рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Контрольні запитання

Контрольні запитання - раздел Юриспруденция, Права та кримінології 1.поняття, Загальна Характеристика Та Система (Види) Злочинів У Сфері Господа...

1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів у сфері господарської діяльності.

2. Значення боротьби зі злочинами у сфері господарської діяльності.

3. Кримінально-правова характеристика злочинів, що посягають на встановлений порядок здійснення підприємницької діяльності та окремих її видів.

4. Відмежування порушення порядку заняття підприємницькою діяльністю від фіктивного підприємництва.

5. Відмежування шахрайства з фінансовими ресурсами від фіктивного банкрутства.

Рекомендована література до теми

Основна література:

Нормативно-правовіакти:

1. Конституція України прийнята на V сесії Верховної Ради України // Відомості Верховної

Ради України. - №5. – К., 2006.

2. Кримінальний кодекс України. – Харків.: „Одиссей”, 2008р.

3. Закон України „Про Національний банк України” від 20 травня 1999р.

4. Закон України „Про цінні папери і фондову біржу” від 18 червня 1991 року в редакції від 3 червня 1999р. (Відомості Верховної Ради. - 1992.- № 31.-Ст. 252.

5. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення » від 11 червня 2009 р.//Голос України №107 (5107).-15 червня 2011 р.-С.6-8.

6. Закон України „Про приватизаційні папери” від 6 березня 1992р. (ВВР.- 1992.- № 24.- 352.

7. Закон України „Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей” від 21 вересня 1999р. (ВВР,- 1999.- № 48.- Ст.. 405.

8. Конвенция Совета Европы об «отмывании», выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г.; Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков (вступила в силу 17 января 1932 г.). // В. П. Панов. Международное уголовное право. Учебное пособие. Москва, ИНФРА – М, 1997.

9. Закон України Про внесення змін до Закону України " Про Державний бюджет України 2011 рік" від 5 липня 2011р. //Голос України №134 (5134).-26 липня 2011р.-С.7.

10. Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання у сфері захисту економічної конкуренції від 5 липня 2011 р.//Голос України № 134 (5134).- 26 липня 2011 р.-С.7.

11.Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб- підприємців за їх рішенням від 19 травня 2011 р. // Голос України №110 (5110) - 18 червня 2011р. - С.19-21.

12.Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо нагляду на консолідованій основі від 19 травня 2011 р. Голос України №110 (5110) - 18 червня 2011р. - С.21-22.

Книжкові видання:.

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005р. № 8 (із змінами та доповненнями від 30 травня 2008 р.) „Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил” //Відомості Верховного Суду України.-2005.-№6.-С.10-13,2008.-№6.-С.24-25.

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про практику розгляду судами кримінальних

справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів” від 12 квітня 1996р.

№6 // Постанови Пленуму Верховного Суду України. К. ,Видавничий дім “Скіф” ,2005.

3. Кримінальне право України Особлива частина /підручник за ред. проф.. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. К,- Юрінком Інтер, 2005

4. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України Особлива частина Т.2 / Під заг. ред. Потебенька М.О., Гончаренка В.Г..- Київ „Форум” , 2001.

5. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003р. № 3 „Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності”.

6.Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15.04.2005р. № 5 „Про практику застосування законодавства про кримінальну відповідальність легалізацію (відмивання) заходів, одержаних злочинним шляхом”.

7. Постанова Пленуму Верховного Суду України Від 8 жовтня 2004р. № 15 „Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів”.

8. Харлемов О.В. Борьба с преступностью в сфере экономики. Межведомственный научный сборник. К., 2001

9. Кондратьева Я.Ю., Романюк Б.В. Контрабанда: средства предупреждения и противодействия. К., МІВВЦ 2001. /Учебное пособие/.

10. Харлемов О.В. Боротьба зі злочинністю в сфері економіки // Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою. Міжвідомчий науковий збірник. К., 1999.- Т.18.

11. Уголовное право Украины. Общая и Особенная части. / Учебник под общей ред. Е.Л. Стрельцова / Харьков , «Одиссей», 2002г.

12. Волобуєв А.Ф. Розслідування і попередження розкрадань майна у сфері підприємництва:

Навчальний посібник. - Х., 2000.

13. Давыденко Л.М., Давыденко М.Л., Литвинов А.Н. Противодействие преступности: вопросы теории и практики: Курс лекций. – Харьков: Тимченко, 2009. – 152 с.

 

Публікації у книжкових та періодичних виданнях:

1. Корнієнко М.В.Функції та завдання органів внутрішніх справ щодо боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом від організованої злочинної діяльності // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. Збірник наукових праць. Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому національному університеті. - № 2, 2002.

2. Замкова І.В. До питання про обов’язкових платежів податкового характеру: податку, збору, мита // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. Збірник наукових праць. Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому національному університеті. - № 2, 2002.

3. Правничий довідник для професійних суддів / за заг. ред. С. В. Ківалова. Одеса, “ Юридична література”, 2003.

4. Стрельцов Є. Л. Деякі міркування у зв’язку з прийняттям українського закону “ Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом”. / Информационное обеспечение противодействия организованной преступности (сборник научных статей). Одесса, 2003.

5. О.Медведько. Виступ на розширеному засіданні колегії Генеральної прокуратури України 24

липня 2009р.//Вісник прокуратури.-№8-2009.- С.3-17.

6.Кваліфікація злочинів. Навчально-методичний посібник для слухачів Інституту підготовки

професійних суддів/Авт.кол., відп.ред.В.О.Туляков//Одеська Національна юридична академія.-

Одеса.:”Фенікс”, 2008.-140с.

7.О.Шморгун. Боротьбі з контрабандою-підвищену увагу органів прокуратури//Вісник прокуратури.-№8-2009.-С.23-25.

8.Інформаційне управління Верховної Ради . Новий митний кодекс спростить перевезення і скоротить перевірки // Голос України №113 (5113) - 23 червня 2011 р. -С.3.

ТЕМА №32Злочини проти довкілля-2 год

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Права та кримінології

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ... Навчально науковий інститут фінансово економічної безпеки і права...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Контрольні запитання

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ОДЕСА – 2011
Пояснювальна записка Методичні матеріали з Кримінального права (Особливої частини) підготовлені з урахуванням специфіки діяльност

Самостійна робота
Творчо-аналітичне завдання:   1.Використовуючи Кримінальний кодекс України, студенти повинні знайти різні види норм кримінального права та розібратися, чому вони відно

Методичні рекомендації.
При підготовці до даної теми необхідно звернути увагу на те, що Особлива частина кримінального права захищає весь комплекс (сукупність) суспільних відносин які склалися у суспільстві, керуючись Кон

Контрольні запитання
1.Дайте поняття Особливої частини кримінального права України. 2.В чому полягає взаємозв’язок та взаємодія Особливої та Загальної частин кримінального права? 3.Дайте поняття дивер

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання ЗАДАЧІ: 1.Ревнуючи дружину, Корнієнко вирішив з нею розправитись.У себе на квартирі він облив її окропом, щ

Контрольні запитання
1.Дайте поняття вбивству та його видам. 2.Класифікуйте тілесні ушкодження за ступенем тяжкості. 3.Дайте характеристику побоям,мордуванням та катуванням. 4.В чому полягає

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання 1.Складіть схему системи злочинів, які передбачені ІІІ розділом --Особливої частини Кримінального кодексу України. 2.Прокоментуйте цю схему, зв

Контрольні запитання
Студентам необхідно акцентувати увагу на наступні питання: 1. Поняття незаконного позбавлення волі та викрадення людини. Відмінність цих злочинів. 2.Особливості кваліфікації вищев

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Розв’язати задачі: 1.Самусенко познайомився з Мажевською і запросив її до се­бе в гості. Пізно ввечері

Методичні рекомендації.
Одним із показників набуття Україною ознак сучасної цивілізованої держави є нормативне визначення пріоритетів в ієрархії тих соціальних цінностей, які становлять основу життєдіяльності людського су

Контрольні запитання
1.Дайте поняття статевих злочинів та охарактеризуйте їх. 2.Систематизуйте ці злочини. 3.Визначте ознаки зґвалтування та вкажіть на їх зміст. 4.Дайте поняття розбещення не

Методичні рекомендації.
При вивченні даної теми певну увагу необхідно приділяти уясненню загальної характеристики злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав та свобод людини і громадянина та безпеки виробни

Контрольні запитання
1.Дайте загально кримінально-правову характеристику та систематизуйте злочини проти виборчих та інших особистих прав і свобод людини та громадянина. 2.Дайте характеристику порушення недото

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання 1.Студенти повинні засвоїти відмінність безпосереднього об'єкту викрадання та предмета викрадання, а також уяснити, які речі та предмети матеріального св

Методичні рекомендації
При вивченні теми необхідно звертати увагу на те, що у КК 2001 р. відповідальність за злочини проти власності визначена в одному самостійному розділі VІ “Злочини проти власності”. При цьому рівним

Контрольні запитання
1. Поняття та система злочинів проти власності. Значення цього питання у правозастосовчій діяльності ОВС. 2. Родове поняття викрадення майна. Значення цього питання для кваліфікації.

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Для закріплення вказаних питань треба уяснити соціально-економічну характеристику господарських злочинів та задачі правової боротьби з цими діяннями. Слі

Методичні рекомендації.
Об’єднуючи в самостійний розділ Особливої частини КК (VII розділ) злочини, які вчиняються у сфері господарської діяльності, законодавець виходить із спільності їх родового об’єкта, яким є су

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання 1.Студентам треба визначити види складів екологічних злочинів за критерієм їх закінчення. 2.Необхідно визначити вид суб’єкта цих злочинів та зве

Контрольні запитання
1.Кримінально-правова характеристика складів злочинів проти довкілля . 2.Порушення ветеринарних правил. 3.Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студентам пропонується розв’язати задачі 1. Брати Володимир та Георгій Коровіни, Петрушко і Щекальов вбили працівника міліції Шаронова і заволод

Контрольні запитання
1.Поняття та загальна характеристика злочинів проти громадської безпеки. 2.Система злочинів проти громадської безпеки. 3.Створення злочинної організації. Аналіз складу злочину. Оз

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студентам пропонується розв’язати задачі 1.Бригадир комплексної бригади сільськогосподарського під­приємства Тинчук, відповідальний за додержанн

Контрольні запитання
1.Поняття і види злочинів проти безпеки виробництва. 2.Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері безпеки праці. 3.Кримінально-правова характеристика інших злочинів у сфе

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Для закріплення матеріалу студентам пропонуються задачі ЗАДАЧА №1 Шиманський, рухаючись на технічно справном

Контрольні запитання
1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (транспортних злочинів). 2.Транспортні злочини, пов’язані з порушенням правил бе

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання 1. Вкажіть об’єктивну сторону злочину – створення або утримання місць розпусти, і звідництво. (ст.302 КК) 2. Вкажіть

Контрольні запитання
1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти громадського порядку та моральності. 2.Злочини проти громадського порядку. 3.Групове порушення громадського пор

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання   Студентам треба звернути увагу на об’єкт вищевказаних злочинів, їх предмет, від точного встановлення яких зале

Контрольні запитання
1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів у сфері обороту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення.

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студентам пропонується скласти схему системи злочинів, які вивчаються та прокоментувати її. Крім того, студенти повин

Контрольні запитання
  1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації. 2

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студентам пропонується розв'язати задачі, які виконуються письмово в окремих зошитах з практичних занять з кримінального права. Рішення задач повинне бут

Контрольні запитання
1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян. 2. Відмінність цих злочинів

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студентам пропонується розв’язати задачі: 1.Іванченко, співробітник ТОВ "Темп", з хуліганських мотивів запровадив у к

Контрольні запитання
1.Поняття та види злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. 2.Кримінально-правова характеристика скл

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студентам пропонується письмово розв’язати задачі, проаналізувати склади злочинів та обґрунтувати рішення. ЗАДАЧА №1 Інженер Сухий прац

Методичні рекомендації.
При підготовці до заняття необхідно підкреслити, що традиційно доктрина кримінального права при створенні Особливої частини КК виходить з відповідної системи об’єктів злочину, У цьому розумінні слу

Контрольні запитання
1.Конституція України про регламентацію діяльності службових (посадових) осіб. 2.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів у сфері службової діяльності (посадових злочині

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студенти повинні систематизувати злочини проти правосуддя з метою відокремлення різних видів злочинів проти правосуддя, визначити характеристику окремих

Методичні рекомендації.
При підготовці до заняття необхідно підкреслити, що традиційно доктрина кримінального права при створенні Особливої частини КК виходить з відповідної системи об’єктів злочину. Злочини прот

Контрольні запитання
1.Конституція України про здійснення правосуддя. 2.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти правосуддя. 3.Злочини проти правосуддя, що вчиняються службови

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студентам пропонується розв’язати задачі 1.Книш і Рак, які були у відпустці, вирішили до місця військо­вої служби не повертатись. Вони виїхали д

Теми рефератів.
1. Поняття військового злочину 2. Законодавство про кримінальну відповідальність за військові злочини в історії України. Методичні ре

Контрольні запитання
1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини). 2.Кримінально-правова характеристика складу злочині

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студенти повинні чітко визначати родовий та безпосередній об’єкти вищевказаних злочинів, та вміти їх відрізняти від злочинів, передбачених іншими розділа

Контрольні запитання
1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку 2.. Кримінально-правова характеристика складів злочинів: пропаганда в

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ
1.Кваліфікація злочину як логічна форма юридичної оцінки. 2. Роль психічного та фізичного примусу для кваліфікації злочинів. 3. Поняття та форми диверсії. 4. Бандитизм та

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги