разом з менш активною розробкою законодавчої бази. Об’єктивною підставою для цього був існуючий

Законодавча база України про охорону праці
Законодавча база України про охорону праці розвивалась на підставі державної політики в галузі охорони праці з випереджаючими темпами по відношенню до загальної законодавчої бази. Так, закон "

Нормативно-правові акти з охорони праці
Нормативно –правові акти з охорони праці є невід'ємною частиною законодавства України про працю і призначені для конкретизації положень Законів про працю. Згідно зі ст. 157 Кодексу законів

Організація охорони праці на виробництві
Сучасні виробництва представляють собою достатньо складні технічні системи, які характеризуються багатомірністю, розгалуженістю і складністю взаємозв’язків і взаємодії їх елементів. Ефекти

Колективні засоби захисту небезпечних зон умовно розділяють на: огороджувальні, запобіжні, сигнальні, дистанційного управління.
Огороджувальні засоби бувають стаціонарними, знімними і переносними. Стаціонарні – постійно закривають доступ до небезпечної зони і демонтуються при огляді, рем

Заходи безпеки при проектуванні технологічних процесів та експлуатації технологічного обладнання харчових підприємств
Розробка заходів і засобів безпеки від відомих та вірогідних НШВФ – основне завдання при розробці і проектуванні сучасних технологічних процесів і технологій. Ідеологія цього завдання визн

Монтажні прорізи у перекриттях будівель повинні бути передбачені не менш ніж на 1 м більше габаритів змонтованого обладнання.
Основне технологічне та допоміжне обладнання повинно виготовлятися відповідно до наступних ергономічних вимог: антропометричних, психофізіологічних та естетичних. Відповідність антропометр

Вимоги безпеки при експлуатації обладнання під тиском
У технологічних процесах харчових виробництв широко використовуєть- ся посудини, що працюють під тиском. Це випарні апарати, автоклави, бродильні апарати, сепаратори, ресивери, котли, паро

Актуальність теми. Основні визначення і нормативні документи
Статистичні дані виробничого травматизму в Україні і за кордоном свідчать про те, що випадки уражень людини електричним струмом достатньо рідкі і складають приблизно один відсоток. Однак при цьому

Класифікація та значення чинників, що впливають на важкість ураження електричним струмом
Чинники, що впливають на важкість ураження електричним струмом прийнято класифікувати на: - електричні; - неелектричні; - виробничого середовища. Електри

Висновок. Постійний струм у 4 -5 разів безпечніший змінного.
Час дії струму зменшує опір тіла людини. Ця аксіома пояснюється зволоженням шкіри від поту та електролітичними процесами в тканинах. Неелектричні чинники:

Дія електричного струму на організм людини
Електричний струм при проходженні крізь організм людини чинить на нього термічний, електролітичний і біологічний вплив. Термічний проявляється в нагріві до високої температури крово

Основні причини і умови ураження людини електричним струмом
В безпеці праці прийнято ділити причини травматизму на технічні, організаційно-технічні, організаційні і організаційно-соціальні. В електробезпеці, як основному напряму безпеки праці, необхідність

Мережі „в” і „г” найбільш розповсюджені на підприємствах промисловості.
Схеми включення людини в електричні мережібагатоваріантні, але найбільш розповсюдженими і ймовірними схемами в мережі трифазного перемінного струму є: - між проводом і зем

Такий струм, безумовно, є летальним для людини.
При двофазному включенні сила струму, який проходить через людину, не залежить від режиму нейтралі, стану підлоги, взуття, опору ізоляції проводів. Навколишнє середовище може тільки посилювати дію

Захист від ураження електричним струмом
Захист від ураження людини електричним струмом представляє собою сукупність систематизованих засобів і заходів щодо електробезпеки, які систематизовані і поділені на технічні, електричні і організа

Умовах виробництва
План лекції 1. Аналіз небезпек життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва. Вибір найбільш небезпечних за умовами наслідків. 2. Поняття пожежі, умови виникнення пожеж, пожеж

Поняття пожежі, терміни та визначення. Актуальність теми, умови виникнення пожеж, пожежовибухонебезпечні властивості речовин і матеріалів
Поняття пожежі, терміни та визначення наведено у ДСТУ 2272-93. Горючий матеріал –це матеріал, який під впливом вогню або високої температури запалюється, або тліє, або

Поняття пожежі, терміни та визначення. Актуальність теми, умови виникнення пожеж, пожежовибухонебезпечні властивості речовин і матеріалів
Поняття пожежі, терміни та визначення наведено у ДСТУ 2272-93. Горючий матеріал –це матеріал, який під впливом вогню або високої температури запалюється, або тліє, або

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги