рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Класифікація мотивів злочину

Класифікація мотивів злочину - раздел Государство, Співвідношення соціального й біологічного в особі злочинця Множинність Мотивів Злочину - Це Наслідок Розвитку Складових Компонентів Їхнь...

Множинність мотивів злочину - це наслідок розвитку складових компонентів їхньої структури, а також самих мотивів. Якщо у первісному суспільстві й траплялися вчинки, які б у наш час визнавалися злочинами, то їхні мотиви в основному зводилися до елементарних потреб. У сучасного злочинного елемента вельми широкий перелік як мотивів, так і способів їх реалізації. Причому майбутнє відкриває неосяжний простір для виникнення і розповсюдження у злочинців різноманітних мотивів, оскільки очевидно, що злочинність на планеті не буде, на жаль, знищена у найближчі десятиліття.

Тому перед юридичною наукою, насамперед перед кримінальним правом і кримінологією, постає нелегке, але дуже важливе завдання щодо розроблення класифікації мотивів злочину, об'єднання їх у певні групи і види. Результативність цього процесу безпосередньо залежить від того, наскільки враховуватимуться дані у галузі психології, оскільки завданням психологічної науки є знайти підставу хоча б для найзагальнішої класифікації мотивів, а також, наскільки класифікація мотивів злочину відповідатиме специфіці певної галузі права [93, С. 36].

Крім теоретико-пізнавального значення класифікація мотивів злочинів повинна мати і практичний зміст, що полягає у можливості конкретизації причин окремих злочинів, точнішого визначення суспільної небезпеки вчиненого діяння та суспільної небезпеки особи винного, призначення

відповідного покарання та встановлення заходів щодо виправлення і перевиховання засуджених, а також розв'язання питання щодо необхідності внесення мотивів у диспозиції окремих статей КК України як обов'язкових і кваліфікуючих ознак певних складів злочинів.

В юридичній літературі є різні підходи до класифікації мотивів злочинів. Залежно від мети вивчення мотивів вона може бути різною: кримінально-правовою, кримінологічною, криміналістичною, пенітенціарною тощо. Проте у переважній більшості випадків класифікація мотивів злочинів розвивалась у трьох напрямах: психологічному, кримінально-правовому і кримінологічному. Ще у 20-і роки нашого століття Г. С. Фельдштейн розробив класифікацію мотивів, що передбачала: мотиви крайньої потреби (дії, вчинені внаслідок стану голоду, потреби, погрози, примушення, необхідної оборони, крайньої необхідності); мотиви необізнаності і помилки; мотиви насолоди; статеві спонукання; прагнення отримати задоволення нематеріального порядку; мотиви злоби і помсти, люті, ревнощів, корисливості; мотиви альтруїзму [94, С. 56-63].

З цього випливає, що автором подано перелік найпоширеніших у судовій практиці мотивів злочинів, однак зроблено було це поза їх морально-правовою оцінкою і за відсутності критеріїв розподілу. Через це дана класифікація не мала практичного значення. До того ж вчений необґрунто-вано відносив до мотивів злочину певні почуття і обставини (наприклад, гнів або необізнаність і помилку), оскільки вони належать до характеристики загальнопсихологічного стану особи, а не пояснюють чому суб'єкт чинить саме так, а не інакше.

Іншу класифікацію запропонував А. О. Герцензон, який поділяв усі мотиви злочинів на три групи: контрреволюційні; низькі; зумовлені несталістю і недисциплінованістю [95, С. 343]. На нашу думку, така класифікація має загальний характер, тим паче, що вчений не намагався розкрити зміст мотивів злочину. У наукових поглядах тих часів важко було і чітко розмежувати першу групу мотивів та другу. Але слушне зауваження автора про те, що класифікація мотивів злочину повинна грунтуватися на морально-правовій оцінці, є, на наш погляд, правильним.

