рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

У навчальному посібнику з дисципліни „Метеорологія та кліматологія” розглядається склад і будова атмосфери, сонячна

У навчальному посібнику з дисципліни „Метеорологія та кліматологія” розглядається склад і будова атмосфери, сонячна - раздел Экология,  ...

 

Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет

Імені М. П. Драгоманова

 

Г. Д. Проценко

 

 

Київ 2007

    У навчальному посібнику з дисципліни „Метеорологія та кліматологія” розглядається склад і будова атмосфери, сонячна,…

Передмова

У відповідності до навчальних планів у різний час цей курс був розрахований на 34 – 54 години лекцій. Останнім часом кількість лекцій дещо… Дисципліна метеорологія та кліматологія в університеті вивчається на першому… Основне зусилля автора спрямоване на побудову досить повної моделі атмосферних процесів і явищ, що мають погодо- та…

Вступ

Предмет метеорології та кліматології

Метеорологія – наука про атмосферу, її склад, будову, властивості та про фізичні і хімічні процеси і явища, які відбуваються в ній. Метеорологія… В метеорології широко вживається поняття погода. Погода – це фізичний стан… З поняттям „погода” тісно пов’язане поняття „клімат”. Клімат – це багаторічний режим погоди даної місцевості,…

Державна гідрометеорологічна служба

Кліматологічні спостереження до 1935 р. проводились о 7,13 та 21 годинах, з 1936 до 1965 р. о 1,7, 13 та 19 год., а з 1966 р. 8 разів через кожні 3… Атмосфера – дуже рухливе середовище, атмосферні процеси не помічають державних… Після другої світової війни співпраця поновлена на новій основі як Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) при ООН.…

Значення метеорології та кліматології

Для народного господарства

Для зменшення негативного впливу небезпечних явищ природи державна гідрометеорологічна служба повинна: а) забезпечувати різні галузі народного… Найбільше залежить від погоди та клімату сільськогосподарське виробництво.… Іншим великим розділом є транспортна метеорологія. Серед різних видів транспорту найбільше залежить від погоди…

Коротка історія розвитку метеорології та кліматології.

Першу спробу створити мережу метеорологічних станцій зробила створена учнями Галілея флорентійська „Академія досвіду” в 1657 р., яка відкрила… Слід відмітити великий масштаб робіт у царській Росії. У складі експедиції… Невдовзі результати метеорологічних спостережень дозволили зробити важливі висновки. Працями О.Гумбольта та Г.В. Дове…

Атмосфера Землі

На відміну від води повітря стискується. Тому густина атмосфери з висотою зменшується і атмосфера поступово переходить у космічний простір, тобто… Нічого дивного в цьому немає, тому що на висоті кількість молекул і атомів в… Наводимо масу атмосфери Землі у порівнянні з іншими планетами.

Хімічний склад сухого повітря нижніх шарів атмосфери

Основними газами сухого чистого повітря є азот, кисень та аргон, що становлять 99,96 % (табл.. 2.1.), на решту великої кількості газів (до 50)… Таблиця 2.1. Хімічний склад сухого повітря до висоти 90-95 км. … Водяна пара – це основний парниковий газ. Водяна пара та продукти її конденсації і сублімації засвоюють довгохвильове…

Склад повітря у високих шарах атмосфери

Вище 100 км спостерігається значна зміна складу повітря. Тут насправді відбувається гравітаційний поділ газів. Так, вміст важкого аргону при… Шар атмосфери вище гомосфери, де склад повітря змінюється при зміні висоти…

Густина повітря

РV = R*T, де R* - універсальна газова стала, яка в системі СІ дорівнює 8,314 Дж/кмоль ·… Р = ρRT

Вертикальна будова атмосфери

Тобто у вертикальному напрямку температура змінюється у 500 разів швидше, ніж у горизонтальному. Крім того, у різних шарах атмосфери спостерігаються… Найнижчий шар атмосфери називається тропосфера. Середня товщина тропосфери… У тропосфері зосереджена основна маса атмосфери від 75 % у високих та помірних широтах, до 90 % у низьких. В ній…

Методи дослідження атмосфери

Уже у XVIIIст. вчені зрозуміли, що для кращого пізнання атмосфери потрібно проводити вимірювання метеорологічних величин і на значній висоті над… Однак більше інформації метеорологи почали одержувати за допомогою приладів… Справжньою революцією у вивченні високих шарів атмосфери став винахід Молчановим радіозонду на початку 30-х років ХХ…

Сонячна, земна та атмосфера радіація

Випромінювання Сонця

На верхню межу атмосфери надходить потік радіації 1,7·1017 Вт/м2. Це в сотні тисяч разів більше, ніж потрібно людству. На кожен квадратний кілометр… Порівняно із сонячною радіацією інші джерела радіації для Землі не мають… Сонце – це величезна газоподібна зірка радіусом 695 600 км, масою 1,98·1033 г та середньою густиною 1,4 г/см3.…

Основні закони випромінювання

Еλ /Кλ = ε і звучить так: відношення випромінювальної здатності тіла (Е) при даній… Е/К =ε

Спектральний склад сонячної та земної радіації

Весь спектр випромінювання Сонця дуже широкий і його за довжиною хвиль поділяють на ряд ділянок. Випромінювання з довжиною хвилі‹10-5 мкм – це… від 0,01 до 0,39 мкм – ультрафіолетова радіація; від 0,39 до 0,76 мкм – видиме випромінювання, що створює освітлення;

Сонячна стала

1кал/(см2хв) = 698 Дж/(см2·хв) = 697,8 Вт/м2 = 0,698 КВт/м2 Потік радіації, що надходить на верхню межу земної атмосфери за одиницю часу… І0 = 1,98 кал/(см2хв) = 1382 Вт/м2 = 1,38 кВт/м2

Пряма сонячна радіація

Оскільки відстань між Сонцем і Землею величезна, то всі промені, які ідуть безпосередньо від Сонця можна вважати паралельними. Крім потоку радіації… З малюнку 3.2 видно, що на площину АВ надходить тепла більше, ніж на площину… Í ´ = Í·sin h,

Послаблення сонячної радіації в атмосфері

Процес засвоєння сонячної радіації має вибірковий або селективний характер, тобто різні гази засвоюють радіацію різною мірою в різних ділянках… Так азот засвоює радіацію лише дуже малої довжини хвилі в ультрафіолетовій… Більше сонячної радіації засвоює озон. Хоч озону в атмосфері дуже мало, але в результаті його засвоєння до поверхні…

Сумарна сонячна радіація

Q = І sin h + і = І´ + і, кВт /м2 Як сумарна так і пряма й розсіяна радіація залежать від багатьох чинників. Уже… Розсіяна радіація, як і пряма, збільшується при зростанні висоти Сонця. Найбільше її значення опівдні. Збільшується…

Засвоєння сонячної радіації земною поверхнею

А = R / Q · 100 %, де R - кількість відбитої сонячної радіації. Альбедо різних ділянок земної поверхні залежить від їх виду, кольору і вологості, стану рослинного покриву тощо (табл.…

Випромінювання земної поверхні та атмосфери

Температура земної поверхні змінюється в межах 190-350 0 К. При таких температурах уся випромінювана радіація в межах довжини хвиль 4-120 мкм, а її… Випромінювання атмосфери значно складніше, ніж випромінювання земної поверхні.… Засвоївши майже всю земну радіацію та частину сонячної радіації, атмосфера сама випромінює довгохвильову радіацію тієї…

Радіаційний баланс земної поверхні

В = І′+ і – R + Еа – Е3, Тобто земна поверхня одержує пряму, розсіяну сонячну радіацію, зустрічне…  

Тепловий режим земної поверхні та атмосфери

Тепловий баланс земної поверхні

Земна поверхня засвоює основну частину сумарної радіації та зустрічне випромінювання атмосфери, тобто ця промениста енергія йде на нагрівання земної… Так, до земної поверхні надходить тепло від атмосфери шляхом теплопровідності,… За будь-який проміжок часу ділянка земної поверхні втрачає рівно стільки тепла, скільки його одержує. Фізичні…

Нагрівання й охолодження ґрунту

При нагріванні та охолодженні ґрунту важливу роль відіграє випаровування води та конденсація водяної пари на його поверхні. Грунт втрачає тепло, яке… Термічний режим ґрунту залежить від його теплоємності та теплопровідності.… Соб = С·ρ

Добовий та річний хід температури поверхні ґрунту

В окремі дні крива добового ходу температури може мати неправильну форму, оскільки вона залежить ще й від хмарності протягом доби, опадів, а також… Максимальна температура поверхні ґрунту в середньому вища, ніж температура… У теплий період року оголена поверхня ґрунту дуже нагрівається. Так, у Києві середня температура поверхні ґрунту в…

Розповсюдження тепла у глибину ґрунту

1. Період коливання температури не змінюється з глибиною незалежно від типу ґрунту. Це означає, що не лише на поверхні ґрунту, але й на глибинах… 2. Збільшення глибини в арифметичній прогресії супроводиться зменшенням… Амплітуда річного коливання температури поступово зменшується з глибиною за тим самим законом. Але річні коливання…

Промерзання ґрунту. Вічна мерзлота

За холодної тривалої зими грунт промерзає на більшу глибину, ніж за теплої чи короткої зими. Вологі грунти промерзають менше, ніж сухі, оскільки при… У Києві промерзання грунту різко змінюється залежно від суворості зими. Коли… У високих широтах є райони, де грунт залишається мерзлим протягом багатьох років, тобто не тане влітку. Це шари…

Особливості нагрівання і охолодження водойм

1. Суходіл і вода мають різні механізми теплопровідності. На суходолі тепло з поверхневого шару проникає вглиб повільно, головним чином шляхом… Крім того, вночі та в холодний період року, до турбулентного перемішування… 2. Помітну роль у відмінах термічного режиму суходолу й води відіграє різна теплоємність. Теплоємність води у 3-4 рази…

Шляхи теплообміну земної поверхні з атмосферою

Радіаційний теплообмін. Земна поверхня випромінює довгохвильову радіацію, яку майже повністю засвоює атмосфера. Одночасно атмосфера у свою чергу… Молекулярна теплопровідність. Повітря, що прилягає безпосередньо до діяльної… Турбулентне перемішування. Повітря в атмосфері постійно рухається. Воно рухається нерівномірно, хаотично. У потоці…

Добовий хід температури повітря

Температура повітря вранці після сходу Сонця починає підвищуватись хвилин на п’ятнадцять пізніше, після підвищення температури поверхні грунту. Це… Добова зміна температури повітря досить чітко виявляється лише в умовах… Найчіткіший добовий хід температури повітря проявляється в середньому за багаторічний період. У цьому випадку…

Неперіодичні зміни температури повітря

Неперіодичні зміни температури викликаються перенесенням повітряних мас з інших районів Землі. Особливо значно знижується температура в помірних… Перенесення морського повітря в Європу із середніх широт Атлантичного океану… Холодне арктичне повітря часто проникає в район Середземного моря і навіть досягає Північної Африки та Передньої Азії.…

Приморозки

Приморозки спостерігаються в перехідні сезони року − весною і восени, а на півночі вони бувають і влітку. Весняні та осінні приморозки у… Залежно від процесів, які сприяють виникненню приморозків, їх поділяють на три… Адвективні приморозки виникають в результаті адвекції холодного повітря. Температура цього повітря вдень в приземному…

Річні зміни температури повітря

Річна амплітуда температури повітря збільшується із збільшенням географічної широти. В районі екватора надходження сонячної радіації протягом року… Річні амплітуди температури повітря над суходолом значно більші, ніж над… Амплітуда річної зміни температури повітря залежить не лише від характеру земної поверхні чи відстані даного місця від…

Вертикальний розподіл температури повітря

γ = -∆t /∆£∙100 м Зміна температури повітря ∆t визначається як різниця температури повітря… ∆t = tв – tн,

Географічний розподіл температури повітря поблизу

Земної поверхні

Мінливість середніх місячних температур повітря

Середні місячні температури змінюються ще у більших межах. Так, середня температура січня у Києві – 6,00С, але січень 1942 р. був дуже холодним…

Приведення температури повітря до рівня моря

Для вивчення географічного розподілу температури на земній кулі потрібно будувати карти температури повітря на рівні моря. Тільки в такому випадку… Нам уже відомо, що при підвищенні місця спостереження на кожних 100 м…

Географічний розподіл середньої річної температури повітря

Але у багатьох місцях земної кулі ізотерми відхиляються від зонального розподілу. У цьому добре проглядається вплив суходолу та водної поверхні,… По обидва боки екватора є широка зона, де середні річні температури вище240С.…

Розподіл середньої місячної температури повітря в січні

Звертає на себе увагу напрямок ізотерм у Європі. Вони дуже відхиляються від широтного розташування і простягаються з північного заходу на південний… На північному сході Азії та в Гренландії замкнені ізотерми виділяють області… У північній півкулі є ще один полюс холоду. Це Гренландія. На карті ізотерм на рівні моря він менше виділяється у…

Географічний розподіл місячної температури повітря в липні

У помірних широтах на суходолі ізотерми прогинаються на північ, а над океанами – на південь. Отже на всіх широтах влітку материки тепліші, ніж… В Арктиці в липні поблизу полюса та на Гренландії температура нижча 00С, а на…

Екстремальні температури

Полюсом холоду землі є Антарктида і за середніми температурами і за абсолютним мінімумом. Тут на станції „Восток” (78,10 пд.ш.,96,60 с.д., висота… Абсолютний мінімум у Європі також дуже низький. У басейнах річок Щугор та Уса… Абсолютні максимуми земної кулі також вражають. Найвищу температуру зафіксовано в Лівійській пустелі на станції Азізія…

Температурні інверсії

ізотермічним. Коли ж температура повітря у якомусь шарі з висотою підвищується, що спостерігається досить часто, то це є відхиленням від нормально… Інверсії характеризуються висотою нижньої межі інверсійного шару, його…

Приземні інверсії

Радіаційні інверсії температури виникають внаслідок нічного радіаційного охолодження земної поверхні та прилеглого шару повітря. З віддаленням від… Радіаційні інверсії утворюються після заходу Сонця. Протягом ночі вони… Радіаційні інверсії взимку можуть зберігатись кілька днів підряд. Це буває тоді, коли тривалий час зберігається…

Висотні інверсії

Більшість висотних інверсій є антициклонічними або інверсіями стиснення чи осідання. В антициклонах існують низхідні рухи повітря, тобто повітря… Фронтальні інверсії температури повітря спостерігаються всередині зони… Динамічні інверсії виникають у шарах атмосфери з максимальною швидкістю вітру. Повітряна течія, що має найбільшу…

Адіабатичні процеси в атмосфері

Якщо деякий об’єм повітря переноситься угору, то він потрапляє в шари з меншим атмосферним тиском і розширюється. На роботу розширення витрачається… У дійсності в атмосфері чисто адіабатичних процесів не буває. Ніякий об’єм…

Сухоадіабатичні зміни температури повітря

Т / Т0 = (Р/Р0) R/Ср ; Т / Т0 = (Р/Р0) 0,286, де R – газова стала, Ср – теплоємність повітря, R/Ср=0,286. Зміст рівняння Пуасона полягає в тому, що коли тиск в сухому чи ненасиченому повітрі змінюється від Ро на початку…

Вологоадіабатичні зміни температури повітря

При подальшому піднесенні насиченого повітря вверх у ньому починається конденсація водяної пари і при цьому виділяється приховане тепло, яке було… Зниження температури насиченого повітря при його піднесенні на кожні 100 м… Коли насичене водяною парою повітря після піднесення почне опускатись, то його температура змінюватиметься за різними…

Стратифікація атмосфери та вертикальна рівновага

Сухого повітря

  Нехай вертикальний температурний градієнт дорівнює 0,50С (мал.4.11,а). Ми бачимо, що температура на кожних 100 м…

Стратифікація атмосфери та вертикальна рівновага

Насиченого повітря

Нехай вертикальний температурний градієнт буде меншим від вологоадіабатичного (γ<γа,). У цьому випадку також температура вологого… Якщо вертикальний градієнт температури дорівнює вологоадіабатичному градієнту… Якщо вертикальний градієнт температури в атмосфері більший, ніж вологоадіабатичний (γ>γа′).…

Добовий хід стратифікації атмосфери та конвекції

Над морями спостерігається інший добовий хід стратифікації атмосфери та конвекції. Тут дуже малий добовий хід температури поверхні води, а тому й не… При адвекції теплого повітря взимку на холодну підстильну поверхню… Якщо повітряна маса тривалий час перебуває над суходолом, то вона набирає рис, характерних для даної місцевості.…

Тепловий баланс системи Земля – атмосфера

Земля отримує тепло, частково засвоюючи сонячну радіацію в атмосфері, але більшою мірою на земній поверхні. Втрачає вона тепло шляхом власного… Сама атмосфера отримує тепло, засвоюючи сонячну та земну радіацію і втрачає… Надходження тепла на земну поверхню внаслідок засвоєння сонячної і атмосферної радіації врівноважується його втратою…

Питання для самоперевірки

2. Добові та річні зміни складових теплового балансу. 3. Відмінності складових теплового балансу на суходолі та над морями. 4. Нагрівання та охолодження ґрунту.

Вода в атмосфері

Сама по собі водяна пара в атмосфері суттєво впливає на температуру земної поверхні і самої атмосфери. Вона засвоює випромінювання земної поверхні і…

Випаровування води

Випаровування – це фізичний процес перетворення води з рідкого стану в газоподібний. Окремі молекули води під час хаотичного руху відриваються від… Випаровування – процес складний. Одні молекули відриваються від водної…

Тиск насиченої водяної пари

При підвищенні температури на кожні 100 С тиск насиченої водяної пари збільшується майже вдвічі. При температурі 300 С повітря може вміщувати… Тиск насиченої водяної пари по відношенню до води і до льоду різний… Таблиця 5.1 Тиск насиченої водяної пари над водою Ев, льодом Е л та їх різниця. t,0С Ев, гПа …

Швидкість випаровування води

h= (E´-e) / p·υ Вона прямо пропорційна різниці між тиском насиченої водяної пари при… Швидкість випаровування залежить і від атмосферного тиску Р. Вона обернено пропорційна тиску. Це має велике значення…

Географічний розподіл випаровування та випаровуваності

Випаровуваність змінюється в таких же межах, але має дещо інший розподіл. З поверхні океанів випаровується максимально можлива кількість води при… У вологих тропіках випаровуваність співпадає з випаровуванням (800-1000 мм).…

Характеристики вологості повітря

1. Одна із основних характеристик вологості повітря, про яку ми уже згадували, це парціальний тиск водяної пари е. Такий тиск міг би бути у випадку… е=Е′-Ар(t-t′) гПа, де Е́ – тиск насиченої водяної пари при температурі випаровуючої поверхні (t́), А – стала психрометра, яка…

Добовий та річний хід тиску водяної пари

Тиск водяної пари в повітрі протягом доби змінюється у зв’язку із зміною температури. Добовий хід добре виражений при аналізі середніх багаторічних… В умовах морського клімату протягом року тиск водяної пари має простий добовий… Теплої частини року в середині материків протягом доби тиск водяної пари має два максимуми та два мінімуми (мал. 5.3).…

Добовий та річний хід відносної вологості повітря

Отже, добовий максимум відносної вологості повітря співпадає з добовим мінімумом температури, тобто спостерігається в час сходу Сонця. Добовий… Добова амплітуда відносної вологості повітря на суходолі більша, ніж на морі,… Річний хід відносної вологості на суходолі також обернено пропорційний температурі. Так, у північній половині України…

Географічний розподіл вологості повітря

Найбільший парціальний тиск водяної пари спостерігається в середині тропічних широт, де протягом усього року у багатьох місцях перевищує 30 гПа.… Влітку температура в середині материків висока, але випаровування обмежене…  

Конденсація та сублімація водяної пари в атмосфері

Зниження температури повітря у більшості випадків відбувається через його піднесення угору. Коли повітря не насичене, то воно адіабатично… Причини піднесення повітря угору різні. Це і турбулентне невпорядковане… Тумани також утворюються в результаті зниження температури приземного шару повітря. Але у цьому випадку температура…

Міжнародна класифікація хмар

Вона включає 4 родини (яруси), 10 родів(форм), 20 видів та 35 різновидів, які відрізняються за умовами утворення, структурою, щільністю,… Хмари верхнього ярусу. Висота основи хмар у помірних широтах вище 6км: 1. Перисті (пір’ясті). – Cirrus (Ci).

Мікроструктура та водність хмар

1. Водяні або крапельні хмари, які складаються виключно з крапель води. Вони бувають такими не лише при позитивних температурах, але й при… 2. Змішані хмари. Вони складаються із суміші крапель води та кристалів льоду.… 3. Льодяні або кристалічні хмари, які складаються лише із кристалів льоду. Вони існують при температурі повітря нижче…

Світлові явища у хмарах

Гало спостерігається у хмарах верхнього ярусу, які складаються із кристалів льоду, особливо у перисто-шаруватих. Перш за все це світлі кільця з… Підфарбовані гало виникають в результаті переломлення променів світла в… Гало розміром 220 обумовлене переломленням променів боковими гранями кристалів при невпорядкованій орієнтації їх вісі…

Добовий та річний хід хмарності

Добовий хід хмар не завжди проявляється. Так, хмари на атмосферних фронтах утворюється незалежно від часу доби. Інші форми хмар мають різний добовий… У зв’язку з цим влітку над суходолом у помірних широтах протягом доби… На земній кулі виділяють два типи річного ходу хмарності. У першому типі річний хід хмарності співпадає з річним ходом…

Тривалість сонячного сяйва

Тривалість сонячного сяйва залежить від тривалості дня та хмарності. Тривалість дня, у свою чергу, залежить від географічної широти та пори року.… Тривалість сонячного сяйва збільшується від полярних широт до тропіків. В… В абсолютних величинах тривалість сонячного сяйва в Європі протягом року змінюється від 1000-1200 годин на півночі…

Серпанок, туман, імла

Якщо продукти конденсації та сублімації водяної пари більших розмірів і більша їх концентрація то горизонтальна видимість зменшується ще більше.… При позитивних температурах туман складається із крапель води. При невеликих… Якщо помутніння атмосфери викликане не продуктами конденсації та сублімації водяної пари, а твердими частками то воно…

Умови утворення туманів

Залежно від умов утворення тумани поділяють на два види: тумани охолодження і тумани випаровування. У природних умовах переважаючими є тумани… Радіаційні тумани виникають тихої ясної ночі, але при наявності слабкого… В холодний період року у стійких антициклонах утворюються високі радіаційні тумани. Вони розповсюджуються до висоти…

Географічний розподіл туманів

У помірних широтах така ж кількість туманів спостерігається поблизу Ньюфаундленда. Тут тепле повітря переноситься з теплої течії Гольфстрім на… Велика кількість днів з туманом спостерігається у Середній Європі. Так, в… Найменше туманів буває в середині материків, особливо в пустелях. Тут малий вміст водяної пари і високі температури.…

Наземні гідрометеори

Роса. Це найпоширеніший гідрометеор. Роса – дрібненькі краплини води, які утворюються при конденсації водяної пари на земній поверхні, на… Товщину шару води при конденсації водяної пари на земній поверхні виміряти… Іній. Це кристали льоду різної форми, які виникають на траві, поверхні ґрунту та на горизонтальних поверхнях предметів…

Ожеледь. Ожеледиця. Зледеніння літаків

Інколи ожеледь утворюється при дуже густих туманах, коли відбувається коагуляція крапель і найбільші з них падають на земну поверхню. Переохолоджені… Шар льоду при ожеледі буває прозорим або матовим. Матовий лід утворюється при… Ожеледиця.Це шар льоду на дорогах будь-якого походження. Це і шар льоду, який утворився при ожеледі, це і замерзла…

Умови утворення атмосферних опадів

Краплі плавають в атмосфері під дією руху повітря і зустрівшись зливаються в одну, тобто відбувається процес коагуляції. Коагуляції сприяють… Справжні опади випадають лише із змішаних хмар. Змішані хмари існують лише при… Розростаючись, кристали уже не можуть бути завислими у хмарі і починають падати донизу. У процесі падіння з верхньої…

Класифікація атмосферних опадів

Облогові опади. Вони випадають із шарувато-дощових та високо-шаруватих фронтальних хмар. Охоплюють величезні площі широкою смугою у зоні фронтів і… Зливові опади.Випадають із купчасто-дощових хмар. Вони не тривалі, але можуть… Мрячні опади.Випадають із шаруватих та інколи з шарувато-купчастих хмар. Це внутрішньомасові хмари, характерні для…

Електризація хмар та опадів

Молекули повітря заряджаються внаслідок втрати електрона або приєднання вільного електрона. До зарядженої молекули приєднуються інші молекули, в… Отже продукти конденсації та сублімації водяної пари − краплі і кристали… Таким чином, атмосфера має електростатичне поле. За відсутності хмар напруга атмосферного електричного поля спрямована…

Гроза

Гроза – це атмосферне електричне явище, яке супроводиться блискавкою, громом, дощем, досить часто ще й шквалом, а інколи й градом. Це стає можливим при сильній електризації хмар.

Електропровідність повітря дуже мала. Тому різниця потенціалів не вирівнюється шляхом електропровідності. Заряди одного знаку накопичуються в одній частині хмари, а іншого знаку – у другій. У купчасто-дощових хмарах напруга електричного поля, тобто різниця потенціалів на одиницю довжини, іноді вимірюється сотнями тисяч вольт на кожен метр. Коли напруга поля досягає певного критичного значення близько (25-50)·103 В/м і більше, то різниця потенціалів вирівнюється шляхом електричного розряду. Це і є блискавка. Розряди бувають між різними частинами хмар, між сусідніми хмарами або між хмарою і Землею. Близько 40% розрядів буває між хмарою і Землею.

До земної поверхні переносяться переважно негативні заряди. Справа в тому, що у нижній частині купчасто-дощових хмар накопичуються негативні заряди, а на земній поверхні шляхом індукції накопичуються позитивні заряди. Отже, грози поповнюють негативний заряд Землі.

Блискавка – це не миттєвий розряд. Вона складається з кількох послідовних розрядів, що слідують один за одним, одним і тим же шляхом, який називається каналом блискавки. Канал звивистий, з розгалуженнями. Розряд відбувається у тому напрямку, де найбільше іонів, тобто де найменший опір електричному струму. Інтервал між окремими розрядами-імпульсами становить близько 0,05, а тривалість усієї блискавки десяті долі секунди.

Розряд починається з лідера. Це попередній розряд, який прокладає канал для основної блискавки. Його завданням є збільшення кількості іонів, які збільшують провідність. Невелика кількість вільних електронів розповсюджується від хмари і іонізує молекули повітря. Внаслідок цього утворюються нові вільні електрони, які у свою чергу іонізують канал. Зразу за лідером відбувається головний розряд. Повторні розряди слабші.

У момент розряду у каналі блискавки переноситься електричний струм силою десятки тисяч ампер. Тому температура повітря в каналі досягає 25-30 тис.0С. В результаті цього повітря в каналі розжарюється до сліпучо розово-фіолетового свічення. Миттєве нагрівання повітря призводить до його вибухового розширення, яке й створює звуковий ефект – грім. Грім запізнюється відносно блискавки, оскільки швидкість світла досягає 300 тис. км/с, а швидкість звуку 330 м/с.

Звук від різних точок блискавки долітає до нас не одночасно. Крім того, звук відбивається від різних ділянок Землі та від хмар. Тому після основного удару грому деякий час ще продовжується гуркіт.

Про далекі грози нас сповіщає блискавиця. Це миттєвий спалах неба поблизу обрію без грому.

За походженням грози поділяються на фронтальні та внутрішньомасові.

Фронтальні грози.Виникають переважно на холодних фронтах. Важке холодне повітря підтікає під тепле і різко витісняє його вверх, в результаті чого формуються фронтальні купчасто-дощові хмари. Але влітку, особливо уночі, над суходолом вони бувають і на теплих фронтах. У цьому випадку конвекція розвивається над фронтальною поверхнею у теплому нестійкому повітрі.

Внутрішньомасові грози.Виникають у холодному повітрі, яке переноситься на теплу земну поверхню. Повітря прогрівається знизу і виникає конвекція. Ці грози виникають і у місцевих нагрітих повітряних масах, які ще називають місцевими або тепловими грозами. В обох випадках стратифікація атмосфери нестійка і виникають потужні висхідні конвективні рухи повітря. При сильних грозах за одну хвилину виникають десятки блискавок.

Найчастіше грози виникають на суходолі у тропічних широтах. На півдні Ефіопії протягом року буває 230 днів з грозами, на о. Ява 220 днів, в Кенії 132 дні, у Мексиці 142 дні. Над океаном у цих же широтах буває лише 10-30 днів з грозою (мал. 5.9). У субтропічних широтах переважає високий атмосферний тиск та низхідні рухи повітря тому над суходолом буває 20-50 днів з грозою, а над морем 5-20 днів. Грози тут переважають у дощові сезони року.

 

У помірних широтах над суходолом грози спостерігаються влітку, коли добре розвинена конвекція. Взимку грози над суходолом – це екзотичне явище і виникають на атмосферних фронтах при дуже інтенсивній адвекції тепла з Середземного моря при значних снігопадах. В Україні щороку в середньому буває 20-30 днів з грозою, а в Карпатах понад 40 днів. Над океаном помірних широт грози виникають у холодних повітряних масах, які нагріваються над теплою водою, особливо над теплими течіями. Тому тут вони найчастіше спостерігаються взимку і буває їх до 10 днів щороку. Зимові грози переважають також над узбережжям Європи (Норвегія) та прилеглими островами.

За полярним колом щороку буває в середньому близько двох днів з грозою, а далі на північ гроза є рідкістю. Різке зменшення гроз на півночі пояснюється зниженням температури. Для грози потрібна не лише велика енергія нестійкості стратифікації атмосфери і потужна конвекція, а й велика водність хмар. Оскільки водність хмар залежить від температури, то й кількість гроз уже в помірних широтах різко зменшується.

Гроза – це небезпечне явище, яке щорічно наносить великої шкоди народному господарству. Одночасно на Земній кулі спостерігається близько 1800 гроз і щосекунди виникає близько 100 блискавок. Грози в горах виникають частіше, ніж на прилеглих рівнинах, оскільки на теплих південних схилах частіше бувають сприятливі умови для теплової конвекції.

Потрібно знати, що блискавка здебільшого влучає в поодинокі дерева, найчастіше в дуб. На нього припадає понад 50% всіх влучень. У тополю блискавка влучає удвічі рідше, в ялину – у п’ять, сосну – в десять, у бук – у вісімнадцять, у липу – у тридцять разів рідше. Отже підходити до таких дерев небезпечно. Під час грози небезпечно перебувати на вершині будь-якого пагорба, що підноситься над рівниною. Відомо, що багато геологічних структур сприяють влученню блискавки в них. Небезпечно під час грози переносити довгі металеві предмети, навіть парасольку. Це по суті антена, в яку може влучити блискавка. Звичайно, на міській вулиці під час грози нас захищає величезна кількість антен на дахах будинків.

Для захисту газо-електро- та нафторозподільчих пунктів, нафто- та газосховищ, складів та будівель використовують громовідводи. Насправді людина відводить на грім, але така назва уже закріпилась. Людина підносить догори загострені металеві провідники, закопані глибоко у землю, щоб сприяти електричному розряду саме у цьому місці і таким чином захистити цінні об’єкти від блискавки.

Куляста блискавка

Куляста блискавка – яскрава куля з діаметром від 3 до 20 см. Температура кулястої блискавки досягає 10-15 тисяч градусів. Рухається куляста… Деякі вчені вважають, що в середньому місті під час сильної грози виникає до… Людині краще з кулястою блискавкою не зустрічатись. Описано випадок, коли тіла групи туристів знайшли навколо палатки.…

Вогні святого Ельма

Вогні святого Ельма – це кільцеподібне, пучкоподібне або ниткоподібне свічення загострених предметів: верхушок башт, веж, труб, кінців щогл кораблів, гострих виступів скель тощо. У далекому минулому явище вражало уяву моряків і сприймалось ними як попередження заступника моряків святого Ельма про наближення грози.

Суть явища полягає в тому, що при великій напрузі електричного поля атмосфери найбільша напруга спостерігається на загострених кінцях предметів. У таких випадках повітря поблизу цих кінців починає проводити електричний струм. Це тихі розряди або розряди з слабким потріскуванням, які іноді супроводяться свіченням. Такі розряди можуть бути і за відсутності грозових хмар, особливо у горах при хуртовинах та пилових бурях.

Тихі розряди відіграють велику роль у збереженні негативного заряду Землі. У результаті розрядів земна поверхня втрачає позитивні заряди.

Активний вплив людини на атмосферні процеси

Зараз для цього найчастіше використовують тверду вуглекислоту з дуже низькою температурою. Це по суті кусочки подрібненого льоду з діаметром 0,5-2… Крім вуглекислоти, у хмарі розсівають пари йодистого срібла (AgI), які… За допомогою цих же реагентів можна захистити сільськогосподарські культури від знищення їх градом. Для цього реагент…

Режим атмосферних опадів

Кількість атмосферних опадів вимірюється в мм шару води, який би утворився якби після дощу вода не стікала, не випаровувалась і не просочувалась у грунт. Такий шар води може бути лише у відрі опадоміра. Цей шар води стосується всієї території де спостерігались опади, а не одиниці площі. Шляхом обчислень можна визначити, що шар води товщиною 1мм на площі 1 м2 відповідає 1л води, на площі 1га – 10 м3, на площі 1км2 – 1000 м3. Такі обчислення роблять меліоратори, оскільки потрібно знати скільки води потрібно подати на одиницю площі для оптимального її зволоження.

Другою важливою характеристикою зволоження території є кількість днів з опадами. За день з атмосферними опадами вважають день, коли було зафіксовано не менше 0,1 мм опадів. Окремо можна обчислити кількість днів з опадами більше 1мм, більше 10 мм тощо. Визначаються й інші показники режиму опадів.

Добовий хід атмосферних опадів

В умовах континенту протягом доби існує два мінімуми. Основний максимум опадів спостерігається у післяполуденні години, а вторинний – рано вранці.… На узбережжях морів існує один максимум та один мінімум опадів. Максимум…

Річний хід атмосферних опадів

1.Екваторіальний тип. На широті від 100пн.ш. до 100пд.ш. виділяється два дощові сезони, відділені порівняно сухими сезонами. Дощові сезони бувають… 2.Тропічний тип. З наближенням до тропіків обох півкуль два дощові сезони… 3.Тип тропічних мусонів. В середині тропічних широт, де добре виражені тропічні мусони (басейн Індійського океану,…

Тривалість та інтенсивність опадів

Режим опадів можна характеризувати їх тривалістю в годинах. На півночі Східної Європи щорічно опади тривають протягом 1200-1500 год., на північному… Інтенсивність опадів можна виражати як середню кількість опадів у мм за один… Інтенсивність опадів виражають і в мм/хв. Найінтенсивніші короткотривалі дощі. У Європі при тривалості дощу 1-5хв…

Географічний розподіл атмосферних опадів

  Табл. 5.3 Середні значення атмосферних опадів на суходолі у різних широтних… Середнє 800

Показники зволоження території

Кількість атмосферних опадів дає лише деяку уяву про зволоження території. Якщо ж порівнювати різні території у межах земної кулі, то на основі кількості атмосферних опадів можна прийти до помилкових висновків. Так, у деяких районах пустель та напівпустель помірних широт випадає стільки ж опадів, як в тундрі Євразії. У перших районах це дуже сухий клімат, а в других – надмірне зволоження.

Коефіцієнти зволоження території

К= Н/Е, де К – коефіцієнт зволоження території. Він показує, яку частину… М.М. Іванов визначає випаровуваність за формулою

Мінливість умов зволоження території. Посушливі явища

Показником нерівномірності опадів є тривалість бездощових періодів. За тривалої відсутності дощів, у середньому на десятий день, формується сталий… Посухи у Східній Європі в 1972 та 1975 рр. за метеорологічними показниками… За дослідженням І.В. Кошеленка з часом кількість посух збільшується. Так у XVI ст. їх було 5, у XVII ст. – 7, у XVIII…

Водний баланс земної кулі

  Табл. 5.4 Річний водний баланс земної кулі та окремих її компонентів. … Щорічно з поверхні земної кулі випаровується понад 577 тис. км3 води, основна частина якої випаровується з поверхні…

Обіг вологи в атмосфері

Враховуючи цей вміст вологи та швидкість вітру в різних широтах визначено річне перенесення водяної пари в атмосфері (мал. 5.12).   Табл. 5.5 Вміст вологи в різних шарах атмосфери над північною Євразією, % Шар, км Рівень, гПа …

Сніговий покрив

В окремі роки сніг може випадати навіть на широті тропіка (20-250пн. ш.), але він зразу тане. Майже щорічно сніг випадає на півдні Італії, на… Свіжий сніговий покрив дуже пухкий. Між кристаликами снігу міститься багато… Сніговий покрив встановлюється не зразу, особливо в західній і південній частині помірних широт. Він кілька разів…

Снігова лінія

З просуванням до екватора висота снігової лінії збільшується. Так, в Альпах вона на висоті 2500-3200 м, на Кавказі 2700-3900 м. При зростанні… В одних і тих же горах висота снігової лінії значно змінюється. Так, на заході… У тропічних широтах найбільше опадів випадає на східних схилах і, відповідно, снігова лінія тут нижча. У помірних…

Хуртовини

Хуртовина (завірюха, віхола) – це випадіння снігу із хмар при сильному вітрі. В одних випадках чітко видно, що сніг в основному падає зверху, в… Заметіль(метелиця), при якій сніг піднімається вітром з поверхні снігового… Хуртовини й заметілі відносять до небезпечних явищ погоди, які різко зменшують горизонтальну видимість та…

Тести до І модуля

1) четвертому місці; 2) другому; 3) третьому.

Ключ до тестів І модуля

1.1); 2.2); 3.3); 4.2); 5.3); 6.1); 7.2); 8.3); 9.2); 10.3); 11.2); 12.1); 13.3); 14.2); 15.1);

16.2); 17.1); 18.2); 19.3); 20.1); 21.1); 22.3); 23.2); 24.3); 25.3); 26.2); 27.1); 28.3);

29.3); 30.2); 31.3); 32.2); 33.2); 34.3); 35.3); 36.1); 37.2); 38.1); 39.3); 40.2); 41.3); 42.1); 43.1); 44.3); 45.1); 46.3); 47.2); 48.3); 49.2); 50.3); 51.1); 52.3); 53.3); 54.1);

55.3); 56.1); 57.2); 58.1); 59.3); 60.2).

Атмосферний тиск та циркуляція атмосфери

Одиниці вимірювання атмосферного тиску

На рівні моря на широті 450 при температурі 00С атмосферний тиск зрівноважується тиском стовпчика ртуті висотою 760 мм. Але в метеорології… В абсолютній системі мір, якою користувались до недавнього часу, атмосферний… Зараз у науці використовується система одиниць СІ. У цій системі використовується сила тяжіння 1 ньютон, яка діє на…

Зміна атмосферного тиску при зміні висоти

На нижню поверхню цього шару суміжне повітря діє з силою, спрямованою знизу вверх. Модуль цієї сили і буде атмосферним тиском Р. На верхню поверхню… Крім тиску, повітря у виділеному об’ємі відчуває силу земного тяжіння, яка… +р-(р+dр)-gρdz=0

Вертикальний баричний градієнт

Вертикальний баричний градієнт – це зменшення атмосферного тиску на кожні 100 м висоти.

Gв = - dр /dz ·100 м.

Приклад: Атмосферний тиск біля земної поверхні 1000 гПа при температурі 110. На деякій висоті тиск на 50 гПа менший і температура становить 90. Визначити величину Gв. Середня температура шару повітря буде (11+9) / 2 = 100. За формулою Лапласа визначаємо товщину шару повітря

h = 18400 lq 1000/950 (1 + 0,004 · 10) = 426,7 м. Звідси

Gв = - 50·100 / 426,7 = -11,7 гПа/100 м.

Баричний ступінь

h = - dz / dр м/гПа Приклад: Атмосферний тиск біля земної поверхні 1000 гПа. Температура повітря… h = 8000 / р (1 + αt) = 8000 / 1000 (1 + 0,004 · 0) = 8 м / гПа

Баричне поле

В баричному полі виділяються у першу чергу основні баричні системи – це циклони та антициклони. На приземних картах вони виділяються замкненими… Улоговина – це смуга зниженого атмосферного тиску між двома областями… Гребінь – це смуга підвищеного атмосферного тиску між двома областями зниженого тиску. Він також буває у вигляді…

Карти баричної топографії

Можна уявити, що всю атмосферу пронизує ряд ізобаричних поверхонь, які огинають земну кулю. В різних місцях ізобаричні поверхні розташовані на… Точки перетину ізобаричної поверхні з поверхнями рівня в даний момент… Просторовий розподіл атмосферного тиску постійно змінюється, тому для потреб служби погоди за аерологічними…

Горизонтальний баричний градієнт

Напрямок горизонтального градієнта збігається з перпендикуляром до ізобар (ізогіпс) і спрямований у бік зменшення атмосферного тиску. Його величину… Gг = dр /dn ·111 км, де dn – найкоротша відстань між двома сусідніми ізобарами (ізогіпсами),

Добовий та річний хід атмосферного тиску

Періодичні, тобто добові зміни атмосферного тиску значно менші і відносно добре помітні лише в тропічних широтах. Тут добова амплітуда тиску досягає… У зв’язку з річним ходом температури та сезонними змінами циклонічної… 6.5. Вітер

Сили, які впливають на швидкість та напрямок вітру

Щоб визначити силу баричного градієнта, яка діє на одиницю маси повітря, потрібно градієнт розділити на густину повітря – 1/ρ dр /dn . Ось… При атмосферному тиску 1000 гПа і температурі 00С густина повітря дорівнює… Якби на повітря діяла лише сила баричного градієнта, то повітря рухалось би з рівномірним прискоренням і при тривалій…

Зміна напрямку та швидкості вітру при підняті угору

V0 – вітер на нижньому рівні, ∆V – термічний вітер, V – вітер на верхньому рівні. Якщо баричний градієнт в приземному шарі протилежно спрямований до… Якщо між баричним та температурним градієнтами є кут менше 1800, то термічний вітер буде спрямований праворуч чи…

Вплив тертя на швидкість і напрямок вітру

При підняті догори кут відхилення від ізобар поступово зменшується і на висоті близько 1000 м дорівнюватиме нулю градусів, тобто вітер наблизиться… При рівномірному русі повітря в циклонах та антициклонах, тобто при… Провівши лінії плину в нижніх шарах циклону побачимо, що вони мають вигляд спіралі, яка закручується проти…

Добовий та річний хід швидкості вітру

Добовий максимум швидкості вітру пояснюється нерівномірністю нагрівання різних ділянок земної поверхні в результаті чого виникають місцеві… Посилення швидкості вітру до середини дня супроводжується поворотом напрямку… У річному ході найбільша швидкість вітру спостерігається взимку. Це пов’язано з тим, що в цей час спостерігаються…

Повітряні маси. Атмосферні фронти

Повітряні маси

Відповідно до районів формування на земній кулі існує чотири типи повітряних мас. Це арктична (у південній півкулі антарктична), помірна (або… Усі ці типи повітряних мас у свою чергу поділяються на морські та… За своїми термічними властивостями повітряні маси можуть бути теплими та холодними. Повітряні маси, які рухаються на…

Атмосферні фронти

У місці перетину фронтальної поверхні з земною поверхнею утворюється атмосферний фронт. У зоні фронту при переміщенні від однієї повітряної маси до… Ширина фронту в горизонтальному напрямку мала у порівнянні з розміром… Фронтогенез або механізм формування фронтів – це зближення об’ємів повітря з різними фізичними властивостями, тобто…

Струминні течії в атмосфері

Головні фронти в атмосфері – арктичний та полярний (помірний) простягаються в широтному напрямку. Тому пов’язані з ними струминні течії мають… Струминні течії існують в тропосфері та стратосфері. Тропосферні струминні… Субтропічна струминна течія зимою розташована на широті 250-350пн. ш., влітку – 350-450пн. ш. Вісь струминної течії на…

Географічний розподіл атмосферного тиску.

Центри дії атмосфери

Географічні закономірності розподілу атмосферного тиску можна виявити лише на середніх багаторічних картах. Такі карти представлені для найхолоднішого і найтеплішого місяців. Ці карти демонструють досить чіткі зональні особливості атмосферного тиску.

Розподіл тиску в січні

На північ і на південь від зони низького тиску, на широтах переважно 300 – 350 обох півкуль, існують зони високого тиску. Ці зони неоднорідні, в них… В субтропічних широтах південної півкулі виділяється три субтропічні… На північ від субтропіків у північній півкулі тиск над океанами зменшується і виділяються два баричні мінімуми:…

Розподіл тиску в липні

Субтропічні баричні максимуми над океанами також зберігаються і дещо посилюються. У північній півкулі у їхньому центрі тиск перевищує 1024-1027 гПа… Ісландський та Алеутський мінімуми у липні значно послаблені – в центральних… У південній півкулі в січні навколо Антарктиди також зберігається зона низького тиску. В окремих замкнених областях…

Центри дії атмосфери

Пояси високого та низького тиску формуються під дією термічних та динамічних факторів. Над охолодженими районами в нижніх шарах атмосфери виникають… Дія динамічних факторів складніша. Наука механіка показує, що в результаті…

Кліматологічні фронти

називається кліматологічним фронтом. Головні кліматологічні фронти – це арктичний (антарктичний), помірний (або полярний) та тропічний. У липні смуга найбільшого нагрівання Землі розташована на північ від екватора.…  

Загальна циркуляція атмосфери

Розподіл повітряних течій в різних регіонах можна споглядати на щоденних синоптичних картах. Карти наглядно демонструють щоденні зміни циркуляційних… Течії загальної циркуляції атмосфери зумовлюють перенесення тепла і вологи і…

Зони атмосферного тиску та вітру поблизу земної поверхні і в нижній тропосфері

Отже, в середині тропічних широт панують східні вітри, а поблизу земної поверхні північно-східні в північній півкулі та південно-східні у південній.…

Зони тиску та вітру у верхній тропосфері і стратосфері

Ми вже знаємо, що у високих шарах атмосфери високий атмосферний тиск співпадає з областями високої температури. Низький же тиск відповідає районам з… Виняток становлять приекваторіальні широти. Справа в тому, що субтропічні зони… Влітку стратосфера в районі полюсу набагато тепліша, ніж в тропічних широтах, тобто вище 12-14 км найвищі температури…

Циркуляція атмосфери в тропічних широтах. Пасати

У південній півкулі повітря в антициклоні рухається проти годинникової стрілки. Тому на північній периферії цих антициклонів у приземному шарі вітри… Пасати – стійкі вітри, вони майже не змінюють свого напрямку протягом року.… У зоні пасатів з океанів випаровується величезна кількість води. У тропічному поясі опадів випадає мало, тому що на…

Тропічні циклони

Тропічні циклони виникають на широтах від 50 до 200 широти у кожній півкулі. Ближче до екватора дуже мала відхиляюча сила обертання Землі і тому… Атмосферний тиск у центрі тропічних циклонів зменшується до 960 гПа, а в… В середині тропічних широт панують східні вітри. Тому тропічні циклони рухаються на захід з відхиленням у бік вищих…

Мусони

Мусони (від араб. „маусім” – пора року) – це стійкі сезонні повітряні течії загальної циркуляції атмосфери з різкою зміною переважаючого напрямку вітру на протилежний від зими до літа та від літа до зими. До протилежних напрямків відносять випадки, коли кут між ними змінюється від 120 до 1800. Класичним районом тропічних мусонів є басейн Індійського океану. Тут вони переважають над північною частиною Індійського океану, Індостаном, Індокитаєм, південним Китаєм, Індонезією, приекваторіальними районами південної частини Індійського океану аж до Мадагаскару та північної Австралії, у східній приекваторіальній Африці. Непогано виражені тропічні мусони на західному узбережжі Центральної Африки та Центральної Америки (мал. 6.32.).

Безпосередньою причиною тропічних мусонів є сезонна зміна положення субтропічних антициклонів та екваторіальної депресії. В січні екваторіальна депресія розташована в південній півкулі, а в липні – в північній, особливо далеко на північ вона просувається на півдні Азії. Субтропічні ж антициклони відповідно зміщуються на південь у січні, та на північ у липні. Особливо добре виражені мусони на півночі Індійського океану пояснюють тим, що сезонні зміни півкуль Землі посилюються континентом Євразія, який взимку дуже вихолоджується і тут формується потужний Сибірський антициклон, а влітку добре нагрівається і формується Південноазійська депресія. Тому при зміні цих сезонів різко змінюється напрямок горизонтального баричного градієнта.

Внаслідок такого розподілу атмосферного тиску зимою на півдні Азії, у північній частині Індійського океану і в Аравійському морі утворюється північно-східний материковий мусон, який збігається за напрямком з пасатами. Коли у північній півкулі літо і Південноіндійський антициклон наближається до екватора, то південно-східний пасат південної півкулі перетинає екватор в Індійському океані повертає праворуч і рухається на материк у вигляді південно-західного океанічного мусону, охоплюючи Аравійське море, Бенгальську затоку і весь південь Азіатського материка. Літній мусон у цьому районі спрямований проти пасату північної півкулі і повністю його руйнує. Тропічний фронт, який розділяє потік екваторіального морського повітря і континентальне тропічне повітря, зміщується на північ до 10-150пн. ш., а на материку Євразія досягає підніжжя Гімалаїв на 30-350пн. ш. На сході Китаю зимовий мусон має північний та північно-західний напрямок, а літній – південний та південно-східний.

У південній півкулі мусони Індійського океану виражені менше. Найкраще вони проявляються у північній Австралії, де сезонні зміни температури материка зумовлюють сезонні зміни атмосферного тиску. Виражені вони також і в західній частині Індійського океану, зокрема над о. Мадагаскар.

 

Над Африкою також спостерігається сезонна зміна атмосферного тиску. Над Сахарою влітку переважає низький тиск, а взимку сюди розповсюджується виступ Азорського антициклону. Над південною Африкою влітку також формується депресія, а взимку місцевий антициклон. Тому над тропічними широтами Африки від сезону до сезону різко змінюється напрямок баричних градієнтів, що й обумовлює мусонну циркуляцію.

Отже, взимку переноситься сухе континентальне повітря з материків на океани, а влітку з океанів на материки переноситься тепле вологе екваторіальне повітря. Це призводить до формування особливого режиму погоди та клімату тропічних мусонів. Типовими є дощовий сезон, що збігається з літнім мусоном, а також сухий сезон, що збігається з зимовим мусоном. Тривалість дощового сезону зменшується при віддаленні від екватора. Рясні літні дощі пов’язані з тропічним фронтом, а також з фронтами, що виникають між різними гілками мусонної течії. В екваторіальному повітрі, крім того, дуже розвинена конвекція. Перешкоди рельєфу також різко збільшують кількість атмосферних опадів.

Мусонна циркуляція – це є переважаюче перенесення відповідного повітря. В окремі дні основних сезонів можуть спостерігатись вітри будь-якого напрямку, оскільки центи дії атмосфери перманентні і навіть в областях високого тиску інколи розвивається і рухаються циклони. Весною та восени, коли відбувається сезонна зміна мусонів, однаково часто спостерігаються вітри усіх напрямків.

Крім мусонів тропічних широт ще спостерігаються мусони помірних широт, які добре виражені на Далекому Сході Росії та Китаю. Зимою на материку формується потужний Сибірський антициклон, а в північній частині Тихого океану утворюється область низького тиску. Тому холодне сухе повітря з Сибіру переноситься на море. Влітку на нагрітому материку встановлюється область низького атмосферного тиску, а над холодними Охотським та Японським морями спостерігається відносно високий тиск. Тому повітря переноситься з морів на суходіл.

На берегах Каспійського моря, на Чорноморському узбережжі Кавказу, на берегах Північного Льодовитого океану також помітна зміна напрямку вітру за сезонами, але чіткого переважання цих вітрів немає. Тому С.П. Хромов назвав циркуляцію атмосфери в цих районах циркуляцією мусонної тенденції.

Циркуляція атмосфери в помірних та високих широтах

У високих широтах горизонтальний баричний градієнт спрямований від областей високого тиску навколо полюсів до помірних широт (мал. 6.26.) Тому тут… Основною формою циркуляції атмосфери у високих, як і в помірних широтах, є…

Циклони

Отже, у приземному шарі атмосфери повітря втікає в область циклону, переноситься догори, а у верхніх шарах витікає з нього. Основною властивістю… Розміри циклонів позатропічних широт величезні. Їх діаметр досягає 2-3 тис. км… Атмосферний тиск у центрі циклонів помірних широт у більшості випадків знижується до 995-1000 гПа. Порівняно рідко…

Антициклони

Антициклони виникають за межами атмосферних фронтів у холодному повітрі. За кожним циклоном серії виникають так звані проміжні антициклони. Вони… Антициклони також мають величезні розміри, як і циклони, і рухаються з такою ж… У зв’язку з витіканням повітря з антициклону в приземному шарі величезні шари повітря в ньому опускаються вниз, тобто…

Місцеві вітри

Бризи − це вітри, які виникають вздовж берегової лінії морів, озер і навіть великих річок при ясній антициклональній погоді. Вдень бриз дме з… та напрямком баричних градієнтів (мал. 6.35.).

Шквали

Шквалами називають різке короткочасне посилення вітру до 15-20 м/с і більше. Шквали тривають кілька хвилин, іноді повторюються. За такий короткий час вони проявляють свою руйнівну силу. Шквали зумовлені купчасто-дощовими хмарами як внутрішньомасовими, так і фронтальними.

Перед купчасто-дощовою хмарою виникають потужні висхідні рухи повітря. В центральній і тиловій частині хмари разом з опадами виникають потужні низхідні рухи (мал. 6.37.). Тому під передньою частиною хмари виникає вихор з горизонтальною віссю. Нижня частина цього вихору і є тим шквалом, який фіксують поблизу поверхні землі. При наближенні потужної купчасто-дощової хмари вітер посилюється і повертає у бік хмари, а потім з під хмари дме у вигляді шквалу. Фронтальні шквали виникають одночасно на великих територіях вздовж лінії фронту.

Як правило, шквали виникають одночасно з грозами, опадами зливового характеру, часто з градом. При шквалах атмосферний тиск різко зростає у зв’язку з холодними зливовими опадами. Після проходження хмари атмосферний тиск знижується. Лише в степових районах в умовах великої сухості повітря шквали можуть виникати без утворення купчасто-дощових хмар.

Щорічно метеорологічні станції України фіксують у середньому 57 шквалів, із них 13 % слабкі (до 15 м\с), 74 % помірні (15-24 м/с), 13 % сильні (понад 24 м/с). 7 червня 1975 р. у Київській, Черкаській та Кіровоградській областях швидкість вітру при шквалі досягала 50 м/с. Останні руйнівні шквали зафіксовано 4-5 липня 2000 р. у західних та південних областях України. 50 % шквалів в Україні тривають близько 6 хвилин і лише 4 % випадків понад 30 хвилин.

Маломасштабні вихори

Над морем виникають вихори з відносно невеликою руйнівною силою, які називаються смерчами. Над суходолом подібні вихори називаються тромбами, а в… Ці вихори з вертикальною віссю. Вони бувають у вигляді стовпа між хмарою і… Швидкість руху вихору становить 30-40 км/год. Діаметр смерчів – десятки метрів, тромбів – сотні метрів, американські…

Синоптичний аналіз та прогноз

Для складання прогнозів погоди для своєї території Україна збирає метеорологічну інформацію усієї Європи. Ця інформація автоматично цифровими та… За допомогою синоптичної карти синоптики ставлять діагноз, тобто визначають,… Подальшим завданням синоптика є складання прогнозу погоди. Основним у цьому процесі є прогноз синоптичного положення,…

Місцеві ознаки погоди

Місцевими ознаками погоди називаються такі атмосферні процеси і явища, які вказують на можливість збереження поточного стану погоди або її зміни у… Величина та характер зміни атмосферного тиску. Якщо атмосферний тиск… Поступове безперервне зниження атмосферного тиску свідчить про наближення циклону і встановлення хмарної погоди з…

Питання для самоперевірки

2. Зміна атмосферного тиску при зміні висоти. 3. Барометричні формули. 4. Вертикальний баричний градієнт. Баричний ступінь.

Клімат та чинники його формування

Кліматична система

Атмосфера та гідросфера мають також різну теплоємність та теплопровідність. Питома теплоємність води наближено в 4 рази більша, ніж теплоємність… Кріосфера включає морську кригу та кригу льодовиків на суходолі, а також… Морська крига займає 26∙106 км2, але залежно від сезону площа морської криги дуже змінюється. Так, в Арктиці…

Чинники формування клімату

Ці чинники уже згадувались при визначенні поняття „клімат”.

Радіаційні чинники формування клімату

Однак основною характеристикою радіаційного режиму є радіаційний баланс земної поверхні, оскільки він враховує усі надходження та втрати… Максимальні величини радіаційного балансу на материках не перевищують… Отже, надходження сонячного тепла залежить у першу чергу від широти місцевості. Тому радіаційні чинники клімату лежать…

Циркуляційні чинники клімату

Циркуляція атмосфери – це складне поняття. Воно включає формування повітряних мас, їх перенесення та трансформацію, циклонічну діяльність,… Виключно велика роль циркуляції атмосфери у зволоженні материків. Вона… У низьких широтах найважливішою особливістю циркуляції атмосфери, яка впливає на клімат, є пасати. Поблизу місця…

Роль підстильної поверхні у формуванні клімату

При вивченні ролі підстильної поверхні у формуванні клімату у першу чергу мають на увазі два зовсім різні види земної поверхні: це водна поверхня та суходіл. Під впливом водної поверхні та суходолу в усіх зонах земної кулі формуються два зовсім різних типи клімату – морський та континентальний.

Основні властивості підстильної поверхні, які впливають на клімат

Водна поверхня та суходіл мають також різну теплоємність: теплоємність води у 3-4 рази більша, ніж теплоємність грунту. Ці поверхні також неоднаково… Взагалі вода засвоює сонячного тепла більше, ніж суходіл, оскільки альбедо… Складові теплового балансу води й суходолу також різні. На суходолі витрати тепла на випаровування найбільші в…

Особливості морського та континентального кліматів

Добові ж коливання температури грунту й повітря на суходолі значно більші:   Липень Січень Київ … Особливо великі добові коливання температури ґрунту й повітря спостерігаються… Протягом року температура повітря над водною поверхнею змінюється значно більше, ніж протягом доби. Так, над…

Континентальність клімату

К = А/φ∙100 %, уточнений варіант К =… де А – річна амплітуда температури повітря, 0С, φ – географічна широта, градуси.

Вплив морських течій на клімат

Морські течії виникають переважно під дією циркуляції атмосфери, особливо це помітно в середині тропічних широт, де на східній периферії… Завдяки напрямку повітряних та морських течій в середині тропічних широт у… Навпаки, у низьких широтах на заході океанів де добре виражені теплі океанічні течії, такі як Бразильська та…

Вплив рослинного покриву на клімат

Рослинність перш за все перетворює діяльну поверхню у діяльний шар. На ділянці без рослинності усі потоки променистої енергії засвоюються та… При наявності рослинного покриву основна частина сонячної радіації засвоюється… У зв’язку із вказаними процесами добова амплітуда температури грунту в лісі на 30-40 % менша, ніж на відкритому місці.…

Вплив снігового покриву на клімат

Якщо утворився сніговий покрив висотою 20-30 см, то добові коливання температури затухають уже на глибині 20 см, а якщо снігу немає, то вони помітні… На температуру повітря сніг діє протилежно, тобто він сприяє вихолоджуванню… У результаті дії цих чинників поверхня снігу дуже вихолоджується, а від неї вихолоджується і прилеглі шари повітря.…

Вплив рельєфу на клімат

Гори впливають на всі метеорологічні величини. Тому це призводить до формування особливого гірського клімату. Це наглядно проявляться у вертикальній… Розглянемо зміну різних метеорологічних величин у горах при збільшенні висоти… Ми уже розглядали такі місцеві вітри як вітри схилів, гірсько-долині, льодовикові вітри та інші, які характерні лише…

Класифікація кліматів

Класифікація кліматів проводиться для виділення типів кліматів, за допомогою яких можна об’єктивно встановити подібність чи відміни кліматичних умов… Вчені зразу помітили явний зв’язок розподілу рослинності на земній кулі з… Уже в 1874 р. де Кандоль помітив природну географічну зональність рослинності і спробував виділити п’ять географічних…

Класифікація кліматів Л.С. Берга

Класифікація кліматів Л.С.Берга проста і зручна. Вона підкреслює, що між кліматом, рельєфом, ґрунтовим та рослинним покривом спостерігається тісний… 1. Клімат вічного морозу. Цей тип клімату існує у високих широтах на льодяних плато Антарктиди, Гренландії (крім вузької смуги на заході, півдні…

Класифікація кліматів Б.П. Алісова

Межі поясів визначаються за середнім багаторічний положенням кліматологічних фронтів земної кулі. Так, тропічні пояси обмежуються літнім положенням… У кожному поясі Б.П. Алісов виділив дві різновидності кліматів, а саме клімат… У більшості поясів Б.П.Алісов виділяє чотири типи кліматів: материковий (континентальний), океанічний (морський),…

Методи дослідження мікроклімату

Для проведення мікрокліматичних спостережень використовують переносні метеорологічні прилади, у першу чергу аспіраційні психрометри, ручні… Спостереження за температурою, вологістю повітря та вітром проводять на… Ми знаємо, що добова амплітуда температури поверхні грунту більша, ніж у метеорологічній будці. Тому й у повітрі…

Мікроклімат міста

У першу чергу слід звернути увагу на те, що у великих промислових центрах у повітрі накопичується багато пилу та диму. Тому тут значно зменшується… За багатьма дослідженнями у містах наявні “острови тепла”, тобто у містах вища… Характеристики островів тепла залежать від місцевих особливостей міст. При переході від сільської місцевості до міста…

Зміни та коливання клімату

Питання про зміни та коливання клімату має велике теоретичне і практичне значення для розуміння особливостей розвитку клімату у минулому та прогнозу… Спочатку уточнимо суть поняття „зміни” та „коливання” клімату. Метеорологічний… Ці факти нас вражають, але вони не мають ніякого відношення до змін та коливання клімату. Це просто коливання…

Ознаки різних типів клімату минулого

Ознаки теплого клімату

Відклади каоліну і особливо бокситів – ознака не лише спекотного, але й вологого клімату. Це продукти хімічного вивітрювання алюмосилікатів. Зараз… Важливою ознакою теплого клімату є потужні товщі морських вапняків – кальциту… Дуже важливою ознакою теплого клімату є коралові рифи. Зараз колонії коралів існують лише в теплих мілководних морях з…

Ознаки холодного клімату

Важливим доказом холодного клімату є зледеніння. Це пов’язані з ним характерні відклади та своєрідні форми ландшафту. При таненні льодовиків… Про зміну льодовикових та міжльодовикових епох свідчать розташування морських… На суворість клімату може вказувати викопна флора і фауна. Тут бідний видовий склад рослин. В районах з холодною зимою…

Ознаки сухого клімату

Вчені виявили, що сольові пояси змінювали своє положення від однієї геологічної епохи до іншої. У ранньому палеозої відклади солі утворювались у… В сухих кліматах переважає фізичне вивітрювання. Під дією температури… У сухих кліматах мало видів рослин і вони мають характерні ознаки. У сучасній Сахарі всього близько 300 видів рослин,…

Ознаки вологого клімату

Показовими продуктами вологого клімату є відклади торфу і кам’яного вугілля. Сучасні торф’яні болота в північній півкулі зустрічаються північніше… Дерев’яниста рослинність добре розвивається також у районах значного… Про досить вологий клімат у минулому свідчать розвинена річкова сітка в сучасних пустелях, заглибини з терасами, тобто…

Про зміни клімату в геологічному минулому

Загальне похолодання клімату почалось в пізньопліоценовий час - близько 700 тис. років тому. У Північній Америці материкове зледеніння доходило до… Під час максимуму плейстоценового зледеніння (230-187 тис. років тому –… В кінці льодовикової епохи і на початку голоцену льодовикові щити покривали Канаду та Скандинавію. У цей час…

Про коливання клімату в історичний час

У другій половині першого тисячоліття до нової ери клімат був порівняно холодний і вологий. В Англії, Швеції та інших країнах опадів було у 1,5 рази… У перші століття нової ери температура й опади були близькими до сучасних. З… У цей час нормани на своїх легких суднах багато разів влітку досягали Гренландії, близько 900 року вони досягали…

Сучасні коливання клімату

В кінці 19 ст. середня температура північної півкулі була на 0,30 С нижчою від середньої багаторічної. З цього часу вона почала підвищуватись,… Після деякої стабілізації коливання температури продовжились. В 40-х роках 20… Отже, циклічні коливання температури повітря проявляються і протягом останніх 100 років. Враховуючи середню тривалість…

Гіпотези, що пояснюють зміни клімату Землі

Для пояснення причин зміни клімату Землі у минулому було запропоновано багато гіпотез. Їх можна поділити на три групи – це астрономічні, фізичні та геолого-географічні гіпотези.

Астрономічні гіпотези

Обчислення показує, що при малому ексцентриситеті і в перигелії і в афелії різниця надходження тепла на Землю незначна. При великому ексцентриситеті… Крім зміни ексцентриситету збурююча дія планет сонячної системи проявляється і… Дуже суттєвим проявом гравітаційних збурень є зміни орієнтації земної осі в просторі або прецесія земної осі відносно…

Фізичні гіпотези

Ще в 19 ст. зміни клімату пояснювали зміною вмісту в атмосфері вуглекислого газу. Розрахунки показують, що якби не було в атмосфері вуглекислого… Отже, теплі періоди в історії Землі пояснювали великим вмістом СО2 в… Крім того, клімат може змінюватись в результаті зміни прозорості атмосфери. При забрудненні атмосфери вулканічним…

Геолого-географічні гіпотези

Найкраще пояснює різкі зміни клімату Землі гіпотеза А.В.Вегенера, запропонована в 1912 р. На його думку великі зміни клімату можуть бути лише в… Автори стверджують, що в усі геологічні епохи на Землі були такі самі… Отже, лише остання гіпотеза може пояснити наявність кам’яного вугілля на о. Шпіцберген, яке утворилось там, коли він…

Вплив людини на клімат

Уже в кінці ХІХ ст. було доведено, що людина може впливати на клімат. На кількість сонячної радіації та циркуляцію атмосфери людина впливати не може, але їй під силу змінювати властивості підстильної поверхні і цим самим впливати на зміну метеорологічного режиму відповідних ділянок. Методи впливу людини на клімат поділяють на дві групи: 1) навмисний вплив, коли людина свідомо (спрямовано) планує зміну місцевих особливостей клімату; 2) ненавмисний (не спрямований) впив, який відбувається як супутний наслідок господарської діяльності людини.

Навмисний вплив

Розглянемо окремі меліоративні та агротехнічні заходи, за допомогою яких людина може змінювати місцеві особливості клімату обмежених ділянок.

Зрошення

Під впливом зрошення змінюються витрати тепла на різні процеси. Так, на зрошуваному полі бавовника до 87 % тепла витрачається на випаровування води,… Табл.. 10.1. Різниця температури грунту вдень між зрошуваними та незрошуваними… На півдні пустелі зниження температури поверхні грунту на зрошуваному полі вдвічі більше, ніж у Лісостепу. Під впливом…

Осушення

Осушені торф’яники мають малу теплопровідність, тому разом з великими витратами тепла на випаровування дуже охолоджуються протягом ночі. Це… Через збільшення імовірності приморозків на осушених ділянках зменшується…

Будівництво ставків та водосховищ

У зоні недостатнього зволоження ці водойми знижують температуру повітря влітку за рахунок більшого випаровування, тому й зменшується річна амплітуда… Таблиця 10.3. Середні місячні різниці температури повітря між узбережжям… В середньому за місяць помітний вплив Кременчуцького водосховища на температуру й вологість повітря у районі Черкас…

Створення полезахисних лісових смуг

Полезахисні лісові смуги, як правило, складаються із двох рядів високорослих дерев. Вони повинні бути продувними. Проміжки між кронами дерев повинні… На полях з лісосмугами весь сніг залишається на місці. Тому весною після… Лісосмуги сприяють ефективному використанні вологи з грунту. Внаслідок зменшення швидкості вітру зменшується…

Затримання снігу та талої води на полях

Експериментально встановлено, що в умовах України ряди високостебельних рослин слід залишати на зиму через кожні 11-14 м. На такому полі середня… Крім того, весною після танення снігу запаси продуктивної вологи в метровому… Ефективним є також затримання на полях талої води весною. Досвід показує, що середньому щорічно весною з полів стікає…

Збільшення кількості атмосферних опадів шляхом активного пливу людини на атмосферні процеси

Отже, людина сприяє утворенню кристаликів льоду в атмосфері, а далі відбувається природний процес сублімації водяної пари на кристалах льоду.… Слід ще раз підкреслити, що усі ці заходи дозволяють вплинути на місцеві…

Ненавмисний вплив

До масового розорювання степів там буяла трав’яниста рослинність і створювалась м’яка подушка на поверхні грунту, в результаті чого поверхневий стік… Починаючи з 20 ст. людина стала виробляти багато енергії і викидати в…

Зміна газового складу атмосфери

Таблиця 10.5. Внесок парникових газів у створення парникового ефекту. Парниковий газ Водяна пара Вуглекислий газ … Головним парниковим газом є водяна пара, але людина поки що помітно не впливає… Таблиця 10.6. Збільшення вмісту вуглекислого газу в атмосфері. Рік …

Збільшення вмісту аерозолів

Вплив атмосферного аерозолю на клімат дуже складний і неоднозначний. Він залежить від концентрації домішок, їх кольору, розподілу у різних шарах… За оцінками вчених, домішки в атмосфері зменшують прозорість атмосфери і…

Збільшення виробництва промислової енергії

При підвищенні температури у першу чергу у високих широтах зменшуються горизонтальні градієнти температури між полюсами та екватором. Це зумовить… На завершення слід нагадати, що не всі вчені погоджуються з тим, що сучасне… Отже, вивчаючи питання впливу людини на клімат, можна стверджувати, що уже з кінця 19 ст. людина різними методами…

Тести до ІІ модуля

1) на суходолі; 2) на водній поверхні; 3) на площині.

Ключ до тестів ІІ модуля

1.3); 2.2); 3.1); 4.2); 5.2); 6.3); 7.3); 8.2); 9.2); 10.3); 11.3); 12.1); 13.2); 14.2); 15.3);

16.3); 17.2); 18.3); 19.1); 20.3); 21.2); 22.1); 23.3); 24.1); 25.3); 26.1); 27.1); 28.2);

29.3); 30.1); 31.2); 32.2); 33.2); 34.1); 35.3); 36.3); 37.3); 38.1); 39.2); 40.1); 41.2); 42.1); 43.3); 44.2); 45.1); 46.3); 47.2); 48.2); 49.2); 50.1); 51.3); 52.3); 53.1); 54.3); 55.2); 56.2); 57.3); 58.1); 59.3); 60.2); 61.2); 62.1); 63.3); 64.1); 65.1); 66.3); 67.2); 68.3); 69.3); 70.3) 71.2); 72.1).

Бібліографічний список

2. Антонов В.С. Короткий курс загальної метеорології. Чернівці, „Рута”, 2004, - 335 с. 3. Атмосфера: справочник. – Л., 1991,- 509 с. 4. Воронов Г.С., Проценко Г.Д. Основи метеорології. Ч.І. – ВПЦ „Київський університет”, 2002, - 160 с.

Предметний покажчик

Абсолютна вологість, 87 Адвективні інверсії, 64 Адвективні приморозки, 58

Іменний покажчик

Айткен, 94 Алісов Б. П., 14 Аристотель, 12

– Конец работы –

Используемые теги: навчальному, посібнику, дисципліни, Метеорологія, кліматологія, розглядається, СКЛАД, будова, атмосфери, сонячна0.183

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: У навчальному посібнику з дисципліни „Метеорологія та кліматологія” розглядається склад і будова атмосфери, сонячна

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Економічна і соціальна географія світу
Конспект лекцій з дисципліни МІністерство науки і освіти україни Верстатоінструментальний технікум.. Національного технічного університету.. ХПІ..

Навчальний план дисципліни адміністративне право України. Робоча програма дисципліни адміністративне право України
Навчально методичний посібник призначений для надання допомоги студентам які вивчають дисципліну Адміністративне право України та спецкурси.. ББК Укр я.. К УДК..

Нормативної дисципліни Методичні вказівки до вивчення нормативної дисципліни дисципліни Безпека життєдіяльності
Національний транспортний університет.. Кафедра екології та безпеки життєдіяльності..

Навчальний посібник з дисципліни економіка праці та соціально-трудові відносини
Одеський национальний економічний університет.. навчальний посібник з дисципліни.. економіка праці та соціально трудові відносини..

Навчальний посібник для студентiв ii курсу факультету «референт-перекладач»
Народна українська академія.. в а купріна к м заплішна professions meals навчальний посібник для студентiв ii курсу факультету референт перекладач харків..

Конспект лекцій з дисципліни фінансовий облік комерційно-економічних дисциплін тема 1. Основи побудови фінансового обліку
Конспект лекцій з дисципліни фінансовий облік..

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Філософія
Київський національний економічний університет.. Філософія Навчально методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни..

Людина і світ: навчальний посібник
Кременчуцький льотний коледж.. національного авіаційного університету.. і в старосельський..

Робоча навчальна програма з дисципліни «Кримінальне право»
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі.. Кафедра цивільних та кримінально правових дисциплін..

робоча навчальна програма з дисципліни Кримінальне право (Особлива частина)
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.. Кафедра кримінально правових дисциплін..

0.043
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам