рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Психологическое содержание геронтогенеза

Психологическое содержание геронтогенеза - раздел Государство, Тема 12. Філософська Концепція Людини. ...

Тема 12. Філософська концепція людини.

План.

1. Сутність людини.

2. Філософський зміст понять „індивід", „індивідуальність", „особистість".

3. Роль особистості в історії. (сам.)

4. Сенс життя людини. Проблема людського щастя.

 

1.Сутність людини — це провідна її риса, властивість, котра вважається специфічно людською. Питання про сутність людини сьогодні залишається дискусійним.

Розуміння сутності людини є різним і залежить від того, що вважається переважаючим.

Сутність людини складають сутності різного порядку: 1) природність (тілесність),

2) діяльність, 3) суспільність, 4) свідомість, 5) духовність і наявність душі.

Þ Людина - душевновизначена природно-соціальна істота.

Людина —є суперечливою єдністю природного і соціального, тілесного і духовного, вродженого та набутого за життя.

Особа|особистість| є сукупність трьох її основних складових: біогенетичних завдатків, дії соціальних чинників|факторів| і її психосоціального| ядра - “Я”.

 

Унікальність кожної людини виявляється вже на біологічному рівні. Кожна людина біологічно неповторювана. Проте|однак| справжній сенс|зміст| унікальності зв'язаний не стільки із|із| зовнішнім виглядом людини, скільки з|із| його внутрішнім духовним світом. У кожній особі|особистості| є щось унікальне, що пов'язане по-перше із спадковими|спадкоємними| особливостями, а по-друге з|із| умовами середовища|середи| в якій вона виростає. Спадкові|спадкоємні| особливості, умови середовища|середи| і діяльність особи|особистості| створюють неповторний особовий досвід|дослід| – все це разом і формує соціально психологічну унікальність особи|особистості|.

 

Природне - характеристика людини як природної істоти, розвиток якої відбувається у тісному зв'язку з процесами в природному світі Землі та в Космосі
Людина - частина|частка| природи і вона характеризується рядом|лавою| біологічних ознак. а) Анатомічні особливості як біологічного виду|виду|: · Пряма хода: дозволяє людині охоплювати поглядом навколишнє оточення, звільняє|визволяє| передні кінцівки|скінченності|. · Чіпкі|причіпливі| руки дозволяють виконувати складні і тонкі функції. · Погляд, що дозволяє бачити в 3-х вимірах|вимірах|. · Великий мозок і складна нервова система · Складний механізм голосових зв'язок|в'язок|, будова|споруда| гортані, губ, спосіб мовлення|промови|, мова. · Тривала залежність дітей від батьків. · Пластичність природжених|уроджених| імпульсів і потреб, можливість|спроможність| пристосування потреб до засобів|коштів| їх задоволення.   · Людина – біологічна істота. Між людиною і вищою твариною суттєвої різниці немає.
 • Природне виявляється у генетичних явищах, нервово-мозкових, електрохімічних, фізіологічних процесах в організмі.
 • Життя людини підкоряється біологічним законам.
 • Без можливості спілкування з природою людина гине.
 • Стан організму та психіки людини залежить від процесів, що відбуваються у Космосі та в глибинах Землі.
 • Від природи людина отримує спадковізадатки — вроджені потенційні можливості, схильність до певних видів діяльності.
 • Однак не можна абсолютизувати в людині природне, біологічне.
Тілесне – сукупність загальних і суттєвих ознак і властивостей людей як виду живих істот.
Людина, на відміну від тварин, має такі біологічні структури, які служать матеріальними передумовами для розвитку чисто людських особливостей: виникають органи, що дозволяють людині працювати|працювати| (рука, мозок і пряма хода) · Особливості людського організму: прямоходіння, розвиток рук, стереоскопічний зір, великий мозок з глибокими звивинами. · Ці особливості передаються спадково. Відбувається реалізація людиною певної генетичної програми і відтворення ознак, переданих її батьками. Це прояв спадковості — властивості організмів повторювати з покоління в покоління подібні ознаки.
Соціальне – належність людини до суспільства і причетність до його життя
· В суспільстві здатності перетворюються на здібності — індивідуально-психічні особливості людини, які є умовою успішного оволодіння нею певною діяльністю та її виконання. Це зале-жить від власних зусиль людини, її самовдосконалення.Це є проявоммінливості— здатності змінювати спадко­ві задатки та прояв­ляти їх в процесі розвитку організмів, у взаємодії з навколишнім середовищем. Þ Набуття людиною нових ознак, які сприяють її розвитку. Розвиток людини відбувається у результаті поєднання дії спадковості та мінливості. · Суспільство здатне змінити характер природних потреб людини, регламентувати їх певними правилами, звичаями. · Суспільство формує у людини особливі соціально-культурні потреби (у житлі, комфорті, творчості, свободі). · Соціальне породжує ду­ховність.
Духовне – прояви здатності людини до творення культури та самої себе
· Духовність людини — це уміння творчо удосконалювати світ, зробити його кращим. · Ознакою духовності людини є переважання духовних потреб над матеріальними. · Духовне дає можливість людині творити власний внутрішній світ, відмінний від навколишньої дійсності · Духовно розвинена людина — така, що усвідом­лює саму себе і може керувати своїми вчинками, підпорядковуючи їх нормам моралі та права, спрямовуючи їх на досягнення суспільно значущих цілей, це людина, внутрішнім регулятором поведінки якої є совість. · Якщо у свідомості людини знаходять відображен­ня лише найелементарніші потреби, якщо почуття й емоції примітивні, а поняття не розвинені, то це свідчить про її бездуховність.
Þ Як продукт тривалого біологічного і соціального розвитку (антропосоціогенезу) людина містить у собі не лише соціальні надбан­ня, а й тваринні начала (китайська мудрість: "не все людське є у звірові, але все звіряче є в людині...")

 

2. З іншого боку, людина – соціальна істота. Людина володіє якісними позабіологічними| утвореннями, які формують соціальну характеристику людини. До них відносять: праця, мислення, свідомість, емоції, воля.

3. На прояв|вияв| багатьох біологічних параметрів можуть впливати і соціальні параметри, наприклад, тривалість| життя.

4. Включеність людини відразу в 2 світи – в світ суспільства|товариства| і в світ органічної природи – породжує немало проблем, що стосуються як актуального існування людей, так і пов'язаних з поясненням самої природи людини.

 

5. В ході дискусії про співвідношення біологічного і соціального в людині висловлюється широкий спектр думок, що міститься між 2 полюсами:

- Концепціями людини, які прийнято називати натуралістичними, або біологізаторськими, прихильники яких абсолютизують роль природних, біологічних початків в людині (наприклад, расизм: у головному природа людини визначається расовою приналежністю, соціал-дарвінізм: спроба пояснити явища соціального життя, спираючись на учення Дарвіна)

- Соціологізаторськими концепціями, в яких людина представлена всього лише як зліпок із соціальних стосунків, їх пасивне породження (марксизм).

2.

Поняття "людина" є родо­вим поняттям, що відображає риси, притаманні усьому людському роду: загальносоціальні, природні, психічні, біологічні.

Людина, як носій спільних якостей людського роду, народжується індивідом,це окрема людина. Особою вона не народжується, а формується в процесі діяльності, спілкування у суспіль­стві. Особа|особистість| є завжди суспільно розвинена людина, суб'єкт та об'єкт соціальних стосунків; зосере­дження всіх якостей людини. Особисті якості людини у такому разі|в такому разі| є похідні від її соціального способу життя і | розуму.

 

Особа завжди має свою індивідуальність, тобто свої непов­торні специфічні якості, які відрізняють її від інших.Це наслідок, з одного боку, біологічної своєрідності організму, а з іншого — специфічних особливостей суспільного розвитку певного індивіда.

Поняття "особистість" охоплює сукупність усіх соціальних ролей людини, всіх суспільних відносин, найважливішими з яких є ставлення до суспільного обов'язку, моральних норм.

 

ОЗНАКИ ОСОБИСТОСТІ

- Це людська особа, що усвідомлює свої якості, свою унікальність, свої вади та переваги.

- Вона – продукт соціалізації.

- Здатна відповідати за свої вчинки

- Контролює свою поведінку.

- Самостійна у своїх вчинках.

 

Людина —► Особлива розумна істота, що має принципові від­мінності від усіх інших живих істот; вид живих істот, що посідає певне місце в сукупності живих організмів
Індивід —► Одиничний представник роду і стоїть в ряду таких понять: рід — вид — індивід
Особа —► Суб'єкт та об'єкт соціальних стосунків; зосере­дження всіх якостей людини
Особистість —► Людська особа, що усвідомлює свої якості, свою унікальність, свої вади та переваги
Індивідуальність —► Особистість, яка внаслідок усвідомлення своєї неповтор-ності розуміє, що дещо в цьому житті може зробити лише вона, і прагне це реалізувати

 

Формування особистості відбувається упродовж усього її життя в процесі соціалізації — процесу засвоєння індивідом знань, норм, цінностей суспільства внаслідок виховання, навчання і самоосвіти.

Вона здійснюється під впливом усіх суспільних умов життя людини. Її осно­ва — спілкування і діяльність індивіда у сім'ї, школі, трудовому колекти­ві, різних неформальних групах. Найважливішими формами соціалізації є:

звичаї та традиції — норми і способи поведінки людей, соціальних груп, що склалися в суспільстві історично;

державно-правові норми — правила поведінки загального характе­ру, що регулюють різні сфери суспільних відносин, які встановлюються та охороняються державою;

мова — засіб спілкування, мислення і висловлювання людиною думки чи почуття, а також управління людською поведінкою.

 

4. Визначальним моментом на життєвому шляху людини є сенс (тобто смислове значення) життя. Сенс людського життя — це розуміння людиною змісту і спрямованості власного життя, свого місця у світі, а також призначення людини і людства. Усвідомлення сенсу життя як головної його цінності має історичний характер. Кожна епоха тією чи іншою мірою впливала на визначення сенсу людського життя.

Людина сама визначає сенс свого життя і бачить його по-різному: кохання, самовдосконалення, пізнання, пере­творення світу, служіння Богу тощо. Цей вибір залежить від розуміння життя людиною, від її особистих задатків, нахилів, здібностей, покликання.

Потреби суспільства, з одного боку, і наше власне покликання — з іншого, — те головне, чим зумовлений і в реалізації чого полягає сенс нашого життя.

Останній нерозривно пов'язаний з життєвою позицією та способом життя. Життєва позиція виявляється у практичних діях — оцін­ках, прагненнях тощо.… Найповніше життєва позиція людини реалізується у її способі життя, в тому, заради чого (чи для чого) людина живе і як…

– Конец работы –

Используемые теги: Психологическое, содержание, геронтогенеза0.078

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Психологическое содержание геронтогенеза

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Психологическое содержание геронтогенеза
На сайте allrefs.net читайте: Тема 12..

Понятие и психологическое содержание обыска
Термин психология был предложен немецким схоластиком Гоклениусом в конце XVI века. Еникеев М.И Основы общей и юридической психологии . Учебник для… Чуфаровский Ю.В Юридическая психология . Учебное пособие для юридических… Она базируется на общей психологии. Без знания общих закономерностей и механизмов психической деятельности изучение…

Понятие и психологическое содержание обыска
Термин психология был предложен немецким схоластиком Гоклениусом в конце XVI века. Еникеев М.И Основы общей и юридической психологии . Учебник для… Чуфаровский Ю.В Юридическая психология . Учебное пособие для юридических… Она базируется на общей психологии. Без знания общих закономерностей и механизмов психической деятельности изучение…

1. УЧЕНИЕ ГИППОКРАТА, 2.ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ПЛАТОНа, 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ (ФОМА АКВИНСКИЙ, У. ОККАМ), 4. ВЗГЛЯДЫ Б. СПИНОЗЫ, 5. РАЗВИТИЕ ИДЕЙ АССОЦИАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ В ТРУДАХ Д. БЕРКЛИ
Самым плодотворным путем познания в медицине Гиппократ считал опыт и наблюдение.Все болезни объяснял естественными причинами, выявление которых… Требовал индивидуального подхода в каждом конкретном случае: врач не знает… И все это случается у нас от мозга, когда он нездоров и окажется теплее или холоднее, влажнее или суше своей природы…

Экономическое содержание и механизм функционирования ссудного процента Экономическое содержание и механизм функционирования ссудного процента
С развитием в нашей стране рыночных отношений, появлением предприятий различных форм собственности (как частной, так и государственной,… У предприятий всех форм собственности все чаще возникает потребность… Ссудный процент возникает там, где отдельный собственник передает другому определенную стоимость во временное…

Принцип параллелизма формы и содержания мышления и его значение для традиционных логических и психологических исследований
На сайте allrefs.net читайте: Принцип параллелизма формы и содержания мышления и его значение для традиционных логических и психологических исследований*. 3. Конец страницы I...

Отечественная психологическая наука во второй половине XIX века
Это были годы расцвета естественных наук в России, на которых сосредоточился главный интерес общества и где происходили основные научные достижения.… Однако дело не только в том, что ученые этого периода занимались широким… Именно такими и были 60-80-е годы XIX века, таким ученым был Сеченов, такими были и Кавелин, и Веселовский, и Потебня.…

понятия психологической безопасности
Все это активизирует потребности людей в социально значимой информации для своей ориентировки в политической и социально-экономической ситуации на… Масштабность и мощность воздействия информационных факторов на психику людей… В целом, мы можем видеть, что тема исследования является весьма актуальной.Цель исследования: изучить психологическую…

Принципы психологической мысли XVII века
Все, что происходит в мире, следует объяснять только этими материальными свойствами, только законами механики. Господствовавшее веками убеждение в… В это время он познакомился и с учением Августина, идея которого об… По окончании коллегии Декарт изучает право, затем поступает на военную службу. За время службы в войсках ему удалось…

Психологические идеи эпохи Просвещения
Расшатывались феодальные устои в Германии. Рас ширялось и крепло движение, названное Просвещением. Как писал Н.В.Гоголь, просвещение означает… Предполагалось, что, следуя этим путем, удастся избавиться от социальных… Давид Гартли: основоположник ассоцианизма. Д.Гартли (1705-1757) является основателем ассоциативной психологии,…

0.042
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
 • Похожее
 • По категориям
 • По работам
 • Психологические признаки неискренности В большинстве случаев, пытаясь определить степень искренности собеседника, люди стремятся его видеть. Однако ученые считают изменения голоса даже… Одной из причин, по которой анализ изменений голоса способствует успешной… Люди, пытающиеся солгать, стремятся контролировать свое поведение, в том числе и звучание голоса, но они не могут…
 • Развитие психологических знаний в средние века и эпоху возрождения Жестокие удары по распадавшейся античной культуре наносила христианская церковь, создававшая атмосферу воинственной нетерпимости ко всему… Под эгидой этой религии началось завоевательное движение арабов, завершившееся… В то время, когда в Западной Европе, распавшейся на замкнутые феодальные мирки, были начисто забыты достижения…
 • Сущность и содержание финансового менеджмента Эффективное управление финансовой деятельностью предприятия обеспечивается реализацией ряда принципов, основными из которых являются:… Комплексный характер формирования управленческих решений.Все управленческие… Высокий динамизм управления. Управленческие решения в области формирования и использования финансовых ресурсов и…
 • Содержание системы технической эксплуатации зданий. В зависимости от назначения здания подразделяются на: - гражданские, к которым относятся жилые, общественные, обслуживающие бытовые и… В результате научно-технического прогресса, изменения окружающей среды по… Таким образом, задачи эксплуатации зданий можно определить как комплекс мероприятий, обеспечивающих комфортное и…
 • Психологическая экспертиза рекламных сообщений Под невербальными компонентами мы понимаем: образ (информация, зашифрованная и переданная в изоряде) и композиция (соразмещение образа и текста).… Основные - каркас психологической силы рекламы, а дополнительные - возможный… Особого доверия к нему никто не испытывает. Можно еще провести аналогию с анонимками - никто не испытывает уважения и…