Б. В. Харазишвілі вважає, що всі мотиви злочинів мають поділятись на дві групи: а) пов'язані з ідейними впливами (ідейно-політичні, релігійні тощо) і б) мотиви предметного характеру (особисті, пов'язані з настроями, афективні тощо) [32, С. 58]. Ця класифікація стосується насамперед мотивів взагалі, а не мотивів злочину, тому вона має невелике практичне значення. І навіть з огляду філософії, соціології і загальної психології, така класифікація викликає заперечення [96, С. 154].

І. М. Даньшиним мотиви класифікувалися з урахуванням мети і характеру злочинних дій на: мотиви вбивства, спекуляції та інших злочинів [97, С. 70]. П. С. Дагель розрізняв три групи мотивів злочинів: 1) суспільне небезпечні (низькі); 2) суспільне нейтральні мотиви (образа у зв'язку з неправильною поведінкою потерпілого; сором; жалощі; співчуття тощо); 3) суспільне корисні мотиви. Мотиви першої групи впливають на кваліфікацію злочинів і призначення покарання, мотиви другої групи не впливають, а мотиви третьої — тільки пом'якшують відповідальність [82, С. 272].

Вдосконалюючи вищезазначену систему, Б. С. Волков запропонував розбити мотиви злочинів на такі групи: 1) мотиви класового, ідейно-політичного характеру; 2) низькі мотиви, що є різними формами вияву егоїзму; 3) мотиви, позбавлені низького змісту [37, С. 38]. Цей автор справедливо підкреслював, що необхідно враховувати, чи з'явилися спонукальні прагнення випадково, чи вони безпосередньо пов'язані з особливостями людини, входять до її структури [37, С. 39]. У зв'язку з цим він виділяв мотиви сталі (ревнощі, корисливість, заздрощі, деякі види помсти тощо) і ситуаційні (виникають під впливом зовнішніх обставин, які з'являються незалежно від винного).

С. А. Тарарухін, розподіляючи всі мотиви на дві головні групи (суспільні і особисті), зазначає, що для вивчення злочинної детермінації головне значення мають не об'єкти злочинів, а джерела їх виникнення та їхня соціальна значущість [41, С. 21]. Серед особистісних мотивів він виділив мотиви, породжені потребами та інтересами предметного характеру (відносинами власності, прагненням до здійснення своїх прав тощо), і мотиви, викликані емоціями, почуттями і станами, що не мають предметного змісту. Певним чином автор порушив питання і кримінологічної класифікації мотивів злочину, а тому підкреслював, що багато груп мотивів злочинів різняться між собою за джерелом виникнення і відображають неоднакові рівні соціальної деформації особи. На думку С. А. Тарарухіна, здебільшого мотиви, зумовлені особистісними потребами та інтересами, безпосередньо викликані недоліками морального формування особи, а щодо ситуаційних мотивів, то вони пов'язані головним чином з випадковими несприятливими обставинами [41, С. 24-25].

У літературі є ще й інші класифікації мотивів злочину. Наприклад, В. В. Трухачов виділяє три групи мотивів злочинів: 1) мотиви, що детермінують діяння злочинця на стадії готування до злочину; 2) мотиви, що детермінують діяння злочинця на стадії вчинення злочину; 3) мотиви, що детермінують діяння злочинця на стадії приховування злочину тощо [98, С. 14-15].

Вищенаведені класифікації мотивів злочину загалом торкаються психологічного (Б. В. Харазишвілі), криміналістичного (В. В. Трухачов) і кримінально-правового (всі інші автори) аспектів. На нашу думку, тією класифікацією, що найсуттєвіше відбиває кримінально-правовий підхід до розуміння мотивів (з урахуванням їх первинної психологічної природи), є така, яку запропонував П. С. Дагель. У нашому варіанті вона має такий вигляд: 1) суспільно-негативні (низькі) мотиви злочину - це ті, які завжди, в будь-якому випадку, антисоціальні, негідницькі і засуджуються всім суспільством (корисливі; хуліганські; помсти за правомірну діяльність; національної, расової, релігійної ворожнечі чи розбрату; сексуальні тощо); 2) суспільно-нейтральні мотиви злочину (прагнення задовольнити природні потреби; образа у зв'язку з діями потерпілого або інших осіб; сором; захоплення якимись предметами або діяльністю, що не має низького характеру, тощо); 3) суспільно-позитивні (мотив захисту; бажання допомогти потерпілому; співчуття; бажання виконати службовий наказ чи доручення тощо).

Наведена класифікація мотивів злочину порівняно з іншими має певні позитивні риси: а) не містить ніякого ідеологічного та політичного підтексту чи вказівки на свій «класовий характер», що відповідає сучасним тенденціям в кримінальному праві; б) відбиває законодавче розмежування мотивів злочину (наприклад, в п. З ч. 1 ст. 67 КК України йдеться про такі мотиви злочину, як національна, расова, релігійна ворожнеча або розбрат); в) допомагає при визначенні характеру суспільної небезпеки вчиненого злочину та ступеня суспільної небезпечності особи, а також при здійсненні правильної кваліфікації злочину і призначенні особі відповідного покарання; г) відображає не тільки правову, але й моральну оцінку як злочину, так і особи, яка його вчинила, тощо.

Кримінологічна класифікація мотивів злочинів має сприяти визначенню індивідуальних і соціальних причин злочинів і, у зв'язку з цим, здійсненню профілактичних заходів. Однак, слід зазначити, що на сьогодні не існує такої класифікації мотивів злочинів, яка б цілковито задовольняла усім необхідним вимогам [99, С. 39]. Спроби пов'язати мотив злочину з причинами, що їх викликають, ідуть у різних напрямках і насамперед - це вже відомий розподіл на мотиви сталі (особисті) та ситуаційні. Але внаслідок неузгодженості меж сфер дії настанови (орієнтації) особи і ситуації така систематизація поки що не має значних науково-практичних перспектив. За суттю майже кожний злочин вчиняється під впливом внутрішніх (особи) і зовнішніх (ситуації) обставин. На цьому ґрунті розподіляти мотиви на дві групи можна лише щодо конкретних видів злочинів і осіб, які їх вчинили.

Зробивши змістовний аналіз мотивів злочинів неповнолітніх у зв'язку з причинами та умовами, що їм сприяли (на базі 600 кримінальних справ), Н. О. Дрьомова показала, що підґрунтям більшості мотивів злочинів є деформована потреба особи, що склалася під негативним впливом мікро-середовища, при цьому для підлітків є властивою значна кількість «ситуативних» мотивів (наприклад, навіть мотиви крадіжок і розкрадань не зводилися до корисливості, а включали наслідування моді, захоплення річчю, потребу у самоствердженні тощо) [100, С. 19].

Значний поступ у кримінологічному аналізі мотивів та їх класифікації зробив К. Є. Ігошев, який на підставі великого емпіричного матеріалу (було вивчено понад 4 тисячі осіб -неповнолітніх правопорушників) показав, що структура мотивів неповнолітніх містить такі види: «хотів здаватися сміливим, здобути авторитет товаришів» (23,7% всіх вивчених осіб); «просто так; не думав, що робив» (21%); жадібність, прагнення здобути матеріальні блага (11,2%); наслідування товаришам, старшим (10,3%); байдикування, небажання вчитися (4%); образа, злоба, помста (2,2%); прагнення пригод, чогось надзвичайного (2,1%); вплив старших, раніше судимих осіб (2,1%) тощо [39, С. 114-115].

Кримінологічним дослідженням мотивів злочинів дорослих осіб займався В. В. Лунєєв, який виділив шість груп мотивів: 1) політичні; 2) корисливі; 3) насильницько-егоїстичні; 4) анархістсько-індивідуалістичні; 5) легковажно-безвідповідальні; 6) боязливо-малодушні [101, С. 52]. В одному з підручників з кримінології виділено чотири групи мотивів злочинів: а) суспільно-політичні; б) соціально-економічні; в) насильницько-егоїстичні і г) легковажно-безвідповідальні [102, С. 289]. В юридичній літературі називаються і такі групи мотивів злочину: побутові та особисті, адаптивні та деструктивні і навіть усвідомлені та неусвідомлені [103, С. 71-78].

Всі вищеперелічені кримінологічні класифікації мотивів злочинів мають, на нашу думку, право на існування, однак це не усуває появи нових. Виходячи з цього, пропонуємо власну класифікацію мотивів злочинів, залежно від певних вихідних критеріїв. Нами виділено шість груп мотивів злочинів у кримінологічному плані [104, С. 130].

Група мотивів злочинів, пов'язана з найважливішими сферами суспільства за критерієм їх змісту: 1) ідейні (пов'язані зі світоглядом особи); 2) політичні (пов'язані з позицією особи у ставленні до політики, як зовнішньої так і внутрішньої); 3) релігійні (пов'язані з належністю особи до тієї чи іншої конфесії); 4) націоналістичні (пов'язані з крайньою формою у ставленні особи до інших націй і народів) тощо.

За часом виявлення у злочинах можуть бути виділені: 1) мотиви постійного виявлення; 2) мотиви тривалого виявлення; 3) мотиви короткочасного виявлення. Перші виявляються протягом майже всього життя особи і мають своє втілення, як правило, в злочинній діяльності; інші - протягом багатьох років, проте до чи після цього періоду виявляються інші мотиви; треті - протягом обмеженого часового інтервалу (можуть мати місце при вчиненні особою навіть одного злочину).

За силою вияву (тобто за показником виразності непереборного бажання особи вчинити злочин) мотиви злочину бувають: 1) сильні (мають особливо впливовий характер на поведінку особи); 2) помірні (мають середню силу впливу); 3) слабкі (впливають на поведінку особи незначним чином).

За мірою сталості (тобто за наявністю у всіх інших видах поведінки особи та збереженням у складних умовах існування) мотиви злочину є: 1) сильноусталеними; 2) сере дньоусталеними; 3) слабоусталеними.

За безпосереднім виявом у злочині мотиви бувають: 1) реальні або актуальні (фактично спонукають особу до злочину); 2) потенційні (які сформувалися у особи, але не виявились при вчиненні злочину).

До цієї групи подібні мотиви злочинів за мірою їх домінування: 1) домінуючі (основні); 2) факультативні (додаткові).

Наведена і запропонована нами кримінально-правова та кримінологічна класифікація мотивів злочинів може бути врахована в теорії і на практиці, оскільки має ширшу сферу застосування і враховує сучасні тенденції зміни мотивів у психології злочинців.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Співвідношення соціального й біологічного в особі злочинця

Предметом кримінологічного вивчення, що допоможе відповісти на питання про причини злочинної поведінки. Інтерес кримінології до психічних аномалій зумовлюється тим, що велика кількість осіб з тих, хто вчиняє злочини, мають такі аномалії.

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Класифікація мотивів злочину

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Поняття, види та особливості причин конкретного злочину. Умови несприятливого формування особистості
У сучасній кримінології поняття причин конкретних злочинів не має однозначного трактування. Ними деякі автори називають: 1) антигромадські погляди певного кола осіб; 2) зовнішні обс

Ситуація вчинення злочину та її кримінологічне значення
Антисуспільні властивості особи, які склалися під впливом негативних умов її формування, ведуть до вчинення злочинів за наявності певних обставин, що сприяють такому наслідкові і створюють ситуацію

Поняття і загальну характеристику механізму індивідуального поведінки
Однією зі складових частин загального причинного комплексу злочинності є причини умови індивідуального злочинного поведінки. Вивчення що існує між ними взаємозв'язку є важливим кримінологічної завд

Стадії (ланки) механізму злочинного поведінки
Прикриминологическом аналізі причин скоєння злочину важливо враховувати роль соціально-психологічного механізму поведінки особистості. Під таким механізмом розуміється послідовність і продуманість

Механізм злочинної поведінки
Механізм злочинної поведінки – це звязок та взаємодія зовнішніх факторів обєктивної дійсності та внутрішніх психічних процесів і станів особи, що детермінують рішення вчинити злочин, зкеровують та

Складова механізму злочинної поведінки
Складовою механізму злочинної поведінки є мотивація вчинення злочину, що відбиває для кожного індивіда його потреби й інтереси, які реалізуються в конкретизованому мотиві вчинення злочину. Мотиваці

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги