рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Науково-технічний прогрес і його роль у підвищенні ефективності суспільного виробництва

Науково-технічний прогрес і його роль у підвищенні ефективності суспільного виробництва - раздел Без категории, Конспект лекцій Основи економічної теорії Науково-Технічний Прогрес (Нтп) Забезпечує Зростання Ефективності Суспільного...

Науково-технічний прогрес (НТП) забезпечує зростання ефективності суспільного виробництва. Його суть полягає у якісних змінах, що відбуваються в  науці і техніці.

Наука це особливий вид людської діяльності, спрямований на отримання нових знань про природу і суспільство.

Техніка це сукупність усіх засобів праці, що використовується у виробничих цілях і для задоволення виробничих потреб.

НТП здійснюється у двох формах:

1) еволюційна форма НТП коли техніка і технологія, що застосовуються у виробництві, вдосконалюються на снові уже відомих знань;

2) революційна форма НТП це перехід до технічних і технологічних засобів, що побудовані на принципово нових знаннях, наукових ідеях.

Науково-технічна революція (НТР) це якісний стрибок у розвитку продуктивних сил на основі докорінних зрушень у науці. Таким чином, наука перетворилася на безпосередній елемент продуктивних сил, вона є новим джерелом економічного зростання.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій Основи економічної теорії

Вступ. Економічна теорія як наука. Суспільне виробництво. Фактори виробництва. Поняття суспільного виробництва і його структура. Центральні проблеми економічної організації.

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Науково-технічний прогрес і його роль у підвищенні ефективності суспільного виробництва

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Виникнення і історичний розвиток економічної теорії як науки
Економічні явища і процеси завжди привертали до себе увагу вчених та всіх освічених людей, тому що давали можливість  пояснити мотиви господарської діяльності людей. Перші спроби вив

Економічні категорії та економічні закони
Результатом економічного аналізу, систематизації і узагальнення економічних процесів і явищ є виведення економічних теорій, категорій, законів. Економічні категорії це наукові терміни, у

Суть і структура суспільного виробництва
Суспільне виробництво це сукупність усіх сфер діяльності людей, які забезпечують стабільне функціонування  суспільства, де створюються усі товари і послуги, необхідні  для задоволення по

Фактори виробництва і ефективність їх використання
Процес виробництва можна представити як поєднання факторів виробництва. Фактори виробництва це всі чинники виробництва, що залучені до господарської діяльності людей, це всі необхідні ел

Технологічний вибір в суспільстві. Зростаючі витрати. Альтернативна вартість
Невідповідність потреб людей і можливостей їх втамування внаслідок обмеженості виробничих ресурсів змушує усіх людей, їх груп, суспільства в цілому вирішувати, які потреби необхідно задовольнити не

Економічні потреби суспільства та їх структура. Економічні інтереси
Основною рушійною силою суспільного прогресу є людина, яка є водночас і діючим суб'єктом економічної системи та системи економічних інтересів. Тільки реалізуючи свої інтереси, людина суттєво й ак

Фундаментальні проблеми організації економіки
Жодне суспільство не має безмежних можливостей. Блага є обмеженими, тоді як потреби є безмежними. Недостатність благ стосовно потреб людей зумовлена обмеженістю ресурсів. Іншими словами ресурси є р

Виникнення товарного виробництва та його історичний розвиток. Товар і його властивості
Форма суспільного виробництва це певний спосіб організації господарської діяльності. Людство пройшло довгий історичний шлях розвитку і знало дві основні форми організації суспільного вир

Спеціалізація і поділ праці в сучасних умовах
Основою переходу від натурального до товарного виробництва стали суспільний поділ праці і економічна відокремленість виробників. Поділ праці історичний процес відокремлення, закріплення,

Суть, функції та види грошей. Грошові агрегати
Як відомо, розвиток товарного виробництва і обміну включає виникнення особливого механізму для покращення процесу обміну. Таким механізмом стають гроші. Вони є одним з найдавніших економічних явищ,

Система грошового обігу. Закон грошового обігу
Форма організації грошового обігу, яка історично склалася у даній країні і закріплена законодавчо називається грошовою системою. Грошова система включає такі елементи: Найменува

Загальна характеристика економічних систем сучасного світу
Економічна система це форма організації національної економіки, яка базується на відповідній їй формі власності на виробничі ресурси, характеризується специфічною метою виробництва та його управлі

Адміністративно-командна система та її основні риси
Теоретичною основою адміністративно-командної системи (АКС) послужила марксисько-ленінська ідеологія. Адміністративно командна система сформувалася в 20-х рр. ХХ ст. спочатку в країнах СРСР, а пот

Ринкова економічна система. Її ознаки, механізм функціонування та еволюція
Ринкова економічна система це система економічних відносин, пов'язаних з обміном товарів та послуг на основі широкого використання різноманітних форм власності, товарно-грошових і фінансово-кредит

Суть, функції та види ринку
Ринок це механізм, який забезпечує купівлю і продаж товарів і послуг та процес ціноутворення. Серед основних функцій ринку слід виділити: - визначає ціну товару; інформаційн

Ринкова інфраструктура, її елементи і загальна характеристика
Ринкова інфраструктура комплекс інститутів, служб, підприємств, організацій, які опосередковують, прискорюють і полегшують укладання і виконання ринкових угод. Біржа (в перекладі „шкіря

Попит, пропозиція та ціноутворення у ринковій економіці
Щоб зрозуміти як формуються ціни на товарному і ресурсному ринках слід з'ясувати суть механізму взаємодії попиту і пропозиції та їх законів. Попит це бажання і можливість спожи

Еластичність попиту і пропозиції та методи їх визначення
Кон'юнктура ринку це співвідношення між попитом і пропозицією на ринку певного товару чи товарів загалом. Міру чутливості попиту чи пропозиції щодо зміни ціни товару характеризує еластичність ві

Підприємництво та його види. Основні форми підприємств
Ринкова економіка базується на свободі підприємництва, конкуренції та вільному ціноутворенні. Підприємницька діяльність базується на економічному інтересі, тобто здійснюється з метою отримання приб

Капітал підприємства, його кругообіг і обіг
Фактори виробництва, що перебувають у власності або розпорядженні підприємства становлять його кошти або капітал. Вони постійно перебувають у русі і проходять при цьому три стадії: дві з них у сфе

Витрати виробництва
Формою руху авансованого підприємством капіталу є витрати виробництва. Витрати виробництва вартість усіх економічних ресурсів, залучених підприємцями для виробництва певного обс

Національний продукт та його форми
Проаналізувати результати суспільного відтворення дає змогу система національних рахунків (СНР), згідно з якою основним показником національного продукту є: валовий внутрішній продукт (ВВП), валови

Заробітна плата, її форми, системи та види
Заробітна плата це винагорода, яку одержує найманий робітник за виконану ним роботу. Заробітна плата є ринковою ціною праці. Розмір заробітної плати залежить від складності і умов виконання роботи

Теорія капіталу і проценту
Ринок капіталу має складну структуру, оскільки капітал існує у різних формах, отже. Поняття капіталу це багатогранне явище. Капітал (із латинської мови capitalis головний) це само зрос

Сукупний попит і його складові
Сукупний попит (АD) є сумою, або сукупною величиною обсягу продукції, яку готові і можуть купити всі споживачі за певного рівня цін та інших однакових умов. Це заплановані видатки в усіх секторах е

Сукупна пропозиція та її фактори
Сукупна пропозиція описує виробничу та цінову сфери економіки і є основою для розуміння еволюції ділової активності як у короткотерміновому, так і в довготерміновому періодах. У короткотерміновому

Модель АD-АS
Перетин кривих сукупного попиту і сукупної пропозиції визначає рівноважний рівень цін і рівноважний реальний обсяг національного виробництва. Рівноважний рівень реального обсягу національного вироб

Економічне зростання та його чинники
Економічне зростання являє собою збільшення кількості матеріальних благ і послуг, що виробляється в країні. Це розвиток національної економіки протягом певного періоду, який вимірюється приростом

Безробіття, його види та наслідки
Зайнятість населення, як економічне поняття це сукупність економічних, правових, соціальних відносин, пов'язаних із забезпеченням працездатного населення робочими місцями та його участю у суспільн

Інфляція: суть, види та наслідки
Однією із найважливіших проблем багатьох країн світу, насамперед, тих, що переходять до ринкової економіки, є інфляція. Інфляція це зростання загального рівня цін у країні впродовж пев

Необхідність, суть і форми державного регулювання економіки
В сучасних умовах ринковий механізм не є ідеальною формою організації суспільного виробництва. Він має ряд недоліків і характеризується неспроможністю вирішувати деякі проблеми. По-перше,

Перерозподіл доходів. Нерівність, бідність і ефективність
Неоднаковий рівень доходів домогосподарств або працівників називають диференціацією доходів. Нерівність у розподілі доходів властива усім країнам незалежно від типу їхньої економічної системи. При

Монетарна політика Центрального банку. Фіскальна політика. Державний бюджет
Монетарна (грошово-кредитна) політика це комплекс заходів у сфері грошового обігу і кредиту, спрямованих на регулювання економічного зростання, стримування інфляції та забезпечення стабільності гр

Міжнародна економіка та основні форми міжнародних економічних відносин
Економіка більшості країн світу є відкритою економікою. Для сучасного світу характерною є взаємозалежність економік країн, які, вирішуючи свої проблеми, спираються не тільки на власні можливост

Торгівельний та платіжний баланси. Валютний курс
Платіжний баланс статистичний звіт за певний проміжок часу, який показує співвідношення між сукупними надходженнями з-за кодону та платежами за кордон. Платіжний баланс складається із д

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги